دانلود پروژه رشته جوشکاری درباره جوشكاری با اكسی استیلن – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

مشعل را كمی جلو ببرید و ادامه دهید تا حوضچه جدید باندازه حوضچه قبلی برسد. سیم جوش را دوباره وارد حوضچه كنید. همانطور كه قبلاً هم گفته شد حوضچه‌ها محدب می‌شوند. این روش را در طول تمام اتصال جوش ادامه دهید. جوشكار باید دائماً مشعل را با دامنه كم و یا با دامنه نسبتاً زیاد حركت دهد.

سر مشعل را در فاصله معین از محل جوشكاری نگاه دارید، زاویه مشعل با فلز نبایستی تغییر كند. سیم جوش را باید در فواصل زمانی معین و هر بار به مقدار مساوی وارد كرد. پس از اینكه جوشكاری تمام شد مدتی صبر كنید تا قطعه سرد شود و بعد آنرا بررسی كنید. یك جوش خوب لب‌به‌لب را كه بر روی یك قطعه از جنس فولاد نرم انجام شده است، نشان میدهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

جوشكاری روی هم

این روش خیلی معمول است و بیشتر در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد و آنرا جوشكاری اتصال رویهم می‌نامند. اتصال از یك ورقه فلزی درست شده كه روی ورقه دیگر بصورت رویهم قرار گرفته و بایستی به آن جوش داده شود.

این تمرین جوشكاری را ابتداء در وضع افقی انجام می‌دهیم. با وجودیكه این نوع جوشكاری خیلی معمول است ولی چند نكته را باید در نظر گرفت تا نتیجه رضایت‌بخش باشد.

  1. مشكل است بتوان قطعه فلز پایین را حرارت داده و ذوب كنیم زیرا رد این صورت قطعه فلز بالائی خیلی بیشتر ذوب می‌شود و نتیجه كار بسیار ناصاف خواهد بود. برای جلوگیری از این عمل شعله را روی فلز پایین متمركز كرده بطوریكه فلز پایین حرارت كل را دریافت كند.
  2. ضخامت جوش در قسمت جوشكاری شده بایستی حداقل باندازه فلز اصلی باشد. برای این منظور باید سیم جوشكاری را باندازه كافی اضافه كرد تا سطح جوش كمی برآورده شود.

مبتدیان معمولاً میخواهند بدون آنكه به فلز پایین حرارت كافی رسیده و كاملاً ذوب شود، جوشكاری كنند. قبل از آزمایش، ظاهر جوشكاری را باید از نزدیك مورد بررسی قرار داد. باید دید آیا گرده جوش یكنواخت است؟ آیا عرض جوشكاری ثابت می‌باشد، آیا كار تمیز و ظاهر كلی آن چگونه است؟ نفوذ نباید بطسح پائین فلز زیری برسد، (نفوذ نباید زیاد باشد) و گرده جوش باید مستقیم باشد.

این نوع جوشكاری روی هم را جوش توپی نامیده‌اند. انجمن جوشكاران، جوش توپی را چنین تعریف كرده‌اند:

جوشكاری توپی عبارت از چسباندن لنت به فلز است. سوراخهائی روی لنت كنده یا بریده‌اند و بعداً آنرا روی این سوراخها بفلز جوش داده‌اند. قطر سوراخها مختلف است و بستگی به ضخامت لنتی دارد كه با جوش پر شده و به فلز بدنه و اطراف سوراخ متصل میشود.

شعله مشعل را باید روی فلز بدنه متمركز كرد تا در همان وقت كه فلز بدنه به نقطه ذوب میرسد، اطراف سوراخ روی لنت نیز تا همان درجه حرارت گرم شود. در تعمیر لوله‌های هواپیما این نوع جوشكاری را جوش گل سرخی می‌نامند.

جوش شكاف نیز از هر لحاظ شبیه جوشكاری توپی است.

جوشكاری اتصال خارج گوشه‌ای

بدون استفاده از سیم‌جوش میتوان اتصال خارج گوشه‌ای را جوشكاری كرد. روش دیگر جوشكاری گوشه‌ خارج را در این روش دو قطعه فلز روی هم قرار نگرفته است. در عمل جوشكاری، كنار دو قطعه فلز ذوب شده و جوش را باضافه كردن فلز سیم جوش تكمیل میكنیم.

جوشكاری داخلی اتصال آگوشه

تمرین این جوشكاری نسبتاً ساده است، در عوض شاید مشكل بتوان نفوذ كامل را بدست آورد. دو قطعه فلز بضخامت اینچ كه سطوح داخلی آنها عمود بر هم است یا بصورت L (اتصال گوشه‌ای) یا بصورتT معكوس قرار داده و همانطور گوشه داخلی را جوش میدهیم. برای جوشكاری در وضع L از شعله مشعل در داخل L استفاده می‌كنیم. چون مشكل بتوان از اكسیژن هوا برای احتراق كامل استیلن استفاده كرد، در اینحالت لازم است شیر اكسیژن كافی برای تكمیل احتراق تأمین شود. این عمل باعث میشود كه شعله در شرایط عادی اكسید‌كننده باشد، در حالیكه در این وضع خاص شعله خنثی است.

تمرین مربوطه را میتوان بدو نحو انجام داد:

  1. مناسب‌تر این است كه دو قطعه فلز را تحت زاویه 45 درجه نسبت به سطح افق قرار دهیم. تا مطابق به این ترتیب جوشكار بسادگی میتواند كار خود را انجام دهد. در اینجا اتصال تحت زاویه 45 درجه نسبت به افق قرار گرفته در حالیكه خود جوشكاری در سطح افق انجام میشود. ابتدا باید دو انتهای قطعات را محكم كرد و بعد جوشكاری نمود.
  2. روش دیگر اینست كه یك قطعه را افقی و قطعه دیگر را قائم نگاهداشت، بطوریكه كناره قطعه و قائم در وسط قطعه فلز افقی قرار بگیرد. قبلاً باید دو انتهای فلز را محكم كرد. لزومی ندارد برای انقباض و انبساط فلز در اینحالت محلی پیش‌بینی نمود. وقتی جوش سرد شده و جامد شود دو فلز بطرف هم كشیده می‌شوند. در اینجا طرز قرار دادن سیم جوشكاری و گرفتن مشعل مثل حالت قبل است.

جوشكار ملاحظه میكند كه در اینجا احتیاجی بحركت زیاد مشعل نیست. این مطلب اهمیت زیادی دارد كه قبل از وارد كردن سیم جوشكاری، حوضچه باید درست شده باشد. در غیر اینصورت نفوذ كامل نخواهد بود. برای اینكه فلز مذاب بخوبی داخل راس خوش شود باید مشعل را بدون اینكه مخروط داخلی شعله به فلز نزدیك شود، بجوش نزدیك كرد. وقتی سیم جوشكاری را میخواهیم اضافه كنیم، مشعل را كمی دورتر می‌كنیم. در این حال جوشكار عملاً جوش افقی را در سطح قائم (قطعه قائم) انجام میدهد. پس از تكمیل جوش، باید در برسی مجدد، گرده جوش بخوبی دیده شود. ذوب خوب و عرض جوش مناسب و ظاهر آن تمیز باشد. منظور ما از توزیع مساوی این است كه نصف جوش روی یك قطعه و نصف آن روی قطعه دیگر باشد. همچنین باید توجه داشت كه روی قطعه فلز قائم هیچ نشانه‌ای وجود نداشته باشد كه مقداری از فلز ذوب و خارج شده و در نتیجه جوش ضعیف شده باشد. برای اینكه نفوذ جوش را امتحان كنیم دو قطعه فلز را مثل صفحات یك كتاب رویهم می‌بندیم. عدم نفوذ چنین نمایان می‌گردد كه فلز افزوده شده از فلز بدنه كنده میشود.

طرحهای متنوعی از اتصالهای معمولی T شكل را آورده‌ایم.

اوضاع مختلف جوشكاری

جوشكاری در وضع تخت (بطرف پائین) خیلی بآسانی انجام میشود گرچه اغلب مجبوریم در اوضاع دیگر نیز جوشكاری نمائیم.

تا بحال اوضاع مختلف زیر شناخته شده است:

جوشكاری در وضع تخت: جوشكاری در این وضع از بالا انجام شده و سطح جوشكاری تقریباً افقی است.

جوشكاری در وضع افقی: یكی از وضعیت‌های جوشكاری است كه عمل در بالای یك سطح نسبتاً افقی انجام شده و در این حال سطح دیگر تقریباً عمودی است.

جوشكاری پخ: در این نوع جوشكاری محور جوشكاری تقریباً در سطح افقی است در حالیكه سطح جوشكاری تقریباً در امتداد قائم قرار دارد.

جوشكاری در وضع قائم: در این وضع، محور جوشكاری تقریباً قائم است.

جوشكاری در وضع بالای سر: در این وضع جوشكاری از پائین انجام شده محور اتصال و فلز بدنه هر دو تقریباً در وضع افقی قرار دارند.

جوشكاری اكسی استیلن در وضع افقی

در این وضع اتصال افقی در یك سطح قائم قرار گرفته است. جوشكاری در این وضع در اتصالهای لب‌به‌لب، اتصالهای گوشه داخلی و اتصال روی هم انجام میشود. از جهت ایمنی و برای اینكه جوشكاری عالی باشد، سر مشعل در امتداد اتصال قرار نگرفته بلكه بطرف بالا قرار می‌گیرد. نیروی سرعت گازهای خروجی از سر مشعل، مانع پائین آمدن فلز ذوب شده میگردد. معلوم میشود در جوش افقی در وضع قائم، نفوذ كاملتر و بهتر از وضع تخت بوده و جوشكار به طور ساده‌تر می‌تواند گرده جوش بهتری را به تهیه كند. جوشكاری افقی روی سطح افقی خیلی ساده‌تر از جوشكاری قائم یا افقی، و ظاهر آن بهتر است.

جوشكاری اكسی استیلن در وضع قائم

جوشكاری قائم، در امتداد قائم و ریو سطح قائم انجام می‌گیرد. تمرین جوشكاری در وضع قائم در اتصال لب‌به‌لب است. اگر احتیاط‌های زیر را در نظر بگیریم با انجام چند تمرین، عمل جوشكاری بسیار ساده می‌شود.

  1. باید جوشكاری را بطرف بالا شروع كرد. مشعل را تقریباً با زاویه 15 تا 30 درجه نسبت به سطح فلز نگاه داشته و سر مشعل را بطرف بالا نگاه می‌داریم.

در این حالت نیروی گازی كه با سرعت خارج می‌شود از پائین آمدن فلز مذاب جلوگیری می‌كند.

  1. مشعل باید با دامنه خیلی كم حركت داشته باشد تا مانع پائین آمدن فلز مذاب گردد تا فلز مذاب دائماً در محل خود قرار گیرد.
  2. وضع گرده جوش‌ها و نفوذ ذوب را باید طبق دستورات ذكر شده در مباحث قبل مورد توجه قرار دهیم.

جوشكاری اكسی استیلن در حالت سر بالا

جوشكاری بالای سر مشكل‌ترین حالت جوشكاری است. جوشكار باید قبلاً در اوضاع دیگر جوشكاری مهارت لازم را بدست آورده و بعداً جوشكاری بالای سر را تمرین كند. تا جوشكار در این وضع مهارت لازم را پیدا كند.

جوشكار باید با پوشیدن لباسهائی كه آتشگیر نیست خودش را محافظت كند، همینطور باید دستكش محافظ و كفش‌های ساقه‌دار پوشیده، جیبهای شلوار و لباسش باید روجیبی داشته و پائین شلوارش پاكتی نداشته باشد.

تمرین جوشكاری بالای سر باید بر روی كلیه حالات گفته شده انجام شود. حداقل دو عدد جوش خیلی خوب روی هر نوع اتصال انجام دهید تا باندازه كافی مهارت پیدا كنید. محل جوشكاری باید حدود 6 تا 12 اینچ بالای سر قرار گیرد تا جوشكاری براحتی انجام شود. در این حال جوشكار در یك طرف درز قرار گرفته، عمل جوشكاری موازی شانه‌ها انجام میشود. محل سیم جوشكاری و مشعل نسبت به حوضچه تقریباً شبیه وضع سیم و مشعل در جوشكاری بطریقه‌های دیگر است. نیروی گازهائیكه با سرعت از شعله مشعل خارج می‌شوند و همچنین كشش سطحی موجود (كشش مولكولهای روی یكدیگر) از سقوط فلز مذاب جلوگیری میكنند با وجود این باید مواظب باشید فلز را زیاد گرم نكنید تا فلز مذاب خیلی سیال نشده و باعث ریختن آن نگردد.

شعله را باید بسرعت از حوضچه دور كرد و دوباره بآن برگردانید. با تنظیم حركت و وارد كردن سیم جوشكاری در حوضچه میتوان در این وضع نیز تقریباً بهمان خوبی جوشكاری تخت، جوشكاری كرد.

تهیه اتصال برای جوشكاری ورقه

برای جوشكاری ورقه فلز ضخیم و نازك، جوشكار باید مهارت كافی داشته باشد. انجمن جوشكاران در مورد اتصالها و اجزاء اتصالهای جوشكاری از اصطلاحات استانداردی استفاده میكند. آماده سازی فلز مورد جوشكاری، روش‌های مختلفی دارد كه هر كدام از آنها بضخامت فلز بستگی دارند.

اتصال مستقیم یخ‌دار یا V شكل از همه معمول‌تر است. زیرا آنرا با وسایل مختلف موجود در كارگاه‌های معمولی میتوان تهیه كرد. شیارهای بشكل U و J احتیاج به وسائل دیگری دارد كه البته این نوع شیارها از لحاظ صرفه‌جویی در سیم جوشكاری و مصرف گاز یا برق و زمان، اقتصادی‌تر هستند. در موقع جوشكاری ورقه‌های فلزی بوسیله جوش اكسی استیلن، حركت سیم جوش و مشعل باید متناسب باشد. باین ترتیب میتوان به بهترین وجه حوضچه را از لحاظ ذوب و اضافه كردن فلز بآن كنترل كرد.

جوشكاری چپ به راست

در این نوع جوشكاری نسبت به فلز كار زاویه 30 تا 45 درجه میسازد و جهت پخش شعله برخلاف قسمتی از كار است كه جوشكاری شده است. باین ترتیب جوش داده شده، بتدریج سرد میشود و فشارها تا حدود زیادی كاهش پیدا می‌كنند. بعلاوه جوشكار میتواند گرده جوش و نفوذ خوبی بدست آورد. معمولاً چدن و لوله فاضلاب را باین روش جوشكاری میكنند. ضمناً برای كم كردن فشار در جوشكاری قطعات سنگین نیز از این روش استفاده می‌كنند. چون شعله دائماً روی قسمت گرم كه بتازگی جوشكاری شده پخش می‌گردد، حوضچه بزرگتری تشكیل میشود. پس برای اینكه حوضچه بصورت گرده جوش درآید لازم است در فواصل زمانی مساوی شعله را بطرف بالا منحرف كنیم تا كنارحوضچه كمی سرد شده و جامد گردد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment