دانلود پروژه رشته اقتصاد درباره تعریف و كاركرد سوبسید – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اگر دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح رفاه مصرف كننده باشد در این صورت با پرداخت M2M0 به صورت نقد، درآمد مصرف كننده را افزایش داده و سطح مطلوبیت U0 حفظ خواهد شد، ولی در این صورت به دلیل اثرات جانشینی، مقدار مصرف x­0 (مقدار قبلی) نخواهد بود و به مقدار x2 كه از x1 بزرگتر و از x0 كوچكتر است، خواهد رسید.

چنانچه دولت هدفش ثابت نگه داشتن سطح مصرف x0 در مقابل تغییرات قیمت باشد در اینصورت بایستی به اندازه‌ی M1M0 به صورت نقد به مصرف كننده پرداخت نماید. این شرایط رفاه مصرف كننده افزایش می یابد و به U2 می رسد ولی سطح مصرف در همان x0 باقی خواهد ماند. برای افزایش سطح مصرف اگر دولت خواهان آن باشد كه مقدار بیشتری از این كالا مصرف شود. به طور مثال اگر سطح مصرف g1 هدف باشد، می تواند از طریق پرداخت های نقدی، منحنی تقاضای بازار را به سمت راست یعنی  انتقال دهد. در سطح تعادل جدید E1 قیمت P1 و مقدار g1 خواهد بود.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

انتقال موازی منحنی تقاضا بستگی به آن دارد كه دولت همه اقشار جامعه را به یك نسبت تحت پوشش قرار دهد و یا برخی از اقشار خاصی را مشمول سوبسید نماید، كه در صورت اخیر انتقال غیرموازی منحنی تقاضا را به همراه خواهد داشت. اگر بخشی از درآمد انتقال یافته طرف خرید كالاهای دیگر شود، مقدار مصرف این كالا از مقدار g1 كمتر خواهد بود.

از جمله مزیت های پرداختی انتقالی نقدی می توان به دو مورد اشاره نمود.

1- پول نقد قابلیت انعطاف بیشتری برای دریافت كننده آن به همراه دارد. زیرا پول نقد را می توان برای خرید كالاهای مختلف خرج كند.

2- پرداخت های موردی یا غیرنقدی ممكن است با ترجیحات مصرف كننده سازگار نباشد.

حمایت از مصرف كننده و تولید كننده با استفاده از روش سوبسید بر واحد كالا:

در این روش به جای كنترل قیمت برای افزایش مصرف و یا تولید، به هر واحد كالا سوبسید ثابتی وضع می شود. برای مصرف كننده این بدان معنی است كه در هر سطح از قیمت، قدرت خرید او افزایش یافته است و برای تولید كننده نیز  بدان معنی است كه در هر سطح از تولید میزان هزینه‌ی نهایی او كاهش یافته و امكان تولید بیشتر در سطح قیمت های قبلی فراهم می شود. برای بررسی اثرات وضع این سوبسید، سوبسید بر هر واحد مصرف و بر هر واحد تولید را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- سوبسید بر هر واحد مصرف:

در سطح بازار وضع این سوبسید موجب انتقال منحنی تقاضا به سمت راست می‌شود و در واقع مقدار مصرف از كالای مورد نظر افزایش می یابد. علت این امر آنست كه با وضع سوبسید، در كلیه سطوح قیمت، قیمت كالا كاهش می یابد و با ثابت بودن سایر شرایط، درآمد واقعی مصرف كنندگان افزایش یافته، كه منجر به افزایش مصرف می شود.

در روی نمودار، قبل از وضع سوبسید بر هر واحد كالا، منحنی تقاضا D0 و منحنی عرضه S1 در نقطه E0 همدیگر را قطع نموده و مقدار g0 و قیمت P0 را به بازار دیكته می كند. دولت برای آنكه سطح مصرف به g1 برسد معادل g واحد بر هر واحد كالا سوبسید وضع می كند كه در نتیجه با كاهش نسبی این كالا، منحنی تقاضا به D1 منتقل شده و مقدار مصرف از g2 به g1 افزایش می یابد.

میزان اثرگذاری این نوع سوبسید برای افزایش مصرف كالا، بستگی به كشش توابع عرضه و تقاضا دارد. هرچه كشش توابع عرضه و تقاضا كمتر باشد میزان اثرگذاری كمتر خواهد بود.

منحنی  در نمودار نشانگر یك منحنی عرضه با كشش كمتر است كه پس از وضع سوبسید بر واحد مصرف مقدار g2 را دیكته می كند كه نسبت به منحنی با كشش S1 مقدار مصرف كمتری خواهد بود.

2- وضع سوبسید بر هر واحد تولید:

سوبسید بر هر واحد تولید، عموماً مقدار تولید بهینه تولید كننده را تغییر می دهد. فرض كنید كه دولت بر هر واحد تولید به اندازه t ریال سوبسید وضع نماید. با وضع این سوبسید هزینه كل تولید كننده نوعی به صورت زیر خواهد بود.

كه در آن C هزینه كل بنگاه، f(q) هزینه متغیر، b هزینه ثابت، q تولید بنگاه و t مقدار سوبسید بر واحد تولید است. در حالت رقابت كامل مقدار بهینه تولید بنگاه از برابری هزینه نهایی با قیمت حاصل می شود یعنی:

تولید كننده هزینه نهایی تولیدش را پس از كسر كردن سوبسید برابر قیمت می‌گرداند. با حل معادله فوق برحسب g برای كلیه سطوح قیمت مساوی یا بزرگتر از حداقل هزینه متوسط، منحنی عرضه برای یك تولید كننده نوعی بدست می آید:

با فرض همگن بودن كالا، تابع عرضه بازار به وسیله حاصل جمع كلیه توابع عرضه تولید كنندگان بدست می آید:

منحنی عرضه بازار تابعی از قیمت خالص (P+t) می باشد. بر روی نمودار، قبل از وضع سوبسید منحنی عرضه بازار S0 با منحنی تقاضا در نقطه E0 یكدیگر را قطع نموده و مقدار g0 و P0 را به بازار دیكته می كند. با وضع سوبسید تولید كنندگان مقدار g0 را با قیمت (P-t) عرضه می كنند. این بدان معنی است كه با وضع سوبسید منحنی عرضه به سمت پایین منتقل می شود و امكان مصرف بیشتر فراهم می شود.

آثار اقتصادی:

سوبسید مستلزم مقداری انتقال درآمد است اعم از اینكه این انتقال بین دولت و بخش خصوصی یا میان گروه‌های مختلف بخش خصوصی از گروهی به گروه دیگر باشد. ولی رویهم رفته انتقال درآمدی سوبسید یك نوع انتقال یكطرفه است آن را به تفسیری می توان نوعی كمك تلقی كرد. ولی نكته ای را كه نمی بایست از نظر دور داشت نقل و انتقال درآمدی بین گروههای مختلف بخش خصوصی است. به عبارت دیگر این تنها دولت نیست كه سوبسید پرداخت می كند چرا كه در بعضی موارد تولید كننده و مصرف كننده نیز ملزم به پرداخت سوبسید می شوند بطور مثال در مواردی كه تولید كننده ملزم به عرضه كالا (به دولت) با نرخ های پائین تر از قیمت بازار می شود. این تفاوت مقدار سوبسیدی است كه تولید كننده پرداخت می كند و عكس این قضیه نیز می تواند صادق باشد یعنی تعیین نرخ های بالا برای كالاها جهت نوعی حمایت (حمایت از تولید كننده) ممكن است موجب پرداخت سوبسید از طرف مصرف كننده به تولید كننده شود. اگرچه نوعاً این موارد جزو اقلام سوبسید محسوب می شود و در محاسبه قیمت یك كالا تمامی این موارد مد نظر قرار می گیرد.

اگرچه سوبسیدها برحسب منافع مورد تائید كه عاید عموم مردم می كنند پایه‌گذاری شده اند نهایتاً منتج به یكی از دو حالت مالیات بندی بالاتر و یا قیمت گذاری بیشتر بر كالای مصرفی می گردد. چرا كه پرداخت سوبسید علی رغم هرگونه توجیه و تفسیر یك قلم هزینه می باشد. اگرچه چنین هزینه (زیان) در جهت رفاه عمومی و كاهش فشارهای تورمی باشد. لیكن در تحلیل نهائی هزینه های ناشی از پرداخت سوبسید نوعی بار مالی است كه بدوش دولت “كه مخارج آن تا حدود 20 درصد تولید ناخالص ملی است” گذاشته شده است. و در حقیقت در كل نظام اقتصادی گامی در جهت متعادل ساختن كفه ها برداشته نشده است و بلكه فقط محل وزنه ها تغییر یافته و یك اشتباه كوچك حتی در انتخاب ممكن است موجب بهم خوردن تعادل شود. كلام ساده اینكه بدلیل ماهیت این چنین هزینه ها (بدون بازگشت) ملت از ثمرات توسعه در بلند مدت نیز محروم می گردد. از جمله دلایل موارد ذیل در صدر امور می‌باشد.

1- بودجه محدود دولت صرف هزینه های جاری می گردد و نظام مصرفی كمابیش ادامه می یابد.

2- محدودیت های بودجه ای ناشی از مخارج دولت مانع از آن می شود كه دولت در كانالها و بخش های ثمر بخش تر و سودمندتری كه جنبه زیربنائی دارد آغاز فعالیت كند.

3- از آنجائیكه منابع مالی مخارج مزبور متكی به بافت سالمی نمی باشد و محدودیت‌های بودجه ای موجب كاهش كمی اقلام تحت پوشش سوبسید گشته و این خود در فرآیند تولید و مصرف اثرات بنیادی نامطلوبی را بجا خواهد گذاشت.

4- جهت تامین بودجه برای سوبسیدهای روز افزون ممكن است دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از كالاهای وارداتی و پرداخت آن به تولیدات داخلی بشود. كه انتخاب و میزان مابه‌التفاوت از كالای مورد نظر اگر در ظاهر قابل قبول باشد ولی ثمرات منفی آن در بلند مدت ممكن است بسیار نامطلوب باشد.

پرداخت سوبسید همچنین ممكن است موجب تشویق و حمایت از تولید كنندگان نالایق گردد. جهت پی بردن به نتایج و مطلوبیت سوبسید ناگزیر از مقایسه منافع عمومی (امری كه معمولاً اندازه گیری آن مشكل و پیچیده است) در ارتباط با مخارج بكار گرفته شده برحسب قیمت ها و مالیات های بالاتر و عدم كارایی، منتج از این نظام می باشیم.

در بعضی موارد منافع عموم فریبنده تر از واقعیات جلوه می كند علی الخصوص در مواردی كه سوبسید به عنوان یك ابزار در مكانیزم قیمت ها مداخله كند. عدم كارآیی (نسبت مقدار تولید شده به مقدار عامل بكار گرفته شده) كه در این امر حاصل می شود شاید كه بیش تر از منافع بدست آمده باشد. در صورتیكه سوبسیدها در راستای تولید یا سایر فعالیتهای اقتصادی در سطح مطلوب اجتماعی برقرار نشوند، منتج به انتقال درآمد ثابت از دولت به بخش ها (صنایع) محدود می گردد. در چنین مواردی، سوبسیدها هنوز ممكن است بدلیل امكان افزایش درآمدی كه نصیب بخش های دریافت كننده و صنایع تا یك حد معقول و مطلوب اجتماعی می كنند قابل توجیه باشند. حتی در این موارد نیز منابعی كه اقتصاد قادر به استفاده های سود بخش تر بود، به منظور تشویق در حفظ صنایع سوبسیدی كه ارزش بازده آن برای جامعه شاید كمتر باشد بكارگرفته می شود.

به عنوان یك قاعده كلی برنامه های سوبسیدی می تواند به نحوی طراحی شوند كه در طی زمان، لزوم استمرار خود را حذف كنند. كوتاهی در تطبیق سیاست سوبسید با تغییر وضع موجود مقدمات برقراری یك پرداخت نالازم ابدی را فراهم ساخته و از بهترین اسلوب بكارگیری منابع در عملكردهای سوبسید ممانعت بعمل می آورد و چه بسا كه این تلاش در سایر مساعی اقتصادی مفیدتر باشد. بنابر نظر اكثر اقتصاددانان سوبسیدهای مستقیم از مزایای زیر برخوردار می باشند

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment