انواع طرحوارهای ناسازگار اولیه وحوزه های مربوطه………………………………………………….21

حوزه اول :بریدگی /طرد…………………………………………………………………………….21

رهاشدگی /بی ثباتی………………………………………………………………………………….22

بی اعتمادی /بدرفتاری……………………………………………………………………………….22

محرومیت هیجانی………………………………………………………………………………………23

نقص/شرم…………………………………………………………………………………………………….23

انزوای اجتماعی /بیگانگی…………………………………………………………………………….23

حوزه دوم :خودگردانی وعملکرد مختل………………………………………………………….23

وابستگی /بی کفایتی………………………………………………………………………………………24

آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری…………………………………………………………24

گرفتار /خودتحول نیافته …………………………………………………………………………………………..24

شکست…………………………………………………………………………………………………………25

حوزه سوم :محدودیت های مختل ……………………………………………………………………………25

استحقاق /بزرگ منشی……………………………………………………………………………………………….25

خویشتن داری /خودانضباطی ناکافی…………………………………………………………….26

حوزه چهارم :دیگر جهت مندی……………………………………………………………………..26

اطاعت……………………………………………………………………………………………………………27

ایثار ………………………………………………………………………………………………………………27

تأییدجویی /جلب توجه………………………………………………………………………………..28

حوزه پنجم :گوش به زنگی بیش از حد وبازداری ……………………………………….28

بدبینی /منفی گرایی……………………………………………………………………………………29

پایان نامه و مقاله

بازداری هیجانی…………………………………………………………………………………………29

معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی…………………………………………………30

تنبیه…………………………………………………………………………………………………………..30

عملکرد طرحواره های ناسازگار اولیه …………………………………………………………30

تداوم طرحواره ……………………………………………………………………………………………30

بهبود طرحواره ………………………………………………………………………………………………31

طرحواره های شرطی درمقابل طرحواره های غیر شرطی …………………………….33

بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه ……………………………………………………………34

سیستمهای مغزی درگیردرشرطی شدن ترس وحوادث آسیب زا…………………35

2-2سازگاری اجتماعی …………………………………………………………………………………..36

تعریف سازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………….37

ملاکهای سازگاری اجتماعی…………………………………………………………………………….42

ویژگی های افراد دارای سازگاری اجتماعی ……………………………………………………43

رویکردهای مبتنی برسازگاری اجتماعی………………………………………………………….44

تاریخچه بررسی سازگاری اجتماعی……………………………………………………………….56

ابعاد سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..57

سازگاری در خانواده ……………………………………………………………………………………..57

سازگاری درمدرسه……………………………………………………………………………………….58

سازگاری باهمسالان …………………………………………………………………………………….59

یک مطلب دیگر :

عوامل تاثیر گذار برسازگاری اجتماعی…………………………………………………………60

انواع ناسازگاری………………………………………………………………………………………….64

ناسازگاری اجتماعی……………………………………………………………………………………65

اختلالات سازگاری………………………………………………………………………………………66

عوامل مستعد کننده براختلال سازگاری…………………………………………………….68

2-3تحقیقات انجام شده درایران وخارج از ایران ……………………………………….72

فصل سوم (روش تحقیق)

3-1نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………86

3-2جامعه ونمونه وروش نمونه گیری…………………………………………………….86

3-3ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………86

– پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل…………………………………………………………..86

–پرسشنامه طرحواره یانگ………………………………………………………………………87

3-4روش اجرا……………………………………………………………………………………………90

3-5روش تجزیه وتحلیل داده ها ……………………………………………………………..90

فصل چهارم(یافته های تحقیق)

4-1آمار توصیفی……………………………………………………………………………………….92

4-2آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….102

فصل پنجم (نتیجه گیری )

5-1پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………112

5-2 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………112

-فهرست منابع………………………………………………………………………………………………113

فهرست جداول

عنوان …………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 4-1 : میانگین وانحراف معیارسن وسال ورودی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی…………………………………………………………………………………………….92

جدول 4-2: فراوانی ودرصد جنسیت دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ………………………………………………………………………………………………………………92

جدول4-3 :فراوانی ودرصد رشته های مختلف تحصیلی ومقاطع تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ……………………………………………………93

جدول 4-4: ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه بریدگی/ طرد باسازگاری اجتماعی دردانشجویان………………………………………………………………………….95

جدول 4-5:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه خودگردانی وعملکرد مختل با سازگاری اجتماعی دردانشجویان ……………………………………………………..96

جدول 4-6:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه محدودیت های مختل باسازگاری اجتماعی دردانشجویان…………………………………………………………..97

جدول 4-7:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها درحوزه دیگر جهت مندی باسازگاری اجتماعی دردانشجویان ………………………………………………………………97

جدول 4-8:ضریب همبستگی پیرسون بین طرحواره ها در حوزه گوش به زنگی بیش از حدوبازداری با سازگاری اجتماعی در دانشجویان………………………………………98

جدول 4-9:نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرحواره های ناسازگاراولیه ………………………………………………………………………..99

جدول 4-10:نتایج آزمون Tگروههای مستقل دانشجویان بومی وغیر بومی براساس طرحواره های ناسازگار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

 

چکیده فارسی

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *