2-4-1-4-………………………………………………………….. واحد زرشوران.. 28
2-4-2-…………………………………………….. واحدهای رسوبی پالئوزیك.. 29
2-4-2-1-……………………………………………………….. سازند قره داش.. 29
2-4-2-2-……………………………………………………….. سازند سلطانیه.. 31
2-4-2-3-……………………………………………………………. سازند باروت.. 32
2-4-2-4-……………………………………………………………. سازند زاگون.. 33
2-4-2-5-………………………………………………………………. سازند لالون.. 33
2-4-3-………………………………………… واحدهای تفكیكی دوران سوم.. 34
2-4-3-1-………………………………………………………………. الیگومیوسن.. 34
2-4-3-2-……………………………………………… سازند قرمز فوقانی.. 34
2-4-3-3-………………………………………… گدازه های آتش فشانی.. 35
2-4-4-……………………………………………….. نهشته های دوران چهارم.. 35
2-4-4-1-……………………………………………………………………… تراورتن.. 35
2-4-5-…………………………………………………………………… رسوبات آبرفتی.. 36
2-4-5-1-………………………………………. آبرفت های رودخانه ای.. 36
2-4-5-2-………………………………………………………….. برش دامنه ای.. 36
2-5-…………………………………………….. زمین شناسی ساختاری و تکتونیک.. 37
2-5-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 37
2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان   38
2-5-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محدوده زرشوران   40
2-5-4-………………………………………… درزه های وابسته به چین­ها.. 43
2-5-5-………………………………. درزه های وابسته به حرکت برشی.. 46
2-5-6-…………………………………………………….. حفره های شبه كارستی.. 47
فصل سوم: آلتراسیون­ها و کانی­زایی
3-1-……………………………………………….. آلتراسیون­های محدوده زرشوران.. 49
3-1-1-……………………………………………………………. آلتراسیون سیلیسی.. 49
3-1-2-…………………………………. آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی.. 51
3-1-3-…………………………………………………………. آلتراسیون آلونیتی.. 51
3-2-………………………………………………….. کانی­سازی در محدوده زرشوران.. 53
3-2-1-……………………………………… گسترش افق كانه­دار زرشوران.. 55

مقالات و پایان نامه ارشد

3-2-2-………………………………………………………………… نوع سنگ میزبان.. 56
3-3-………………………………………………….. مطالعات مقاطع نازک و صیقلی.. 57
3-3-1-…………………………………………………………. مطالعات تیغه نازك.. 57
3-3-2-………………………………………………………. مطالعات مقطع صیقلی.. 68
3-4-……………………………………. مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM).. 73
فصل چهارم: ژئوشیمی
4-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 84
4-2-…………………………………………………….. منطقه انتخابی مورد مطالعه.. 85
4-3-……………………………………………………………………………………. نمونه برداری.. 85
4-3-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 85
4-3-2-…………………………………………………….. عملیات نمونه برداری.. 86
4-3-3-…………………………………………………….. آماده سازی نمونه ها.. 89
4-3-4-…………………………………. آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی.. 90
4-4-…………………………………………………….. پردازش داده­های ژئوشیمیایی.. 91
4-4-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 91
4-4-2-………………………………………………………………… داده­های سنسورد.. 91
3-4-1-……………………………………………….. بررسی مقادیرخارج ردیف.. 91
3-4-2-…………………………………………… مطالعات آماری تک متغیره.. 93
3-4-3-………………………………………………………. نرمال سازی داده ها.. 93
3-4-4-…………………………………. بررسی پارامترهای آماری داده.. 94
3-4-5-…………………………………………… مطالعات آماری دو متغیره.. 95
3-4-6-…………………………………………………….. محاسبه ضریب همبستگی.. 95
3-4-7-………………………………………… مطالعات آماری چند متغیره.. 96
3-4-8-…………………………………………………………………… آنالیز خوشه‌ای.. 97
3-4-9-………………………………………………………………… آنالیز فاكتوری.. 98
3-4-10-………. تعیین مقادیر حد زمینه و آستانه آنومال.. 100
3-4-11-……………………………………………… بررسی نقشه های آنومال.. 104
3-4-12-………………………………………………………………………… شرح نقشه­ها.. 104
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

5-1-……………………………………………………………………………………………. نتیجه­گیری.. 107
5-2-……………………………………………………………………………………………. پیشنهادات.. 108
فصل ششم: منایع
6-1-……………………………………………………………………………………………………… منابع.. 162
فهرست اشکال
شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران   11
شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران.. 13
شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران.. 18
شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته.. 24
شكل 2-3- تکرار شكل 2-2.. 25
شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته   25
شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان)   27
شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر   28
شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی 1:5000.. 37
شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان   39
شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی­های مرتبه 1 و 2.. 39
شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح.. 40
شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح.. 41
شکل 2-12- نمایش شکستگی­های مرتبط با چین.. 44
شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ایمانخان   45
شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقدیس.. 45
شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی   46
شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز   59
شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   59
شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی­های اپاک.. 60
شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف.. 61
شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک.. 61
شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه.. 62
شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   63
شکل 3-8- کلریت شیست با رگه­ایی از کانی­های اپاک در جهت برگوارگی   63
شکل 3-9- سنگ آهک اسپارتی با و مقداری کوارتز.. 64
شکل 3-10- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک.. 65
شکل3-11- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک   66
شکل3-12- کلریت شیست با رگه­ایی از سرسیت.. 66
شکل3-13- کلریت شیست با کربن آمورف به صورت دانه­ایی در جهت برگوارگی   67
شکل3-14- سنگ آهک اسپارتی با کوارتز به صورت پرشدگی رگه­ها   68
شکل3-15- سنگ آهک اسپارتی با رگه­ایی از كوارتز و سروزیت   68
شکل3-16- بلورهای مگنتیت به صورت اسفنجی در داخل سنگ آهکی اسپارتی   70
شکل3-17- بلور مگنتیت به صورت شکل­دار.. 70
شکل3-18- بلور مگنتیت به صورت نیمه شکل­دار.. 71
شکل3-19- بلور مگنتیت که در جهت برگوارگی.. 71
شکل3-20- بلورهای مگنتیت به صورت شکل­دار.. 72
شکل3-21- بلور مگنتیت به صورت اسفنجی.. 72
شکل 3-22- بلور طلا به صورت پرشدگی فضای خالی.. 74
شکل 3-23- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 75
شکل 3-24- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 76
شکل 3-25- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   77
شکل 3-26- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   78
شکل 3-27- تک بلور طلا به صورت پرشدگی.. 79
شکل 3-28- تک بلور طلا در وسط مقطع.. 80
شکل 3-29- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 81
شکل 3-30- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 82
شکل 4-1- نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه­های برداشت شده   85
شکل4-2- نمونه­برداری به روش چیپ سمپلینگ.. 87
شکل4-3- شبکه نمونه­برداری سیستماتیک.. 88
شکل 4-4- دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه­ایی.. 97
فهرست جداول
جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران.. 11
جدول 3-1-مشخصات نمونه­های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران   58
جدول 3-2-مشخصات نمونه­های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران   69
جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه­های ژئوشیمیایی   90
جدول 4-2- ماهیت توزیع داده­ها.. 93
جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری.. 99
جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های نرمال شده).. 101
جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده­های اصلی).. 101
جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت   103
فهرست پیوست­ها
پیوست 1.. 110


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *