دانلود پروژه رشته برق درباره هدف از ایجاد تأسیسات روشنایی – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اتاق خوابهای طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

 

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 3عدد چراغ با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=306=51×6[w]

[A] 64/2=44/0×6= جریان بدون خازن

[A] 1/44=/240×6= جریان با خازن

اتاق خواب كوچك طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : فلورسنت 40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی 2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به 2 عدد چراغ با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=204=51×4[w]

[A]76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 0/96=/240×4= جریان با خازن

تراس طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت 32  وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 0/14=/140×1= جریان با خازن

حال و پذیرایی طبقه چهارم مستطیل1 :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/96

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به3 عدد چراغ با ابعاد (cm30×130) نیاز است

توان مصرفی=306=51×6[w]

[A] 64/2=44/0×6= جریان بدون خازن

[A] 1/44=/240×6= جریان با خازن

حال و پذیرایی طبقه چهارم مستطیل2:

 

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به6 عدد چراغ با ابعاد (cm30×130) نیاز است.

توان مصرفی=612=51×12[w]

[A] 28/5=44/0×12= جریان بدون خازن

[A] 88/2=/240×12= جریان با خازن

آشپزخانه طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی تمیز و هر 6ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت40 وات با قاب مشكی و حباب پلاستیكی2 تایی

LLD=0/98

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/98

RSDD=0/97

LDD=0/92

     تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به2 عدد چراغ با ابعاد (cm30×130) نیاز است.

توان مصرفی=204=51×4[w]

[A] 76/1=44/0×4= جریان بدون خازن

[A] 96/0=/240×4= جریان با خازن

پاگرد طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

   تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان برون خازن

[A] 14/0=/140×1= جریان با خازن

راه پله های طبقه چهارم :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

   تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 14/0=/140×1= جریان با خازن

راه پله طبقه اول :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

   تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 14/0=/140×1= جریان با خازن

پاگردهمكف:

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 14/0=/140×1= جریان با خازن

انباری ها :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32 وات مكعبی گروه V

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=1

RSDD=0/92

LDD=0/78

   تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به1 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی=40=40×1[w]

[A] 24/0=24/0×1= جریان بدون خازن

[A] 14/0=/140×1= جریان با خازن

پاركینگ مستطیل 1 :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت40وات با قاب مشكی وتوری پلاستیكی تكی

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/95

RSDD=0/95

LDD=0/78

تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به6 عدد چراغ با ابعاد (cm20×130) نیاز است.

توان مصرفی=306=51×6[w]

[A] 64/2=44/0×6= جریان بدون خازن

[A] 44/1=/240×6= جریان با خازن

پاركینگ مستطیل 2:

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود.

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/95

RSDD=0/95

LDD=0/78

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت40وات با قاب مشكی وتوری پلاستیكی تكی

     تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به12 عدد چراغ با ابعاد (cm20×130) نیاز است.

ولی به علت وجود یك ستون از 11 چراع استفاده می كنیم یعنی از 11 لامپ استفاده می كنیم .

توان مصرفی=612=51×12[w]

[A]28/5=44/0×12= جریان بدون خازن

[A] 88/2=/240×12= جریان با خازن

راه پله و پاگرد پشت بام :

محیط از لحاظ آلودگی كثیف و هر 12ماه یكبار نظافت می شود.

LLD=0/95

TF=1

BF=1

VF=0/97

LSD=0/96

LBO=0/95

RSDD=0/93

LDD=0/78

مشخصات لامپ : لامپ فلورسنت32وات مكعبی گروه V

     تعداد لامپ

تعداد چراغ

یعنی به2 عدد چراغ با ابعاد (cm40×40) نیاز است.

توان مصرفی==40×280[w]

[A] 48/0=44/0×2= جریان بدون خازن

[A] 28/0=/140×2= جریان با خازن

محاسبات مربوط به PB-1 طبقه اول :

نوع بار مصرفی 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

       توان مصرفی ( وات )                                          

جریان بدون خازن (‌آمپر )                                  

جریان با خازن ( آمپر )                   

سطح سیم ( میلی متر مربع )                                        

جریان كلید محافظ :10 آمپر

نوع فاز :R

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

برای مس                                             X=56

با توجه به نقشه                             L=1/5[m]

P=976[W]                      A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

محاسبات مربوط به PB-2 طبقه اول:

نوع بار مصرفی 16 عدد لامپ فلورسنت 40 وات و 5 عدد لامپ فلورسنت 32 وات

       توان مصرفی ( وات )                                          

جریان بدون خازن (‌آمپر )                                  

جریان با خازن ( آمپر )                    

سطح سیم ( میلی متر مربع )                                        

جریان كلید محافظ :10 آمپر

نوع فاز :S

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

برای مس                                            X=56

با توجه به نقشه                             L=7[m]

P=976[W]                      A=1/5[mm2]                                      V=220[V]

محاسبات مربوط به PB-3 طبقه اول :

نوع بار مصرفی 6 عدد پریز تكفاز

توان مصرفی ( وات )                                                    

جریان هر پریز (‌آمپر )                                                               

سطح سیم ( میلی متر مربع )                                               

جریان كلید محافظ( آمپر) :20 آمپر

نوع فاز :T

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=4[m]

P=3300[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

محاسبات مربوط به PB-4 طبقه اول :

نوع بار مصرفی 9 عدد پریز تكفاز

توان مصرفی ( وات )                                                     

جریان هر پریز (‌آمپر )                                                               

     سطح سیم ( میلی متر مربع )                                          

     جریان كلید محافظ( آمپر) :25 آمپر

نوع فاز :R

حداكثر افت ولتاژ()

مشخصات سیم و كابل انتخابی : سیم مسی NYA افشان

                                                X=56

          L=3[m]

P=4950[W]                    A=2/5[mm2]                                      V=220[V]

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment