دانلود پروژه رشته حسابداری در مورد حرفه حسابرسی – قسمت اول

دانلود پایان نامه

مقدمه

وجود اطلاعات مالی قابل اتكا ، لازمه بقای جامعه امروزین است. فرد سرمایه گذاری كه تصمیم به خرید یا فروش سهام می گیرد، بانكداری كه در مورد تأیید یك تقاضای وام تصمیم می گیرد، و دولت برای وصول درآمد مالیات متكی بر اظهارنامه های مالیاتی، همگی بر اطلاعاتی اتكا می كنند كه توسط دیگران تهیه شده است. در بسیاری از این موارد، هدفهای تهیه كنندگان این اطلاعات ، با هدفهای استفاده كنندگان از آن مغیر است. نیاز به وجود حسابرسان ، مستقل در چنین استدلالی مستتر است، یعنی افرادی با صلاحیت و صداقت حرفه ای كه بتواند مشخص كنند اطلاعات مالی كه بر آن اتكا می شود تصویری مطلوب و كامل از واقعیت امر است یا خیر.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

بیشتر مؤسسات حسابرسی به شكل تضامنی اداره می شوند، هر چند كه یك حسابرس مستقل می تواند در مؤسسه انفرادی خود یا در یك شركت حرفه ای به كار حسابرسی بپردازد. شكل تضامنی در مقایسه با مؤسسه انفرادی دارای مزایای فراوانی است. هنگامی كه دو یا چند حسابرس یا یكدیگر همكاری می كنند، امكان این كه هر یك در كاری تخصص یابند افزایش می یابد و نوع میزان خدمات ارائه شده به صاحبكاران، مانند برنامه ریزی مالیاتی و خدمات مشاوره مدیریت، نیز ممكن است گسترش یابد. همچنین برای حسابرسان واجد شرایطی كه در استخدام مؤسسه می باشند این امكان به وجود می آید كه به سمت شریك مؤسسه ارتقا یابند. به وجود آوردن فرصت مشاركت برای كاركنان، یكی از عوامل مهم جلب همكاری و حفظ افراد با لیاقت توسط مؤسسات حسابرسی است. شكل تضامنی مؤسسه حسابرسی، از راه تبادل نظر و بحث های شركا درباره مشكلات حسابرسی و مسایل روز نیز فرصت هایی را برای رشد حرفه به وجود می آورد.

برنامه ریزی حسابرسی

حسابرسان ، ابتدا به ساكن صاحبكار جدیدی را نمی پذیرند و بی مقدمه برای “شروع رسیدگی ها” به محل كار وی نمی روند. اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی چنین مقرر می دارد:

علاوه بر این ف استاندارد حسابرسی برنامه رزی و سرپرستی نیز راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی كافی در هر كار حسابرسی را برای حسابرسان ارائه كرده است.

برنامه ریزی كافی به معنای این است كه در مورد صابحكار جدید قبل از قبول كار تحقیق شود، درباره فعالیت آن شناخت لازم كسب گردد و برای سازماندهی ، یكنواخت سازی و تنظیم برنامه كار حسابرسان طرحی كلی تنظیم شود. گرچه مقدار زیادی از برنامه ریزی حسابرسی قبل از شروع رسیدگیها انجام می شود، اما كار برنامه ریزی در تمام طول حسابرسی ادامه می یابد. هرگاه در طول حسابرسی با مشكلی برخورد شود، حسابرسان باید برای رفع آن برنامه ریزی كنند. برای مثال ، اگر نقاط ضعفی در سیستم كنترل داخلی صاحبكار كشف شود، حسابرسان باید برای رسیدگی های خود روش هایی را برنامه ریزی كنند كه آنان را متقاعد سازد این ضعفها سبب اشتباهات با اهمیتی در صورتهای مالی نشده است. بطور خلاصه ، فرآیند برنامه ریزی با تصمیم به قبول صاحبكار جدید شروع می شود و تا امضا و تحویل گزارش حسابرسی ادامه می یابد.

آموزش حرفه ای د رمؤسسات حسابرسی

یكی از مشكلات عمده در حرفه حسابرسی، همگامی با تحولات جاری حرفه است. نحوه عملیات جدید در فعالیت های تجاری؛ استانداردهای جدید حسابرسی، مقرارت جدید بورس اوراق بهادار و استانداردهای جدید حسابداری مالی، و تغییرات قوانین مالیاتی تنها چند نمونه از عواملی است كه ایجاب می كند اعضای این حرفه ، هموراه دانش فنی خود را به روز كنند.

سیستم كنترل كیفیت هر مؤسسه حسابرسی باید به گونه ای باشد كه اطمینان دهد كاركنان حرفه ای همواره در جریان آخرین تحولات فنی حرفه قرار می گیرند. بیشتر مؤسسات بزرگ حسابرسی به منظور برآوردن این نیاز، یك بخش جداگانه برای آموزش حرفه ای ایجاد می كنند.

بخش آموزش حرفه ای، سمینارها و برنامه های آموزشی گوناگونی را برای كاركنان مؤسسه ارائه می كند. برنامه هر یك از این آموزشها، متناسب با نیازه و مسئولیت های شركت كنندگان تدوین می شود. برای مثال، شركا ممكن است در برنامه هایی شركت كنند كه بر محور سیاست های مؤسسه در مورد كنترل كیفیت حسابرس یا راه های به حداقل رساندن خطرات دعاوی حقوقی احتمالی متمركز باشد. از طرف دیگر، برنامه های آموزشی كمك حسابرسان می تواند شامل روش های رسیدگی با استفاده از كامپیوترهای كوچك مؤسسه باشد. بخش آموزش حرفه ای علاوه بر ارائه برنامه های آموزشی، معمولاً خبرنامه هفتگی یا مجله ماهانه ای برای توزیع بین كاركنان مؤسسه و سایر افراد علاقه مند ، منتشر می كند.

اغلب مؤسسات كوچك حسابرسی كه داشتن یك بخش آموزش حرفه مستقل برای آنان مقدور نیست به دور هم گرد آمده و تشكیل مجتمع های مؤسسات حرفه ای را داده اند. این مجتمع ها، برنامه آموزشی را تدوین و اجرا می كنند، اطلاعات مربوط به موضوعات و مطالب فنی را انتشار می دهند، و به دیگر فعالیت های حرفه ای لازم برای جوابگویی به نیزهای مؤسسات عضو می پردازند. از آنجا كه هزینه فعالیت های مجتمع بین اعضای آن سرشكن می شود، مؤسسات عضو می توانند با تحمل هزینه ای ناچیز از بیشتر مزایای یك بخش آموزش حرفه ای مستقل برخوردار شوند.

 استمرار آموزش- واكنش حسابرسان نسبت به تحولات حرفه

گسترش دانش و افزودن بر مهارتهای برای حسابرسان در تمام طول خدمت حرفه ای آنان ضروری است. اغلب ایالتها با تصویب قوانین مربوط به استمرار آموزش، این ضرورت را به رسمیت شناخته اند. براساس این گونه قوانین، تمام حسابرسان مستقل باید حداقل تعداد میعنی از ساعات اوقات خود را در هر سال (یا هر دو سال) به برنامه های قابل قبول پیشرفت حرفه ای اختصاص دهند. علاوه بر این ، یكی از شرایط عضویت در بخش مؤسسات حسابرسی انجمن حسابداران رسمی آمریكا، داشتن 120 ساعا آموزش در هر سه سال برای كلیه كاركنان حرفه ای هر مؤسسه عضو است. بخش های آموزش حرفه ای مؤسسات، انجمن های ایالتی، انجمن حسابداران رسمی آمریكا و اغلب دانشگاهها برنامه هایی برای استمرار آموزش حرفه ارائه می كنند.

نوسانات فصلی كار حسابرسان مستقل

یك از معایب قدیمی حرفه حسابرسی ، تمركز و فشاری است كه در فصل پركاری یعنی در چند ماه قبل از پایان تیرماه و به دنبال آن، یك دوره كم كاری در سایر ماههای تابستان وجود دارد. این روند فصلی از آنجا ناشی می شود كه بیشتر شركت ها ، سال تقویمی را به عنوان سال مالی خود انتخاب می كنند و انتظار دارند بلافاصله پس از پایان یافتن نیز خدمات حسابرسی به آنها ارائه شود. پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برای ارائه اظهار نامه مالیاتی نیز یك عامل مهم دیگر است.

حسابرسان اغلب در فصل پركاری، ساعات زیادی اضافه كار می كنند. برخی از مؤسسات حسابرسی از این بابت مبلغی را به عنوان فوق العاده اضافه كاری به كاركنان خود می پردازند. سایر مؤسسات حسابرسی به كاركنان خود اجازه می دهند تا ساعات اضافه كاری خود را جمع و در فصل كم كاری به عنوان مرخصی اضافی استفاده كنند.

تنظیم طرح كلی حسابرسی

حسابرس مسئول رسیدگی پس از كسب اطلاعات لازم درباره فعالیت و تجارت صاحبكار باید یك طرح كلی برای كار جدید تهیه كند. بهترین طرح كلی حسابرسی آن است كه به كارآمدترین حسابرسی بیانجامد، یعنی انجام دادن یك حسابرسی مؤثر با كمترین هزینه برای صاحبكار. حسابرسان باید در تهیه طرح كلی حسابرسی، عواملی چون امكان بهره گیری از نمونه گیری آماری یا تكنیك های كامپیوتری، سطوح مناسب تجربه كاركنانی كه باید كار را انجام دهند، امكان استفاده از خدمات یك مؤسسه حسابرسی دیگر برای رسیدگی به یك شعبه بجای گسل داشتن كاركنان حسابرسی به محل شعبه را مورد توجه قرار دهند.

استانداردهای حسابرسی مقرر می دارد حسابرسان در برنامه ریزی هر كار حسابرسی باید به طوح مناسبی از امیت و احتمال خطر حسابرسی به دقت توجه داشته باشند. اغلب حسابرسان معیارهایی مقداری نیز برای اهمیت تعیین می كنند تا در برنامه ریزی نوع و میزان روش های رسیدگی به آنان كمك كند. تعیین این معیارها را استانداردهای حسابرسی، ضروری ندانسته است.

برنامه های حسابرسی

یك برنامه حسابرسی عبارت است از فهرست كارهای حسابرسی كه باید انجام شود، به گونه ای كه روش های لازم برای اثبات هر یك از اقلام صورت های مالی را مشخص و زمان لازم برای اجرای هر روش را تعیین كند. پس از تكمیل هر مرحله از برنامه حسابرسی، تاریخ، نام رسیدگی كننده و زمان واقعی صرف شده برای هر قلم می تواند در مقابل آن ثبت شود. بدین ترتیب، برنامه حسابرس هم از لحاظ برنامه ریزی و زمان بندی و هم از لحاظ كنترل عملیات حسابرسی، ابزار مفیدی محسوب می شود. برنامه حسابرسی ، تعداد كاركنان مورد نیاز و ساعات لازم از كارسرپرستان و كمك حسابرسان را نشان می دهد و سبب می شود سرپرستان همواره در جریان پیشرفت كار قرار گیرند.

وجود دستورالعمل های تفصیلی رسیدگی در برنامه این اطمینان را به وجود می آورد كه هیچ یك از اقدامات اساسی و لازم برای اثبات اقلام، نادیده گرفته نخواهد شد. كم حسابرسان كم تجربه خواهند توانست با استفاده از این دستورالعمل ها كار خود را به نحوی مؤثر و با حداقل نظارت و سرپرستی شخصی كه در غیر این صورت ضرورت می یافت، انجام دهند و بدینسان، به سرپرستان و مدیران فرصت دهند كوشش خود را صرف زمینه هایی از رسیدگی كنند كه به تجربه زیاد و اعمال قضاوت حرفه نیاز دارد.

برنامه های حسابرسی به مراتب مفصل تر از طرح حسابرسی است. طرح حسابرسی، رئوس هدفهای رسیدگی را مشخص می كند و برنامه حسابرسی، روش هایی را تعیین می كند كه برای دستیابی به این هدفها باید اجرا شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment