دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره و جه نقد،سرمایه ودرآمد – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

این توضیحات از آنجاییكه برای درآمد های اوراق بهادار بكار می رود ما را مستقیما به اولین نظریه الكساندر در مورد درآمد متغییر هدایت می كند.كه آن درآمد متغیر، برابر با اوراق بهادار خالص به اضافه یا منهای هر تغییری در مقدارش می باشد، كه یااین تغییر در ابتدای دوره بوده یا وقوع آن در طول دوره روی می دهد .

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

e .این آگهی در 5 درصد ضریب بهره ارزش اوراق را از100دلار به 120 دلارمی رساند، و یك سود غیر منتظره به ارزش20دلاركه كاملا مجزای از هر درآمد متغیر در طول سال است را به وجود می آورد. اگر سكه به رو پایین بیاید(شیر بیاید) سود حسابداری گزارش شده در هر سال 10 دلار خواهد بود.وهر گونه تغییری را كه در شرایط اوراق پیش آید، ارتباطی با تعیین درآمد جاری ندارد. و براساس رسید های دریافتی نقدی هر دوره در كنار افزایش ایجاد شده در قیمت اوراق ،سود اقتصادی گزارش شده 30دلار خواهد بود.نظریه الكساندر این است كه ماباید درآمد متغیر 10دلار ویك سود غیر منتظره 20دلاری را اعلام كنیم.

این یكی از حالت هایی است كه در هر دو مفهوم این كلمه، واقعیت از هنر پیروی كرده است. این حالت در ابتدا بر پایه یك روش سود وبهره كه پرینتز درس نامیده شد، قرار گرفت. ودر متن حسابداری ریس وآنتونی ظهور كرد.تغییر یك واحد كامل قیمت در اوراق این روش وآن روش تفاوت میان سود حسابداری وگردش وجه نقد خالص می باشد.

بعد از تدوین این روش من در دانشگاه خود در یك موقعیت كاملا واقعی گرفتار شده بودم كه این موضوع بعد ها در بحث های كلاسی آشكار شد.

دانشگاه من در در یك حالت واقعی سرمایه گذاری كرد كه در تگزاس بسیار شهرت پیدا كرد. سرمایه گذاری ما با سفارش 50 میلیون دلاری با داشتن مبنای نقدی 200 میلیون دلار بر قیمت بازار افزایش پیدا كرد، اما از طرف دیگر سود نقدی ما ازسرمایه گذاری نسبتا اسف بار بود ودر حدود 5 درصد بود كه این فقط سود نقدی حاصل از 10 میلیون دلار محسوب می شد. ودانشگاه برآن شده بود تا شهریه را در حدود 10 درصد برای تعادل قیمت دفتری بالا ببرد.

حال چه درآمد ما 10میلیون دلار بود یا 50 میلیون دلار ؟دانشجویان می بایستی شهریه بیشتری را بپردازند. و یك پروژه عملی دانشگاهی به زندگی دانشجویان ارتباط پیدا كرد.و هر چه مشكلات مالی دانشگاه ها عمیق تر می شد وبهتر نمی شد. این روش به عنوان یك موضوع بحث برانگیز در دانشگاه باقی ماند. یك ناهنجاری دیگر این است كه در بعضی ایالت ها، دانشگاه ها سود های سرمایه گذاری را به عنوان درآمد محسوب نمی كنند. ودر دیگر ایالت ها دانشگاه ها می بایستی سود های سرمایه گذاری را به عنوان درآمد به حساب آورند. ودر سایر نقاط این قانون اجرا نمی شد. دانشگاه ما از آن دسته ای بود كه درآن اجرا نمی شد. اما رئیس دانشگاه ما به خاطر ترس از دادخواهی وكیل سیاسی ایالت تصمیم گرفت كه به اهداكنندگان این اجازه را بدهد، كه از سودهای سرمایه گذاران به عنوان درآمد استفاده كنند. وسرانجام هیئت سرپرستان این نتیجه را گرفت درصد بیشتری از مبالغ اهدا شده به دانشگاه را به عنوان درآمد استفاده كنند.

امیدوارم این چند اظهارات اولیه این موضوع را به شما قبولانده باشد كه این روش با همه نوع احتمالی پشتیبانی می شود.و شما می توانید با آن مثل یك تمرین فنی وتكنیكی برخورد كنید، وبه شما این فرصت را می دهد كه با جالبترین نتایج مالی وسیاسی درگیر شوید،نتایجی كه دانشجویان با آن درگیر خواهند بود تا جایی است كه حتی كتاب های درسی وجیبی آنها نیز درگیر موضوع می شود.

از آنجا كه با اكثر این حالت ها ،هیچ راه حل قطعی برای آنچه را كه درآمد نامیده می شود، وجود ندارد.یكی از این راه حل های احتمالی به صورت زیر است:

گروهA در ستون دوم درك ما از ترازنامه سال 1986 است، و ستون سوم تفاوت میان دو سال را نشان می دهد. وتغییرات می توانند به صورت زیر خلاصه شوند:

پول نقد                                                                                       پول نقد كاهش یافته280000 دلار

شهریه                                                                       شهریه قابل دریافت 80000 دلار افزایش یافت

مبالغ اهدا شده                         وثیقه گذاری 1 میلیون دلاری 000/350 دلار پول نقد جمع آوری شد

موجودی ها                                                                              موجودیها از 110000 دلار عبور كرد

مبالغ اهدا شده                                                                                                   خرید000/30 دلار

ساختمان سازی                                                                                                            بدون تغییر

رسید های پرداختی                                                                                     به 575000 دلار رسید

سفته ها(اسناد بهادار)                              گردش وجه نقد (بدهی)را حدود 400000 دلار نشان میدهد

وجوه                                                                                                                   حساب باقیمانده

                                                                                                                                      گروه A

                                                                                           1985                 1986

پول نقد                                                                            1.610                 1.330         (280)

شهریه قابل دریافت                                                                 60                     140             80

مبالغ اهداشده(بورس های دریافتی)                                        400                   1.050           650

موجودی ها                                                                         280                   170             (110)

ساختمان و تجهیزات                                                            15.500           15.500               0

جمع دارایی های                                                                 25.850           27.490         1.640

حساب های پرداختنی                                                           375                  575                 200

اسناد پرداختنی                                                                 2.790             3.190                 400

مانده وجوه                                                                         22.685            23.725           1.040

جمع بدهی ها                                                                     25.850         27.490           1.640

من با ارتباط این تغییرات به صورتحساب گردش وجه نقد، به صورتحساب درآمدی زیر رسیدم.

دریافتهای های نقدی                                                                                                عوارض مالیاتی

شهریه                                                 3.520                                 80                         3.600

بورس های دولتی                                  1.500                                                               1.500

رسید های دریافتی اهداییه ها                 650                         1000+300                         1.950

مبالغ اهدایی دریافتنی                            350                                 650                           000/1

اسناد پرداختی                                     400

جمع مخارج                                       420/6                                                                 050/8

اسناد بهادار(سفته ها)پرداختنی كلی   6.700                                                                     7.010

تغییر در ارزش پول نقد                         (280)                                                                 1.040

 

به طور خلاصه داستان از این قرار است كه هنگامی گردش پول نقد منفی است، درآمد به طور قطع مثبت می باشد.وبنابراین روش افزایش هزینه به طور قابل ملاحظه ای تضعیف شده است.

صورتحساب سود و زیان می تواند تغییر یابد. بعضی ها ممكن است نخواهند بهره ای غیر واقعی معادل یك میلیون را داشته باشند، وبعضی نیز ممكن است تمایل داشته باشند كه از گذاشتن وثیقه ی یك میلیونی جلوگیری كنند. اثر حاصل از هر دوی این تغییرات، درآمد را به سمت یك افت بزرگ پیش میبرد. هنوز عده ای هستند كه می خواهند شركت های تجاری را كم ارزش كنند. من اغلب این موضوع را بحث كرده ام كه، كه هیچ كس نمی تواندبا استرداد(بازگردانی) به عنوان یك هزینه برخورد كند، وباعث ایجاد استهلاك شود. بنابراین من آنها را تشویق می كنم كه در ابتدا سرمایه تهیه كنند وبعد هزینه كنند.

هیچ گونه اطلاعاتی برای انجام این كار ارائه نشده است و بنابراین ما یك مجموعه اعداد تصادفی را برای توضیح اهداف برمی گزینیم. واثر آن افزایش درآمد است.

                                                     یادداشت های آموزشی

                                                         ماروین كارلسون

A .ارزش فعلی شركت در ابتدا سال اول برابراست با172.470 دلار . وبه صورت زیر محاسبه می شود:

                                   5-1                         10-6                     13-11                     40-31

رسید های نقدی                                     60…….40                60……60                 50…..50

هزینه اجاره               (15)………………………………………………………………………………..(15)

هزینه های اضافی     (4).(4)                   (6)………………………………………………………..(6)

pv@8%

(75.86)               (19)….(19)

51.63                                                 19………19

177.36                                                                                 39………39

19.34                                                                                                                 29……29

172.47

 

و یا با استفاده نمودن از ماشین حساب در گردش وجه نقد كه خطاهای گرد كردن اعداد را حذف می كند برای رقم بالا “NW0 “ارزش خالص ابتدای سال اول 172.647 دلار می شود.

B .

I )سریعترین رویكرد :

                                                                 Y+i NW0          

                                               (8.)(172.467)=13.797

منشآ فرمول بالا

Y=NW1 -NW0+ D – I                                                                              

و با فرض اینكه تمام گردش ها در پایان سال رخ می دهد NW1 به صورت زیر تعریف می شود:

NW1=(1+i)   (NW0) -D +I                                                                      

با جایگزینی NW1 در فرمول اولیه داریم:

       Y=[(1+i) (NW0) – D+I]- NW0 +D-I                                                                

با ضرب وساده سازی داریم:

Y=i NW0                                                                                                

(این فرمول بالا نشان می دهدكه فقدان تغییرات در انتظارات و درآمد های اقتصادی به طور ساده “بهره سرمایه” می باشد)

وما نیز می توانیم NW1 را محاسبه كنیم واستفاده كنیم:

Y=NW1 -NW0 +D –I                                                                              

NW1 ارزش فعلی شركت در پایان سال اول است كه 205.270 دلارمی باشد وبه صورت زیر محاسبه         می شود:

                                          4-1                           9-5                     29-10                     39-30

رسید های دریافتی                                       40………..40                   60-60                       50-50

هزینه اجاره                     (15)………………………………………………………………………………….(15)

هزینه های اضافی         (4)…..(4)                   (6)………………………………………………………..(6)

pv@8%

  • (19)……….(19)

55.76                                                                                                                       19……….19

191.55                                                                                                                    39………39

20.89                                                                                                                       29………29

205.27

و یا با استفاده نمودن از ماشین حساب در گردش وجه نقد كه خطاهای گرد كردن اعداد را حذف می كند برای رقم بالا “NW1 “ارزش خالص ابتدایی سال اول 205.264 دلار می شود.

سپس درآمد برابراست با

Y=NW1 + NW0 +D –I                                                                              

                                                                                     19.000 -0+172.467-205.264=13.797

(دانشجویان باید به این حقیقت پی ببرند كه تا زمانی كه شركت هیچ پول نقدی ندارد، هزینه های نگهداری واجاره 19000 دلاری باید با وام ها ودیگر سرمایه گذاری های صاحبان جمع زده شود )

II )درآمد حسابداری ممكن است مجموع هزینه های اجاره ونگهداری را برابر با یك ضرر19000 دلاری نشان دهد

III )درآمد اقتصادی                                                                                                  13.797دلار

كسرمی شود :افزایش ایجاد شده در قیمت اجاره

(كه اقتصاددانان آنرا قبول دارند ولی حسابداران به آن باورندارند)                               (13.797)

 

كسرمی شود :هزینه های اجاره ونگهداری

كه توسط اقتصاددانان سرمایه گذاری به حساب می آیند

وتوسط حسابداران هزینه محسوب می شوند      

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment