و- تقسیم بندی مطالب…………………………………………………………………………………… 4
فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………… 5
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن………………………………………………………. 6
گفتار اول: مفهوم مسئولیت………………………………………………………………………………. 6
گفتار دوم: اقسام مسئولیت………………………………………………………………………………. 6
بند اول: مسئولیت قراردادی:…………………………………………………………………………….. 6
بند دوم: مسئولیت غیرقراردادی (قهری)……………………………………………………………… 7
مبحث دوم: شرایط تحقق مسئولیت غیر قراردادی…………………………………………………. 8
گفتار اول : ورود ضرر……………………………………………………………………………………. 8
بند اول: اقسام ضرر……………………………………………………………………………………….. 9
الف- ضرر مادی:………………………………………………………………………………………….. 9
ب- ضرر معنوی…………………………………………………………………………………………… 9
ج- ضرر بدنی……………………………………………………………………………………………. 10
گفتار دوم: فعل زیانبار………………………………………………………………………………….. 10
گفتار سوم: رابطه سببیت……………………………………………………………………………….. 12
مبحث سوم: مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی……………………………………………………. 14
گفتار اول: وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن……………………………………………….. 14
بند اول: اتومبیل………………………………………………………………………………………….. 15
بند دوم: خودرو………………………………………………………………………………………….. 15

پایان نامه

بند سوم: موتورسیکلت…………………………………………………………………………………. 15
بند چهارم: دارنده وسیله نقلیه…………………………………………………………………………. 15
گفتار دوم: تصادف‏، تصادم‏، سانحه‏ رانندگی:………………………………………………………. 16
بند اول: تصادف…………………………………………………………………………………………. 16
بند دوم: تصادم…………………………………………………………………………………………… 16
بند دوم: سانحه رانندگی……………………………………………………………………………….. 17
گفتار سوم: شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده)………………………………………… 17
بند دوم: ذی ‌نفع…………………………………………………………………………………………. 18
بند سوم: زیاندیده………………………………………………………………………………………… 18
بند چهارم: راننده………………………………………………………………………………………… 18
گفتار چهارم: قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت………………………………………………………… 18
فصل دوم: حقوق زیاندیده در قانون بیمه اجباری………………………………………. 20
مبحث اول: حقوق زیاندیده در برابر عامل ورود زیان…………………………………………… 21
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده………………………………………………. 21
گفتار دوم: مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده………………………………… 22
گفتار سوم: مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راهها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده…. 23
بند اول- شهرداری………………………………………………………………………………………. 23
بند دوم- مسئولیت وزارت راه و ترابری…………………………………………………………… 25
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده… 25

یک مطلب دیگر :

بند اول- مسئولیت قراردادی تولید کننده…………………………………………………………… 26
بند دوم: مسئولیت قهری تولید کننده………………………………………………………………… 27
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی تعمیرکاران وسایل نقلیه در برابر زیاندیده………………………. 27
گفتار ششم :تاثیر قوه قاهره در حقوق زیاندیده……………………………………………………. 28
گفتار هفتم: تقصیر زیاندیده……………………………………………………………………………. 30
بند اول: تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد:………………………………………………. 30
بند دوم: تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد………………………………………………………. 31
مبحث دوم: ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی…………… 32
گفتار اول: ارکان خسارات رانندگی………………………………………………………………….. 33
بند اول- انواع خسارت قابل مطالبه…………………………………………………………………. 33
الف- خسارت بدنی……………………………………………………………………………………. 33
دیه و ارش………………………………………………………………………………………………… 34
هزینه معالجه……………………………………………………………………………………………… 34
3- قطع عضو……………………………………………………………………………………………. 35
4- از کارافتادگی………………………………………………………………………………………… 35
ب- خسارت معنوی……………………………………………………………………………………. 36
ج- خسارت جانی………………………………………………………………………………………. 37
د- خسارت مالی………………………………………………………………………………………… 37
بند دوم: خواهان یا ذی‌نفع دعوای جبران خسارت………………………………………………. 38
بند سوم: خوانده دعوی جبران خسارت…………………………………………………………….. 39
الف- عامل زیان…………………………………………………………………………………………. 39
ب- شرکت بیمه (بیمه‌گر)…………………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم: صندوق تأمین خسارت بدنی…………………………………………………………… 42
بند اول: موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین………………………………………………….. 43
الف- بیمه نبودن وسیله نقلیه از جهت بیمه شخص ثالث………………………………………. 43
بطلان قرارداد بیمه………………………………………………………………………………………. 43
تعلیق تأمین بیمه‌گر:……………………………………………………………………………………… 43
د- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه…………………………………………………… 44
5- ورشکستگی بیمه‌گر………………………………………………………………………………… 44
فصل سوم: حقوق زیاندیده حوادث رانندگی درسایر قوانین…………………………. 45
مبحث اول: قانون مسئولیت مدنی……………………………………………………………………. 46
گفتار اول: مبنای مسئولیت…………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم: مطالبه خسارت…………………………………………………………………………….. 47
گفتار سوم:مسئولیت اشخاص حقوقی……………………………………………………………….. 48
مبحث دوم : قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 49
گفتار اول: عدم مسئولیت راننده در برخورد با عابر………………………………………………. 49
گفنار دوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو…………………………………………… 51
گفتارسوم: مسئولیت راننده در قبال سرنشینان خودرو مقابل……………………………………. 52
گفتار چهارم: قوانین مرتبط……………………………………………………………………………. 55
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………… 59
منابع………………………………………………………………………………………………………… 63


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *