دانلود پایان نامه ارشد درباره رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

پرسشنامه پرخاشگری پاس و پری (پ پ)

این پرسشنامه توسط پاس و پری ساخته شده که دارای ۲۹ سوال می باشد. در همه سوالات این پرسشنامه به جز سوالات ۲۴ و ۲۹  که نمره گذاری آنها برعکس می شود، در بقیه سوالات گزینه “بسیار زیاد” نمره ۵ و گزینه “اصلا” نمره ۱ می گیرد، بنابراین دامنه نمرات بین ۱۴۵-۲۹ می باشد. نقطه برش در این پرسشنامه ۸۰ می باشد، به عبارتی فردی که نمره پایین تر از ۸۰ بگیرد ،  یعنی پرخاشگری او پایین است. در این پرسشنامه سوالات ۱، ۵، ۹، ۱۳، ۱۷، ۲۱، ۲۴، ۲۶، ۲۸ مربوط به مولفه پرخاشگری فیزیکی و سوالات ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱۸ مربوط به مولفه پرخاشگری کلامی و سوالات ۳، ۷،۱۱، ۱۵، ۱۹، ۲۲، ۲۹ مربوط به مولفه خشم و سوالات ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰، ۲۳، ۲۵، ۲۷ مربوط به مولفه خصومت است.

یارعلی (۱۳۷۹) برای پایایی پرسشنامه پرخاشگری پاس وپری به روش آلفای کرنباخ برای خرده مقیاس های پرخاشگری فیزیکی،کلامی،خشم وخصومت به ترتیب ضرایب ۸۵/۰ ،۷۸/۰ ،۶۶/۰ ،۶۵/۰ وبرای پایانی به روش تصنیف وترتیب ضرایب ۷۹/۰،۸۰/۰ ،۵۶/۰، ۵۸/۰ را گزارش کرده است. در تحقیق حاضر محقق پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرانباخ ۸۲/۰ به دست آورده است (به نقل از خوش کنش،۱۳۸۶).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

Leave a comment