دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد عوامل موثر بر عضویت اتحادیة‌كارگری – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

مطالعات تك كشوری

در تعدادی از مطالعات سعی شده است كه از مدل نوع Bain و Elshesk برای بررسی رشد و پیشرفت عضویت اتحادیه در سایر كشورها استفاده شود. برای ایرلند، Sapsford دریافت كه 60 درصد از تغییر رشد اتحادیه از 77-1943 را می توان با و توضیح داد و 70 درصد دیگر را مانند در تحقیق Hines و مقاله Bain و Elshesk یك متغیر سود اضافی را گنجاند. شواهدی در مورد عدم ثبات ساختاری و خود همبستگی درجه اول وجود ندارد. ولی بیكاری ناچیز بوده و متغیر به طور منفی اثر داشته و احتمالاً به علت افزایش مقاومت كارفرمایان در برابر گسترش زیاد تشكیل اتحادیه به دسترسی از تضعیف رقابت و به ویژه در ارتباط با بریتانیا ، عنوان یك شركت تجاری اصلی در نتیجه افزیش هزینه ها بوده است با استفاده از مجموعه های اطلاعاتی مختلف از عضویت R.che و Larrogy بررسی مفصل تری در طی دوره 84-1932 انجام داده و كم اهمیت بدون بیكاری و تأثیر منفی برای ایرلند را ثبات كردند. به نظر آنها ، در مورد ایرلندی ، بازار كار به نقطه اورج رسیده و دوره بیكاری گنجانده شده است. و آنها فرضیه این كه روند شاخص در رقابت است را رد كردند ولی آنها دریافتند كه ارائه یك دوره مهم است ولی هیچ تأثیر تركیب سیاسی دولت را بر رشد اتحادیه به علت عدم وجود تفاوت های اصلی میان گروه های سیاسی در آن كشور در رویكردشان نسبت به مسائل روابط صنعتی پیدا نكردند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

برای قاره اروپا ، استفاده از مدل Bain و Elshesk نتایج قابل قبولی را برای برخی كشور ها به همراه داشته است. Schnabel یك مدل اقتصاد سنجی را برای جمهوری فدرال آلمان در طی یك دوره كوتاه از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1980 با استفاده از روش حداقل مجذورهای معمولی ارائه كرده است. سه متغیر چرخه تجاری و مكار متداول و و میزان عقب افتاده u ، بیش از 65 درصد از تغییر رشد اتحادیه توضیح می دهد ، كه از این ها، میزان تغییر دستمزدهای پولی نه تنها خیلی چشمگیر است بلكه عامل تعیین كننده مهم تر می باشد. سطح غالب تراكم اتحادیه اگرچه اثر منفی داشته ، تأثیر زیادی بر رشد اتحادیه نداشته است یك نتیجه ای كه شاید خیلی عجیب نیست این است كه در مقایسه بین المللی ، تراكم اتحادیه در آلمان نسبتاً كم است یعنی عدم تأثیر اشباع مطالعه دیگری توسط Armnuern با استفاده از دوره زمان طولانی تر و مشخصات كمی متفاوت تر نشان داد كه میزان تغییر عضویت اتحادیه در آلمان نسبت به نوسانات چرخه تجاری كمتر حساس می باشد و توسعه عضویت وابسته به تغییرات در توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی اتحادیه می باشد. Visser از مدل Bain و Elshesk برای مجموعه عضویت 85-1913 نیوزیلند استفاده كرد. این مدل حاوی متغیر قیمت ، بیكاری و تراكم بود و قادر به توضیح 60 درصد از كل تغییر در میزان رشد عضویت بود.

برای كانادا مدل Swidinsky نشان داد كه رشد عضویت اتحادیه در طی دوره كامل بررسی از 1970-1911 ارتباط نزدیكی با نوسانات اقتصادی ، خشونت اتحادیه در كار استخدام و ارائه خدمات ، به عنوان شاخص میزان تغییر اعتصاب های و رشد عضویت در ایالت متحده دارد. دومین متغیر به این علت گنجانده شد كه اتحادیه های بین المللی با نمایندگان در ایالت متحده نقشی كلیدی را در سازمان دهی و توسعه جنبشی اتحادیه كارگری كانادا ایفا می كردند. بنابراین مهم ترین انگیزه سازمان دهی (آمریكا) به سمت كانادا سرازیر شد. ولی برای دوره 70-1949 رشد اتحادیه كارگری با میزان بیكاری ، میزان تشكیل اتحادیه و رشد استخدام در بخش متحد نشده ارتباط نزدیكی داشت. متغیر نا چیز بود. Bain و Elshesk به نقاط ضعف آماری در این مدل اشاره داشته اند مانند میزان متغیرهای تغییر كه با شیوه متفاوتی تعیین شده اند كه بالا و گمراه كننده ای را می دهد بنابراین نتایج باید با دقت بررسی شوند. آنها مدل ساده ای را با استفاده از سه متغیر ارائه كردند. میزان تغییر قیمت ها میزان سطح بیكاری و میزان تغییر عضویت اتحادیه ایالت متحده این تعیین مشخصات نه تنها خیلی خوب عمل كرد بلكه نشان داد كه عوامل مؤثر پیش و بعد از جنگ بر رشد اتحادیه كانادا مشابه می باشند و میزان تغییر قیمت ها ، عامل تعیین كننده مهمی می باشد.

برعكس اكثر مطالعاتی كه رشد اتحاد تنها متغیر درونی می باشد مقاله Eastman در مورد رشد اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم در كانادا از 70-1947 می باشد كه او از معادلات هم زمان رشد اتحادیه، افزایش دستمزد و تورم قیمت با سه متغیر در نقشی درونی استفاده كرده است Lin از یك مدل AREMA براساس روش B-Y-Jenkis برای توضیح رشد عضویت اتحادیه كانادا از 1985-1991 استفاده كرده است. برای همان كشور Kumor و Dow رویكرد به گزین (التقاطی) ارائه كرده اند كه هم متغیر تغییر ساختاری و هم چرخه تجاری را در خود گنجانده است. انها یك مدلی را ارائه كردند كه براساس نقاط قوت مدلهای Ashenfeter و Pencevel و Bain و Elsheikh بوده و در تأثیرات تغییرات قانونی را همراه با قانون حكم شورای pc1003 در سال 1944 (معادل قانون Wajner) میزان تغییر عضویت اتحادیه US و تغییرات در تركیب نیروی كار نیز در آن گنجانده شده بود. به منظور گرفتن تأثیر از تغییرات در ضریب استخدام در صنایع تولیدی و خدماتی و در ضریب استخدام زن و مرد استفاده شده است. مدل 12 متغیری نیز 90 درصد از رشد عضویت اتحادیه را در طول دوره 198-1935 توضیح می دهد. برای استرالیا ، مدل اخیر برای 82-1948 دریافت كه عوامل اصلی تعیین كننده رشد عضویت ، افزایش در حقوق واقعی نرخ بیكاری تغییرات در كیب بخشی ، تأثیر اشباع كه نسبت كارگرانی كه قبلاً متحد شده اند، اندازه گیری می شود و شرایط و جو سیاسی روز می باشند كه زمانی افزایش می یابد كه حزب های غیركار در دولت باشند.

كاهش اتحادیه در دهه 1980

از افزایش متغیرهای دوره یا چرخه تجارت با متغیرهای تغییر ساختاری برای توضیح كاهش عضویت اتحادیه و سطوح تراكم كه در طول درجه 1980 در اكثر كشورهای OECD اتفاق افتاده استفاده شده است كه برعكس افزایش در دهه 1970 در زمانی كه نرخ بیكاری بالاتر و تورم قیمت پایین تر بوده است. در مطالعه ای بر روی تغییرات در تراكم اتحادیه و بیكاری در دهه 1980 برای 18 كشور نشان داده شد كه افزایش نرخ بیكاری بخشی از كاهش در تشكیل اتحادیه را توضیح می دهد (در چندین كشور میزان تراكم اتحادیه كاهش یافت با این وجود بیكاری فقط كمی افزایش یافت.) وقتی در كشورهایی مانند بلژیك ، دانمارك ، و فنلاند و سوئد اتحادیه ها كه تا حدی در مدیریت مزایای بیكاری درگیر شده بودند حذف شدند ، افزایش بیكاری 44 درصد از تغییر در تراكم اتحادیه ها در این كشورها را توضیح می دهد. برای بریتانیا Carruth و Disner از یك مدل چرخه تجاری عضویت (متغیرهای اقتصاد كلان) استفاده كردند كاهش بعد از 1979 در عضویت را پیش بینی كرده و 90 درصد آن را توضیح می دهد. در هلند ، تجزیه و تحلیل تجربی به این نتیجه می رسد كه كاهش سریع تراكم اتحادیه در شروع دهه 1980 با كاهش در ضریب درآمد كار و رشد نرخ بیكاری ارتباط دارد. علاوه بر عوامل تعیین كننده اقتصاد كلان ، كاهش استخدام در صنایع تولیدی برای كاردستی، كه همراه با فرآیند تمركز زدایی استخدام می باشد ، توضیحی برای كاهش فعل اتحادیه می باشد. برای 11 كشور OECB تجزیه و تحلیل تغییر نقش یا سهم نشان می دهد كه تغییرات بخش در ساختار استخدامی ، بخشی از كاهش در تشكیل اتحادیه در دهه 1980 را توجیه می كند ولی تأثیر آن جزئی است و در برخی تحقیقات تأثیر كم تأثیرات تركیبی صنعت بر تراكم اتحادیه در دوره خاص مشخص شد. برای بریتانیا، تجزیه و تحلیل تغییر سهم یا نقش تركیب صنعتی استخدام و عضویت اتحادیه از 82-1980 ، هیچ تأثیر مؤثری بر تراكم اتحادیه را نشان نداد. در طی دوره 86-1980، Freemen و Pelleter نشان دادند كه تغییرات در تركیب صنعت ، یك صفر درصد نقطه 6/8 درصدی نقاط كاهش در تراكم اتحادیه بریتانیا را نشان می دهد. وقتی عوامل ساختاری در صنعت گنجانده شوند ، جنسیت ، كار تمام وقت و پاره وقت، دستی و غیر دستی، درصد كاهش را نشان می دهند.

برعكس ، سایر اثرها تا حدی به تغییرات در ساختار صنعتی ارزش داده شده ، با این وجود در اكثر این اثرها، عامل تعیین كننده كاهش این تغییرات نیستند. Peetz به این نتیجه رسیده است كه حدود نیمی از كاهش در تراكم اتحادیه در استرالیا از 88-1982 نتیجه تغییر ساختاری تأثیرگذار بر تركیب صنایع ، بخش ها و مشاغل ها بوده است. برای بریتانیا Booth در حدود 25/5 درصد از كل 5/12 درصد كاهش تراكم بین 1979 و 1978 را به تغییرات بخشی در استخدام نسبت می دهد. در تجزیه و تحلیل جامعی از تأثیرات تركیبی بر تراكم اتحادیه در بریتانیا بین 1983 و 1989 ، Green نشان داد كه تأثیرات تركیبی تغییرت در صنعت مشاغل ، منطقه و اندازه شركت و نیز سن، جنست ، و موقعیت زمانی ، یك سوم كاهش در تراكم را بین كارمندان در بر می گیرد همچنین Visser دریافت كه در حدود كاهش در هلند در دوره 83-1979 را می توان به تغییرات ساختار صنعتی نسبت داد در حالی كه برای ژاپن Freeman و Rebick برآورد كردند كه كاهش در تراكم اتحادیه از 1975 تا 1986 با تغییرات در تركیب استخدام با صنعت ، جنسیت ، وضعیت پاره وقت و تمام وقت ارتباط دارد. در مورد ایالت متحده Mitchell به این نتیجه رسید كه كمتر از كاهش در تراكم اتحادیه از 88-1980 با تغییر تركیب صنعتی و شغلی استخدام و فقط برای دوره 84-1977 ارتباط دارد. در جایی كه نتایج متضاد در داخل یك كشور بدست می آیند، مانند در برخی تحقیق های بریتانیا ، ممكن است روش هایی كه برای تجزیه و تحلیل تأثیرات تركیبی به كار برده شده اند ، نسبت به تعریف صنعت یا بخشی و انتخاب سالهایی كه محاسبات بر آن اساس تعیین می شوند ، حساس باشند.

علاوه بر تأثیر عوامل نیروی كار ساختاری ، تأثیرات جانبی دیگری در كاهش دهه 1980 نقش داشته اند از جمله مقاومت بیشتر كارفرمایان در برابر تشكیل اتحادیه همراه با تأثیرات تغییرات قانونی. كاهش در تشكیل اتحادیه در ژاپن از اواسط دهه 1970 با كاهش تمایل مدیریت به پذیرش تشكیل اتحادیه در یك محیط اقتصادی بسیار بد ارتباط داشته است، Farber اذعان می دارد كه در آمریكا كاهش در تشكیل اتحادیه از 1977 ، بر اثر افزایش مقاومت كارفرمایان در برابر تشكیل اتحادیه و در نتیجه افزایش رقابت بازار تصدی و آگاهی هزینه در میان كارفرمایان و كاهش در تقاضا برای نمایندگی اتحادیه توسط كارگران غیراتحادیه می باشد. مورد دوم را می توان به افزایش در رضایت كارگران غیراتحادیه نسبت به كار و دستمزدشان و كاهش اعتقاد به این نظریه كه اتحادیه می تواند دستمزدها و شرایط كاری را بهبود بخشد، نسبت داد. همچنین در استرالیا ، Peetz نشان داده است كه در طول دهه 1980 ، نیمی از كاهش سریع در تراكم اتحادیه ، انعكاسی از كاهش در رفاه كارمندان برای پیوستن به اتحادیه بوده عاملی كه در آن محیط های قانون نامطلوب در سطح وضعیت فردی وجود داشته است. در این ارتباط تحقیقات دیگر نشان دادند كه گرایش به سمت فعالیت در اتحادیه كارگری (و تغییرات در آن) عامل مؤثر عضویت اتحادیه می باشد و بنابراین بابد در معادله برآاورده ، گنجانده شود مانند مدل های قدیمی وضعیت اتحادیه كه به طور غیرمستقیم ویژگی های فردی مانند جنس، سن، وضعیت تأهل و میزان تجربه نشان داده می شوند.

Freeman و Pelletier به این نتیجه رسیدند كه حجم وسیعی از كاهش دهه 1980 در بریتانیا به علت تغییر محیط قانونی روابط صنعت بوده كه تحت حكومت ناچیز به وجود آمده و برای محدود كردن قدرت اتحادیه طراحی در برنامه ریزی شده است. آنها شاخص رضایت بخش بدون قوانین كار را ارائه كرده و آن را به عنوان متغیری در یك رگرسیون تراكم اتحادیه بر یك بردی از متغیرهای توضیحی گنجانده كه شامل بیكاری، تورم و تركیب صنعت می شوند. ولی، یك مسئله روش شناختی در این رویكرد طبق نظر Dishey این است كه چنین قانونی در دوره های نرخ بالای بیكاری وضع می شود كه اتحادیه ضعیف تر است و واریانس مشترك شركت (كووالانسی) متغیر قانون گذاری با سایر متغیرهای اقتصاد كلان وجود دارد. ممكن است ارتباط میان قانون گذاری و تراكم با كاهش تراكم اتحادیه به علت وضع قوانین نامناسب، معكوس شود. اگرچه تأثیرات تركیب استخدام فقط تأثیر محدودی بر كاهش اتحادیه در دهه 1980 داشته، این احتمال وجود دارد كه چنین عوامل ساختاری ، تأثیر توضیحی زیادی بر تشكیل اتحادیه در درزا مدت داشته باشند، كه این مدل ها تأثیرات دوره ای را از تأثیرات روند نهفته در دوره های زمانی طولانی مدت جدا می كنند.

مدل های جدید مجموعه زمانی عضویت اتحادیه

انتقاد اول از روش مطالعات Bain و Elsherkh این است كه هرچند مدل دوره یا چرخه تجاری ، هدف تحریف ها از روند را گنجانده است با این وجود ، در جدا كردن چرخه از روند نهفته ، نقصی وجود دارد. تلاشی برای توضیح خود روند نشده است زیرا تئوری چرخه كار یا تجارت نوسانات در عضویت اتحادیه را توضیح می دهد نه روند رشد طولانی مدت. Sisser پیشنهاد می كند كه یك رویكرد طولی و پویا به همراه عناصر ساختاری و دوره ای ، راه مناسبی برای توضیح هم میزان تغییر و هم سطح تشكیل اتحادیه می باشد.

در یك تحقیق كه تأثیرات روندی (طولانی مدت) او دوره ای (كوتاه مدت) در تعیین عضویت اتحادیه جدا شدند ، Corruth و Disney یك مدل پویایی را پیشنهاد كردند كه در آن در روند طولانی مدت عضویت در اتحادیه كارگری در بریتانیا ، متناسب با پتانسیل عضویت بود كه آنها با استخدام آن را اندازه گیری كردند. در كوتاه مدت تغییرات گذشته در عضویت و تغییرات در استخدام / بیكاری دستمزدهای واقعی و تفاوت های ثانویه استخدام / بیكاری به توضیح تعریف ها از ارتباط طولانی مدت كمك می كند. مدل آنها به خوبی با سایرمدل ها كار می كرد. Disney پیش بینی های رضایت بخشی را ماورای دوره براورد گزارش كرد.

روش های مدل سازی Grruth و Disney براساس رویكرد اصلاح خطای Hendry و دوستانش بود كه از كار اولیه Sargan اقتبای شده بود. آنها با یك مدل پویا با این شكل آغاز كردند.

كه m = لگاریتم عضویت ، e ، لگاریتم استخدام ، p = لگاریتم تغییر در قیمت های خرده فروشی و w= لگاریتم تغییر در درآمدهای ساعتی و u = لگاریتم بیكاری می باشد با مقادیر كنونی و سه میزان عقب افتاده از هر متغیر گنجانده شده اند. متغیرها براساس تئوری اقتصادی انتخاب شوند. نكته اصلی ، گنجاندن قیمت ها و دستمزدها در شكل میزان تغییر می باشد. بعد از چك كردن رضایت بخش بودن مدل از لحاظ آماری، این مدل با حذف متغیرهای با ضریب های كم و تركیب متغیرها با پنج شكل متفاوت ساده شد. با استفاده از اطلاعات سالانه برای بریتانیا از 1984-1896 معادله ترجیحی این شكل را داد.

كه 4 دوره خطا است. در كوتاه مدت تغییرات در عضویت ، با تغییرات گذشته در عضویت ، استخدام و بیكاری و دستمزد و تورم تعیین می شود. در طولانی مدت تمام متغیرهای صفر یا ثابت تعیین می­شود كه فقط جمله اصلاح خطا (m-e) باقی می ماند كه عضویت را به استخدام در طولانی مدت ربط می دهد. Corruth و Disney دریافتند كه محدودیت دستمزد واقعی (a-a3 كه) ، پذیرفته نیست. وقتی یك متغیر بدلی گنجانده شود ، با گرفتن برای یك دولت محافظه كار و 1 برای كار ، دولت لبیرال یا ائتلاف؛ ان چشمگیر است و اثر مثبتی دارد بنابراین محدودیت دستمزد است، پذیرفته است. این مدل ها نسبت به مدل Bain و Elshesk و Booth رضایت بخش تر می باشند.

در حالی كه در مقاله Carroth و Disney از رویكرد اصلاح خطا برای مدل سازی پویا استفاده شده است، پیشرفت های Engle و Gramser در زمینه تلفیق مشترك نادیده گرفته شده است. ایده اصلی این است كه اگر دو مجموعه زمانی اقتصادی ، گرایش و جهت داشته باشند ، آنها در نهایت ، جدا از یكدیگر تغییر مسیر می دهند مگر این كه ارتباط علّی و طولانی مدت آنها را به هم مرتبط سازد. در این مورد خاص ، جمله خطای ارتباط علّی میانگین صفر داده و مجموعه ، به طور مشترك تلفیق شده است. Engle و Gramser ثابت كرده اند كه اگر دو متغیر به طور مشتك تلفیق شوند، یك مدل اصلاح خطا (ECM) وجود داشته آنها را به هم مرتبط ساخته و برعكس اگر یك ECM وجود داشته باشد ، متغیرها به طور مشترك تلفیق می شوند. این امر یك روش مدل سازی پویا را نشان می دهد كه از یافتن متغیرهایی كه به طور مشترك تلفیق شده اند شروع می شود كه ارتباط طولانی مدت را می دهد و برآورد ECM پویایی كوتاه مدت را می دهد.

Carruth و Schnebel از این روش برای توسعه یك مدل عضویت اتحادیه برای آلمان برای 86-1956 استفاده كرده اند. آنها دریافتند كه عضویت و استخدام برای آلمان ، به طور مشترك تلفیق نمی شوند. متغیرهایی كه به طور مشترك تلفیق شده اند در شكل لگاریتم می باشند عبارتند از : عضویت اتحادیه (m) ، تعداد كارگران استخدام شده. (e) دستمزد واقعی (w/p) یا ماینگین درآمد تقسیم بر شاخص قسمت مشتری ، نرخ بیكاری (u) ، نسبت كارگران خارجی و در استخدام (fw) تعداد كارمندان در بخش خدماتی (es) با دنبال كردن روش Engle و Grange یك ECM با موفقیت برآورده می شود. ارتباط طولانی مدت عبارت است از :

بنابراین استخدام، بیكاری و دستمزدهای واقعی تأثیرات مثبتی بر عضویت دارند. در حالی كه نسبت های كارگران خارجی و كارمندان بخش خدماتی تأثیرات منفی دارند.

در سه تحقیق دیگر از روش Grange و Engle استفاده شده است. Holde و Ghompson دریافتند كه برای استرالیا 1911-19850 تراكم و بیكاری به طور مشترك با ارتباط طولانی مدت تلفیق شده اند كه :

d = 0/86-0/13v

بنابراین نرخ بالاتر بیكاری تراكم را كاهش می دهد. Vanours نتیجه مشابهی را برای هلند 1989-1961 با :

d = -77-0/072v+1/41a

بدست آورد كه a = لگاریتم (ضریب درآمد كار) می باشد. در اثر چاپ نشده نویسندگانی دریافتند كه برای سوئد 985 (1917) ارتباط طولانی مدت :

D = 0/28+17p-0/097

كه ما به این نكته اشاره داریم كه آن سطح تراكم (نه لگاریتم) می باشد و p = لگاریتم (قیمت مشتری) است. همچنین نرخ بالاتر بیكاری تراكم عضویت اتحادیه را كاهش می دهد. در هر مورد ECMS رضایت بخش برای توضیح عملكرد كوتاه مدت بدست می آید.

از شروع اثر Engle و Grayer ، روش های دیگری برای بروی تلفیق مشترك و برآورد معاملات و برآورد ECMS پیشنهاد شده اند. Borlemd و Gultrd در یك تحقیق در استرالیا برای 1986-1912 با استفاده از روش تلفیق مشترك ، استخدام بین زنان و مردان بخش و تولیدی و غیرتولیدی را كم كرده و با استفاده رگرسیون ارتباط طولانی مدت را بدست اوردند:

m=0/0776fm – 0/5300fn + 0/4655Mm + 0/4617MT

كه F و M لگاریتم های استخدام زن و مرد می باشد و زیرنوشت ها منحنی تولیدی (m) و غیرتولیدی (n) را نشان می دهند. او چنین فرض كرده كه دو شاخص آخر برابر می باشند. بنابراین هیچ تفاوتی برای مردان بین بخش تولیدی و غیرتولیدی وجود ندارد و. برای زنان ضریب ها ، به وضوح با افزایش در استخدام زنان در صنعت غیر تولیدی و كاهش عضویت متفاوت می باشد.

در حالی كه دلایل برای تطبیق رویكردهای اصلاح خطا و تلفیق مشترك برای مدل سازی عضویت اتحادیه وجود دارد. به خاطر داشته باشید كه آنها روش های مدل سازی آماری می باشند و متكی به انتخاب مجدد در صحیح از متغیرهای اقتصادی می باشند. و داشتن دلایل تئوری برای گنجاندن این متغیرها در مدل ضروری است.

نتایج

در سالهای اخیر پیشرفت خوبی در زمینه مدل سازی تجربی عوامل مؤثر بر عضویت اتحادیه كارگری در داخل یك بافت بین المللی شده است كه بر شناخت ما از فرآیند رشد اتحادیه در قرن بیستم افزوده است.

نظر كلی بدست آمده در این اثر این می باشد كه الگوها و روندهای تشكیل اتحادیه در ارتباط با محیط كلی كه در آن رخ می دهد باید تجزیه تحلیل شود. این شامل عوامل اقتصاد كلان می باشد كه اهمیت فراوان آنها از لحاظ تجربی در چندین كشور مشخص شده است، تغییرات خط مشی سیاسی از طریق وضع قانون همراه با میزان مخالفت كارفرما، تركیب بخش و شغلی نیروی كار و نیز عوامل سازمان داخلی ، زیرا سازمان دهی با عوامل داخلی اتحادیه ها و چارچوب و خط مشی سیاسی خارجی و مقاومت كارفرما شكل می گیرد. ولی واضح است كه اهمیت نسبی و ارزش هر یك از این عوامل تعیین كننده در دوره های زمانی خاص و در هر كشوری متفاوت می باشد. Stedina و Fiorito پیشنهاد می كنند كه رشد اتحادیه تابع متغیرهای با تأثیر ثابت و متغیرهای خاص زمان می باشد و یك اتفاق نظر در این مورد وجود دارد كه رویكردهای دوره ای كوتاه مدت و ساختاری بلند مدت ، باید با یكدیگر تركیب شوند. مسائل مربوط به تأثیر مناسب برخی از این متغیرهای اقتصادی باقی می ماند.

بنابراین شكل در مورد نیاز به اصلاحات نظری در تئوری نهفته در تراكم اتحادیه و رشد آن وجود ندارد. به نظر Feville ضعیف ترین ویژگی مطالعات كلی در استفاده از متغیرهای كلان (ماكرو) ناتوانایی آنها در گرفتن تأثیرات كوچك تر بر پیوستن و حمایت از اتحادیه توسط افراد می باشد. Green به این نكته اشاره دارد كه تصمیم گیری افراد در مورد عضویت ، محدود به دسترسی به اتحادیه می شود در تحقیق بیشتر در این زمینه می توان از مدل دو مرحله ای پیشنهادی وی برای تجزیه و تحلیل عضویت اتحادیه استفاده كرد كه در آن دسترس به اتحادیه علاوه بر چیزهای دیگر از طریق تأثیرات تركیبی نیروی كار، شهرت كارفرما ، اندازه شركت و مؤسسه ، تعیین می شود در حالی كه عضویت اتحادیه تحت تأثیر عوامل اقتصاد كلان یا چرخه تجارت قرار می گیرد.

نكات مهم

پوشش مذاكرات گروهی ، معیار مناسبی از تأثیر اتحادیه می باشد. به ویژه در تعدادی از كشورهای اروپایی كه در نتیجه توسعه توافق ها با كل كارمندان در بخش صنعتی ، پوشش مذاكراتی اغلب تراكم اتحادیه را افزایش می دهد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment