دانلود پروژه مالی شركت كارتن بهرام – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

بخش سوم

1- توضیح كامل در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه:

دایرة حسابرداری موظف است در زمان تنظیم هر لیست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافق عمل آمده با كارگر مبالغی ( تحت عنوان كسور دستمزد از حقوق و دستمزد كاركنان كسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نماید. این مبالغ شامل كسور قانونی كسور توافقی می‌‌باشد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

كسور قانونی عبارت از وجوهی است كه كارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبه‌های قانونی باید از دستمزد كارگران كسر و به سازمانهای ذیفع پرداخت نماید.

كسور قانونی شامل مالیات حقوق و دستمزد، حق بیمه‌های اجتماعی سهم كارگر و بدهی كاركرد به صندوق اجرا (اجرائیان) می‌‌باشد.

2- پرداخت حقوق و دستمزد:

هر شركت می‌تواند از یك حساب بانكی ویژه بابت پرداختهای مربوط به حقوق و دستمزد استفاده نماید. برای این منظور فرد مسئول در دایرة حقوق و دستمزد در ابتدا اقدام به صدور سند معادل خالص مبلغ حقوق و دستمزد نحوه آن را به مسئول ثبت جهت تكیل و وارد كردن در دفتر روزنامه پرداخت تحویل می‌دهد. در دفتر روزنامه معادل مبلغ سند به بدهكار حساب حقوق و دستمزد پرداختنی و بستانكار حسب اسناد پرداختنی منظور می‌گردد. این سند متعاقباً جهت اقدام به امور مالی فرستاده شده در آنجا چكی معاون مبلغ سند عهده حساب بانكی مؤسسه صادر و مراتب در دفتر صدور چك به ثبت می‌رسد از همین چك است كه جهت پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان استفاده شده به حساب بانكی ویژه بایت این قبیل پرداختها سپرده می‌شود سرانجام از محل موجودی این حساب بابت هر كار ضد یك برگ چك صادر و دستمزدها حقوق نامبرده تسویه می‌گردد.

3- چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه توسط حسابداری حقوق و دستمزد و پرداخت آن

جمع در آمد ناخالص هفتگی معادل 55200 ریال است كسور حقوق و دستمزد شامل موارد زیر می‌بابشد مبلغ خالص پرداخت و یا دستمزد پرداختی خالص به صورت زیر محاسبه می‌شود.

1- 7% بیمه سهم كارمند (كارگر)                          3864            ریال

2- مالیات                                                       850              ریال

3- قسط وام ضروری                                        5000            ریال

4- قسط وام مسكن                                          10000          ریال

5- جمع درآمد ناخالص ( جمع حقوق و دستمزد ناخالص) 55200   ریال

كسور:

7% حق بیمه                                                    3864            ریال

مالیات حقوق                                                  850              ریال

قسط وام ضروری                                             5000            ریال

جمع كسورات                                                 9714            ریال

4- شیوه‌‌های مختلف محاسبه و ثبت مبالغ حقوق و دستمزد و رویه‌های مربوط به آن

رویه‌های ثبت اوقات كار:

به رویه ثبت اوقات انجام كار توسط هر پرسنل، اصطلاحاً زمان گیری اوقات كار نسبت داده می‌وشد سوابق زمانی كار مبنای احتساب دستمزد ناخالص كاركنان محسوب می‌گردد. از دستمزد ناخالص كسورات قانونی از جمله مالیات حقوق و بیمه و سایر كسورات، كسر و خالص پرداختنی به كاركنان پرداخت می گردد.

كارت حضور و غیاب كاركنان:

برای هر كارمند توسط دایره حقوق و دستمزد یك كارت حضور و غیاب در نظر گرفته می‌شود. محل قرار گرفتن كارتها در یك قفسه نزدیك كارت ساعت برقی در درب ورودی كارخانه قرار دارد به محض ورود به محل كارخانه هر پرسنل موظف است كارت مخصوص به خود را از قفسه كارتها برداشت نموده آن را در داخل ساعت وارد و پس از ثبت ساعت ورود بر روی كارت مجدداً آنرا در داخل قفسه مربوطه قرار دهد. بدین ترتیب در هر قرار كه پرسنلی به كارخانه وارد و یا خارج می‌شود زمان ورود یا خروج او در این كارت ثبت می‌گردد.

در پایان هر روز كلیه كارتها از قفسه برچیده شده برای انجام محاسبات مربوط به ساعات حضور و تعیین جمع اوقات ما كه در اختیار كاركنان دایره حقوق و دستمزد قرار داده می‌شود.

بخش چهارم:

ثبت یا طراحی یك سیستم ساده حسابداری مالی یا صنعتی

1- شرح مختصری از عملیات تجاری مور نظر یا تأكید بر عملیاتی كه آثار مـالی دارند.

انبار با حسابداری رابطه تنگاتنگ و فراگیر دارد. انبار در طی روز اهم فعالیتهایش در دو قسمت متمركز است یا كالایی تحویل می‌گیرد (تحویل دائم یا تحویل موقت) و یا كالاهایی را كه به دیگران تحویل می‌دهد (تحویل دائم یا موقت) كه در هر صورت می‌توان با پر كردن فرمهای لازم مندرج و انجام عملیات لازم مالی روی فرمهای انبار فعالیتهای حسابداری را به نحو مطلوب و مناسب ادامه دهد.

2- طرح سرفصلهای حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی:

یك سیستم مالی و حسابداری مناسب و كارآموز زمانیكه در یك شركت استقرار یابد می‌تواند نتایج را حاصل نماید.

الف- خواسته‌ها و اهداف مدیریت را برآورده كند.

ب- حداقل كنترلهای داخلی مورد لزوم را ایجاد نماید.

ج- منطبق با وضعیت و خصوصیات شركت باشد.

د- وضعیت روشن و صحیح مالی شركت را در هر زمان نشان دهد.

و- اصول متداول و تعارف حسابداری در آن رعایت شود.

هـ – طراحی فرمهای مورد نیاز سیستم مانند فرم دریافت و پرداخت نفدی، دریافت یا پرداخت چك، فرم تنخواه كردن فرم سند حسابداری

3- تعریف عملیات مختلف مالی و انجام ثبت حسابداری آن و تعیین چگونگی شناسایی سود و بستن حساب‌ها سیستم مالی و حسابداری مهمترین سیستم اطلاعاتی مدیریت در هر سازمان محسوب می‌شود سیستم حسابداری باعث به وجود آمدن سود نمی‌شود بلكه باعث رویش حداكثر استفاده از فعالیتهای و عملكرد مؤسسه می‌گردد.

سیستم مالی مؤسسه به قدری اهمیت دارد كه بعضی متعتقدند كه بدون داشتن یك سیستم مناسب موسسات بزرگ نمی‌توانند به كار خود ادامه دهند.

محاسبه صورتی به سود و زیان به روش زیر می‌باشد.

صورت حساب سود و زیان

سال مالی منتهی به 29-12- x y 13

فروش                                        000/000/30

كسر می‌شود

بهای تمام شده كالای فروش رفته                000/21200

سود خالص

كسر می‌شود

1) هزینه‌های توزیع و فرش                       000/520

2) هزینه اداری و تشكیلاتی                       333200

سود خالص عملیاتی                                          853200

                                                                   7946800

درآمد و هزینه های متفرقه:

سود سهام دریافتی                                            120000

هزینه سود تضمین شده                                      20000

                                                                   100000

                                                                   7846800

كسر می‌شود:

مالیات بر درآمد                                                         000/2100

سود خالص پس از كسر مالیات                            5746800

سود به صورت فرضی است

4- تعیین كنترلهای داخلی:

كنترلهای داخلی یا سیستم كنترل داخلی مجموعه روشها و تداویری است كه برای اداره امور و هدایت عملیات یك مؤسسه اتخاذ می‌شود.

كنترلهای داخلی شركت به دو بخش عمده تقسیم می‌شود یكی كنترلهای داخلی مالی، و دیگری كنترلهای داخلی اداری مهمترین اصول كنترلهای داخلی یك مؤسسه:

عبارتند از:

1- دایره مالی و حسابداری باید از سایر دوائر عملیاتی و تولید مجزا باشد.

2- كارها باید توسط كارمندان صلاحیت‌دار و آموزش دیده انجام گیرد.

3- ثبت معاملات باید كتبی باشد و صدور حكمها با تنظیم دستور پرداخت انجام گیرد.

4- هر چند گاه یك بار عملیات حسابرسی و سند درسی انجام گیرد تا از صحت ثبت معاملات اطمینان حاصل شود.

5- كلیه اوراق مالی و انجام معاملات مختلف در پایان هر روز باید به دایره حسابداری اعلام گردد.

6- نحوة خریدها و فروشها اعم از نقد یا نسیه و نحوه انعقاد قراردادهای حمل بار باید دقیقاً به حسابداری اعلام گردد.

7- كلیه پرسنل نحوه گردان‌ها بایستی در زمانهای مناسب با حسابداری تسویه حساب بنمایند.

نمونه‌هایی از روشهای كنترل داخلی

الف) نمونه‌هایی از روشهای كنترل داخلی اداری:

1- استفاده از تخفیفات سندی

برای به حداقل رساندن احتمال استفاده نكردن از تخفیفات نقدی خرید شركتها می‌توانند فاكتورهای خرید نسیه را به ترتیب تاریخ سررسید پردخت و بایگانی كنند.

2- افزایش احتمال وصول مطالبات:

برای پیشگیری از سوخت شدن مطالبات باید از فروش نیسه به مشتریانی كه وضع مالی مساعدی ندارند خودداری شود.

به این منظور شركتها باید مطابق معاملات نسیه مشتریان را نگهداری و وضعیت اعتباری آنان را مطالعه كننده و فروش نسیه‌ را به تصویب مدیر بانكی از كاركنان ارشد موكول نمایند كه از وضع اعتباری مشتریان اطلاع دارد.

برقراری چنین روشی احتمال سوخت شدن مطالبات را كاملاً از بین نمی‌برد اما میزان آن را كاهش می‌دهد و اطمینانی معقول را از رعایت سیستم مؤسسه در مورد فروش نسیه فراهم می‌‌آورد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment