سوراخ كردن گوش نوزاد دختر ………………………………………………………………………………………………. 59
از شیر گرفتن كودك …………………………………………………………………………………………………………. 60
مراسم ختنه به صورت سنتی ……………………………………………………………………………………………… 61
مدرسه و تحصیل كودكان در روستای طولاب …………………………………………………………………………….. 63

پایان نامه و مقاله

تحلیل كاركردی باورهای روستای طولاب …………………………………………………………………………………. 65
منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………. 67
منابع پایان نامه ای………………………………………………………………………………………………………….. 68
فهرست مصاحبه شوندگان………………………………………………………………………………………………… 69
چکیده تحقیق:
در هر جامعه های باورها و اعتقادات و دانسته ها ریشه در تاریخ و گذشته آن جامعه دارند برای ظهور و پیدایش یك باور نمی توان تاریخ دقیقی تعیین نمود و مهم ترین مسئله شناخت باورها و جمع آوری و گرداوری آنها است كه در این تحقیق با توجه به اینكه مطالعات مردم شناسی مطالعاتی ژرفانگر هستند بنابراین سعی شده تحقیق در مكان محدود و مشخص روستای طولاب انتخاب و بررسی شود. روش تحقیق به صورت مشاهده میدانی و مصاحبه با زنان و مردان روستای طولاب انجام گرفته و همزمان

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد منابع اطلاعاتی

 از مطالعه اسنادی و كتابخانه ای و استفاده از پایان نامه ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته.

آنچه كه در این پژوهش به آن تأكید شده بررسی باورها و اعتقادات و آداب و رسوم سنتی مردم روستای طولاب در مورد زایمان تا 7 سالگی كودك یعنی مرحله اول زندگی انسان است كه در اثر زمان كم رنگ شده و در حال حاضر گرایش به شیوه های مدرن و صنعتی بیشتر شده بنابراین ضمن جمع آوری و بررسی باورها و اعتقادات مختلف روستای طولاب در مرحله اول زندگی انسان تأثیر آنها بر زندگی و كاركردهای فردی اجتماعی این باورها و اعتقادات نیز بررسی شده است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *