(1-1 مقدمه4 (2-1 مکانیسم کرونا4 (3-1 مفهوم تلفات کرونا15 (4-1 تاثیر شرایط سطحی و جوی22 (5-1 خط تکفازه و ارزیابی اثرات کرونا با روش قفس36 فصل دوم : تلفات کرونا40 (1-2 مقدمه41 (2-2 تلفات کرونا در آب و هوای بدون ابر41 (3-2 تلفات کرونا در آب و هوای طوفانی42 (4-2 ارزیابی تلفات کرونا48 (5-2 تلفات کرونا در بارندگی شدید برای هندسههای مبنا52 (6-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات مقاومتی54 فصل سوم: ارزیابی، تحقیق و نظارت بر بهرهبرداری در مورد تلفات کرونا55 (کشور سوئد)   (1-3 نظارت بر بهرهبرداری وکاهش تلفات کرونا56 (2-3 بازبینی تلفات کرونا59 (3-3 ارزیابی تلفات کرونا60 (4-3 جمع بندی نتایج حاصل از این پروژه68 فصل چهارم: همبستگی میان اندازهگیریها و ارزیابیهای کامپیوتری از69   

تلفات کرونا در خطوط قدرت

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

عنوان مطالب شماره صفحه
(1-4 مشخصات مدار انتقال در آزمایشات 70
(2-4 نتایج اندازهگیریهای آزمایشی 70
(3-4 مدل کرونا 73
(4-4 ضریب حالت سطح 73
فصل پنجم : پیشنهادات 75
مراجع 77

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان شماره صفحه  
(1-1 کمیت های تولید و رابطه آنها با کمیتهای اندازهگیری شده 37  
(1-2 تلفات عایقی در هوای بدون ابر مربوط به آرایشهای هادی EHV 41  
(2-2 مقادیر متوسط ضریب k 45  
(3-2 توزیع فراوانی تلفات کرونا در واحد طول(تلفات بارندگی شدید برای بخش- 49  
های کوتاه)  
   
(4-2 تقسیمبندی نواحی آب و هوایی 50  
(5-2 مقایسهی تلفات کرونا با تلفات I2R 54  
(1-3 درصد تغییرات در تلفات کرونای طولانی مدت در اثر تغییر 1 کیلو ولتی 67  
ولتاژ فاز به فاز  
   
(2-3 مقایسهی شدت تلفات کرونای بیشینه 67  

(1-4 تلفات کرونا در خط بخش A مقایسهای میان نتایج حاصل از شبیهسازی و
73
اندازهگیریها
(2-4 تلفات کرونا در خط 22okV با طول 197km، ولتاژ بهرهبرداری225kV و
74
ضریب حالت سطح 0.45
فهرست شکلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


پایان نامه

عنوان شماره صفحه  
(1-1 شروع بهمن الکترونی از طریق یک الکترود منفی 6  
(2-1 توزیع بار محیطی در کرونای میدان غیر همگن منفی 8  
(3-1 توزیع بار محیطی در ستون نورکرونای میدان غیر همگن مثبت 9  
(4-1 تخلیه کرونا در کاتد (الکترود منفی) 10  
(5-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از    
پیش آمدگی روی هادی منفی با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با 11  
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚    
(6-1 تخلیه کرونا در آند (الکترود مثبت) 12  
(7-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوطبه مدهای متفاوت تخلیه از    
پیشآمدگی روی هادی مثبت با قطر .2.92cm سمت چپ، برجستگی کروی با 13  
قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm، .Ɵ=30˚    
(8-1 جریان تخلیههای کرونا از نقطهی مخروطی در گاف .15.5cm 14  
(9-1 شرایط شروع کرونا در برابر فاصله گاف، مربوط به مدهای متفاوت تخلیه از    
پیش آمدگی روی هادی با قطر 2.92cm تحت تحریک ..AC سمت چپ، 14  
برجستگی کروی با قطر 8mm و سمت راست، برجستگی مخروطی با قطر 6mm،  
   
.Ɵ=30˚    
(10-1مدهای ممکن کرونا تحت ولتاژ AC 15  
(11-1 رابطه اساسی برای گرادیان E1، ظرفیت خازنی C و گرادیان بحرانی 16  
آستانه کرونا E0  
   
(12-1 مثالی از تغییر و تبدیل میدان پتانسیل 17  
(13-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به جریان کرونا 18  
(14-1 نمونه قفس استوانهای مربوط به میادین پتانسیلی کرونا 19  
(15-1 طرح نمایانگر توزیع بار خالص 19  
(16-1 شکل موجهای جریان کرونا و جریان خازنی نظری در دو سیم موازی 21  
(17-1 چگالی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر در برابر ولتاژ نامی خط 23  

ط

(18-1 چگالی منابع منشاءهای کرونا در هوای بدون ابر در برابر گرادیان سطحی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماکزیمم 24  
   
(19-1 تغییرات فصلی منشاءهای طبیعی کرونا در هوای بدون ابر 25  
(20-1  هادی توسعه داده شده به قطر .5.9cm خط انتقال آزمایشی 650KV 27  
در باران  
   
(21-1 قطرات بدون هیچگونه ولتاژ اعمالی 28  
(22-1 تاثیر میدان الکتریکی بر قطرات آب 28  
(23-1 هادیهای مرطوب سالخورده و جدید ]هادی 14 Plover سال کار    
کرده با قطر 3.72cm(1.465”) (بالا)  و هادی جدید Bobolink با قطر 30  
[3.61cm(1.427”)    
(24-1 هادی مرطوب، نیمه سمت چپ، جدید و نیمه سمت راست آن شنشوئی 31  
شده ]هادی Bobolink با قطر [3.61cm(1.427”)  
   
(25-1 هادیهای مرطوب انرجایز شده، تخلیهی کرونا از جانب نا منظمیهای    
سطحی ناشی از قطرات آب، 8 عدد هادی0.0331 به قطر (1.302”) قطر باندل 31  
1.o16m(50”) ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM، 15.5KV/cm    
(26-1 هادی مرطوب انرجایز شده مانند شکل 25-1 با آلودگی سطحی نظیر 32  
حشره یا ذره غبار  
   
(27-1 بخش پایینی باندل هادی خشک انرجایز شده در گرادیان ولتاژ بالاتری    
نسبت به شکل 26-1، 8 عدد هادی Lupine به قطر 4.62cm(1.823”) قطر 32  
باندل 1.42m(56”)  ماکزیمم متوسط گرادیان سطحی یعنی GM،  
   
18.6KV/cm    
(28-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 1.8cm در 33  
بارندگی شدید  
   
(29-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 1.8cm در بارندگی شدید 34  
(30-1 نویز رادیویی و صوتی مربوط به هادی ACSR به قطر 2.33cm در 34  
بارندگی شدید  
   
(31-1 تلف کرونا برای هادی ACSR به قطر 2.33cm در بارندگی شدید 35  
(32-1 کرونا برای حالتهای سطحی متفاوت هادی ACSR به قطر 1.5in


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *