دانلود پروژه بررسی تاثیر مسواك زدن ظهر هنگام در كنترل پلاك میكروبی در روزه داران- قسمت دوم

دانلود پایان نامه

اهداف:

هدف كلی: تعیین رابطه مسواك زدن ظهر هنگام با میزان پلاك باكتریال در روزه دارانی هك در سال 82-81 و 83-82 به دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی دانشكده دندانپزشكی مراجعه نموده اند.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

اهداف اختصاصی:

1- تعیین افراد كه قصد روزه گرفتن در ماه رمضان را داشته و از نظر پریودنشیوم سالم و یا مبتلا به ژنژیویت و پریودنتیت اولیه باشند.

2- تعیین Jinjival Index با توجه به ایندكس Turesky – Gilmove.

3- تعیین Plaqve Index با توجه به ایندكس “Turesky – Gilmore” در روز مبنا یعنی یك هفته قبل از شروع ماه رمضان و بعد از خاتمه 10 روز اول و پس از خاتمه 10 روز دوم.

4- مقایسه متوسط میزان پلاك میكروبی اندازه گیری شده در گروه شاهد و مورد.

5- مقایسه میزان پلاك میكروبی اندازه گیری شده در گروه شاهد و مورد در افراد كه مسواك زدن ظهر هنگام آنها همراه با خمیر دندان بوده است در مقایسه با افرادی كه بدون خمیر دندان مسواك زدند.

فرضیات:

1- افراد روزه داری كه ظهر هنگام مسواك همراه با خمیر دندان می زنند میزان پلاك باكتریال كمتری دارند.

2- افراد روزه داری كه ظهر هنگام مسواك بدون خمیر دندان می زنند میزان پلاك باكتریال كمتری دارند.

3- افراد روزه داری كه ظهر هنگام مسواك نمی زنند میزان پلاك باكتریال بیشتری دارند.

4- افراد روزه داری كه ظهر هنگام مسواك زدن آنها همراه با خمیر دندان است دارای پلاك میكروبی كمتری از افراد روزه داری هستند كه مسواك زدن آنها بدون خمیر دندان است.

تعریف عملی واژه ها:

1- گروه مورد آندسته از افراد روزه داری هستند كه ظهر هنگام مسواك بدون خمیر دندان و با خمیر دندان می زنند.

2- گروه شاهد آندسته از افراد روزه داری هستند كه ظهر هنگام مسواك نمی زنند.

3- از نظر سلامت و بیماری افراد سالم، دارای ژنژیویت و پریودنتیت اولیه بدین صورت تعیین می شوند.

افراد سالم: افرادی كه عمق پاكت های آنها كمتر ازmm3 (میلی متر) باشد و ضمناً تحلیل مارجین لثه ای نداشته باشند و فاقد هرگونه خون ریزی در حین پروب كردن باشند.

ژنژیویت: افرادی كه تورم لثه حداقل در نواحی قدامی دندانهای فك بالا و پائین داشته باشند كه با تغییر رنگ وادم بافتی و از بین رفتن حالت Stippling لثه همراه است.

و در حین پروب كردن حداقل در 10 سایت مختلف دندانها خون ریزی دیده شود.

پریودنتیت اولیه: با عمق پاكت كمتر از mm5 كه حداقل در 10 سایت مختلف دندانها در دهان دیده شود.

4- نحوه ارزیابی پلاك میكروبی با توجه به ایندكس Turesky – Gilmore است.

ایندكس پلاك:

Turesky – Gilmore – Glickman – Modification of the Quiqlely –
Hein (1962)

0= عدم وجود پلاك میكروبی.

1= وجود ذرات پراكنده پلاك میكروبی بر روی طوق دندان.

2= وجود یك لایه پیوسته از پلاك میكروبی بر روی طوق دندان.

3= وجود یك لایه از پلاك میكروبی وسیعتر از یك میلی متر كه كمتر از تاج را پوشانده باشد.

4= وجود پلاك میكروبی بر روی اما كمتر از تاج دندان.

5= پوشش پلاك بر روی یا بیش از تاج.


جامعه مورد بررسی و تعداد نمونه ها:

جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل 60نفر از افرادی هستند كه به طور مستمر به بخش پریوی دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی در سال 1381 و 1382 مراجعه نموده‌اند.

و حداقل دارای 20 دندان هستند. ممكن است كه این افراد دارای درجاتی از سلامتی یا بیماری منظور (سالم- ژنژیویت و پریودنتیت اولیه) باشند.

حداقل 20 روز روزه می گیرند و با محدوده سنی 60-18 سال و افرادی كه دارای شرایط مداخله گر باشند از این جامعه مورد بررسی ما حذف می شوند.

شرایط مداخله گر عبارتند از:

1- وجود هر نوع بیماری سیستمیك.

2- سابقه استعمال دخانیات.

3- مصرف دارو یا آنتی بیوتیك در یك ماه گذشته.

4- عمل جراحی پریودنتال و جرم گیری در طی 6 ماه گذشته.

5- پركردگی های دارای زواید اضافی.

پس از توضیحات لازم در مورد روش كار و اخذ رضایت نامه و ثبت مشخصات تحقیق شروع می شود.

روش و نحوه اجرای تحقیق:

Experimental Randomized Controlled Cross Over Study.

روش تحقیق به شكل راندوم یا تصادفی است و براساس مشاهده، مصاحبه، و فرم اطلاعاتی است. در این تحقیق 60 نفر از افرادی كه به طور مستمر به بخش پریوی دانشكده دندانپزشكی شهید بهشتی در سال 82-1381 و 83-1382 مراجعه نموده اند را انتخاب می كنیم.

این افراد دارای درجاتی از سلامت و بیماری (منظور سالم- ژنژیویت و پریودنتیت اولیه) هستند. دارای حداقل 20 دندان می باشند با محدوده سنی 60-18 سال و فاقد فاكتورهای مداخله گر. و حداقل 20 روز، روزه دارباشند.

پس از حذف فاكتورهای مداخله گر از بین افراد معاینه شده بیماران مورد مطالعه انتخاب و غربال می شوند این كار در 2 مرحله در سال های 81 و 82 انجام می شود.

این افراد به صورت تصادفی یا راندوم یعنی با شیر یا خط یا پرتاب سكه در 2 گروه مورد و شاهد قرار می گیرند.

به طور كلی این تحقیق شامل 2 گروه B,A است. گروه A شامل 30 نفری هستند هك در سال 82-81 مراجعه نموده اند و مطالعه بر روی آنها انجام شده است. در ضمن این گروه (A) گروهی هستند كه ظهر هنگام عمل مسواك زدن را به همراه خمیر دندان انجام می دهند. در ضمن خمیر دندان و مسواك این گروه (A) به طور یكنواخت داده می شود.

(خمیر دندان + Cres و مسواك Oral B)

گروه B شامل 30 نفری است كه در سال 82 مراجعه نموده اند و مطالعه بر روی آنها انجام شده است و این گروه عمل مسواك زدن ظهر هنگام را بدون خمیر دندان انجام می‌دهند در ضمن مسواك های این گروه نیز یكنواخت داده می شود. (مسواك Oral B)

گروه A خود به 2 زیر گروه A2,A1 تقسیم می شود. یعنی 30 نفر گروه A به صورت شیر یا خط یا پرتاب سكه به صورت راندوم یا تصادفی در 2 گروه 15 نفری A1: مورد و A2: شاهد قرار می گیرند.

ضمناً این 2 گروه A2,A1 از نظر سن- جنس- میزان پلاك میكروبی براساس شاخص Turesky – Gilmore و از نظر بیماری های پریودنتال، جرم با یكدیگر Match می‌شوند.

گروه A1 یعنی گروه مورد كه ظهر هنگام عمل مسواك زدن همراه با خمیر دندان را انجام می دهند و گروه A2 یعنی گروه شاهد كه ظهر هنگام مسواك نمی زنند.

شروع تحقیق یكه هفته قبل از ماه رمضان است كه هر 30 نفر گروه A فراخوانده شده و بر اساس ایندكس Turesky – Gilmore میزان پلاك میكروبی آنها اندازه گیری می‌شود. و سپس پایش می شوند با شروع ماه مبارك رمضان گروه A1 كه گروه مورد است اقدام به زدن مسواك به همراه خمیر دندان در ظهرها می نمایند. و این كار تا دهم ماه رمضان یعنی 10 روز بعد ادامه می یابد در همین محدوده زمانی گروه A2 كه گروه شاهد است ظهرها مسواك نمی زنند.

پس از 10 روز یعنی 10 ماه رمضان تا 15 ماه رمضان هر 2 گروه A2,A1 فراخوانده شده و مرحله دوم اندازه گیری پلاك میكروبی برروی هر 2 گروه A2,A1 انجام می شود. ضمناً در این 5 روز یعنی 10 تا 15 ماه رمضان از هر 2 گروه خواسته می شود كه ظهرها مسواك نزنند.

از روز 15 تا 25 ماه رمضان نیمه دوم تحقیق شروع می شود یعنی جای گروه شاهد و مورد عوض می شود بدین صورت كه گروه A1 كه قبلاً گروه مورد ما بود در این زمان گروه شاهد می شود و گروه A2 كه در نیمه اول گروه شاهد بود در این زمان گروه مورد ما می شود. و دوباره از گروه A2 كه مورد است خواسته می شود تا ظهرها مسواك زدن را انجام دهند البته به همراه خمیر دندان. و از گروه A1 (شاهد) خواسته می شود كه در این محدوده زمانی یعنی 15 تا 25 ماه رمضان عمل مسواك زدن را انجام ندهند.

از روز 25 تا 30 ماه رمضان از هر 2 گروه خواسته می شود كه ظهرها مسواك زدن را انجام ندهند در این 5 روز برای سومین بار از هر 2 گروه A2,A1 ایندكس پلاك گرفته می‌شود.

قابل ذكر است كه رعایت بهداشت فردی بدون مداخله در سحر و افطار مطابق عملكرد شخصی افراد است و از آنها خواسته می شود كه از سایر عوامل بهداشتی مثل نخ دندان دهانشویه و غیره استفاده نشود.

و اما گروه B این گروه شامل 30 نفری هستند كه در سال 82 به دانشكده مراجعه نموده‌اند و مطالعه در سال 82 روی این افراد انجام شده است. این گروه (B) نیز مانند گروه A به 2 زیر گروه B2,B1 تقسیم شده و تمام مراحل فوق در مورد آنها انجام می‌شود.

با یك تفاوت كه گروه B از مسواك بدون خمیر دندان استفاده می كنند و تنها مسواك دراین گروه یكنواخت شده است. (مسواك Oral B)

1- در نهایت نتایج حاصله از اندازه گیری پلاك میكروبی A2,A1 با هم مقایسه شده است.

2- نتایج حاصله از اندازه گیری پلاك میكروبی در 2 گروه B2,B1‌ با هم مقایسه می‌شود.

3- نتایج حاصله از اندازه گیری پلاك میكروبی در 2 گروه B,A نیز با هم مقایسه می‌شود.

مسائل اخلاقی تحقیق:

در این تحقیق كلیه مسائل اخلاقی و انسانی یك طرح پژوهشی مد نظر قرار گرفته و موافقت آگاهانه بیماران جلب گردیده و رضایت نامه از بیماران اخذ گردیده كه جزئیات این مسائل در فرم شماره 1 و 3 می باشد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

Leave a comment