دانلود پایان نامه ارتباط روابط جنسی با پرخاشگری زنان

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط وجود دارد

: بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط وجود ندارد.

: بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط وجود دارد.

 

جدول ۴-۲-۴- آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی

متغیرآزمون رضایتمندی زناشویی
پیرسون اسپیرمن تعداد وجود ارتباط نوع ارتباط
ابراز عواطف و احساسات جنسی ضریب همبستگی معنی داری ضریب همبستگی معنی داری
۳۷۳/۰ ۰۰۰/۰ ۳۲۴/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰۰ دارد مستقیم

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق آزمون پیرسون و اسپیرمن نشان می دهد که ضرایب همبستگی بین دو متغیر ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی به ترتیب برابر  ۳۷۳/۰ و ۳۲۴/۰  با p- مقدار (معنی داری) برابر ۰۰۰/۰ می باشد، که کوچکتر از سطح معنی داری ۰۱/۰= α است، لذا در این سطح فرض یعنی عدم وجود ارتباط رد می شود و در نتیجه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد. در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از ارتباط مستقیم بین این دو متغیر است یعنی هر چقدر ابراز عواطف و احساسات جنسی زنان بالا رود، رضایتمندی زناشویی آنها نیز بیشتر خواهد شد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگی نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار مورد تأیید است

توجه: با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمره ابراز عواطف و احساسات جنسی، رضایتمندی زناشویی آنان نیز افزایش پیدا می کند که نشان از وجود ارتباط مستقیم بین این دو متغیر است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
  • تعیین ارتباط بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
  • تعیین ارتباط بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
  • تعیین ارتباط بین

  • 1

Leave a comment