2-2-مفهوم پیشگیری از جرم 38
2-2-1-انواع روش‌های پیشگیری از جرم 40
2-2-1-1- پیشگیری کیفری از جرم 40
2-2-1-2- پیشگیری غیر کیفری از جرم 40
2-2-2-معایب پیشگیری وضعی 42
2-2-3-مزایای پیشگیری وضعی 43
2-2-3-مراحل پیشگیری 44
2-2-4-مختصات پیشگیری وضعی 45
2-2-5-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم 46
2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47
2-2-7-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم 47
2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48
2-3-سرقت 48
2-3-1-تاریخچه سرقت 49
2-3-2- انواع سرقت 51
2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52
2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52
2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52
2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52
2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق 52
2-4-علل و انگیزه‌‌های سرقت 54
2-4-1-علل زیست شناختی 54
2-4-2-علل روانشناختی 54
2-5- پیشگیری از سرقت منازل 56
2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56
2-7-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57
2-8-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

پایان نامه

2-8-1-نظریه پیشگیری وضعی 62
2-8-2- نظریه پیشگیری مکانی از جرم 64
2-8-3- نظریه پیشگیری اصلاحی 65
2-8-4- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط 65
2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69
2-8-6- نظریه پنجره‌‌های شکسته 69
2-8-7- نظریه سفر‌های مجرمانه 70
2-9- چارچوب نظری تحقیق 71
2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72
2-9-2- نظریه الگوی جرم 74
2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78
3-1-مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 80
3-2-1- نوع و روش تحقیق 80
3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 80
3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81
3-2-3-1) شیوه اجرا 81
3-2-3-2) واحد تحلیل 84
3-2-4- قلمرو تحقیق 84
3-2-4-1- قلمرو مکانی 84
3-2-4-2- قلمرو زمانی 84
3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85
3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 85
3-3- شناسایی متغیرها 85
3-3-1- متغیر وابسته 85
3-3-2- متغیر مستقل 86
3-4- جامعه آماری و نمونه 87
3-4-1- جمعیت آماری 87

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-4-2- جامعه نمونه آماری 87
3-4-3- نمونه گیری و شیوه انتخاب 88
3-5-روایی و پایایی تحقیق 88
3-5-1- روایی ابزار سنجش 88
3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90
4-1-توصیف داده ها 91
4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91
4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93
4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95
4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96
4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99
4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101
4-2-آمار استنباطی 103
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103
4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118
5-1- نتیجه‌گیری 120
5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121
5-1-2- پیشنهادات 122
منابع و مآخذ 124

«فهرست جداول»
جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103
جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104
جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104
جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105
جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106
جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106
جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107
جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108
جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108
جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109
جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110
جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110
جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

چکیده:

مكان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می‌گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه  وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.
واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *