دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد بیماری ترومای چشمی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

نوع و روش مطالعه

این مطالعه بصورت توصیفی – تحلیلی و به روش Case series انجام گرفته است .

جامعه مورد بررسی و زمان اجرای طرح

جامعه مورد مطالعه را در این بررسی ، بیماران بستری در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان شهید رهنمون در بهار و تابستان 85 كه دچار تروما به سر شده اند تشكیل می دهند .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برآورد تعداد نمونه

براساس آمارهای موجود و با توجه به هدف اصلی این مطالعه كه بررسی و تعیین انواع فلج اعصاب حركتی چشمی در بیماران با ضرب به سر است ، در این تحقیق 300 نمونه مورد بررسی قرار رگفته است .

روش نمونه گیری

بصورت آسان ، یعنی انتخاب متوالی از جامعه مورد بررسی تا تكمیل حجم نمونه می باشد .

روش جمع آوری اطلاعات

معاینه و مصاحبه با بیماران تروما به سر بستری در بخش و تكمیل پرسشنامه تنظیم شده صورت گرفته است .

متغیرها

سن – جنس – نوع تروما – نوع عصب درگیر – عوارض تروما – نوع آسیب

روش اجرای طرح

با مراجعه به بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان دكتر رهنمون ، اطلاعات مربوط به بیمارانی كه در زمینه ترومای سر بستری گردیده بودند ، اخذ شد . در مجموع 300 نمونه لازم برای این طرح جمع آوری شد كه با آنالیز داده ها نتایج ارایه گردید .

روش تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات حاصل وارد كامپیوتر (با استفاده از نرم افزار Spss) و مورد تحلیل آماری قرار گرفت .سپس داده های توصیفی در قالب جداول و شاخص های مناسب ارائه گردید . (آزمون كای – اسكوار و تست دقیق فیشر)

محدودیت و مشكلات اجرایی طرح

 • عدم تشخیص موارد مثبت در بیماران كمایی
 • عدم همكاری مناسب بیماران بدلیل نامناسب بودن وضعیت جسمانی بیماران

فصل سوم :

نتایج

 • در مطالعه انجام شده هدف ، بررسی انواع فلج اعصاب چشمی (VI,IV,III) در بیماران تروما به سر بود . جمعاً 300 بیمار در مطالعه شركت نموده اند كه نتایج زیر حاصل شد .
 • دامنه تغییرات سنی در جامعه مورد مطالعه از 1 تا 87 سال متغییر بود ولی شایعترین گروه سنی گروه 14-1 سال می باشد . متوسط سن بیماران 46 سال می باشد .
 • 242 نفر از بیماران مرد (1/81%) و 58نفر را زن (9/18%) تشكیل می دهند .
 • از نظر فلج اعصاب چشمی ، بیشترین فراوانی مربوط به فلج ایزوله زوجهای 4 و 6 می باشد كه هركدام به نسبت مساوی در 6/28% موارد و جمعاً در 2/57% جمعیت دیده شد و سایر ضایعات فلجی به نسبت مساوی هركدام 3/14% موارد بودند (جدول شماره 4)
 • در زمینه علت ترومای وارد شده در بیماران عمده علت مربوط به تصادفات    می باشد (3/82%) و كمترین علت به نزاع بر می گردد (7/0)% (جدول شماره 1)
 • در بیماران بستری از نظر GCS ، عمده بیماران دچار ترومای خفیف بودند . 15= GCS (3/67%) ترومای شدید نیز در حد 7/2% گزارش شده است (جدول شماره2)
 • درگیری پلك بعنوان شایعترین ضایعه همراه در این مطالعه ، مطرح شده است (4/82%) و پس از آن درگیری اربیت (8/11%) و درگیری همزمان پلك و اربیت (9/5)% دیده میشود (جدول شماره 10)
 • دربررسی انواع فلج اعصاب چشمی بر حسب جنس درگیری زوج VI ، بیشترین موارد فلجی را در مردان تشكیل می دهد (6/28)% و درگیری زوج IV و درگیری همزمان IV,III هركدام (6/28)% عمده موارد فلجی را در زنان تشكیل می دهند (جدول شماره 8)
 • از نظر حركات چشمی ،‌297 نفر (7/98%) حركات طبیعی چشم داشته اند و تنها (7)‌نفر (3/1%)‌حركات غیر طبیعی را در معاینه نشان داده اند . گزارش 7 مورد فلج اعصاب كرانیال قطعاً همگی همراه با حركات غیر طبیعی بوده است .
 • از نظر تشخیص نهایی ترومای وارد شده ، تعداد 19 نفر (6/39)% دچار ضایعات چشمی شده اند و پس از آن ضایعات مغزی (3/31%) و ضایعات توأم مغزی به همراه ضایعات چشمی (2/29)‌% مشاهده می شود .(جدول شماره 5).
 • ضایعات همراه مشاهده شده در ترومای سربیشتر به شكل شكستگی جمجمه بوده است(3/13)% و سایر ضایعات با نسبت های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است (جدول شماره 4)
 • بیشترین آسیب وارد شده در گروه مورد مطالعه مربوط به هماتوم ساب دورال و ساب آراكنوئید می باشد كه هر یك به میزان 9/22% می باشند (جدول شماره 6)
 • از نظر سن . بیشترین گروه سنی درگیر در محدوده (14-1) سال قرارداشتند . (8/42%) و در گروههای سنی بالای 60 سال و 44-30 سال نیز موردی مشاهده نشد .(جدول شماره 7)‌

عمده گروه سنی كه مشكل بینایی داشته اند در محدوده 29-15 سال قرارداشته اند و حدود 8/89% بیماران دارای دید طبیعی بوده و كمترین درگیری بینایی در گروه سنی 59-45 سال بوده است. (جدول شماره 9)

جدول شماره (1) توزیع فراوانی علل ترومای مغزی در بیماران بستری

علت تروما تعداد درصد
تصادف 247 3/82
سقوط 38 7/12
نزاع 2 7/0
نزاع و تصادف 2 7/0
سایر موارد 11 7/3
جمع 300 100

بیشترین علت ترومای وارد شده ، تصادفات می باشد (3/82%)‌و بعد از آن سقوط (7/12) % نزاع و تصادف كمترین درصد را به خود اختصاص داده است (7/0)%

جدول شماره (2) توزیع فراوانی GCS در بیماران ترومای مغزی

 GCS

تعداد درصد
15 202 3/67
14-13 62 6/20
12-9 28 3/9
كمتر از 8 8 7/2
جمع 300 100

عمده بیماران وضعیت ترومایی مینور داشتند و GCS برابر 15 بود (3/67%) و تنها 7/2% دچار آسیب شدید مغزی و 8GCS< بودند .

  جدول شماره (3) توزیع فراوانی عصب فلج شده در بیماران ترومای مغزی

 عصب فلج شده

تعداد درصد
زوج 3 1 3/14
زوج 4 2 6/28
زوج 6 2 6/28
زوجهای 3 و 4 1 3/14
هر سه زوج 1 3/14
جمع 7 100

عمده حالت درگیری عصبی در زوجهای 4 و 6 دیده می شد (مجموعاً 2/57%) در مجموع 7 نفر از بیماران فلج پایدار عصبی پیدا كرده اند و 23 نفر دیگر فلج گذرای اعصاب حركتی چشم را نشان داده اند .

جدول شماره (4) توزیع فراوانی ضایعات همراه در بیماران ترومای مغزی

ضایعه همراه تعداد درصد
شكستگی جمجمه 40 3/13
صورت 31 3/10
اندام ها 34 3/11
سینه 5 7/1
شكستگی Depress 1 3/0
شكستگی Depress و صورت 1 3/0
شكستگی Depress و اندام ها 3 9/0
صورت و اندام ها 11 7/3

بیشترین ضایعه همراه شكستگی جمجمه بوده است (3/13) % و پس از آنها ضایعات اندامها كه 3/11 % موارد را تشكیل می داد .

جدول شماره (5) : توزیع فراوانی تشخیص نهایی در بیماران ترومای مغزی

تشخیص نهایی تعداد درصد
ضایعات مغزی 15 3/31
ضایعات چشمی 19 6/39
ضایعات مغز و جشمی 14 2/29
مجموع 48 100

ضایعات چشمی ، با بیشترین درصد (6/39%) عمده موارد را تشكیل می دهد و پس از آن ضایعات مغزی با (3/31%) موجب فلج زوجهای حركتی شده است .

جدول شماره (6) : توزیع فراوانی نوع آسیب در بیماران ترومای مغزی

نوع آسیب تعداد درصد
ادم مغزی 13 6/18
هماتوم اپیدورال 9 9/12
هماتوم ساب دورال 16 9/22
هماتوم ساب آراكنوئید 16 9/22
كانتوژن 3 3/4
ادم و هماتوم ساب آراكنوئید 3 3/4
ادم و كانتوژن 3 3/4
ادم و هماتوم اپیدورال 1 4/1
هماتوم اپیدورال و ساب آراكنوئید 1 4/1
ادم و هماتوم ساب دورال 1 4/1
هماتوم ساب دورال و اپیدورال 1 4/1
هماتوم ساب دورال و ساب آراكنوئید 2 9/2
ادم – هماتوم ساب دورال – كانتوژن 1 4/1
مجموع 70 100

بیشترین آسیب وارد شده مربوط به هماتوم ساب دورال و ساب آراكنوئید است كه هركدام در 9/22% موارد دیده می شود .

جدول شماره (7) : توزیع فراوانی عصب درگیر بر حسب سن در بیماران ترومای مغزی

سن

عصب درگیر

14-0 29-15 59-45 جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زوج 3 0 0 1 50 0 0 1 3/4
زوج 4 0 0 1 50 1 50 2 6/8
زوج 6 1 3/33 0 0 1 50 2 6/8
زوجهای 3و 4 1 3/33 0 0 0 0 1 3/14
زوجهای 3و 4و 6 1 3/33 0 0 0 0 1 3/14
مجموع 3 100 2 100 2 100 7 100

بیشترین گروه سنی درگیر را گروه (14-0) سال تشكیل می دهند (8/42)% در گروه سنی بالای 60 سال همچنین گروه سنی 44-30 سال ، موردی مشاهده نشد .

 جدول شماره (8)‌: توزیع فراوانی عصب درگیر بر حسب جنس در بیماران ترومای مغزی

 جنس

عصب درگیر مرد زن جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زوج 3 1 20 0 0 1 3/14
زوج 4 1 20 1 50 2 6/28
زوج 6 2 40 0 0 2 6/28
زوجهای 3و 4 0 0 1 50 1 3/14
هر سه زوج 1 20 0 0 1 3/14
جمع 5 100 2 100 7 100

 

بیشترین عصب درگیر در مردان را زوج 6 (40%) و در زنان فلج زوج 4 و توأم 3 و 4 تشكیل می دهد .

جدول شماره (9)‌: توزیع فراوانی وضعیت بینایی بر حسب سن در بیماران ترومای مغزی

سن

وضعیت بینایی

14-0 29-15 44-30 59-45 بالای 60 جمع
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
كاهش بینایی 0 0 4 3 3 5/6 0 0 0 0 7 6/2
بینایی طبیعی 41 3/95 124 9/91 39 8/84 16 80 18 7/85 238 8/89
دوبینی 1 3/2 7 2/5 4 7/8 4 20 3 3/14 19 2/7
كاهش دید و دوبینی 1 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
جمع 43 100 135 100 46 100 20 100 21 100 265 100

عمده گروه سنی با مشكل بینائی درمحدوده 15-29 سال قرار داشته اند حدود 8/89% دارای دید طبیعی بوده اند. كمترین میزان مربوط به كاهش دید در 6/2% موارد بوده است.

 جدول شماره (10) : توزیع فراوانی ضایعات همراه چشمی در بیماران ترومای مغزی

 نوع ضایعه همراه

تعداد درصد
پلك 14 4/82
اربیت 2 8/11
پلك و اربیت 1 9/5
جمع 17 100

بیشترین ضایعه همراه مربوط به پلك بوده است (4/82%) و پس از آن ضایعات اربیت و ضایعات توأم پلك و اربیت كه به ترتیب 8/11% و 9/5% موارد را به خود اختصاص داده اند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment