دانلود پروژه رشته جوشکاری در مورد فرآیندهای جوشكاری مقاومتی – قسمت سوم

دانلود پایان نامه

د : “ له كردنی ” Mash   welding :

این روش در تولید شبكه های سیمی نظیر سبد یا محافظ های توری لامپ های مختلف یا اسكلت مفتولی برای بتونهای مسلح و یا سیم ورق نظیر چرخهای بعضی از انواع اتومبیل بمیزان فراوان بكار گرفته می شود . سیم ها با طرح لازم بر روی فك ها با الكترودیی كه به صورت مسلح با شكاف های پیش بینی شده قرار می گیرند و با یك فشار و پائین آوردن الكترود جریان الكتریكی از محل تماس سیمهای رویهم قرار داده شده عبور كرده و بر اساس جوش مقاومتی ذوب موضعی در این محلها بوجود آمده و پس از پایان عبور جریان الكتریكی عمل اتصال انجام می گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

ح : فرآیند جوشكاری “ كوك” Stich welding  :

یكی از الكترودها در این فرآیند بنحوی طرح شده است كه توسط سیستم كنترل شده ای حركت متناوب رفت و برگشتی (بالا و پائینی) دراد و همزمان با این حركت صفحه كار نیز شبیه پارچه در زی چرخ خیاطی حركت انتقالی افقی می كند . بدین ترتیب یك سری جوش نقطه ای بطور متوالی با فاصله معین بین ورق ها ایجاد می شود كه شبیه بخیه های دوخته شده در زیر چرخ خیاطی است . می توان فاصله نقطه جوش ها را آنچنان كاهش داد تا دكمه های جوش كمی بر روی هم سوار شوند . در این حالت به شدت جریانی بیش از حد عادی نیاز است چون مقداری از جریان الكتریكی از جوش مجاور عبور می كند .

و : جوش “ پیش طرحی” Projection   welding      :

اصول كلی این روش شبیه جوشكاری نقطه مقاومتی است . ورق ها قبلاً تغییر فرم مناسبی داده می شوند . بطوركلی محلهای جوش شامل برجستگی های لازم است و هنگامیكه دو ورق در زیر الكترود (كه می تواند شبیه فكهای پرسكاری دارای فرمهای خاصی باشد ) قرار گرفت و فشار و جریان الكتریكی لازم در الكترود اعمال شد جریان الكتریكی از محلهای تماس یا موضع های بر آمده عبور كرده و مطابق با اصول كلی جوشكاری مقاومتی در این نقاط ذوب موضعی ایجاد و سپس دو قطعه بیكدیگر متصل می شوند

تفاوت كلی این فرآیند همانطور كه اشاره شد در شكل الكترودها است كه شبیه فكهای پرس می باشد . همچنین فشار و شدت جریان بالاتر است . بدین ترتیب در یك سیكل عملیات چندین نقطه جوش داده می شوند . یكی از نكات حساس و مهم در این فر آیند جنس الكترود ها است كه اولاً باید دارای ضریب هدایت الكتریكی و حرارتی كم و ثانیاً مقاومت و سختی خوب و درجه حرارت انیل شدن بالا باشند كه قبلاً نیز به آنها اشاره شده است . از طرف دیگر سطوح این فكها باید كاملاً موازی باشند و به دلیل وسعت سطح آنها تا موازی بودن آنها موجب تغییرات در میزان فشار شده و درنتیجه چگالی جریان الكتریكی در نقاط تماس مختلف یكسان نخواهد شد . و در بعضی نقاط جوش ناقص و در برخی نقاط دیگر ممكن است جوش كامل باشد .

بدیهی این روش نیز برای مصارفی كه میزان تولید زیاد است بسیار مناسب و اقتصادی است .

جوشكاری مقاومتی “ غلطكی ” یا نواری Seam     welding      :

این فرآیند نیز تقریباً نوع تكمیل شده فرآیند جوشكاری مقاومتی نقطه ای می باشد و برای جوشكاری اشكال استوانه ای و بشكه ای و لبه های بر روی هم مناسب است . برای اتصال كافی است كه لبه های بر روی هم ورق ها در زیر غلطك های دستگاه گذاشته شود تا عملیات جوش انجام گیرد . دو غلطك ورق كار را در میان خوفشار داده و جریان از داخل غلطكها عبور كرده و بطور متناوب قطع و وصل می شود كه زمان قطع و وصل قابل تنظیم است و می تواند تا 50/1 ثانیه یا یك سیكل جریان متناوب HZ 50 تقلیل یابد . با قطع و وصل جریان الكتریكی و حركت متناوب یا دائم قطعه كار بین غلطك ها دكمه های جوش به طور متوالی بین سطح مشترك دو ورق بوجود می آید . همانطور كه در جوش “ كوك” اشاره شد دكمه های جوش در اینجا نیز می توانند از همدیگر فاصله داشته و یا بر روی یكدیگر سوار شوند.

اصول دستگاه از نظر ترانسفورماتور ، سیستم فشار دهنده و غیر شبیه بقیه دستگاههای جوش مقاومتی است . همچنین نكاتی كه درمورد جنس الكترودها و مشخصات آنها قبلاً توضیح داده شده است در این مورد نیز صادق می باشد ، بویژه اینكه چگالی جریان بالا لبه تماس غلطك با سطح كار كم (حدود 4 ـ 3 میلیمتر ) می باشد .چسبیدن اكسیدها و ناخالصی ها بر روی لبه غلطك و یا گرم شدن زیاد و احیاناً تغییر شكل آن شرایط عملیات جوش “نواری ” را تغییر می دهد .برای این منظور معمولاً تدابیر خاصی برای پاك كردن و سرد نمودن غلطك ها در ضمن كار پیش بینی می شود. كنترل شدت جریان و نحوه قطع و وصل آن نكته تكنیكی و قابل توجه دیگری است كه در طرح دستگاههای جوش نواری یا باندی در نظر گرفته می شود.

غلطكها معمولاً به چندین روش بر وری دستگاه قرار می گیرند كه دو نوع مهم آن كه دیسكها در نوع اول عمود و در دومی موازی سطح جلو دستگاه هستند . البته حالت قائم نیز طرح شده است .

شكل و اندازه الكترودها برحسب میزان شدت جریان و زمان گرم و سرد شدن و طرح اتصال قطعه متفاوت است . قطر دیسكها از 60-5 سانتی متر و ضخامت آنها معمولاً 18-9 میلیمتر می باشد .لبه های الكترودها چهار نوع مسطح ، یكطرفه پخ ، دو طرفه پخ و قوسی می باشد كه علاوه بر قطر ، ضخامت و شكل لبه غلطك ، شكل كلی غلطك و زاویه محور غلطك آن و همچنین انتخاب مناسب غلطك های كوچك و بزرگ نكات تكنیكی دیگری است كه متناسب با طرح قطعه كار انتخاب می شود .

یكی از مزایای این فرآیند امكان ایجاد اتصال درزهایی بدون نفوذ گاز است كه در این صورت باید فاصله دكمه ها به اندازه ای می باشد كه این خواسته بر آورد شود. جدول (1501) تعداد دكمه لازم در هر اینچ را برای ضخامت های مختلف ورق آورده است.

پارامترهایی كه باید قبل از شروع عملیات جوشكاری بر روی قطعات اصلی تنظیم و در نظر گرفته شوند عبارتند از : سزعت جوشكاری ، نیروی فشاری لازم بر روی دیسكها ، انتخاب زمان گرم و سرد شدن یا سیكل قطع و وصل جریان الكتریكی ، انتخاب شدت جریان لازم و رعایت طرح و وضعیت اتصال .

این پارامتر ها بر روی عمق نفوذ دكمه های جوش (معمولاً 50 ـ 45 در صد ضخامت ورق) و میزان سوار شدن دكمه ها بر رویهم و خواص مكانیكی دكمه جوش تأثیر دارند كه باید به آنها توجه نمود . جدول (1601) نمونه ای از این پارامترها را نسبت به ضخامت ورق نشان می دهد .

تمیزی سطوح مشترك ورق ها و پهنایی كه ورقها بر رویهم قرار می گیرند عوامل مهم دیگری هستند كه بر روی كیفت جوش و همچنین میزان پیچیدگی ورق كا رتأثیر می گذارند .

در این فرآیند نیز بنابه شرایط كار ، اصلاحات و بهسازی هایی انجام گرفته و فرآیند هایی از آن منشعب شده است كه مهمترین آنها عبارتند از :

الف : جوشكاری لب به لب لوله ها Resistance Butt Seam Welding       :

در این فرآیند جریان الكتریكی با آمپر بالا و لتاژ پائین وارد دو غلطك مجاور می شود و دو غلطك دیگر لبه های لوله را بهم می فشارد .

نحوه انتقال شدت جریان بالا به غلطكها ی دورانی از نظر تكنیكی مهم است .ماكزیمم سرعت با فركانس جریان الكتریكی محدود می شود ، با بالا بردن فركانس جریان تا HZ 350 و استفاده از آمپر بالاتر سرعت عملیات جوشكاری افزایش می یابد .

ب : روش جوشكاری مقاومتی با فركانس بالا High-frequency resistance welding :

فرآیند دیگری كه برای اتصال لبه لوله های درز دار می باشد تقریباً شبیه فرآیند قبلی است با این تفاوت كه جریان الكتریكی با فركانس بالا (KHZ 450 ) توسط دو كفشك به سطح ورقها (كه به صورت لوله در آمده است ) نزدیك محل تماس دو لبه وارد شده و مدار بسته ای از جریان الكتریكی ایجاد می شود . حرارت حاصل مذاب لازم در محل تماس دو لبه را بوجود می آورد ، در نتیجه نیاز به فشار خیلی زیاد در دو غلطك بعدی نیست . عمق منطقه متأثر از حرارت جوش كم و لایه مذاب بسیار نازك می باشد .

این فرآیند برای اتصالات لوله های غیر آهنی درزدار نیز مناسب است . در مورد فلزاتی كه تولید لایه اكسیدی دیر گداز می كنند روش قبل مناسب نیست چون اغلب عمل ذوب انجام نمی شود و برای شكستن لایه اكسیدی در لبه های مذاب با فشار كم شكسته شده و مانع عمل اتصال نخواهد شد .

ولتاژ و فركانس بالا مشكلی در امر اتصال جریان الكتریكی توسط كفشك ها به سطح لوله ایجاد نخواهد كرد . كفشك های سد شونده ای طرح شده اند كه عمل اتصال هزاران متر از لوله با آنها انجام می شود بدون اینكه سائیدگی آنها آنقدر زیاد باشد تا نیاز به تعویض باشد .

میزان و سرعت عملیات بستگی به ضخامت و جنس موارد مورد جوش و پارامترهای فرآیند دارد. بعنوان مثال با استفاده از یك منبع قدرت KW 60می توان درز لوله هایی با ضخامت 6/0 میلیمتر را تا سرعت 90 متر در دقیقه جوش داد .

واضح است كه این فرآیند برای اتصالات طولانی نبشی و سپری نیز بكار گرفته می شود .

 

ج : فرآیند جوشكاری فركانس بالای القائی High-frequency induction welding :

نوع دیگری از این فرآیند می باشد .تفاوتی كه این فرآیند با روش قبلی داردنحوه انتقال جریان الكتریكی است . در اینجا جریان الكتریكی فركانس بالا بوسیله یك حلقه سیم پیچ به لوله القاء می شود و نیازی به كفشك های اتصالی نیست .

فرآیند جوش جرقه ای Flash welding      :

در این فرآیند دو قطعه ای كه باید متصل شوند توسط گیره ای هادی (مسی و گاه با سیستم سرد كننده ) در مقابل هم نگهداشته می شوند .ولتاژ الكتریكی لازم به دو گیره وصل می شود . سپس دو قطعه آنقدر بهم نزدیك می شوند تا قوس در بین قطعه ایجاد شود . پس از چند لحظه كه قطره مذابی در نوك قطعه ایجاد شد گیره ها با فشار معینی بهم نزدیك می شوند ، حاصل این عمل بهم فرو رفتن دو سر میله است ، در این لحظه جریان الكتریكی قطع و بدین ترتیب عمل اتصال انجام می گیرد . جریان الكتریكی می تواند توسط حلقه هایی كه در اطراف میله ها در محل اتصال است به قطعه القاء شود.

تنظیم حرارت ایجاد شده مؤثر در موضع اتصال دو قطعه از نكات فنی حائز اهمیت است هرگاه یكی از قطعات ابعاد بزرگتر یا قابلیت هدایت الكتریكی بیشتری باشد با سریع تر سرد كردن در گیره قطعه مقابل یا تغییر طول آزاد میله (افزایش L در فرمول R و بالنتیجه افزایش حرارت ایجاد شده با قانون ژول ) تعادل لازم را بوجود آورده تا نوك هر دو میله یا قطعه تقریباً بطور مساوی ذوب شود . با توجه به این نكته عمل اتصال كاملتر انجام می گیرد . میزان فشار ، مقدار حرارت ایجاد شده ، نحوه قرار گرفتن كامل دو سر قطعه و لرح دو قطعه نكات دیگری است كه باید دقیقاً به آنها توجه كرد .

فرآیند جوش سر به سر Upset   welding     :

این فرآیند تقریباً شبیه فرآیند قبلی است با این تفاوت كه قوس و جرقه ای ایجاد نمی شود بلكه دو سر میله بهم فشرده می شوند و در نتیجه عبور جریان الكتریكی از طریق فك ها به میله در محل تماس دو میله حرارت بوجود آمده و پس از چند لحظه ذوب در فصل مشترك انجام می گیرد . نیروی فشاری اعمال شده باعث فرو رفتن دو سر میله به داخل یكدیگر و انجام عمل اتصال می شود.

 

فرآیند جوش“ تصادمی” الكتریكی Elecrto – precussion welding     :

این فرآیند نیز براساس جوشكاری مقاومتی بوده و تقریباً شبیه دو روش فوق است با این تفاوت كه زمان انجام عملیات بسیار كوتاه است .

در ابتدای این بخش گفته شد كه در فرآیند های جوشكاری مقاومتی جریان الكتریكی می تواند مستقیماً از منبع انرژی گرفته شود و یا به تدریج در یك انبار انرژی جمع شده و در لحظه معین استفاده شود و یا اینكه به طور غیر مستقیم القاء شود.همچنین در قسمت های قبلی نیز اشاره شد كه بعضی فلزات نظیر آلومینیم و مس كه مقاومت الكتریكی كمی دارند دارای هدایت حرارتی زیادی نیز هستند و جوشكاری مقاومتی اینگونه فلزات یا آلیاژ ها باید با شدت جریان بالا و زمان كوتاه انجام گیرد . در فرآیند جوشكاری “تصادمی ” الكتریكی اولاً انرژی كم به تدریج در انباری كه می تواند یك سری خازن باشد ذخیره شده و پس از مدتی در هنگام لازم سریع و لحظه ای به گیره ها و میله ها وارد و فشار لازم نیز اعمال می شود . لذا این روش برای اتصال آن دسته از فلزات كه ضریب مقاومت الكتریكی پائینی دارند مناسب است .

نكات ایمنی در جوشكاری و برشكاری Safety in welding & cutting

یكی از مسائل مهمی كه جوشكار و به ویژه مسئولین یك كارگاه باید دقیقاًبه آن توجه كنند نكات ایمنی می باشد كه از نظر معنوی و مادی حائز اهمیت است .آسیب بر كارگران با خسارت جانبی ، نقص عضو و عواقب تأسف بار آن ها بر شخص و خانواده اورا نمی توان با معیارهای مالی و مادی سنجیده ولی اغلب ضرر وزیانهای ناشی از حوادث خسارات جانی وگاه مالی غیر قابل جبرانی به بار می آورند .نكات ایمنی معمولاً در دو دسته ایمنی فردی و ایمنی گروهی مطالعه می شود كه در گروه دوم علاوه بر مسئولیت هرشخص نسبت به خودش باید به اطرافیان و حتی كل جامعه هم توجه داشته باشد . چه بسا سهل انگاری و عدم رعایت بعضی نكات ایمنی یك فرد موجب خسارت جانی ومالی گروهی شود.

غالباًدر كشورهای مختلف استانداردها و دستورالعمل های ایمنی خاص برای جوشكاری تنظیم و ابلاغ می شود كه بسیاری از آنها مشترك و تقریباً عمومی است ، همچنین منشأ بروز اشكالات نیز به دو یا چند موضوع خاص اختصاص یافته است :

بطور كلی حوادث و وقایع ناگواری كه در حین جوشكاری یا برشكاری اتفاق می افتد دو دلیل عمده دارد :

  • عدم آشنایی و دانش شخص به نكات ایمنی و بهداشتی
  • سهل انگاری وبی توجهی به رعایت نكات ایمنی .

بنابراین آموزش جوشكار و مسئولین در هر برنامه آموزشی تكنولوژی جوشكاری اعم از نوآموزی یا باز آموزی الزامی بوده و ارشادهای لازم برای دقت در اجرای آنها نیز ضروری است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment