دانلود پروژه رشته برق در مورد اطلاعات متاUPML – قسمت اول

دانلود پایان نامه

چكیده

روش های حل مسأله، طرح های قابل مصرف مجدد و عوامل اجرای بخش علی و معلولی سفیهای علمی را فراهم می كند. در زمینهIBPOW، مرحله اول ما زبان توصیف روش حل مسأله یكسان (UPML) را توسعه دادیم و به توصیف و عملكرد چنین طرح‌‌ها و عواملی برای ساده تر شدن مصرف نیمه اتومات و پذیرش آنها كمك كردیم. این گزارش بیانگر دومین توجه هستی شناسی- متارUPML است. همچنین سینكت‌های شبكه  UPMLو ارزیابی روش های احتمالی برای ارائه زبان مناسب مدل سازی و تغییرات هستی شناسی،oll به عنوان یك اصل پایه درUPML را فراهم می كند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- مقدمه

هدف پروژهIBPOW توسعه واسطه های هوشی است كه توانایی تشكیل سیستم های علمی را از عوامل قابل مصرف در شبكه گسترده جهانی دارند.IBPOW، تحقیقی در زمینه پایگاه های اطلاعاتی متفاوت، تكنولوژی شبكه و عملكرد داخلی آن با تكنولوژی سیستم علمی با نام هستی شناسی و روش های حل مسأله انجام داده است. سیستم های علمی، سیستم های كامپیوتری هستند كه به بررسی مسائل پیچیده، با كمك علم پرداخته‌اند. ممكن است علم و دانش توسط انسان ها یا به شكل اتومات و با استفاده از تكنیك های آموزشی، مقایسه ای و استقرایی كسب شود. دانش، عمدتاً اخباری است به جای این كه با استفاده از لگاریتم های پیچیده رمزگذاری شود و از این لگاریتم های مربوط جهت حل مسائل با كمك این دانش استفاده می شود. علیرغم اهمیت آشكار و دانش مربوط به پویایی فرایند حل مسأله،KBSها معمولاً این دانش را نادیده می گیرند. Clorag سال1983، چندین مثال ارائه كرد كه مهندسین علوم مختلف اساساً دانش كنترلی را با قوانین منظم تولید و اجرای این قوانین به همراه موتور فعال عمومی و ارائه رفتارهای فعال مورد نظر كدگذاری كرده اند. آشكار ساختن این دانش و منظور كردن آن به عنوان بخشی مهمی از دانشك كلی در سیستم علمی، دلیل منطقی است كه روش های حل مسأله را ایجاد می كند.

روش های حل مسأله به بهبود كیفیت موتورهای فعال عمومی مربوطه جهت ایجاد امكان كنترل بیشتر فرایند علی و معلولی پرداخته اند تا فرایند ی عملی سازند. روش‌های حل مسأله، این دانش كنترلی را به شكلی مستقل از اصل كاربرد آن توصیف كرده و قابلیت مصرف مجدد آن را در زمینه ها و كاربردهای مختلف فراهم كرده اند. PSM ها، عملكرد علی و معلولیKBS را در برخی امور فرعی و فعالیت های مربوط به ان كه مرتبط با تأثیرات علمی است، خنثی می كنند. چندین كتابخانه در مورد روش های حل مسأله ایجاد شده و برخی زبان های مخصوص روش حل مسأله نیز پیشنهاد شده و طبقه بندی آنها از علائم غیرعادی تا زبان های مدل سازی عادی صورت گرفته است.

از نقطه نظر فنیPSM ها شكل خاصی از طرح های نرم افزاری می باشند: طرح های نرم افزاری برای توصیف بخش علی و معلولیKBS ها وUPML را در اولین مرحله پروژه IBROW توسعه دادیم.UPML زبان توصیف طرح و مخصوص نوعی سیستم های ویژه است كه عوامل و تنظیم كننده‌هایی را برای اتصال عوامل فراهم می كند. (البته تحت شرایط خاص طراحی). به علاوه دستور العمل های طراحی، روش هایی برای توسعه سیستم تهیه شده از عوامل و تنظیم كننده هایی كه با محدودیت ها مطابقت دارند، فراهم می كند. ساختار اصلیUPML در شكل1 نشان داده شده است.UPML، 4 عامل اصلی علمی را تعریف می كند:

كار،PSM مدل اصلی و هستی شناسی از عوامل هستی شناسی با سه عامل دیگر استفاده شده تا جهان مربوط به آنها را تعریف كنند كه با پیكان های سیاه از كادرOntology در شكل مشخص شده است. هر عامل برای فعالیت در متن خاصی تغییر می یابد به طوری كه تنظیم كننده ها آن را منظم می كنند. تنظیم كننده های پل مانند روابط بین كار،PSM مدل اصلی را كنترل می كند. سه نوع پل درUPML وجود دارد: پل اصلی كار، پل اصلیPSM و پل كارPSM. در شكل این روابط با پیكان های سیاه رنگ نشان داده شده و پل ها نیز روی این پیكان ها قرار گرفته اند. ساختارUPML توسطfensel سال1999 توصیف شده است.

با توجه به اولین تعریفUPML، این روش توسط اعضای كنسیرسیوم پذیرفته و از آن برای تشخیص طرح كتابخانهM در دانشگاهopen و بخش هایی از كتابخانهPSM در دانشگاه stanford استفاده شده است. كتابخانه قبلی به طور كامل در شبكه موجود است و از طریق جستجو در جستجوگر/ ویرایش گر webonto قابل دسترسی است. طرح كتابخانهM در طراحی مهندسی، طراحی آسانسور و تقسیم بندی اداری كاربرد داشته است. (طرح رابط تقسیم بندی، طرح اتاقك كامیون و طرح تكنولوژی ریخته گری). امید است UPML به عنوان یك راهكار استاندارد برای توصیف و توسعه سیستم های علمی با عوامل قابل مصرف مجدد آن در سطح جهانی استفاده شود. این امر باعث افزایش قدرت تولید در توسعه سیستم‌ها شده و تبدیل كار بین گروه های متفاوت را ساده می‌سازد.

هدف اصلی این گزارش بیان توجه جدیدUPML به همراه گروهی از سفیتكسهای شبكه ای برای توصیف عوامل دانش آن لاین می باشد. دومین هدف این گزارش، ارائه نتایج بررسی احتمالات UPML برای استفاده ازoll می باشد، یعنی زبان جدید هستی شناسی كه در زمینه پروژه به سوی علمIST اروپای توسعه یافته است.

این گزارش به این شكل ارائه شده است، در بخش2، ویژگی طرح جدیدUPML را بیان می كنیم. در بخش3، احتمالات تركیبUPML باoll، در بخش4، طرح هایXML,RDF را برای UPMLنشان داده و در بخش5 نتایج و طرح های حاصله از مراحل مختلف را ارائه می كنیم. ضمیمه ها، سنیتكس شبكه UPML(DTD، طرح كلیXML و طرح كلیRDF) و ویژگی UPMLرا عنوان می كنند.

مصنوعات هوشمند اپیستمولوژی- متاسیستم فنی.

چكیده

ضرورت برنامه های هوشنمند، اپیستمولوژی كامپیوتری است. سیستم های فنی،e كامپیوتری خود را از مهارت های فنی اصلی دریافت می كنند. ساختار سیستم فنی طبقه بندی شده و این راه كار نیازمندe است كه اپیستمولوژی اصلی را از طریق توالی e كامپیوتری، طبقه بندیe،  برنامه ریزیe و كاربرد آن (مجزا از هستی شناسی كاربردی) در یك سیستم فنی انتقال دهد. این مقاله بیانگر روش متا- اپیستمولوژیكی با توجه به توسعه طرح اولیه طبقه بندی eGanges (4-2002) می باشد كه با سیستم های قانونمند، روش‌های نظام مند و مسیرهای استراتژیكی مناسب این زمینه است. ازe كامپیوتری با منطقd3 به عنوان واحدهای فعال منطقی آن در برنامه ریزی هدفمند استفاده شده است. از فرایندR كه به عنوان آدم ربایی شناخته شده است بر اساس عقل سلیم استفاده شده كه بر فرایند انتقال تأثیرگذار است. تغییر بنیادی بر اساس توالی انتخاب آنچه كه مناسب آینده است و آنچه كه برای ایجاد تناسب بهتر لازم است، استفاده شده است. در طراحی eGanges، ساختار مركزی و دو بعدی تابع با نام نقشه خطی، یا رودخانه ای، در مدل منطقیd3 استفاده شده تا ارزش شناختی اپیستمولوژی كامپیوتری برای ایجاد ارتباط با مصرف كننده بهبود یابد. علائم رودخانه، نمودارهای مسیر جریانی هستند كه مشابه به نمودارهای استخوان ماهی می باشند. علائم گسترده و پیچیده رودخانه های ممكن است به عنوان نقشه های فرعی خانه بندی شده همچنین به شكل های متفاوت تعبیه شده تا توضیحات سیستمRRS را بیان كنند. گزینه های توصیفی شامل روابط بین پیوندها در یك گروه نقشه های فرعی و بین سیستم های موازی رودخانه ای است. اپیستمولوژی‌های فرعی ممكن است برای این تعابیر لازم باشند. عملكرد امكانات اصلی جهت یابی و علائم متفاوت نقشه ها همانند نتیجه بررسی عملكرد مربوطه مهم می‌باشند.

كلمات كلیدی:

منطقd3، آدم ربایی، منطق صفحانه. گروهی از قوانین معادل، انفجار تركیبی، انفجار داخلی تركیبی، عقل سلیم كارشناسی سیستم ارتباطی، اپیستمولوژی اصلی، eGanges، اپیستمولوژی، روابط دوستانه كارشناسی، سیستم فنی، تنگناهایf، استخوان ماهی، فرمول‌‌بندی، قابلیت عملكرد، توضیحات، منطق نموداری، اكتشافات، روابط دو جانبه، مهندسی علوم، بازهایی علمی، كاربردهای در مقیاس وسیع، اپیستمولوژی- متا، جهت یابی، خانه بندی، نقشه های موازی با جهت اصلی، قوانین متای قطبی، نقشه های روش اصلی، اصلاحیات منطقی، منطق روخانه ای، نقشه های قانونی، طیف، استاندارد كردن، منطق طبقه‌ای، نقشه های استراتژیكی، نقشه های فرعی، كمیت منفی موقتی، بی ثباتی موقتی، شفافیت امر و ساختارهای تابع:

1- Meta- epistemology

در جهت توسعه تكنولوژی سیستم های فنیHages, Mc Carty یكی از نیازهای مربوط به ارزیابی سیستم را این گونه بیان كردند. اپیستمولوژی باید كافی باشد، تعریف این مطلب به این شكل ارائه شده است:

بازنمایی از نظر اپیستمولوژی در صورتی كافی است كه از آن برای بیان حقایقی استفاده شده كه در اصل با فرصت های موجود كشف شده اند.

Samuel متوجه شد نیاز به یافتن اپیستمولوژی قانونی جهت توسعه هوش مصنوعی اما قانونی ضروری است. وی در سال 2002 به این نتیجه رسید كه با تشخیص این مطلب كه اپیستمولوژی هوش مصنوعی اما قانونی در حیطه كامپیوتری، مدل منطق قانونیd3 را ثابت كرده كه 10 سال قبل، آن را توسعه داده بود.

به منظور توسعه سیستم فنی، اپیستمولوژی فنی، روشی استك ه یك كارشناس آن را با كسب اطلاعات جدید از اطلاعات موجود حاصل می كند. تعریف و عملكرد سیستم‌های هدفمند كارشناسان كه انها را قادر ساخته تا اطلاعات جدیدی را كسب كنند كه موضوع اصلی آنها اپیستمولوژی است و ممكن است به شكل كامپیوتری ایجاد گردد. پذیرش كامل اپیستمولوژی كامپیوتری به منظور برآورده ساختمن نیازهای برنامه نویسی ممكن است برای تطابق با ویژگی های مصرف كننده در مورد سیستم فنی ضروری باشد.

در فلسفه، اپیستمولوژی و هستی شناس وجود دارد كه به بررسی متافیزیك می پردازند. مدل سازی شناختی ممكن است به عنوان یك تحقیق متافیزیكی مورد ارزیابی قرار گیرد چون به شكل مستقیم یا غیرمستقیم، هستی شناسی و اپیستمولوژی فنی مورد نیاز است.

S متوجه شد كه اپیستمولوژی ها احتمالاً هستی شناسی های اجتماعی و هستی شناسانه را تعیین و عملی می سازند و همچنین تصور می كرد كه اپیستمولوژی های طبیعی گرایانه برای موضوعات هستی شناختی و اپیستمولوژی های مفهومی لازم برای سیستم‌های هدفمند ضروری هستند. در یك حیطه خاص، این دو نوع اپیستمولوژی همیشه تأثیری دو جانبه ندارند. به عنوان مثال در حیطه قانون، سیستم های حقوق شناسی به طور كلی برگرفته از حقایق می باشند، به منظور ایجاد ارتباط مؤثر بین كارشناسان قانونی، نكات سهم این ضرورت را ایجاد می كند. در مقابل پیشنهادات occam كسی كه از تیغ برای جدا كردن علم از سطح تجربه گرایی استفاده می كرد. اكثر سیستم های حقوقی ممكن است موضوع هستی شناسی اجتماعی را داشته باشند مثل ازدواج، قانون اساساً تعیین می كند كدام فعالیت ها ممكن است مفید و كدام یك بی‌نتیجه است و كدام عملكردها باید اجرا شده و كدام یك نشوند. نیازهای یك ارتباط باارزش بیان می شوند، آن چه كه مغایر با این نیازهاست نباید رخ دهد. ساختار فرایند مؤثر سیستم ایده های یك كارشناس قانونی كه اپیستمولوژی اصلی محسوب شده و ممكن است این سیستم حاوی موضوعات طبیعی و مفهومی باشد.

تمام اپیستمولوژی های اصلی، دقت لازم برای محاسبه را فراهم نمی كنند. مهندسین علوم مختلف برخی اپیستمولوژی های عمومی كامپیوتری را ایجاد كرده اند كه به نظر می رسد محصولات یا شبیه سازی های هوش یك انسان عادی است. به عنوان مثال منطق، اپیستمولوژی است كه حقیقت را از حقایق دیگر كسب می كند، همچنین جدول‌هایی شامل حقایق متفاوت فراهم كرده كه نشان دهنده مباحث باارزش در طبقه مباحث فعال است. به عنوان اپیستمولوژی معمولی برای سیستم های فنی عنوان شده هر چند یك كارشنا ماهر ممكن است در این زمینه یك نوع یكنواختی تكامل یافته را نداشته باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment