دانلود پروژه رشته برق در مورد انواع موتورهای الكتریكی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

موتورهایی القایی دو فازه :

موتورهای القایی برای كار كردن بصورت موتورهای سه فاز، دوفاز طرح شده اند. اما در تمام موارد باید جریان متناوب اعمال شده به استاتور ، یك میدان گردان تولید كند ناروتو را همراه خود بكشد .

قبلاً دیدیدكه چگونه جریان متناوب سه فاز كه به یك سیم پیچ سه فاز متقارن اعمال شود ، یك میدان مغناطیسی گردان تولید میكند . استاتور موتورهای القایی دوفازه دارای دو سیم پیچی است كه نسبت بهم بزاویه قائمه قرار گرفته اند . نقشه ساده زیر یك استاتور و فازه  را نشان میدهد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

شكل دیگری كه در زیر وجود دارد و نقشه شما تیك یك موتور القایی دو فازه است . دایره نقطه گذاری شده نشان دهنده سیم پیچی روتور است .

اگر ولتاژهای اعمال شده به فازهای B-B1 , A-A1 ، 90 درجه اختلاف فاز داشته باشند ، جریانهای گذرنده از آنها هم 90 درجه اختلاف فاز خواهند داشت و چون میدانهای مغناطیسی تولید شده در سیم پیچ ها با جریان مربوط بخود هم فاز خواهند بود ، پس میدانهای مغناطیسی هم 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت این دو میدان مغناطیسی غیره فاز ، كه محورهای سیم پیچی شان هم 90 درجه با هم زاویه دارند ، در هر لحظه به یكدیگر اضافه شده و میدان متتجه ای تولید میكنند كه بازاء هر سیكل جریان متناوب یك دوران خواهد كرد . دیاگرام زیر ، منحنی های مربوط به میدانهای مغناطیسی مزبور را نشان میدهد . حروفی كه برای مشخص كردن شكل موجها بكار رفته است مشابه فاز مربوطه میباشد . در نقطه 1 ، از سیم پیچی A-A1 جریان میگذرد ومیدان مغناطیسی آن ماكزیمم است ، در این حالت جریان گذرانده، از سیم پیچی B-B1 صفر و در نتیجه میدان مغناطیسی آنهم صفر است در نتیجه میدان مغناطیسی كلی ، در امتداد محور سیم پیچی A-A1 خواهد بود . درنقطه 2 ، ( 45درجه بعد ) میدان مغناطیسی سیم پیچهای A-A1 و B-B1 بطور مشترك میدان مغناطیسی كلی را نشان میدئهند چون جریانهای كلاف ها و شدت میدان مغناطیسی آنها مساوی است . در نقطه 3 ، ( زاویه 90 درجه ) میدان مغناطیسی در سیم پیچی A-A1 و B-B1 بطور مشترك میدان مغناطیسی كلی را نشان میدهند چون جریانهای كلاف ها و شدت میدان مغناطیسی آنها مساوی است . درنقطه3 ، ( زوایه 90درجه ) میدان مغناطیسی در سیم پیچی A-A1 صفر ودر B-B1 ماكزیمم است ، بنابراین میدان متتجه همانطور كه در شكل نشان داده شده است در امتداد محور B-B1 قرار خواهد گرفت . بدینوسیله ازنقطه 1 تا 3 ، میدان مغناطیسی 90درجه دوران كرده است .

در نقطه 4 ( زاویه 135 درجه ) دوباره شدت میدانهای مغناطیسی با هم برابر میشود ولی جهت میدان مغناطیسی در سیم پیچی میدان مغناطیسی در سیم پیچی A-A1 برعكس شده است دوباره سیم پیچی ها A-A1 و B-B1 میدان مغناطیسی در سیم پیچی B-B1 صفر است و در سیم پیچی A-A1 مامزیمم است بنابراین میدان متتجه نیم دور دیگر دوران كرده ویك دور را كامل میكند .

بدین ترتیب با گذاشتن دو سیم پیچی كه نسبت بهم بزوایه قائمه باشند، وبا تحریك كردن آنها با ولتاژهائیكه 90 درجه بایكدیگر اختلاف فاز داشته باشند یك میدان مغناطیسی گردان میتوان بوجود  آورد وهمانطور كه گفته شد از این میدان گردان در موتور القایی دو فاز برای گرداندن روتور استفاده میشود .

موتور یك فاز :

موتور فاز ، فقط دارای یك سیم پیچی است و با جریان متناوب یك فاز كار میكنند. درتمام مواردی كه احتیاج به موتورهایی با خروجی كم باشد این موتور بطور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد . فایده بكار بردن موتور فازه این است كه در اندازه های كوچك ارزان تر از سایر موتورها ساخته میشود .

همچنین این نوع موتور احتیاج به جریان متناوب سه فاز را بر طرف میكند .موتورهای یك فاز در وسایل ارتباطی ، فنها ، یخچال ها، دریل های دستی قابل حمل و ماشینهای سنگ زنی و غیره. مورد استفاده قرار میگیرند .این موتورها به دونوع تقسیم میشوند 1) موتورهای القای 2 ) موتورهای سری . در موتورهای القایی از روتور قفس ( شبیه به قفس سنجابها ) و یك وسیله مناسب راه اندازی استفاده میشود .ولی موتورهای سری مانند ماشین های جریان مستقیم دارای كلكتور وزغال هستند.

موتورهای القایی یك فاز :

استاتور موتورهای القایی یك فازه فقط دارای یك سیم پیچی است . این سیم پیچی میدانی تولید میكند كه باید گفت در امتداد محور سیم پیچی مذكور تناوب میكند تا اینكه بگردد.

وقتی روتور ثابت است ، كم وزیاد شدن ( تناوب ) میدان استاتور ، جریانهایی در روتور القا میكند كه این جریانها باعث بوجود آمدن میدان روتور میشوند . درنتیجه اثر متقابل دو میدان بر یكدیگر نیروی بروتو وارد میشود كه میخواهد روتور را باندازه 180 درجه بگرداند ولی چون این نیرو بر مركز روتور وارد میشود ، روتور نخواهد گردید .

اما اگر بوسیله ای روتور را در ابتدا بگردانیم ، نیروی گردنده ، بوسیله گشتاوری كه از طرف میدان برروتور وارد میشود ،  تقویت خواهد شدو سرعت روتور زیاد خواهد شد تا وقتی كه روتور بازا هر تناوب میدان استاتور ، تقریبا باندازه 180 درجه بگردد . برای یاد آوری گفته میشود كه چون برای ایجاد جریان های القایی در روتور لنگی لازم است ، در سرعت ماكزیمم هر زمان كه میدان استاتور جهتش برعكس شود ، باید كمتر از 180 درجه بگردد . 

چون میدان مربوط به ولتاژ متناوب یك فاز اعمال شده به سیم پیچی استاتور طبیعت پالسی دارد ، موتور های یك القایی یك گشتاور پالسی به  بار وارد میكنند . بنابراین بهره موتورهای القایی یك فاز مقابل موتورهای فاز و سه فاز كه گشتاور آنها یكنواخت تر است ، كمتر است .

موتورهای القایی یك فازه – راه اندازه خازنی :

دانستید كه موتور یك فاز وقتی بوسیله ای شروع به چرخش كرد ، دیگر به چرخش خود ادامه خواهد داد .میدانید كه عملا نمیتوان موتوری را بوسیله چرخاندن بادست راه اندازی كرد . بنابراین یك وسیله الكتریكی باید در مدار استاتور قرار بگیرد ، تا میدان گردانی در موقع راه اندازی تولید كنند و وقتی كه موتورراه اندازی شده ، این وسیله باید بتواند از مدار خارج شود. چون بعد از این ، روتور استاتور باهم میدان گردانی تولید میكنند كه موتور را در حال گردش نگه میدارد . اولین نوع موتورهای القایی یك فاز كه درباره آنها مطالبی یاد خواهید گرفت دارای راه اندازه خازنی میباشند . دیاگرام زیر شكل ساده این نوع بار اه اندازه خازنی را نشان میدهد . استاتور، شامل یك سیم پیچ اصلی ویك سیم پیچ كمكی است كه با سیم پیچ اصلی موازی میباشد و نسبت به آن طوری قرار گرفته است كه بر آن عمود است . بوسیله سری كردن یك خازن با سیم پیچ كمكی و كلید راه اندازی میتوان كاری كرد كه جریان گذرنده از سیم پیچ اصلی و جریان گذرنده از سیم پیچ دومی 90 درجه با هم اختلاف فاز داشته باشند . ظرفیت خازنی كه با سیم پیچ دومی سری شده است طوری است كه مدار سیم پیچ مزبور یك مدار مقاومت خازن باشد بطوریكه جریان گذرنده از این مدار 45 درجه از ولتاژ و سر آن عقب باشد . در نتیجه جریانهای گذرنده از دو مدار 90درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت و بنابراین میدانهای مغناطیسی ناشی از آنها هم 90 درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت . بنابراین دو سیم پیچ مانند یك استاتور و فازه عمل خواهند كرد و میدان گردانی را كه برای راه اندازی موتور لازم است ، تولید میكنند.

وقتی سرعت موتور تقریبا به مقدار ماكزیمم خود رسید ، بوسیله سیم پیچی راه انداز را از مدار جدار میكنند و موتور مانند یك موتور القایی یك فازه كار خواهد كرد . چون سیم پیچی كمكی راه اندازه یك سیم پیچی ظریف است ، گشتاور موتور باندازه كافی بزرگ نخواهد بود كه بارهای سنگین را بگرداند . از طرف دیگر چون بهره موتور القایی دو فازه بیشتر از موتور القایی یك فازه است . اغلب خواسته میشود كه سیم پیچی كمكی راه اندازه را بطور ثابت در مدار استاتور قرار دهند كه موتور مانند یك موتور القایی دو فازه كاركند ، در اینصورت خازن راه اندازه را  معمولا بزرگ میسازند تا جریان یادی از سیم پیچی كمكی بگذرد و بدینوسیله موتور قادر خواهد بود كه یك گشتاور راه اندازه بزرگی تولید كند . در این موتورها وقتی سرعت موتور به مقدار معین خود رسید ، لازم نیست كه سیم پیچی كمكی تمام جریان راه اندازی را بكشد و ظرفیت خازن را میتوان كاهش داد . در نتیجه در راه اندازه این موتورها ، دو خازن بكار میرود كه با هم بطور موازی وصل میشوند و یكی از آنها برای اینست كه وقتی موتور به سرعت اسمی خود رسید از مدار خارج شود . اینگونه موتورها را موتور القایی با راه اندازه خازنی میگویند .

موتور های القایی با قطب های شكاف دار :

موتورهای القایی با قطب های شكاف دار یك فاز است كه از روش دیگری برای راه اندازی روتور استفاده میكند . در این موتور ، با نوعی فرم دادن به استاتور ، میدان گردان ایجاد میشود . این موتورها مانند موتورهای جریان مستقیم دارای قطب های برجسته میباشند و قسمت هایی از سطح قطبها شكاف داده شده كه در آن شكافها نوارهای مسی قرار گرفته است . در شكل زیر ، قطبها با نوارهای  مسی نشان داده شده است .

بعلت قرار گرفتن نوارهای مسی در شكاف قطب ها  میدان مغناطیسی در جلو قطبها از حالت یكنواختی قبل خود خارج شده و توزیع میدان بصورتی درمیاید كه در یك جا خطوط میدان اعمال شده به روتور ضعیف است . این میدان قوی است و در قسمت دیگر نتیجه میدانی متحرك باشد بدین ترتیب كه :  

در زاویه صفر درجه وقتی جریان متناوب از استاتور موتور بگذرد در میدان استاتور هم متناوب بوده و نوارمسی را قطع كرده در آن جریانی القا خواهد كرد و در نتیجه میدانی در اطراف آن تولید میشود كه از قبل میدانید این میدان بامیدان اصلی كه مولد آن است مخالفت نیكند .

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment