دانلود پروژه رشته روانشناسی درباره ارتباط ی فقر و خشونت – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

– عمده رفتارهای آدمی با مشاهده از طریق مدلسازی آموخته می شود. از مشاهدة دیگران فرد در مورد نحوه ی انجام فعالیت های جدید ایده كسب می كند و در موفقیت های بعد از این اطلاعات رمزگذاری شده به عنوان راهنمای عمل بهره می برد. از آن جا كه مردم می توانند پیش از اقدام به رفتار، حداقل به تقریب نحوه ی عمل را از نمونه های آنها بیاموزند از خطاهای غیر ضروری پیشگیری می كنند. (همان ص 35)
بندورا معتقد بود كه خشونت باید از سه جنبه تبیین شود:
1) چگونه الگوهای پرخاشگرانه ی رفتار توسعه می یابد؟
2) چه چیزی مردم را جهت اینگونه رفتار تحریك می كند؟

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید
3) چه چیزی تعیین می كند آنها بخواهند استفاده از یك الگوی رفتار پرخاشگرانه را در موقعیت های آینده ادامه دهند؟ (دلورزاسیون1988)
نظریة ناكامی دالارد :
دالارد و دیگران (1939) در نظریه ی تولید سایق، خشونت ناشی از یكسری شرایط خارجی است كه منجر به ناكامی، فقدان و درد می شود. این شرایط یك نیروی قوی در خود به وجود می آورد كه وی برانگیخته شود تا رفتارهایی از خود بروز بدهد تا باعث آسیب به اشخاصی كه مسئول چنین شرایطی هستند بشود. در اینجا خشونت امری اجباری و خودبخودی نیست بلكه بستگی به شرایط زندگی و اجتماع دارد.
پژوهش های داخلی:
در سال 1356 پژوهشی تحت عنوان «عوامل مؤثر در ضرب و جرح خانوادگی» در قالب پایان نامة كارشناسی توسط آذردخت غدیری انجام گرفته است، كه در آن پژوهشگر با روش مطالعه ی اسنادی «گردآوری اطلاعات از كتب و رسالات و روزنامه ی كیهان» كلیة قتل ها و ضرب و جرح های خانوادگی طی ده سال را از سال 1345 تا 1355 را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است كه داده های به دست آمده به این صورت است:
جنسیت ضاربان: مرد83% و زن17%
جنسیت مضربون: مرد29% و زن59%
و داده های توصیفی به این شرح است:
1) در تهران 64% وقایع در جنوب شهر و 36% در بالای شهر رخ داده اند.
2) بیش ترین عوامل مؤثر در وقوع ضرب و جرح و قتل به ترتیب عدم سازش در خانواده 15 درصد، مسائل ناموسی14 درصد، سوء ظن ضاربان 14 درصد، و مسائل مالی 14 درصد بوده است.
درسال 1372 پژوهشی تحت عنوان «بررسی علل وندالیسم در تهران و راه های پیشگیری و درمان آن در قالب یك طرح تحقیقاتی به سفارش معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران توسط علیرضا محسنی تبریزی انجام شد.
وندالیسم به نقل از پاترس ژانورن عبارت است از نوعی روحیه ی بیمارگونه كه به تخریب تأسیسات عمومی مثل تلفن های عمومی، صندلی های اتوبوس های شهری، مترو، ترن و باجه های پست و تلگراف و نظایر این ها تمایل دارد.

از حیث مصادیق خشونت در شكل وندالیسم اهم نتایج به دست آمده از این قرار است:

1) از حیث سطح تحصیلات، 73 درصد افراد مخرب دستگیر شده دارای تحصیلات راهنمایی و پایین تر هستند.

2) اكثریت افراد مخرب دستگیر شده از حیث وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده متعلق به گروه ها و اقشار فرودست، كم درآمد و كم سواد با مشاغل دارای منزلت اجتماعی پایین هستند.

3) 60 درصد افراد مخرب دستگیر شده تجربه ی شكست تحصیلی داشته اند و 36 درصد آنها علّت عدم موفقیت تحصیلی خود را محرومیت از محیط خانوادگی آرام و سالم، 30 درصد فقر مالی، 26 درصد بی علاقگی به تحصیل و 9 درصد معاشرت با دوستان ناباب اعلام كرده اند.

4) 60 درصد افراد مخرب دستگیر شده دچار پرخاشگری، 57 درصد آنها مبتلا به افسردگی، 38 درصد مبتلا به اضطراب، 36 درصد دچار پارانوئید بوده اند.

پژوهش های خارجی: مقاله ی «ابعاد اقتصادی خشونت میان فردی» اثر هوگ واتز منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در سال 2004 یكی از بررسی های انجام شده در سطح بین الملل است كه می خواهد تأثیرات اقتصادی اشكال متعدد خشونت میان فردی را در كشورهای مختلف بررسی و ارزیابی كند.

واتر در این بررسی به دنبال روشن كردن مسأله ی ابعاد اقتصادی خشونت میان فردی در 3 جنبه است:

1) هزینه های خشونت بین شخصی

2) تأثیرات اقتصادی فعالیت های معطوف به كاهش خشونت بین شخصی

3) تأثیرات عوامل اقتصادی و سیاست ها روی خشونت بین شخصی.

نویسنده در تعریف خشونت مستند به تعریف سازمان بهداشت جهانی می نویسد: كاربرد عمدی نیرو یا قدرت فیزیكی، تهدیدآور یا واقعی علیه خود، شخص دیگر یا علیه یك گروه یا اجتماعی كه به وقوع بپیوندد یا احتمال وقوع داشته باشد و به اثراتی چون محرومیت، مرگ، آسیب روان شناختی، توقف رشد یا محرومیت منجر گردد.

همان طور كه واتر در تعریف عوامل موجود در سطح اجتماعی مؤثر بر خشونت نوشته بود این سطح دربرگیرنده ی عواملی چون نابرابری اقتصادی، فقر، شبكه های امنیت اقتصادی ضعیف و بیكاری است.

این عوامل در عین اثرگذاری بر خشونت بین شخصی می توانند از آن تأثیر نیز بپذیرند.

گون زالس دو ادلارت و لیوسا در سال 1999 پیمایشی را برای بررسی ارتباط ی میان فقر و خشونت خانگی از طریق مصاحبه با 359 زن در پرو انجام دادند.

آنها نشان دادند كه درصد زنان فقیر (بر اساس داده های ارائه شده از سوی مؤسسه پیمایش ملی استانداردهای زندگی) كه از خشونت خانگی رنج می بردند بزرگتر از زنان غیرفقیر بود. آنها نتیجه گرفتند كه به نظر می رسد فقر یك عامل تشدید كننده در همه ی انواع خشونت باشد به ویژه خشونت خانگی.

مورسون و بی ال در سال 1999 نشان دادند كه زنان آزار دیده در شیلی نسبت به زنان آزار ندیده فرصت اشتغال به كار كمتری در خارج از خانه داشتند و دستمزد پایین تری می گرفتند.

گاویریا و ولز در مطالعه شان در سال 2001 در كشور كلمبیا حجم وسیعی از وقایع جرم و خشونت را با اعمال مقیاس بزرگی برای پوشش 40 درصد جمعیت آن كشور مطالعه كردند. آنها نتیجه گرفتند كه فراوان ترین جرم ها (جرم مالی) و سرمایه گذاری ها برای پیش گیری از جرم مربوط به افراد ثروتمند بود و بالاترین حجم قتل ها بر روی افراد فقیر و نیز بالاترین حجم خشونت خانوادگی بر روی زنان فقیر تحصیل نكرده بود.

بررسی مقایسه ای گلستر در سال 1999 نشان داد كه نابرابری درآمدها در مقایسه با فقر مطلق ارتباط ای قویتری با خشونت دارد بر این اساس در بررسی و تحلیل اقتصادی خشونت هر دو عامل فقر مطلق و فقر نسبی باید در نظر گرفته شود.

مطالعات انجام شده روی نابرابری های درآمد به عنوان یك عامل خطر در سطح جامعه ای و اجتماعی سوق دهنده به خشونت عمدتاً متمركز است بر قتل. ارتباط ی میان نابرابری و قتل شامل مجموعه ای از عوامل همچون بیكاری، محرومیت اقتصادی، ناامیدی و تشتت اجتماعی است كه یك ارتباط ی پیچیده را می سازد.

مسنر در سال 1989 ارتباط ی میان قتل و نابرابری درآمد را در 2 كشور غیر كمونیست بر اساس داده های 980 پلیس بین الملل بررسی كرد. هدف وی این بود كه ارتباط میان نرخ قتل در كشورها را با مقیاس های نابرابری و تبعیض اقتصادی بسنجد. متغیر تركیبی تبعیض اقتصادی نسبت به متغیر نابرابر درآمد ارتباط ی قوی تری با نرخ قتل داشت.

بلا و بلا در سال 1982 ارتباط میان جرم های خشونت آمیز شهری (آزار جنسی غریبه ها، و سایر اشكال جرم خشونت آمیز) و شماری از متغیرهای نابرابر اقتصادی (نابرابری نژادی، فقر، نابرابری درآمد) را بر اساس داده های سرشماری سال 1970 آمریكا بررسی كردند. آنها نتیجه گرفتند كه نابرابری های اجتماعی- اقتصادی آثار عوامل دیگری مثل نژادپرستی و موقعیت جغرافیایی خشونت را تهدید می كند. این مطالعه زمینه ی مناسبی را برای این فرض فراهم می كند كه نابرابری بیشتر از فقر مطلق می تواند یك عامل خطر برای افزایش خشونت باشد.

بوكهارت و انگستروم در سال 2002، داده های مربوط به 61 كشور را تحلیل كردند تا نشان دهند كه توزیع مجدد ثروت تأثیرات بالقوه متفاوتی بر نرخ قتل در جوامع كم درآمد در مقابل جوامع پر درآمد دارد. البته تعدیل نابرابری ها به تنهایی كمتر نرخ قتل را كاهش می دهد تا تعدیل نابرابری ها همراه با افزایش سطح توسعه ی اقتصادی كشور به علاوه، چنین سیاست هایی ممكن است تأثیر متفاوتی بر گروه های سنی خاص داشته باشد.

در سطح اقدمات ویژه ماركوتیز در سال 2000 از داده های مربوط به مركز پیمایش های ملّی قربانیان بزهكار در آمریكا طی سال های 1992 تا 1994 استفاده كرد تا ارتباط میان الگوهای مصرف الكل و مواد مخدر در سطح فردی و خشونت در اجتماع مبنی بر فقر و بیكاری را بررسی كند. نتیجه این شد كه افزایش قیمت آب جو و كوكائین موجب كاهش در حمله و سرقت می شود امّا در میزان ارتكاب سایر جرم ها مؤثر نیست.

علی رغم كلیشه ی رایج كه فقر علّت اولیه خشونت است شواهد نشان می دهد كه در آمریكای لاتین نابرابری و محرومیت با توزیع ناعادلانه ی منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شهرها از فقر مهم ترند. در موقعیت های نابرابری های همه جانبه و شدید شرایط زندگی روزانه فقیر شهری به صورت بالقوه ظهور تعارض، جرم یا خشونت را افزایش می دهد. ارتباط میان نابرابری و خشونت تنها به طور ساده مرتبط با تفاوت در درآمدهای نیست. بلكه مهم تر عوامل محرومیت زاترند كه عبارتند از: نابرابری دست رسی به شغل، تحصیل، بهداشت، ریزساختار فیزیكی پایه ای. به علاوه فقدان یا نقص حمایت امنیتی دولتی، نظام های سیاست گذاری و قضایی به ویژه در مورد شخص فقیر. كسی كه قادر به پرداخت مخارج خدمات فوق نیست در تن دادن به فساد، ناكارآمدی و وحشی گری مرتبط با چنین موقعیت هایی مستعد است. (مورز ، ونیتون، آیس موزر 2000)

فصل سوم:

نوع پژوهش:

– این پژوهش از نظر هدف در نوع و دسته ی تحقیقات بنیادین قرار می گیرد.

پژوهشی كه در این جا مطرح شد از نظر روش تحقیقی از نوع همبستگی بود. یعنی محقق قصد دارد تا به مطالعه ی ارتباط ی بین دو پدیده بپردازد. (یعنی ارتباط ی بین كمبود امكانات مالی و خشونت) كه چون طرح از نوع همبستگی بود از روش T برای تحلیل های آماری استفاده می شود.

روش نمونه برداری:

به طور تصادفی از طریق روش نمونه برداری خوشه ای از 3 منطقة بالای شهر تهران، وسط شهر و پایین شهر 3 گروه 50 نفری را انتخاب كرده و پرسش نامه ی خشونت و سئوالات مربوط به امكانات مالی را در اختیار این افراد قرار می دهیم.

ابزار پژوهش:

پرسش نامة پرخاشگری (پ پ)

تهیه كنندگان: آرنولد اچ. باس و مارك پری

توصیف پرسش نامه: این پرسش نامه 29 سئوالی چهارجنبه از پرخاشگری را می سنجد:

پرخاشگری فیزیكی، پرخاشگری كلامی، خشم، خصومت.

این پرسش نامه، پالایش شده ی پرسش نامه ی خصومت است كه بیش از سی سال قبل توسط آرنولد اچ.باس تهیه شده و كاربرد وسیعی داشته است. این پرسش نامه از یك خزانة 52 سئوالی استخراج شده كه بسیاری از آنها از پرسش نامه ی خصومت با استفاده از روش تحلیل عاملی مؤلفه ی اصلی و تحلیل عاملی تأئیدی برگزیده شده اند. این پرسش نامه با نمرة كل سئوالات، میزان خشونت كلی را می سنجد.

روایی: نمرات این پرسش نامه همبستگی معقولی با یكدیگر داشته اند. در عین حال وقتی واریانس همبستگی های مربوط به خرده مقیاس خشم كنار گذاشته شد، سایر همبستگی ها معنادار نبودند. این تأیید روایی نظری، به این صورت است كه ارتباط بین خرده مقیاس های پرخاشگری فیزیكی، كلامی و خصومت بسته به همبستگی آنها با خشم است. نمرات هر چهار خرده مقیاس با تكانشگری، رقابت و قاطعیت همبستگی دارد. گواه روایی سازه ای، همبستگی این پرسش نامه با مشاهدة پرخاشگری، جامعه پذیر و كم رویی توسط هم سالان و هم ردیفان است.

نمونه ای از سئوالات پرسش نامه به شرح زیر است:

مشخص كنید هر یك از پرسش نامه های زیر تا چه حد گویای شخصیت شماست. برای این منظور از اعداد زیر استفاده كنید.

1) فوق العاده خلاف خصوصیات من است.

2) تا حدی خلاف خصوصیات من است.

3) فقط كمی گویای خصوصیات من است.

4) تا حدی گویای خصوصیات من است.

5) فوق العاده گویای خصوصیات من است.

سؤال 1) هرچند وقت یكبار نمی توانم جلوی خود را از ضربه زدن به دیگری بگیرم.

سؤال 2) اگر به قدر كافی تحریك شوم، ممكن است دیگری را كتك بزنم.

سؤال 3) زود از كوره در می روم ولی زود هم بر آن غلبه می كنم.

ب) سئوالاتی كه به وسیله ی آن میزان كمبود مادی سنجیده می شود نیز به این شرح است:

1- میزان درآمد ماهیانه ی شما حدوداً چقدر است؟

الف) كمتراز 100 هزار تومان

ب) از 100 تا 200 هزار تومان

ج) از 200 تا 300 هزار تومان

د) از 300 تا 400 هزار تومان

هـ ) از 400 تا 500 هزار تومان

و) بالاتر از 500 هزار تومان

2- وضعیت مسكن شما به چه صورت است؟

الف) ملك شخصی ب) خانه یا آپارتمان رهنی- اجاره ای ج) خانة سازمانی

3- از لحاظ اقتصادی خانواده خود را جزء كدام طبقه اجتماعی می دانید؟

الف) طبقة بسیار پایین ب) طبقة پایین

ج) طبقة متوسط د) طبقة بالا

سپس نظر افراد را نسبت به این قبیل سئوالات می سنجیم.

4- فقر بلایی است كه وقتی گریبان كسی را بگیرد او را به انجام كارهای خلاف وا می دارد.

موافق7 مخالف7 نظری ندارم7

5- راه های رسیدن به پول و منزلت و پیشرفت آن قدر كم و دشوار هستند كه آدم مجبور می شود دست به هر كاری ولو خلاف بزند.

موافق7 مخالف7 نظری ندارم7

تجزیه و تحلیل اطلاعات:

چون تحقیق ما از نوع همبستگی بود جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش T مستقل و همبستگی (correlation) استفاده می كنیم تا بتوانیم همبستگی بین فقر و خشونت را بسنجیم.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment