دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اولین برنامه هوشمند، تئوری های منطقی بود كه به عنوان اپیستمولوژی كامپیوتری، اكتشافات یا مسیرهای كوتاه منطق، منطق دانان استفاده شده است و به عنوان عقل سلیم یك كارشناس منطق دان قابل قبول بوده است. اخیراً برنامه نویسی منطق اپیستمولوژی، اتكای اپیستمولوژی كامپیوتری را به منطق كلی بیشتر كرده است.LIPS,M را به عنوان برنامه ای تهیه كرد كه لیست متفاوتی از اطلاعات را ذخیره كرده و این لیست ها را در ارتباط با هم طی فرایندی عملی ساخته است. استاندارد ساختن این لیست ها و فرایند استاندارد كردن آنها یك طرح اپیستمولوژیكی در زمینه هایی بوده كه این فرایند برای ان كافی بود. روشی كه لیست ها را فرمول بندی و درLIPS اجرا می كرد، ارزیابی اطلاعات ایجاد شده توسطا ین برنامه را مشخص می ساخت. می توان گفت كه اپیستمولوژی كامپیوتری برخی سیستم های فنی اولیه با پایه علمی، تشكل از سینكس و دیگر استانداردهای پایه علمی به همراه فرایند های موجود از موتور ارتباط دهنده است، یك زنجیره ارتباطی كه ان را با شرایط مصرف كننده مرتبط می باشد. از این رو فرمولی برای اپیستمولوژی كامپیوتری در این سیستم ها تعیین شده كه از این قرار است:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اپیستمولوژی كامپیوتری= فرایند مؤثر+ بازنمایی

حیطه های مختلف حتی كه وابسته به دلیل عملی، باید بدون برخی نكات منطقی می‌باشند، اپیستمولوژی های متفاوت را به منظورهای متفاوت توسعه داده اند. اپیستمولوژی های اصلی ممك است تقسیم بندی شوند، گاهی مواقع آنها دارای اپیستمولوژی های خاصی كه واكنش غیرمتعارف داشته اند، كافی نباشد. آنها نیازمند تغییرات و افزودن مطالبی هستند تا برنامهM را توسعه دهند.

اپیستمولوژی های فنی با واكنش های غیرمتعارف مثل قانون ممكن است تشخیص دشواری داشته باشند. آنها اغلب اسرار تجارت كارشناسانی هستند كه هرگز به شكل عادی یا خاص مشخص نشده اند از این رو آنها بدین گونه حفظ می شوند و سپس به شكل ارثی انتقال می یابند. هنوز عقل سلیم یك كارشناس در مورد اپیستمولوژی اصلی و چگونگی عملكرد آنها مؤثر است. تشخیص اپیستمولوژی اصلی با واكنش غیرمتعارف، به منظور انتقال آنها به اپیستمولوژی های كامپیوتری كه تنگناهایF را ایجاد كرده اند، دشوار است.

بخشی از این تنگنا شاید به دلیل این حقیقت است كه كارشناس آن را برای ایجاد اموری به كاربرده كه معمولاً نمی تواند آنها را انجام دهد مثل تهیه نقشه های كامل جاده ای با برخی موضوعات متفاوت. بنابراین، اپیستمولوژی های كامپیوتری ممكن است واكنش‌های غیرمتعارف را با كمك روش ها، منطق، اكتشافات و قوانین متای اپیستمولوژی در این حیطه مرتبط سازند. تقسیم بندی خاص در این حیطه ممكن است به گونه ای طراحی شود كه اپیستمولوژی آن را برای تمام راهكارهای فنی و مناسب آن رایج ساخته است، به این دلیل اپیستمولوژی اصلی و رایج كامپیوتری باید از اپیستمولوژی مربوط به آن حاصل شوند البته با واكنش های غیرمتعارف و عادی آن. دیگر اپیستمولوژی لازم هنگام تقسیم بندی در ایجاد یك راهكار ویژه ضروری است: اپیستمولوژی كابردی یا اپیستمولوژی اصلی و بنیادی كه ممكن است دارای واكنش های غیرمتعارف باشد.

در صورتی كه اپیستمولوژی كامپیوتری سیستم فنی در یك حیطه خاص كافی باشد، وابسته به ارزیابی نتایج حاصله 19 و این كه ایا می توان نتایج كافی را از طبقه بندی كامل دیدگاه های كارشناسانه با كمك یك مصرف كننده احتمالی دریافت كرد یا نه می‌باشد 2) اپیستمولوژی كامپیوتری نیازمند یك جدول حاوی حقایق كارشناسانه است. به علاوه ممكن است نیازهای مصرف كننده را شامل شود كه حتماً باید برآورده شوند مثل مقرون به صرفه بودن كه درipso-faeto شامل روابط دوستانه مصرف كننده است. برنامه اپیستمولوژی كه به مصرف كننده امكان داده تا اطلاعات جدید خود را از اطلاعات موجود كسب كند، یا ممكن است با اپیستمولوژی كامپیوتری متفاوت باشد. مهندسی نرم افزار همانند محاسبه هوش ضروری است و این دو جنبه از سیستم مربوط باید به عنوان برنامه اپیستمولوژی كامل و جامع باشند. اپیستمولوژی برنامه نویسی باید اپیستمولوژی برنامه و دارای رمزگذاری و مرتبط با محدودیت های نرم افزار برنامه نویسی انتقال دهد. فرمول بندی ها و طرح های بازنمایی علمی، فرآیند مؤثر استاندارد شده و عملكرد و طراحی سیستم همگی باید به حد كافی باشد. آنها همگی موضوعات اپیستمولوژی متا است.

توسعه سیستم فنی در حیطه هایی كه واكنش های غیرمتعارف وجود دارد ممكن است به شكل منظم با روش متا اپیستمولوژی عملی گردد به طوری كه روش مربوطه 5 مرحله زیر را داشته باشد:

مرحله اول: اپیستمولوژی اصلی        مرحله دوم: اپیستمولوژی كامپیوتری

مرحله سوم: اپیستمولوژی تقسیم بندی شده  مرحله چهارم: اپیستمولوژی برنامه نویسی

مرحله پنجم: اپیستمولوژی كاربردی

پیشرفت های حاصله از تغییرات بنیادی مصنوعات اپیستمولوژی در مرحله اول از مراحل متوالی ایجاد شده است. انتقال مصنوعات طی فرایند علی و معلولی صورت گرفته كه طرفداران ارسطو آن را بازنمایی نامیده اند و معمولاً به عنوان آموزش شناخته  شده است.

P مشاهده كرد كه كلمه یونانی برای اصطلاحretroduchi توسط ارسطو استفاده شده كه در تعابیر پیوسته به عنوان آدم ربایی سوء تعبیر شده است. درR یك مدل ممكن است protem باشد تا زمانی كه محدودیت های دیگری برای تغییر آن شكل گیرد. در اپیستمولوژی متا، برخی محدودیت هایی كه حاصل مرحله اول است احتمالاً تنها مرتبط با مرحله دوم می باشند. آنها ممكن است با مراحل بعدی مرتبط باشند یا نباشند. از آنجایی كه آنها با هم مرتبطند، نشان دهنده تعابیر متوالیند. به عنوان مثال ممكن است موجی از بخش های مرحله اول اپیستمولوژی در اپیستمولوژی مرحله دوم شكل گیرد. دیگر بخش‌های مرحه اول اپیستمولوژی در مرحله 2 تا مرحله 3 اپیستمولوژی ادغام می‌شوند. به منظور ایجاد محدویت های مرحله2، لازم است به اپیستمولوژی مرحله اول بنگریم تا محدودیت های مرحله اولی را فراهم كنیم كه در مرحله دوم توسعه شكل نگرفته اند و اكنون در مرحله3 شكل گرفته اند.

اپیستمولوژی متا به عنوان روش متوالی توسعه، مرتبط با شبكه تصور شده اند.

یك متن طبیعی باید به شكلی طبیعی باشد به طوری كه تغییر نیابد. در دو ستونT.N.R، 10 نمره دارد. اندازه صفحهA4 با8/0 اینچ حاشیه از هر طرف، 2 ستون با2/0 اینچ فاصله بین آنها می باشد نباید یك خط سفید بین پاراگراف ها دیده شود اگر این مدل به شكل صحیح استفاده شود فاصله نیم خطی طبیعتاً ایجاد می شود. عناوین نیز باید از روش های عنوان بندی همانطور كه نشان داده شده استفاده كنند. شماره گذاری هم اتومات است.

2- اپیستمولوژی اصلی كامپیوتری

اپیستمولوژی اصلی و رایج كامپیوتری منطق قانونd3 در سال1989 با دقت لازم در گزارش قانونی اما پیچیده یك كارشناس بعد از توسعه سیستم های متفاوت اما كوچك و قانونی فنی كه به دلیل اصول محدود اپیستمولوژی آنها درجه بندی نشده است، فرمول بندی شد. از نمونه های بازنمایی قانون استفاده شد تا اپیستمولوژی رایج كامپیوتری آنها كه دارای اشكال مهم زیر است مشخص گردد:

سیستم مدل سازی قوانین، روش ها یا استراتژی ها(rps) برای تمام دیتاهای احتمالی و جایگزین در طبقه بندی سیستم ها فراهم شده است، همچنین گروه های جایگزین را در شرایط مناسب به هم مرتبط ساختند، هر یك از گروه هایی كه برای دستیابی به هدف یا نتیجه نهایی ضروری است. این مدل یك طرح كلی و ساخته شده از ارتباطRPS فرمول بندی شده است.

RPS با استفاده از مدل پیشنهاد شرطی، فرمول بندی شده تا نظم كامپیوتری آن با طبقه بندی اهداف و نتایجی كه درRPS های مختلف، رایجند ایجاد گردد. این نكات عادی نشان دهنده هم پوشانی RPSاست، به طوری كه RPSبا هم یكی شده تا مدل كروی را شكل دهد. 2 نوع واكنش غیرمتعارف وجود دارد: (a شرایط خنثی یا شرایط كافی.pseudo (b نكات منفی موقتی و بی ثباتی هایی كه شرایط كافیprotem می باشند.

RPSاز موقتی بودن این RPSها قابل تشخیص است. طبقه بندی این RPS های موقتتی به هر طبقه امكان داده تا اپیستمولوژی فرعی خود را داشته باشد اینها مرتبط با طبقات منطقی هستند به طوری كه از آنها برای تعبیر هر عامل در ساختار كروی استفاده شده است. RPS در عامل مصرف كننده با روش كاهش مداوم به كار رفته است. شكل های 1تا3 نشان دهنده ساختار نموداری مدل علمی كروی است. در شكل1، قوانین به طور كامل و به عنوان اصل اپیستمولوژی اصلی مثل قانون عنوان شده اند. در اپیستمولوژی اصلی كامپیوتری، لیست نموداری قوانین به شكل توالی رودخانه دیده می شود، قوانین را رودخانه نامیده اند چون دارای جریان صعودی از یك عامل تا عامل بعدی و تا رسیدن به نتیجه مورد نظر می باشند. ساختارهای جریانی بیانگر فرایندهای اصلی و فعال است.

در هر رودخانه، تمام اتصالات به جز آخرین مورد، عوامل این ارتباطند، آخرین اتصال همان نتیجه مورد نظر است. جریان با پیكانی نشان داده شده كه مربوط به اصطلاح «سپس» است. عاملc در رودخانه ی اصلی كه همان ابتدا آمده است، نیز نتیجه رودخانه دومی است كه در دومین مورد عنوان شده است، همچنینf,e,d عوامل موجود در رودخانه اصلی و توالی های دیگر رودخانه های ثانویه است. آخرین رودخانه ای كه رودخانه درجه سوم است باq مشخص شده كه عامل سوم عنوان شده در رودخانه دوم است. سیستم های رودخانه ای دارای جریان سلسله مراتب با برخی نكات رایج می‌باشند.

با بررسی صفت رودخانه در نقاط اصلی به طوری كه با هم هم پوشانی داشته باشند، ساختار 3 گانه شكل2 فراهم می شود.

ساختار حاصله به هر اتصال امكان یكسان بودن می دهد2 قانون ثانویه ای كه توالی‌های e را تقسیم بندی می كنند به عنوان bf شناخته شده اند در یكf رودخانه ها ممكن است به شكل دوجانبه اقتصادی و یا به شكل غیردوجانبه اختصاصی باشند. ساختارهای متفاوت جوانبand,or منطق RPSرا تشخیص می دهند. جریان های بالایی هر عامل با افزایش نكات ریز و خاص، افزایش می یابند. برخی زمینه های قانونی دارای سیستم‌های پیچیده و گسترده رودخانه ای هستند. جریان قوانین مرتبط همیشه سیر صعودی دارند، این جریانات پایینی، نمودار جریان رودخانه را تشكیل می دهند. بنابراین جهت جهت یابی یا زنجیره آنها هنوز به سمت بالا یا پایین رودخانه جریان دارد. سیستم رودخانه ای نشان دهنده ساختار زنجیره ای واضح مباحث گسترده مقایسه ای است. هر گاه رودخانه اطلاعاتی بسیار بزگ و پیچیده باشد، بخش هایی از آن ممكن است خانه گذاری شده تا جزئیات داخلی آن كنترل شود. این فرایند سیستمی از نقشه های فرعی را ایجاد می كند. فرمول بندی رودخانه، بازنمایی است كه برای برنامه نویسی در جهت اصلی استفاده شده است. علائم رودخانه ای، نمودارهای استخوان ماهی را شبیه سازی می كنند كه در سال1925 در ژاپن به عنوان نمودارهای علی و معلولی جهت بهبود تحلیل های هر فرایند و كیفیت آن جهت مدیریت كنترل كیفیت در صنعت تولید، توسعه یافت و از نظر عملی با توجه به این اهداف قابل تشخیص است.

شرایط احتمالی كه در طرح كارشناسانه قبلی دیده شده است نیازمند عوامل بی ثبات، منفی و مثبت است. آنچه كه به عنوان شرایط مثبت مطرح می شود مثل”a” در اشكال بی ثابت و منفی مربوط به آن دوباره عنوان می شود اما نه به شكل“unertaina”,not كارشناسان قانونی بی ثباتی های پرونده های جناحی را بررسی كنند از این رو سه رودخانه مرتبط وجود دارد: رودخانه مثبت، منفی و بی ثبات كه مرتبط به طیف سه گانه در هر نقطه از عوامل مربوطه است. ممكن است تصور شود كه رودخانه مثبت توصیفی و رودخانه منفی تشریحی است.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment