2-10- ارزیابی عملکرد مدیریت دانش…. 43
2-11- بررسی پیشینه پژوهش مدلهای استراتژیک مدیریت دانش…. 45
2-11-1- گروه‌بندی دانش بر مبنای استراتژی دانش…. 48
2-11-2- مدل کلی ساختار نظام‌های مدیریت دانش…. 48
2-11-3- مدل استراتژی مدیریت دانش میلتون.. 50
2-11-4- مدل استراتژی مدیریت دانش بنیادی در سازمان.. 52
2-11-5- مدل راهبردی مدیریت دانش…. 54
2-11-6- مدل استراتژی زنجیره‌دانش…. 56
2-11-7- مدل  استراتژی چهار حلقه‌ای مدیریت دانش…. 58

پایان نامه

2-11-8- مدل استراتژی چند عاملی توسعه نظام‌های مدیریت دانش…. 59
2-11-9- مدل استراتژی چرخه حیات دانش…. 60
2-11-10- مدل استراتژی مدیریت دانش SECI. 64
2-11-11- استراتژی مدیریت دانش کدگذاری و شخصی سازی (Hansen et al, 1999) 67
2-12- جمع بندی.. 68
فصل سوّم روششناسی پژوهش…. 69
3-1- مقدمه. 70
3-2- روش  پژوهش…. 70
3-3- فرآیند  پژوهش…. 72
3-3-1- شناسایی اهداف، معیارها و استراتژیهای مدیریت دانش…. 72

یک مطلب دیگر :

3-3-2- گردآوری داده‌‌های  پژوهش…. 73
3-4- جامعه و نمونه آماری.. 73
3-5- تائید ابزار  پژوهش…. 73
3-6- روشها و تکنیکهای تحلیل دادهها 74
3-6-1- معرفی تکنیکANP.. 74
3-6-2- تکنیک دیماتل.. 80
3-6-3- تلفیق دو مدل تحلیل شبکهای و دیماتل.. 81
3-7- جمعبندی فصل.. 82
فصل چهارم تحلیل داده‌ها 83
4-1 – مقدّمه. 84
4-2- مدل سلسله مراتبی  پژوهش…. 84
4-3- پایایی ابزار  پژوهش…. 85
4-4- اولویت‌بندی استراتژی‌های مدیریت دانش…. 86
4-4-1- یافته‌های تکنیک DEMATEL.. 87
4-4-2- اولویت‌بندی استراتژی‌‌های مدیریت دانش با تکنیک ANP.. 90
4-5- جمع‌بندی.. 99
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 100
5-1- مقدمه. 101
5-2- نتایج حاصل از پاسخ‌دهی به سؤال‌های  پژوهش…. 101
5-3-  پیشنهادها کاربردی.. 106
5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده 107
5-5 محدودیت های پژوهش…. 107
5-6  جمع بندی.. 108


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *