دانلود مقاله رشته اقتصاد درباره اعتصاب ها و مذاكره – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

در دوره های كاملخواه نسبی، این تخمین ها پیشنهاد می كنند كه یك اثر منظم میزان حقوق دریافت شده از قرارداد قبلی وجود دارد. این یافته ها متفاوت هستند در تطبیق دادن با مدلهای مذاكره یك باره ای موجود و تأكیدهای نقطه ای كه قرارداد مذاكرات به طور نمونه در سایه یك توافق نامه موجود ادامه می یابد. كار اخیر بوسیله Traey , Peter Crampton(1989) مدل اطلاعات نامتقارن را ارائه می دهد تا برای ادامه مذاكرات بدون یك توقف كاری تحت مدت قرارداد قبلی اجازه دهد. نتایج نخستین آنها پیشنهاد میكند كه سطح حقوق واقعی دریافت شده از قرارداد قبلی انتخاب را بین یك وقفه ی كاری و ادامه مذاكرات كنترل می كند گواهی داده كه این به طور واضح موضوع سودمند تحقیق است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

3- مدت اعتصاب

مدت وقفه های كاری به دلیل محدودیت های داده نسبت به وقوع اعتصاب مطالعات كمتری داشته است و حتی نمونه های بزرگ قرارداد مذاكرات اعتصابات نسبتاً كمتری را ایجاد می كند. و منبع اصلی اطلاعات قرارداد برای كانادا اطلاعاتی را درمورد طول اعتصاب ارائه نمی دهد. هرچند، تجزیه و تحلیل مدتهای اعتصاب بوسیله نسبت حاضر و جامع اعتصابات كمك كرده بودند. اگرچه این لیست ها حاوی اطلاعات خیلی كم درمورد قرارداد مذاكرات مرتبط بوده، آنها یك ضمیمه مفید را برای قرارداد در دسترس، مبنی بر مجموع داده ها فراهم می كنند.

ارزیابی های میانگین و میانه مدت اعتصابات پیشنهاد می كند كه توقف كاری معمول (عادی) كوتاه است؛ دامنه ی میانگین مدت های اعتصابات در قرارداد مذاكرات تولیدی بزرگتر از 40 تا 50 روز در ایالات متحده و كانادا؛ دامنه ی میانه مدت ها از 25 تا 40 روز است. به عنوان یك كسری از میانگین مدت قرارداد، خسارتهایی درحدود 5درصدی زمان كار مشروط به یك اعتصاب، خسارتهای 5% تا 1درصدی مشروط به یك قرارداد مذاكره تندیل می كند. مدت اعتصابات به مقدار خیلی زیاد در سرتاسر صنایع انتظار می رود و قطعاً به احتمال اعتصابات مربوط است. (مقاله من1988)

همانند وقوع اعتصاب، تغییر سری زمانی در مدت اعتصاب به طور سنتی از طریق اشاره به چرخه ی تجارت توضیح داده شده بود و همانند وقوع اعتصاب، شواهد بر مدت اعتصاب دوره ای واضح نیست. برطبق دیدگاه فرضیه ی هزینه مشترك، (1986،1987) Traey (1987) Mcconnell و من (1990) تلاش كردیم تا اثرات متفاوت شرایط بازار كار دوره ای و شرایط بازرا تولید دوره ای را جدا كنیم. ارزیابی Traey یك اثر بسیار منفی میزان وضع استخدام روی مدت مورد انتظار مذاكرات، اما یك اثر جزئی میزان رشد صنعت (روی مدت) را نشان می دهد. من و Mcconnell هر دو با استفاده از نمونه های بسیار بزرگ اعتصاب به اثر منفی ضعیفی از میزان بیكاری بر مدتها و اما اثر مثببت با اهمیت آماری نسبتا بزرگ قیمتهای فروش صنعت روی مدت مورد انتظار اعتصاب دریافتیم.

این ارتباط مثبت به نظر می رسد با شواهد Kennan(1985) و Mark Stewart ,Alan Harrison(1989) در یك ارتباط ی منفی بین مدت اعتصاب و شاخص تولید صنعت مغایر است. Harrison-Stewart‌یك افزایش تقریباً 14درصدی را در مدت اعتصاب از نقطه اوج (قله) تا حداقل (فرورفتگی) شاخص تولید گزارش كرد، در حالیكه Kennan یك افزایش 35درصدی را گزارش كرد. تفاوت ممكن است در بخشی از انتخاب در اندازه گیری تقاضا با قیمت یا كمیت پدید آید. این ممكن است با تفاوت بین تقاضای كل و خاص صنعتی مرتبط باشد. نه Kennan و نه Harrison-Stewart تلاش نكردند تا اثر شرایط تقاضای ویژه صنعتی را كل اقتصاد جدا كنند. در حقیقت، Stewart-Harrison به یك ارتباط خیلی ضعیف بین مدت اعتصاب و محصول ویژه صنعتی نسبت به محصول پهنه اقتصاد دریافت.

یك جنبه ی مدت اعتصاب كه توجه زیادی را جلب كرده، شرح حال زمانی میزان پرداخت مشروط است. در ابتدا Kennam(1980) برای ارزیابی فرضیه ی هزینه مشترك، استفاده از شواهد در مورد شكل عملكرد خطر توافق در هر زمان را پیشنهاد كرده بود. اخیراً Robert Wilson , Kennan (1990) برای تست و مقایسه اطلاعات بخش خصوصی و مدلهای اعتصابات تضعیف شده جنگ استفاده از چنین اطلاعاتی را پیشنهاد كرد این چنین تستی بوسیله مشكل تشخیص درست وابستگی مدت از اثرات ناهمگن مشاهده نشده پیچیده شده است. شواهد در تاریخ در مورد شكل عملكرد خطر تركیب شده است. Kennan(1985) دریافت كه میزان توافق مشروط در ابتدا كاهش و سپس افزایش می یابد. از طریق مقایسه Harrison-stewart وGunderson‌و Angelo Nelino (1988) خطرات كاهش یكنواخت را ارزیابی كردند.

4- اعتصاب و حقوق و دستمزد

یك پیش بینی اصلی مدل Ashenfelter –Johnson و دیگر مدل های اطلاعاتی نامتقارن تك بعدی این است كه نتایج حقوق مذاكره شده و دت اعتصاب به طور نفی به هم مرتبط شده هستند. یك تحقیق اولیه این پیش بینی بوسیله ی Henry Farber (1978) در یك تجزیه و تحلیل طرح ریزی شده خوب در حدود 150 قرارداد مذاكره سازمان داده شده بود. ارزیابی های Farber پیشنهاد می كند كه برنامه سازش در یك میزانی در حدود 6درصد در هر سال دارای شیب رو به پایین است.

در ابتدا برای ارتباط حقوق پرداختی و نتایج اعتصاب با استفاده از یك نمونه ی واضح پرداختهای حقوق مطالعه شده بوسیله W.eraig Riddell (1980) كه از داده های قراردادهای كانادایی از تاریخ 1953 تا 1973 استفاده كردند. عكس مدل  Kidden , Ashenfelter-Johnson دریافت كه اعتصابات به طور قابل ملاحظه ای با افزایش حقوق بیشتر ربط داده شده هستند. Robert Lacroin (1986) خصوصیات مشابه را ارائه كرد كه ارتباط ی مثبت بین پرداخت حقوق و نتایج اعتصاب و كنترل كردن تورم مورد انتظار و میزان رایج بیكاری را تایید می كند. هرچند Lacroin متذكر شد كه ارتباط ی مثبت بین افزایش حقوق و نتایج اعتصاب یك طرز رفتار نامحدود شده اثرات سال را در تغییر برای حقوق نجات نمی دهد. ظاهراً ارتباط ی مثبت حقوق و احتمالات اعتصاب كه در سطح كل است تا در سطح قرارداد فردی. در این خصوص، این جالب است كه متوسط احتمالات اعتصاب صنعتی هم به طور مثبت به میزان حقوق مرتبط است.

در تحقیق اخیر (بوسیله Mcconnel. 1989 و خودمن 1990) قصد دارند تا پیش بینی یك ارتباط ی منفی بین حقوق ها و اعتصابات را در آمریكا و اطلاعات قرارداد كانادایی را تست كنند. برخلاف مطالعات نخستین یعنی مدل تغییرات جزئی حقوق، هر دو مدل من Mcconnel میزان حقوق واقعی مورد انتظار در ظرف مدت یك قرارداد بدست می آید. توازن حقوق در هر دو تحقیق شامل اثرات نامحدود شده سال و اندازه گیری كردن شباهت حقوق و میزان بیكاری و تقاضای صنعتی می شود. با وجود این شباهت ها، دو مطالعه به تفاوت درنتایج منجر شد. در حالیكه Mcconnell یك ارتباط ی منفی قابل ملاحظه ای بین اعتصابات و حقوق واقعی پیدا كرد و در تحقیق من یك ارتباط ی قابل ملاحظه پیدا نشد.

یك تفاوت بین تحقیقات در پوشش صنعتی آنهاست. اطلاعات Mcconnell‌ قراردادهای تولیدی و غیرتولیدی را شامل می شود در حالیكه تحقیق من به صنایع تولیدی محدود شده است. حقیقتاً، Mcconnell دریافت تا حدودی اثرات منفی اعتصاب بیشتر روی میزان حقوق غیرتولیدی است. ارزیابی ها در تحقیق من میزان حقوق كمتر را بعد از اعتصابات خیلی طولانی (150 روز یا بیشتر) پیشنهاد كرده.

هرچند برای اكثر وسیعی از اعتصابات نشان نداد، تفاوت بین این دو تحقیق ویژگی گیج كننده آثار نوشتاری جدید است كه به تصمیم گیری به منظور آسان كردن پیشرفت آینده نیازمند است.

5- نتایج

اگرچه مطالعه اقتصاد خرد اعتصابات و مذاكره كردن هنوز در مراحل ابتدایی است یك شماری از نتایج قابل ملاحظه ای حاصل شده است و نخست، احتمال و شدت مذاكرات كارگری به طور خیلی قاعده مند از صنایع عبور كرده است. دوم، تغییرات در احتمال كی اعتصاب برای یك جفت مذاكره معین با شرایط اقتصادی قابل مشاهده مرتبط می باشد. بیكاری و حقوق واقعی بیشتر در ظرف توافق نامه قبلی كاهش احتمال اعتصابات را می دهد. سوم، متوسط مدت مذاكرات با چرخه ی كلی متفاوت است. همچنین یك دامنه ی وسیعی از یافته های مربوط به عملكرد اعتصاب نسبت به طول مدت قرارداد، دوره ی انقضای قرارداد، و عدم اطمینان كه در اینجا بررسی شده وجود دارد. با این وجود مسائل زیادی باقی می ماند. اثر تقاضای تولید ویژه شركت روی احتمال و مدت مورد انتظار اعتصابات غیرواضح هستند، زیرا بین نتایج حقوق مذاكره شده و اعتصابات فعال ارتباط وجود دارد. به طور قطع این مسائل توجه آینده در دهه بعدی جستجو روی اقتصاد خرد اعتصابات و مذاكره معطوف خواهد كرد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

با فرمت ورد

Leave a comment