دانلود پروژه رشته اقتصاد در مورد اصول تعیین بودجه در سازمانهای مختلف – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

افرادی كه با فروش سر و كار دارند تعدیلات مورد اشاره اغلب اوقات در جهت كاهش برآورد است.

كمیته بودجه آمار و اطلاعات مربوط به وضع كلی اقتصادی، روند و نوسانات دوره ای و سایر اطلاعات را معمولاً در اختیار دارد. با توجه به اطلاعات یاد شده،‌ در صورت لزوم، تجدیدنظر ضروری انجام خواهد گرفت. گاه مدیر تولید با توجه به امكانات تولیدی خواهان تجدیدنظر در برآوردها میشود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

تا این مرحله فروش آتی محصول، برحسب مقادیر فیزیكی برآورد شده است. اما بهر حال در مرحله بعدی از نقطه نظر برنامه ریزی و تعیین آنكه آیا فروش برآورد شده دوره آتی توأم با تحصیل سود است یا خیر،‌ باید مقدار فروش برحسب مبلغ، تعیین گردد. مدیریت نمیتواند بدون توجه به مسأله مذكور برآورد فروش را تصویب كند.

با استفاده از قیمت تمام شده استاندارد یك واحد محصول میتان هزینه تولید محصول برآورد شده جهت فروش را تعیین كرد. برای محاسبه سود ناویژه باید قیمت فروش را در مقدار فروش ضرب نمود و به این ترتیب ابتدا درآمد حاصل از فروش را تعیین كرد؛ سپس قیمت تمام شده كالای قابل فروش از درآمد حاصل از فروش كسر میگردد و سودناویژه بدست می آید.

اگر قیمت فروش محصول در تمام مناطق یكسان باشد میتوان سود ناویژه را برحسب محصول تعیین كرد. در اینگونه موارد میشود مجموعه اطلاعات مربوط به برآورد مبلغ فروش برآورد هزینه تمام شده كالای قابل فروش و سودناویژه حاصله را در فرمی مشابه آنچه در جدول شماره 7 ارائه شده نشان داد. ولی بهر حال در صورت تفاوت قیمت در مناطق مختلف باید فرم مذكور اصلاح شده و سود ناویژه برحسب منطقه محاسبه شود.

پیداست كه احتمال هر گونه تغییر در قیمت فروش طی دوره بودجه باید در این مرحله مورد توجه مدیریت قرار گیرد. برای تعیین سیاست قیمت گذاری میبایست عواملی چون موقعیت مؤسسه از لحاظ رقابت عوامل هزینه و روند كلی اقتصادی مورد نظر واقع شود.

جدول شماره 8

برآورد سود ناویژه

برآورد سود ناویژه سال:
نام محصول مقدار بهای واحد برآورد فروش قیمت تمام شده محصول سود ناویژه
        واحد كل  
             
             
             
             
             

باید به احتمال تغییرات كلی قیمتها در آینده توجه خاص مبذول گردد. به این منظور میبایست تغییرات كلی قیمتها در آینده توجه خاص مبذول گردد. به این منظور میبایست معلوم شود كه آیا در دوره آتی حالت تورمی یا غیر تورمی وجود دارد یا خیر؟ و این مسأله به نوبه خود موضوع سیاستهای مالی آتی دولت را مطرح میكند.

گاه مدیریت برای اعلام تجدیدنظر آتی در قیمتها از سیاست محافظه كارانه پیروی می نماید. اگر تجدیدنظر در جهت كاهش قیمت باشد آن را به فوریت اعلام می دارد. اما در مورد احتمال افزایش قیمت آنقدر از اعلام آن خودداری می كند تا بودجه مؤسسه بطور مقدماتی تهیه شده و هزینه و سود،‌بطور مقدماتی مشخص گردد. دلیل این موضوع آن است كه تجدیدنظر در جهت افزایش قیمت جنبه اختیاری دارد حال آنكه كاهش قیمت ممكن است به اجبار و برای حفظ مقدار فروش فعلی صورت گیرد.

مدیریت با استفاده از اطلاعات و آگاهیهای خود نسبت به هزینه های توزیع، هزینه های اداری، بهره بدهی و امثال آن و همچنین با در نظر گرفتن سودناویژه فوق، میتواند احتمال یا عدم احتمال تحصیل سود را برآورد كند. مدیریت با اینگونه تحلیل ها، در صورت اتخاذ این تصمیم باید تأثیر آن بر مقدار فروش ، سود ناویژه و سرانجام سود ویژه تعیین شده و ارقام برآورد شده قبلی براین اساس ، مورد تعدیل قرار گیرد.

پس از طی مراحل فوق ، برآورد فروش به صورت مقدماتی تأیید و تصویب میشود. تصویب نهائی آن،‌موكول به این است كه بودجه سایر عملیات مؤسسه یعنی بودجه تولید، توزیع و اداری و عمومی براساس این برآورد مقدماتی تهیه و تنظیم شود. آنگاه اگر معلوم گردد كه طبق این پیش بینی، كلیه عملیات مؤسسه هماهنگ و رضایت بخش خواهد بد برآورد فروش و دیگر بودجه ها به تصویب نهائی خواهد رسید.

مصوبه مقدماتی برآورد فروش، بین كلیه مسئولین قسمتهای مختلف مؤسسه توزیع میشود تا افراد مذكور براساس آن، بودجه های مربوط به قسمت خود را تهیه و تنظیم كنند. اگر معلوم شود كه مصوبه مقدماتی برآورد فروش از نقطه نظر برنامه كلی موسسه طی دوره آتی، رضایت بخش نیست،

جدول شماره 9

بودجه فروش

بودجه فروش سال: اداره فروش یا منطقه:
طبقه بندی محصول برآورد فروش بر حسب ماه كل برآورد فصل بهار
فروردین اردیبهشت خرداد
تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ
خط تولید                
الف:                
قلم 1                
قلم 2                
قلم 3                
قلم 4                
قلم 5                

در آن تجدید نظر به عمل خواهد آمد. تصویب نهائی منوط به آن است كه بودجه كلی مؤسسه در مجموع مورد تأیید مدیریت قرار گیرد.

بودجه كامل و نهائی فروش با توجه به سازمان فروش مؤسسه ، محصولات و خطوط تولید و تقسیم بندی های زمانی بودجه به طرق گوناگون قابل ارائه سات. فی المثل میتوان طبق جدول شماره 8 فرمهائی تهیه و در آن بودجه مصوب را به فصل و ماههای متشكله هر فصل تفكیك ، و فروش مؤسسه را بر حسب نوع محصول با خطوط تولید منعكس كرد.

به مجرد تصویب بودجه فروش و تهیه خلاصه ها ، مدیریت امور بودجه، برآورد مصوبه را به اطلاع مدیر امور فروش میرساند. مدیر فروش یا مدیر بودجه، برآورد مصوبه هر منطقه را به مدیران فروش مناطق یا رؤسای قسمتهای فروش و كلیه فروشندگان منطقه ابلاغ می كند. همانطور كه قبلاً بیان شد به احتمال زیاد رقم مصوبه با رقمی كه این افراد براورد كرده اند متفاوت خواهد بود.

رعایت شیوه استاندارد در ابلاغ برآوردها سودمند است. توضیح درباره علل تغییر و تعدیل برآورد فروشندگان و تعیین رقم جدید سیاست مطلوبی خواهد بود. به این ترتیب از رنجش فروشندگان یا مدیران فروش منطقه به علت تغییر برآورد اولیه آنها اجتناب خواهد شد. این توضیحات میتواند آنا را برای برآوردهای آتی نیز یاری ردهد.

چون با توجبه به بزرگی و كوچكی مؤسسه و ماهیت فعالیت های آن میتوان بودجه فروش را به طرق مختلف تهیه و تنظیم نمود لذا مطالب بیان شده پیشین و فرمهای ارائه شده نباید یك روش قطعی و الزامی تلقی گردد بلكه باید به عنوان راهنما از آن استفاده كرد. اما به هر حال برای تنظیم رضایت بخش بودجه فروش باید مراحل مختلف برآورد آن دقیقا مشخص شده و فرمهای استانداردی جهت درج ارقام مورد استفاده قرار گیرد.

5- كنترل بودجه فروش

در فصول قبلی اشاره شد كه وجود بودجه به خودی خود منجر به موفقیت عملیات نخواهد شد. پس نتیجه می گیریم كه بودجه مصوب فروش به آن معنی نیست كه مقدار فروش مطلوب، به خودی خود تحقق یابد. برنامه فروش هر چند هم با دقت و صحت تنظیم شود به صورت خودكار عمل نمیكند. لذا باید افراد مسئول اجرای برنامه فروش از مسئولیتهای خود آگاه شده و آن را با رغبت بپذیرند و تمام كوشش خود را مصروف تحقق برنامه و هدف بنمایند.

بهر تقدیر میبایست برای پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه فروش ، یك سیستم كنترل مناسب، ایجاد شود. گزارش مربوط به عملكرد فروش و مقایسه آن با ارقام مصوب و تعیین انحراف ها و دلایل بروز آن، باید به موقع تهیه و ارائه گردد.

میتوان سهمیه هر فروشنده را براساس رقم مصوب فروش تعیین كرد. این سهمیه به عنوان استاندارد جهت مقایسه عملكرد فروشندگان مورد استفاده قرار میگیرد. باید به فروشندگان تفهیم شود كه سهمیه های تعیین شده قابل حصول است چه در غیراینصورت ، عملاً شركت برنامه عملیاتی هماهنگ شده خود را بر هدفهای غیرممكن استوار ساخته است.

چون فروشندگان از طریق برآوردهای خود در روند تنظیم بودجه فروش مشاركت داشته اند، از اهمیت ارقام برآورد شده آگاهند، لذا ابلاغ سهمیه فروش به آنان اهمیت نقش ایشان را در اجرای برنامه فروش مورد تأكید مجدد قرار میدهد. مضافاً گزارش فوری انحراف های مهم، بین عملكرد و رقم پیش بینی شده به فروشندگان، موجب افزایش كوشش آنان شده و یا لااقل باعث میگردد كه توضیحات سودمندی درباره علل آن از طرف آنان ارائه گردد.

دلایل انحراف بین عملكرد و رقم مصوب میبایست به فورت مورد بررسی قرار گرفته و كاملا تشریح و مشخص شود. به این منظور باید مسئول بروز انحرافها معلوم گردد. پس از آن به افراد مسئول باید امكان آن را داد كه دلایل خود را ارائه دهند. میتوان برای این كار فرمهای خاصی در نظر گرفت و در آن جای كافی برای ادای توضیحات منظور داشت.

نباید به انحراف های جزئی بیش از اندازه اهمیت داد و وقت زیادی بابت آن مصروف كرد زیرا اختلافات جزئی و تا حدودی معقول بین عملكرد و بودجه مصوبه ، به موفقیت كلی برنامه های مؤسسه زیانی نخواهد رساند.

اما بهر حال انحراف ها باید به فوریت گزارش شده و دلایل آن تعیین و تشریح گردد. به این ترتیب هر گونه ضعف جدی در عملیات مورد توجه قرار گرفته و تدابیر لازم جهت رفع آن اتخاذ خواهد شد و در صورت لزوم ، تجدیدنظرهای ضروری در بودجه فروش و سایر بودجه ها به عمل خواهد آمد.

6- فرم مورد عمل شركتهای دولتی

در ایران همانطور كه قبلاً اشاره شد فرمهای كلی مورد عمل شركت دولتی درباره تهیه و تنظیم بودجه براساس دستورالعمل هائی است كه از طرف سازمان برنامه بودجه تهیه و طبق بخشنامه بودجه كل كشور به شركتهای مذكور ابلاغ میشود. فرمی كه طی سالهای متوالی برای پیش بینی فروش تعیین شده به ترتیب زیر است:

شماره طبقه بندی مواد عنوان عملكرد سال قبل بودجه مصوب سال جاری بودجه سال آتی
10000 درآمدها      
10100 فروش محصولات با كالاهای اصلی      
10200 فروش محصولات یا كالاهای فرعی      
10300 خدمات      
10400 سایردرآمدها      
  جمع درآمدها      

همانطور كه ملاحظه میشود مبالغ منظور شده در بودجه به هزار ریال است. دیگر آنكه برای درآمدها شماره طبقه بندی مواد با كد 10000 انتخاب شده كه تا 10400 ادامه می یابد. به این ترتیب شماره كافی برای كلیه برنامه های متصور شركت در نظر گرفته شده است. از طرفی فاصله فی المثل بین فروش محصولات اصلی تا فروش محصولات فرعی 100 شماره است. یعنی در واقع برای 100 كالا یا محصول اصلی شماره وجود دارد. در مورد سایر درآمدها نیز فواصل مذكور رعایت نشده تا احیاناً درآمدهای متنوع و متعدد در این فاصله طبقه بندی شود.

طبقه بندی مذكور موجب تسهیل و تشخیص و تعیین فعالیتهای متفاوت بوده و میتوان به این ترتیب، انواع درآمدموسسه را برحسب نوع محصول ، خطوط تولید و مانند آن به تفكیك و هر یك را جداگانه بررسی و برآورد كرد. آنچه كه در مجمع عمومی شركت به عنوان بودجه فروش یا درآمدها به تصویب می رسد عیناً عناوین مذكور در فوق است. فرض ضمنی آن است كه حسابهای شركت طبق شماره های فوق طبقه بندی شده است.

كلیه مباحث مطرح شده در این فصل میتواند و باید در شركتهای دولتی مورد توجه و عمل قرار گیرد ولی سرانجام ارقام پیش بینی شده میبایست بطور خلاصه در فرم بالا منعكس شده و به تصویب برسد. حال اگر بهر دلیلی تجدیدنظر در ارقام بودجه لازم آید باز هم باید ارقام اصلاحی به تصویب مجمع عمومی شركت دولتی رسانده شود. در مورد اصلاح بودجه نیز اخذ نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه الزامی است. به خوبی پیداست كه با توجه به این الزامات تعدیل و تصحیح بودجه در شركتهای دولتی مستلزم زامنی بسیار طولانی تر از شركتهای خصوصی است؛‌زیرا در این شركتها علاوه بر طی كلیه مراحلی كه در شركتهای خصوصی وجود دارد. باید پس از آن نظر سازمان برنامه و بودجه را جلب كرد و سپس این نظر را در مجمع عمومی متشكله از حداقل سه وزیر (كه با توجه به گرفتاری وزراء گردآوری آنها بسیار دشوار است) مطرح نمود و به تصویب رساند.

با توجه به مراتب فوق در شركتهای دولتی میبایست حداكثر كوشش بعمل آید كه حتی المقدور برنامه ها و برآوردها به درستی و دقت پیش بینی گردد تا به این ترتیب حتی الامكان از اتلاف وقت و احتمالاً زیان حاصل از تأخیر در مصوبات اجتناب شود.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment