-2-2 ساختار فیزیکی ماشین سنکرون……………………………………… 22

-1-2-2 ساختار روتور و استاتور……………………………………………. 22

-2-2-2 سیم بندی های ماشین سنکرون 23………………………… …………..

-3-2 توصیف ریاضی ماشین سنکرون 23………………………………………………………………………………………. …………………………

-1-3-2 معادلات ریاضی حاکم بر ماشین سنکرون 23……… ……………

-2-3-2 معادلات حرکت 28                                            ………………………………………………………………………………………

-4-2 پارامترهای ماشین سنکرون 29…………………………………………………………… …………………………………………………………..

-1-4-2 پارامترهای اساسی………………………………………………………… 29

-2-4-2 پارامترهای عملیاتی 30………………………………………………………………………………. ………………………………….

-3-4-2 پارامترهای دینامیکی………………………………………………….. 31

-5-2 محاسبه پارامترهای دینامیکی ماشین سنکرون بر اساس پارامترهای اساسی

ماشین……….. 31

-1-5-2 محاسبه راکتانسهای ماشین 33

-2-5-2 محاسبه ثابت زمانی های ماشین………………………………… 35
-6-2 مراتب مختلف مدلهای ماشین سنکرون بر اساس مدل دو محوری پارك    37

فصل سوم: بررسی روشهای شناسایی پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون        ..………………………………………………………………………………………………… 39

-1-3 مروری بر پیشینه شناسایی پارامترهای ژنراتورهای سنکرون 40         .…………………………………………………………………………………………………. ………………………..

-2-3 انواع روشهای تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون 42       .……………………………………………………………………………………………….. ………………………….

-1-2-3 روشهای کلاسیک اندازه گیری پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای شبکه    42

-2-2-3 روشهای جدید تعیین پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون     43

فصل چهارم: شناسایی بلادرنگ پارامترهای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی

مصنوعی ..… ..      45

-1-4 کلیات و اصول کارشبکه های عصبی 46………………………………………………………………………………….. ………………………………

-2-4 اصول کار شبکه عصبی تخمین گر پارامترها……………… 46

-1-2-4 دادههای آموزشی و آموزش شبکه عصبی………. .…………. 48

-2-2-4 تست شبکه عصبی تخمینگر……………………………………………… 50

-3-4 نتایج 51……………. .………………………………………. …………………………………………………………

-1-3-4 نمونههایی از نتایج شبکه عصبی تخمینگر…. 53

-2-3-4 بررسی تحلیلی نتایج .……………………………………… 89

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات .…….. ..…………………………….. 97

ضمیمهها…………………………………………………………………………………………………. 100

ضمیمهالف- طرحهای بکار گرفته شده برای شبیهسازی ژنراتور سنکرون      101

ضمیمهب- نمودار پارامترهای بکار گرفته شده در شبیهسازی ژنراتور سنکرون ..………………………………………………………………………………………………………….. 105

منابع و ماخذ……………………………………………. .……………………………………. 110

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه
1-2 : مراتب مختلف مدلهای ژنراتور سنکرون 24
1-4 : فهرست پارامترهای دینامیکی ژنراتورهای سنکرون 38
2-4 : نتایج شبکه عصبی در دوره آموزش و تست از دیدگاه فراوانی خطا 81
3-4 : نتایج شبکه عصبی در دوره آموزش و تست از دیدگاه دامنه خطا 82

فهرست شکلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه
: 1-1 نمای کلی فرایند ارزیابی و بهبود سیستمهای قدرت 3
: 1-2 مدارهای استاتور و روتور ماشین سنکرون 9
:2-2 مدار معادل ماشین بر اساس تئوری پارك 13
:3-2 توزیع شار در ماشین سنکرون طی دورههای زیرگذرا، گذرا و ماندگار 18
:4-2 مدار معادل ژنراتور سنکرون در حالت ماندگار 19
:5-2 مدار معادل ماشین سنکرون در دوره گذرا 20
:6-2 مدار معادل ماشین سنکرون طی دوره زیر گذرا 20
:7-2 مدار معادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانی های گذرای مدار باز 21
: 8-2 مدارمعادل ماشین جهت استخراج ثابت زمانی های زیر گذرای مدار باز 22
: :1-4 طرح کلی سلول عصبی انسان 32
:2-4 شکل کلی سلول عصبی مصنوعی 33
:3-4 ساختار شبکه عصبی توسعه یافته 33
:4-4 شکل کلی روش تهیه اطلاعات بهرهبرداری ژنراتورهای سنکرون 35
:5-4 آلگوریتم آموزش شبکه عصبی 36
:6-4 طرح کلی روش تست و بهرهبرداری از شبکه عصبی 37
:7-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش برای تخمین xd” 39
:8-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 39
:9-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 40
:10-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین xd” 40
:11-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 41
:12-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 41
:13-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین xd” 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:14-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 42
:15-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 43
:16-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین xd” 43
:17-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 44
:18-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 44
:19-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین xd” 45
:20-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 45
:21-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش 46
:22-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین xd” 46
:23-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 47
:24-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 47
:25-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش برای تخمین xq” 48
:26-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 48
:27-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 49
:28-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین xq” 49
:29-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 50
:30-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 50
:31-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین xq” 51
:32-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 51
:33-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 52
:34-4 نمودار خروجی شبکه عصبی تحت تست برای تخمین xq” 52
:35-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 53
:36-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 53
:37-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین xq” 54
:38-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 54
:39-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه

:40-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین xq” 55
:41-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 56
:42-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 56
:43-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند برای تخمین Td” 57
:44-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 57
:45-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 58
:46-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین Td” 58
:47-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 59
:48-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 59
:49-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین Td” 60
:50-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 60
:51-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش 61
:52-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین Td” 61
:53-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 62
:54-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 62
:55-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین Td” 63
:56-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 63
:57-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 64
:58-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین Td” 64
:59-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 65
:60-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 65
:61-4 نمودار خروجی شبکه عصبی درفرایند آموزش برای تخمین Tq” 66
:62-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 66
:63-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 67
:64-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین Tq” 67
:65-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:66-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 68  
:67-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین Tq” 69  
:68-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 69  
:69-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحلهآموزش 70  
:70-4 نمودار خروجی شبکه عصبی تحت تست برای تخمین Tq” 70  
:71-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 71  
:72-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 71  
:73-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند آموزش برای تخمین Tq” 72  
:74-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله آموزش 72  
:75-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله آموزش 73  
:76-4 نمودار خروجی شبکه عصبی در فرایند تست برای تخمین Tq” 73  
:77-4 هیستوگرام خطای شبکه عصبی در مرحله تست 74  
:78-4 نمودار خطای تخمین شبکه عصبی در مرحله تست 74  
ض-:1 طرح شبیه سازی ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت با اغتشاش تغییر 88  
ناگهانی تحریک  
   
ض-:2 طرح شبیه سازی ژنراتور سنکرون متـصل بـه شـین بینهایـت بـا اغنـشاش 89  
اتصالکوتاه درترمینال ژنراتور  
   
ض-:3 طرح شبیه سازی ژنراتور سنکرون متصل به شین بینهایت با اغتشاش تغییر 90  
ناگهانی توان ورودی  
   
ض-:4 تغییرات مقادیر Xd بکار گرفته شده 92  
ض-:5 تغییرات مقادیر Xd‘ بکار گرفته شده 92  
ض-:6 تغییرات مقادیر Xd” بکار گرفته شده 92  
ض-:7 تغییرات مقادیر Xq بکار گرفته شده 93  
ض-:8 تغییرات مقادیر Xq” بکار گرفته شده 93  
ض-:9 تغییرات مقادیر Xl بکار گرفته شده 93  

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *