دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد تأثیر خدمات پس از فروش بر فروش كالا – قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

همان طور كه جدول بالا نشان می دهد ،میانگین اختلافات بین تعداد سرویس اولیه و گارانتی پیكان قبل و بعد از اجرای طرح برابر 3-113 می باشد .این خود نشان می دهد كه با میانگین پذیرش پیكان برای سرویس اولیه و گارانتی كاهش یافته است . با توجه به سطح معنی داری بر آورد شده (031/0) می توان گفت كه اجرای طرح باعث كاهش پذیرش پیكان برای سرویس اولیه و گارانتی شده است .از این رو فرضیه 0Hپذیرفته می شود .یعنی اجرای طرح تخصیص بهینه باعث افزایش پیكان در نمایندگی های مجاز برای سرویس اولیه و گارانتی نشده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

فرضیه 2-2:

تخصیص قطعلت تند مصرف به نمایندگی های مجاز باعث افزایش تعداد تعمیرات پیكان شده است.

2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

برای بررسی این فرضیه از آزمون T استفاده شده است كه نتایج حاصل از آن در جدول 5-3 نشان داده شده است.

جدول 5-3:نتایج وآماره های آزمون T برای تعداد تعمیرات پیكان

متغیر ها تعداد میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
1-2X=تعداد تعمیرات پیكان قبل ازاجرای طرح

 

2-2=Xتعداد تعمیرات پیكان بعد ازاجرای طرح

 

80

 

 

 

80

 

 

68/277

 

 

 

77/199

 

9/372

 

 

 

28/410

 

 

69/41

 

 

 

87/45

 

0H

تعداد میانگین اختلافات انحراف معیار اختلافات  

T

 

df

سطح معنی داری
2-2X_1-2X

 

80 91/77 39/585 191/1 79 237/0

همان طور كه جدول (5-3) نشان می دهد ،میانگین تعداد تعمیرات پیكان در قبل و بعد از اجرای طرح به ترتیب برابر 68/277، 77/199 خودرو ومیانگین اختلافات آن ها برابر با 91/77بوده است كه این نشان دهنده این است كه میانگین تعداد تعمیرات پیكان در بعد از اجرای طرح نسبت به قبل از آن كاهش یافته است .با توجه به سطح معنی داری بر آورد شده (237/0) مشخص گردید كه از نظر آماری اختلافات معنی داری بین دو میانگین وجود ندارد. بنابراین فرضیه 0 Hپذیرفته می شود . یعنی تعداد تعمیرات پیكان پس از اجرای طرح افزایش نیافته است .

فرضیه 3-2:

تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به نمایندگی های مجاز باعث افزایش تعداد سرویس اولیه و گارانتی پژو شده است.

برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون T

2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بی نهایت

جدول 6-3:نتایج و آماره های آزمون Tبرای تعداد سرویس اولیه و گارانتی پژو

 متغیر ها

تعداد میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
1-3X=تعداد سرویس اولیه و گارانتی پژو قبل ازطرح

 

2-3=Xتعداد سرویس اولیه و گارانتی پژوبعد ازطرح

 

80

 

 

 

80

 

 

15/108

 

 

 

42/275

 

81/257

 

 

 

15/420

 

 

82/28

 

 

 

97/46

 

0H

تعداد میانگین اختلافات انحراف معیار اختلافات  

T

 

df

سطح معنی داری
2-3X_1-3X 80 28/47- 92/499 993/2- 79 004/0

 

همانطور كه جدول نشان می دهد ،میانگین تعداد سرویس اولیه و گارانتی پژو قبل و بعد از اجرای طرح تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به ترتیب برابر 15/108و42/275خودرو و میانگین اختلافات آنها (2-3X_1-3X)برابر 28/167-بوده است .كه این نشان می دهد تعداد پذیرش خودرو پژو در بعد از طرح افزایش قابل توجهی داشته است .با توجه به سطح معنی داری كه برابر (004/0 )برآورد گردید،مشخص شد كه از نظر اماری اختلاف معنی داری وجود دارد.بنابراین در سطح اعتماد 99% می توان گفت كه اجرای طرح تخصیص بهینه ،باعث افزایش پذیرش خودرو پژو برای سرویس اولیه و گارانتی شده است.از این رو فرضیه 1Hپذیرفته می شود.

فرضیه 4-2:تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به نمایندگیهای مجاز باعث افزایش تعداد تعمیرات پژو نشده است .

     2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بی نهایت

برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون Tاستفاده شده است كه نتایج حاصل از آن در جدول (7-3) آمده است.

جدول 7-3 :نتایج و آماره های آزمون برای تعداد تعمیرات پژو

متغیر ها تعداد میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
1-3X=تعداد سرویس اولیه و گارانتی پژو قبل ازطرح

 

2-3=Xتعداد سرویس اولیه و گارانتی پژوبعد ازطرح

 

80

 

 

 

80

 

 

81/276

 

 

 

85/371

 

30/497

 

 

 

82/654

 

 

6/55

 

 

 

2/73

 

0H

تعداد میانگین اختلافات انحراف معیار اختلافات  

T

 

df

سطح معنی داری
2-4X_1-4X 80 04/95- 59/773 099/1- 79 275/0

 

همانطور كه جدول فوق نشان می دهد ،میانگین تعدا تعمیرات پژو در قبل و بعد از اجرای طرح به ترتیب برابر 81/276و15/371 خودرو پژو و میانگین اختلافات آن ها (2-4X_1-4X) برابر 045/95- خودرو بوده است.این بدین معنی است كه به طور متوسط تعداد پذیرش خودرو برای تعمیرات بعد از اجرای نسبت به قبل از آن 95 خودرو افزایش یافته است با توجه به سطح معنی داربودن كه برابر 275/0 بر آورد گردیده مشخص شده كه تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد.یعنی اجرای طرح تخصیص بهینه قطعات تند مصرف خودرو باعث افزایش تعداد تعمیرات خودرو پژو نشده است .از این رو فرضیه 0Hپذیرفته می شود.

فرضیه 5-2:تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به نمایندگی های مجاز باعث افزایش نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد شده است .

     2 µ≥ 1µ:0H

H1:µ1 < µ 2

05/0=بی نهایت

متغیر ها تعداد میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
1-5X=نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد قبل از طرح

 

2-5نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد بعد از طرح

 

80

 

 

 

80

 

 

74/56

 

 

 

06/58

 

24/68

 

 

 

84/68

 

 

63/7

 

 

 

69/7

 

0H

تعداد میانگین اختلافات انحراف معیار اختلافات  

T

 

df

سطح معنی داری
2-5X_1-5X 80 325/1- 85/98 12/0- 79 905/0

 

برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون Tاستفاده شده است كه نتایج آن در جدول (8-3) آمده است.

ههمان طور كه جدول نشان می دهد میانگین نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد در قبل و بعد از اجرای طرح به ترتیب برابر74/56و06/58 و میانگین اختلاف آن ها (2-5X_1-5X) برابر با 325/1- بوده است.این بدین معنی است كه به طور متوسط نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد بعد از اجرای طرح نسبت به قبل از اجرای آن 325/1 درصد افزایش یافته است.

با توجه به سطح معنی داری برآورد شده (905/0) مشخص شده كه از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میانگین نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد در قبل از طرح و بعد از اجرای آن وجود نداشته است.بنابراین فرضیه 0H پذیرفته می شود.

فصل چهارم

(نتیجه گیری و پیشنهادات)

1-4:مقدمه:

پژوهش و تحقیق مورد بررسی از نوع تحقیقات علمی – كاربردی می باشد كه هدف هر تحقیق كاربردی در جهت رشد و بهتر كردن یك محصول یا انجام یك فعالیت می باشد. در حقیقت تحقیق كاربردی به سمت كاربرد علمی دانش ،هدایت و جهت داده می شود .

از آنجا كه هدف اساسی این تحقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ارائه خدمات نمایندگی های مجاز ایران خودرو می باشد بنابراین روش تحقیقی مورد استفاده روش “پیمایش توصیفی” می باشد.

– نتایج تحقیق:

پس از آزمون فرضیه اول پژوهش توسط نرم افزار Expert choice 2000 نتایج زیر حاصل شد.(در خصوص اولویت بندی عوامل مورد مقایسه):

ردیف شرح عوامل اوزان به دست آمده اولویت
1 تعمیرات صحیح خودرو 465/0 اول
2 استفاده از قطعات اصلی و با كیفیت 241/0

 

دوم
3 تسریع در ارائه خدمات 116/0 سوم
4 دستمزد مناسب در ارائه خدمات 082/0 چهارم
5 حسن بر خورد 055/0 پنجم
6 استفاده از كارشناسان فنی در عیب یابی 042/0 ششم

1-2-4) برای آزمون فرضیه دوم ،یك فرضیه اصلی ،4 فرضیه فرعی و یك فرضیه موازی در نظر گرفته شد.در فرضیه اصلی تعداد كل پذیرش خودرو در قبل و بعد از اجرای طرح تخصیص بهینه قطعات تند مصرف مورد استفاده قرار گرفت.علیرغم اینكه پس از اجرای طرح،تعداد كل پذیرش خودرو به طور متوسط برای هر نمایندگی به میزان 72 خودرو و در سه ماه افزایش یافت،لیكن از لحاظ آماری اختلاف معنی داری با توجه به سطح معنی داری بین میانگین وجود نداشت.

بنابراین این فرضیه تاًیید نمی گردد.بدین معنی كه اجرای طرح تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به نمایندگی های مجازباعث افزایش تعداد پذیرش خودرو نشده است.

  • اجرای طرح تخصیص قطعات تند مصرف باعث كاهش پذیرش تعداد خودرو پیكان برای سرویس اولیه و گارانتی شده است.كه این نتیجه حاصل از آزمون یكی از فرضیات فرعی می باشد.
  • میانگین تعداد تعمیرات پیكان بعد از اجرای طرح نسبت به قبل از آن كاهش یافته است زیرا از لحاظ آماری و سطح معنی داری آزمون ،اختلاف معنی داری بین میانگین دو جامعه وجود ندارد .
  • تعداد پذیرش خودرو پژو جهت سرویس اولیه و گارانتی پس از اجرای طرح تخصیص،افزایش قابل توجهی داشته است.به طوریكه به طور متوسط در هر نمایندگی در سه ماه این رقم حدود 167 خودرو می باشد.
  • به طور متوسط نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد ،       بعد از اجرای طرح تخصیص بهینه به قبل از آن 335/1 درصد افزایش یافت.ولی با توجه به سطح معنی داری برآورد شده و از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میانگین نسبت زمان پذیرش به ظرفیت استاندارد در قبل و بعد از اجرای طرح وجود ندارد.

           بنابراین نسبت زمان پذیرش خودرو به ظرفیت استاندارد                

           افزایش نیافته است.

  • اجرای طرح تخصیص بهینه باعث افزایش تعداد پذیرش خودروی پژو نسبت به پیكان برای انجام تعمیرات شده است.

3-4- پیشنهادات:

در این بخش از تحقیق پیشنهادات اجرایی كه نشاًت گرفته از نتایج و یافته های تحقیق می باشد ارائه می گردد:

1-3-4)  همانگونه كه در تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات مشخص گردید ،طرح تخصیص بهینه قطعات تند مصرف به نمایندگی ها در افزایش آمار فوق تاًثیر گذار است .

لذا پیشنهاد می گردد كه سبد قطعات تخصیص در آینده شامل قطعات متوسط مصرف نیز باشد و این قطعات در كنار سایر قطعات تند مصرف در بین نمایندگیها توزیع گردد.

2-3-4) همانگونه كه از تجزیه و تحلیل فرضیه اول تحقیق مشخص گردید،تعمیرات صحیح و دقیق خودرو بالاترین اولویت را در بین سایر عوامل داراست.لذا مقتضی است نمایندگی های مجاز به این موضوع توجه كامل داشته و در به كارگیری پرسنل مجرب و با تجربه كه علاوه بر دانش فنی ،دارای تعمیر كاری نیز باشند، تلاش نمایند.

همانگونه كه می دانیم تصمیمات مشتریان جهت انتخاب یك تعمیر گاه برای تعمیر خودرو و دریافت خدمات بر اساس سوابق و تجربیات قبلی وی از آن تعمیرگاه و یا بر اساس نتایج حاصل از تجربیات دیگران است و هیچ عاملی به اندازه تعمیرات صحیح و دقیق خودرو در ایجاد این ذهنیت مثبت اثرگذار نیست.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment