دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره ساختار سرمایه و كارآیی شركت – قسمت چهارم

دانلود پایان نامه

-4- شناسایی مدل

مدل دو معادله ای معادلات همزمان از لحاظ اقتصادسنجی شناسایی شده است چون متغیرهای اختصاص یافته ای به طور مناسب در هر كدام از بردارهای z وجود دارند كه به طور مناسب از دیگری مستثنی شدند. مقیاس های ساختمان مالكیت (1NBHC,QUTSTATE,MULTILIAY,SHINSTIT,SHINSIDE)، كارایی را تحت تأثیر قرار می دهند و درZ1 به كار می روند. این متغیرها از Z2 مستثنی می شوند، چون این فاكتورها باید سرمایه را فقط از طریق كارایی یا خطر تحت تأثیر قرار دهند، بنابراین هر دوی آنها قبلاً برای معادله (6) كنترل شدند. وقتی ما نمونه مالكیت را به كار می بریم، INBHC متغیر موجود نیست چون همه بانك های در مالكیت نمونه در شركت های صاحب سهم بانك هستند، بنابراین ما این متغیرها را تا صفر تنظیم می كنیم كه برای بانك های دیگرند و یك متغیر ساختگی OWNERSAMPLE به نشانه نمونه مالكیت اضافه می كنیم. در هر مورد، بیش از وسایل كافی موجود برای شناسایی وجود دارند. فرض می كنیم كه انتخاب نسبت سرمایه، به تنهایی در معرض دستكاری توسط مدیران قرار نمی گیرند چون مالكان می توانند آن را مشاهده كنند. به طوری كه ساختمان مالكیت نباید مستقیماً انتخاب نسبت سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. در شیوه دیگر، فرض می شود كه متغیرهای مالكیت ECAP مستقیماً در معادله (6) تحت تأثیر قرار نمی گیرند. چون هیچ دلیلی برای این انتظار وجود ندارد كه بازار فشار وارد می‌آورد تا یك مورد با كمابیش سرمایه سهم متعارفی مورد نیاز باشد، كه بر اساس ساختمان مالكیت است به جز تا حدی كه ساختمان مالكیت، كارایی شركت و یا ریسك را تحت تأثیر قرار می دهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

قیمت های بازاری مواجه شده برای ورودی ها و خروجی ها (MP4,MP3,MP2,MP1, MW3,MW2,MW1) سرمایه سهم متعارفی را تحت تأثیر قرا می دهند و درz2 می گنجند. همه 7 مورد این قیمت ها، به طور مناسب از z1 مستثنی می شوند و این موقعی است كه كارایی سود استاندارد (SPEFF) اختصاص یابد، چون محاسبه كارایی سود استاندارد، هم قیمت های ورودی و هم قیمت های خروجی را به صورت داده شده در نظر می گیرد و سودها را به حداكثر می رساند. به عبارتی، SPEFF مشخص می كند كه چگونه شركت پس از به حساب آوردن قیمت های ورودی و خروجی بازار محلی و سایر شرایط های تجاری، رفتار می كند. وقتی كارایی سود متناوب (APEFF) اختصاص یابد، مدل با مستنثی ساختن3 قیمت ورودی فقط شناسایی می شود چون محاسبه كارایی سود متناوب، قیمت‌های ورودی را به صورت داده شده در نظر می گیرد اما قیمت های ورودی می توانند تغییر كنند. برای مدل كارایی سود متناوب، ما نیز سعی كردیم تا چهار قیمت خروجی بهz1 اضافه شود. به طوری كه مدل به طور اشتباه با مستثنی ساختن این متغیرها شناسایی نمی شود و مشخص شده كه نتایج از لحاظ مادی تغییر نیافته بودند (كه در جداول نشان داده نشدند). معادله (5) به طور كلی، با استفاده مقیاس های قراردادی كارایی شناسایی نمی شوند مثل نسبت های مالی و یا قیمت های بازار سهم چون این متغیرها، مستقیماً با همه قیمت های ورودی و خروجی تحت تأثیر قرار می گیرند.

5- نتایج

در این بخش، ما نتایج اصلی مان را نشان می دهیم و چك های دقیقی را برای تست های فرضیه معرفی می كنیم. به خاطر راحتی كار، ما ابتدا درباره همه تست ها و چك های قدرت برای فرضیه هزینه های نماینده بحث می كنیم.

این كار با استفاده از معادله (5) برای تست اثرات نسبت سرمایه سهم متعارفی روی كارایی صورت می گیرد. سپس ما یافته ها را برای خسارت معكوس از كارایی به سرمایه سهم متعارفی با استفاده از معادله (6) برای تست بین اثرات فرضیه ای ریسك كارایی و ارزش امتیاز انحصاری بررسی می كنیم.

5-1- تست های فرضیه هزینه های نماینده با استفاده از معادله (5)

جدول2، نتایج اصلی مان را نشان می دهد. ما براوردهای معادله (5) و (6) را با 2sls نشان می‌دهیم كه برای نمونه مالكیت منظور می گردد. این كار با استفاده از كارایی سود متناوب و استاندارد صورت گرفته و با استفاده از متود كارایی بدون توزیع (APEFF-DF,SPEFF-DF) 12 محاسبه شد. برای هر دو مقیاس كارایی، ضریب ECAP در معادله (5) منفی است و از لحاظ آماری عمده و چشمگیر است و ضریبECAP2 2/1 مثبت است اما از لحاظ آماری، چشمگیر نیست. برای تست فرضیه هزینه های نماینده، ما مشتق كارایی را با توجه به ECAP در ارزش 582/0=ECAP ارزیابی می كنیم، میانگین نمونه برای نمونه مالكیت است. همانطور كه نزدیك به پایین جدول2 نشان داده شده، 5EFF/5ECAP روی ارزش‌های 063/6- و888/4- منظور شده و از لحاظ آماری در سطح 1% در هر دو مورد عمده و چشمگیر است و با فرضیه هزینه های نماینده 3- ثابت است. با این حال، داده ها با این پیش بینی ثابت نمی باشند، كه هزینه های نماینده بدهی بیرونی ممكن است ارتباط را در قدرت نفوذ بسیار بالا (ECAP پایین) برعكس كند و احتمالاً ناشی از فشارهای تحمیل شده به وسیله قوانین است.

بزرگی های برآورد شده از 5EFF/5ECAP نیز از لحاظ اقتصادی عمده و چشمگیر هستند. در مدل كارآیی سود استاندارد (SPEFF-DF) برآورد شده با 2sls (جدول2، ستون1)، كاهشی در نسبت سرمایه سهم متعارفی نقطه 1 درصد، كارایی سود را تا حدود نقاط 6 درصدی افزایش می دهد برای بانكی در نسبت سهم متعارفی متوسط 2/8% و میانگین كارایی 54%، یك كاهش برون زا در ECAP تا نقطه یك درصد تا 2/7% پیش بینی شده است كه SPEFF-DF را تا حدود 60% بالا می برد و افزایش در سودهای واقعی بیش از 10% (054/056) وجود دارد. نتایج 2sls برای مدل كارایی سود متناوب (APEFF-DF)، اثر مشابهی را ارائه می دهد (53/55).

در مورد مقیاس های كارایی 5EFF/5ECAP برای همه ارزش های ECAP بیش از 16/0 تا 17/0 منفی است. این یافته ها، مجدداً با فرضیه هزینه های نماینده برای همه بانك های بزرگ و اداره شده به طور حرفه ای ثابت هستند، كه معمولاً سرمایه سهم متعارفی را به خوبی زیر این سطوح دارند.

با توجه به متغیرهای دیگر در معادله (5) اثر SHINSIDE به دلیل واژه اولین، دومین و سومین ردیف، غیر خطی است. گرچه بسیار عمده نیست، اما ضریب های ستون1، پیشرفت جزئی را در كارایی به صورت افزایش سهام داخلی درون رنج متوسطی حدود 16% تا60% سهام داخلی بیان می كنند، كه با مدل های هزینه نماینده پیش بینی شدند. با اینحال، همیشه مشتق منفی در سطوح بسیار پایین مالكیت داخلی زیر حدود 16% وجود دارد و مشتق منفی در هر سطوح بالای چنین مالكیت بالای 6% است.

متغیر برای مالكیت بلوك خارج، SH50WN، علامت منفی دارد و از لحاظ آماری در هر دو رگرسیون عمده و چشمگیر است. این بودجه بندی بیانگر آن است كه افزایش در مالكیت بلوك خارجی، كارایی سود را كاهش می دهد، و با فرضیه انگیزه افزایش یافته مانیتورینگ از مالكیت خارجی جمع شده ثابت نیست. با اینحال، دارایی های سازمانی، SHINSTIT، اثر مثبت قوی را روی كارایی سود دارند كه با پیش بینی های اثرات بهینه از صاحبان سازمانی ثابت است. این ضریب ها با هم، با این احتمال ثابت است كه سهامداران سازمانی بزرگ، اثرات مانیتورینگ بهینه ای دارند، در حالی كه هر سرمایه گذار بزرگ ندارد.

این ضریب های منفی MULTILAY بیا نیم كنند كه بانك ها در شركت های اصلی چند لایه ای، كارایی سود كمتری دارند كه با مشكلات خلق شده با پیچیدگی سازمانی ثابت است. بانك ها همراه با شركت های اصلی كه در خارج از ایالت واقع شدند، به طور عمده ای بنابر كارایی سود از نمونه هایی با شركت اصلی واقع در ایات متفاوت نیستند.

متغیرهای ساختگیSIZE، ضریب های عمده و منفی دارند و این بیان می كند كه بانك های بزرگ تمایل دارند تا كمتر مؤثر و كارآمد باشند، همه چیز دیگر مساوی است. ضریب ها برای واژه های اولین دومین ردیف در SDROE كشمكش كننده هستند و بیان می كنند كه اثرات ریسك ممكن است غیریكنواخت باشند، در میانگین نمونه،‌اثر SPDROE روی كارایی منفی است (9/0~). تراكم بازاری به صورت اندازه گیری دشه با HERF اثر مثبتی روی كارایی سود دارد. این با تحقیق اولیه ثابت است و مشخص شده است كه تراكم بالاتر می تواند منجر به كارایی هزینه پایین تر شود، اما كارایی سود بالاتری دارد چون سودهای سهام خالص از بهره برداری قدرت بازاری در قیمت گذاری افزایش یافته و تا حدی با آن هزینه های افزایش یافته حاصل از مدیرانی كه پیگیر اهداف دیگر هستند،‌ خنثی می شوند. نهایتاً بانك هایی كه می توانند شعبه سراسر ایالتی داشته باشند، كارآیی سود بیشتری نسبت به آنهایی دارند كه شعبه شان محدود است.

اثرات بانكداری واحد، از لحاظ آماری، چشمگیر نمی باشد چون تنها بانك های كمی در شروع دوره نمونه در وضعیت بانكداری واحد هستند.

جدول3، برآوردهایی را كه برای معادله (5) نشان می دهد كه بر اساس خصوصیات متفاوت می باشند تا قوی بودن را تست كرده و از نمونه مالكیت دوباره استفاده نمایند. در دو ستون اول با استفاده از OLS به جای2sls (5) را برآورد می كنیم. نتایج اصلی. برای متود برآورد، قوی هستند و از هر دو مقیاس كارایی استفاده شده است (APEFF,SPEFF). برآورد OLS 5EFF/5ECAP مجدداً از لحاظ آماری چشمگیرند و از لحاظ اقتصادی نیز عمده می باشند. یك كاهش برون زا در ECAP با نقطه یك درصد در میانگین نمونه به معنای آن است كه افزایش در سودهای واقعی حدود 6%الی 8% وجود دارد (یعنی 054/053 الی 054/054).

در دو ستون آخر جدول3، ما EFF را در معادله (5) یا برگشتی بانك روی سهم متعارفی (RoE) جایگزین می كنیم كه مقیاس قراردادی كارایی است. چون قیمت های ورودی و خروجی به طور مستقیم برگشتی ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین در ستون4، خصوصیت تغییر یافته ای را نان می دهیم كه در آن ما قیمت های ورودی و خروجی را برای لیست پسرفت كننده اضافه می كنیم.

سئوالات RoF با OLS برآورد می شوند و به طور كامل شناسایی نمی شوند، چون این قیمت ها نمی توانند به صورت ابزارهایی به كار روند كه به طور مستقیم RoF را تحت تأثیر قرار دهند. یك بار دیگر، نتایج، با فرضیه هزینه های نماینده ثابت هستند و از لحاظ آماری و اقتصادی، عمده می باشند. كاهش برون زا در ECAP با نقطه یك درصد در میانگین نمونه، ‌به معنای افزایش در RoE است حدود 60% ازم یانگین RoF 1/12% (یعنی 0121/05575).

برای اطمینان از قوی بودن، ما از متود بدون توزیع ه متود اثرات ثابت كارایی براورد كننده روی می آوریم. رگرسیون نشان داده شده در جدول4، رگرسیون های اصلی را از جدو2 رونوشت می كند به جز برای استفاده از این متود متفاوت كارایی اندازه گیری. تحت این متود، ما یك متغیر ساختگی را برای هر بانك در عملكردهای سود به كار می بریم و از ضریب های این موارد ساختگی در مكان واژه های خطای متوسط برای هر بانك از عملكردهای سود به كار رفته در متود بدون توزیع استفاده می كنیم. نتایج اصی در ارتباط با اثرات سرمایه سهم متعارفی با توجه به این تغییر در متودولوژی برای مقیاس های سود استاندارد (SPEFF-FE) و سود متناوب (APEFF-FE قوی هستند. مشتق كارایی با توجه به ECAP، از لحاظ آماری در هر دو مدل استاندارد و كارایی سود متناوب عمده و چشمگیر است. در مدل كارایی سود در اولین ستون، كاهش در نسبت سرمایه سهم متعارفی نقطه1 درصد كارایی سود را تا حدود نقاط2 درصد افزایش می دهد. برای بانك در نسبت سهم متعارفی 2/8% و سود میانگین كارایی 16% كاهش برون زا در ECAP تا نقطه یك درصد تا 2/7%، برای افزایش SPEFF-FE تا حدود 18% پیش بینی شده است و یا افزایشی در سودهای واقعی بیش از 12% (016/02). نتایج برای مدل كارایی سود متناوب (APEFF-FE) اثر بزرگتری را ارائه میدهند (019/04).

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment