رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

معنی بازگشت است و بدان معنی است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری برمی گردد. پارامترهایی که در رگرسیون آنها را برآورد می کنیم، بر اساس مشاهدات نمونه است. با تغییر نمونه، این پارامترها نیز تغییر می یابند.
فرضیات رگرسیون چندگانه: برای استفاده از رگرسیون وجود برخی از پیش فرضها ضروری است. این فرضیات به شرح زیر هستند:
۱. نرمال بودن داده ها.
۲. همسانی واریانس.
۳. نداشتن نقاط پرت یا تأثیرگذار.
۴. مناسب بودن الگوی خطی.
معمولاً روشهای شناسایی جهت برقراری یا عدم برقراری فرضیات فوق به صورت گرافیکی یا نموداری است. به طور مثال برای آزمون نرمال بودن داده ها از هیستوگرام یا نمودار احتمال نرمال استفاده می شود. در این تحقیق نیز جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرونف استفاده شده است.
به منظور پی بردن به معنادار بودن آماره های محاسبه شده در معادله رگرسیون از سه آزمون آماری اساسی زیر استفاده می شود.
۱. آزمون معنادار بودنR2 .
۲. آزمون معنادار بودن R2? .
۳. آزمون معنادار بودن ضرایب رگرسیون.
نتایج حاصل از آمونهای فوق در فصل چهارم به طور کامل ارائه شده است.

خلاصه:
در این فصل ساختار و روش تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. روش تحقیق توصیفی مبتنی بر روشهای همبستگی و رگرسیونی است و بدین منظور از سه مدل رگرسیون چندگانه و یک مدل رگرسیون ساده استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق پرونده های حسابرسی موجود در آرشیو سازمان حسابرسی و همچنین لوحهای فشرده منتشر شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس جمع آوری شد. همچنین آزمونهای مختلف آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشریح گردید.

فصل چهارم

* مقدمه
* اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه
* آزمون فرضیه ها

Leave a comment