نوجوانی و رشد آن در مکتب اسلام                                                                                40

نوجوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                          42

نظریه‌های رشد نوجوانی                                                                                             44

ویژگی‌های نوجوانی                                                                                                 60

جوانی                                                                                                                 63

جوانی و رشد آن در اسلام                                                                                          63

جوانی و رشد آن در نظریه‌های معاصر                                                                             64

شرایط زیستی ـ غریزی جوانی                                                                                     66

شرایط ذهنی جوانی                                                                                                  67

شرایط روانی جوانی                                                                                                 68

شرایط عاطفی و اخلاقی جوانی                                                                                    69

ویژگی‌های رشد جوانی                                                                                              72

رشد اجتماعی و اخلاقی                                                                                             75

ویژگی‌های تفکر دوره جوانی                                                                                       76

مفهوم روانشناختی مدیریت زمان                                                                                    80

اصول مدیریت زمان                                                                                                  84

دیدگاه‌های مدیریت زمان                                                                                            85

تکنیک‌های مدیریت زمان                                                                                            86

قوانین مرتبط با مدیریت زمان                                                                                       91

نسل‌های مدیریت زمان                                                                                               93

عوامل اصلی در عدم استفاده بهینه از زمان                                                                         95

عوامل اتلاف وقت                                                                                                    99

مبانی نظری رسانه                                                                                                     105

پیشینه تحقیق                                                                                                          114

تحقیقات انجام شده در داخل کشور پیرامون مدیریت زمان                                                       115

تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون مدیریت زمان                                                     122

جمع بندی ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                                130

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                           137        

مقدمه                                                                                                                  138

روش تحقیق                                                                                                          139

جامعه آماری                                                                                                          140

نمونه و روش نمونه‌گیری                                                                                            140

حجم نمونه                                                                                                             142

پایان نامه و مقاله

ابزار اندازه‌گیری                                                                                                       142

نمره‌گذاری پرسشنامه مدیریت زمان                                                                                 143

روایی                                                                                                                  143

پایایی                                                                                                                  144

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                                        144

روش اجرا                                                                                                          145

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها                                                                              147

مقدمه                                                                                                                  148

ویژگی پاسخگویان نوجوانان و جوانان                                                                            150

جنسیت                                                                                                               150

سن                                                                                                                    151

میزان تحصیلات                                                                                                        152

طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                                                             153

وضعیت تماشای تلویزیون                                                                                            154

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                                                                       155

وضعیت زمان تماشای تلویزیون در طول هفته                                                                      156

بررسی چگونگی نقش صداوسیما در ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                                       158

بررسی عملکرد صداوسیما در آموزش مدیریت زمان                                                              159

بررسی مهمترین عامل اتلاف وقت در بین نوجوانان و جوانان                                                    160

بررسی شاخص هدفگذاری در مدیریت زمان                                                                       161

بررسی شاخص اولویت‌بندی در مدیریت زمان                                                                     162

بررسی شاخص برنامه‌ریزی در مدیریت زمان                                                                       163

بررسی نمره شاخص‌های مدیریت زمان                                                                             164

بررسی رابطه بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                                       165

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان در نوجوانان و جوانان                                  166

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک جنس                                       169

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب تحصیلات                                   171

بررسی تفاوت میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                   174

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج                                                                                 176       

مقدمه                                                                                                                  177

خلاصه نتایج                                                                                                          178

بحث و نتیجه‌گیری                                                                                                   187

پیشنهادهای کاربردی صداوسیما                                                                                    190

محدودیت‌های تحقیق                                                                                                192

پیشنهادات                                                                                                             194

منابع ومآخذ                                                                                                            195

منابع فارسی                                                                                                          195

منابع انگلیسی                                                                                                         203

پیوست                                                                                                                  204

فهرست جداول 

جدول شماره 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنس                                                                                              150

جدول شماره 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                   151

جدول شماره 4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات                                                    152

جدول شماره 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                          153

جدول شماره 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                 154

جدول شماره 4-6 توزیع پاسخگویان برحسب زمان تماشای تلویزیون در شبانه‌روز                               155

جدول شماره 4-7توزیع پاسخگویان برحسب میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                  156

جدول شماره 4-8 توزیع پاسخگویان در مورد روش‌های ترویج فرهنگ استفاده بهینه از زمان                   158

جدول شماره 4-9 توزیع پاسخگویان درخصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان          159

جدول شماره 4-10 توزیع پاسخگویان درباره مهمترین عامل اتلاف وقت                                          160

جدول شماره 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                               161

جدول شماره 4-12 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                              162

جدول شماره 4-13 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                               163

جدول شماره 4-14 شاخص‌های مدیریت زمان به تفکیک تعداد سؤالات، دامنه نمرات و میانگین شاخص‌ها                    164

جدول شماره 4-15 میانگین شاخص ها در پاسخگویان                                                              164

جدول شماره 4-16 رابطه همبستگی بین میزان تماشای تلویزیون و مدیریت زمان                                165

جدول شماره 4-17 میانگین نمره شاخص‌های مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان                           166

جدول شماره 4-18 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های                   168

مدیریت زمان برحسب سن پاسخگویان

جدول شماره 4-19 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک جنسیت           170

جدول شماره 4-20 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان به تفکیک تحصیلات        171

جدول شماره 4-21 نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت        173

زمان برحسب تحصیلات پاسخگویان

جدول شماره 4-22 میانگین خرده مقیاس‌های مدیریت زمان با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان          174

جدول شماره 4-23نتیجه آزمون تحلیل واریانس برای مقایسه میانگین نمره خرده مقیاس‌های مدیریت          175

زمان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی پاسخگویان

نمودار 4-1 توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت                                                                    150

نمودار 4-2 توزیع پاسخگویان برحسب سن                                                                           151

نمودار 4-3 توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات                                                                   152

نمودار 4-4 توزیع پاسخگویان برحسب طبقه اقتصادی ـ اجتماعی                                                  153

نمودار 4-5 توزیع پاسخگویان برحسب تماشای تلویزیون به صورت منظم                                         154

نمودار 4-6 توزیع پاسخگویان در خصوص زمان تماشای تلویزیون                                                 155

نمودار 4-7 توزیع پاسخگویان در خصوص میزان تماشای برنامه‌های تلویزیون در طول هفته                     157

نمودار 4-8 توزیع پاسخگویان در خصوص عملکرد صداوسیما در آموزش نحوه مدیریت زمان                 159

نمودار 4-9 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص هدفگذاری                                                         161

نمودار 4-10 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص اولویت‌بندی                                                     162

نمودار 4-11 توزیع پاسخگویان برحسب شاخص برنامه‌ریزی                                                       163

نمودار 4-12 میانگین نمره پاسخگویان در خرده مقیاس‌های مدیریت زمان بر حسب سن                       166

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *