دانلود تحقیق در مورد پروژه روانشناسی یادگیری-قسمت دهم

دانلود پایان نامه

 

علل ناتوانی های یادگیری

ناتوانی یادگیری گستره ای بسیار وسیع و متنوع دارد و علل به وجود آورنده آن نیز بسیار گسترده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

در این كتاب ناتوانی های یادگیری به عواملی كه در طبقه بندی والانس و یك لافلین ارائه داده اند استفاده شده شامل علل:

1- عوامل آموزشی: كه منظور فقر آموزشی- محیطی است یعنی فقر كمی و كیفی روش، مواد ومحتوای آموزش از مهمترین عواملی است كه باعث نانوانی یادگیری می شود. مانند تدریس ناكافی نقص دانش علم، شیوه های تدریس ناصحیح.

2- عوامل محیطی: محیط به صورت خاص می تواند در گسترش یا محدود كردن اختلالات یادگیری مهم باشد. موارد عمده محیطی مانند تغذیه، بهداشت، سلامتی، تحریك حسی، تحریك زبانی، رشد اجتماعی و عاصفی در ناتوانی های یادگیری مؤثرند.

3- عوامل روانی: در زمره مهمترین علل به وجود آورنده اختلالات یادگیری تلقی می گردند. كودكانی كه ناتوانی یادگیری به دلیل مسائل روانی دارند، در ادراك، یادآوری، شكل دادن به مفاهیم، پردازش اطلاعات و بیان اطلاعات، كمبود مهارتهای كلامی، ضعف حافظه كوتاه مدت و… دچار كاستی هستند.

4- عوامل فیزیولوژیكی: چون آسیب دیدگی مغزی شدید یا جزئی و آسیب های وارده به سیستم عصبی مركزی باعث ناتوانی یادگیری می شوند. عوامل فیزیولوژیكی به دو دسته ژنتیكی و بیوشیمیایی تقسیم می شوند. كه عوامل ژنتیكی در بسیاری از ناتوانایی های یادگیری مثل دیس لكسی مؤثرند.

تشخیص و ارزیابی كودكان با اختلالات یادگیری

برای تشخیص كودكان مبتلا به اختلالات یادگیری می تواند در دو سطحی و عمقی انجام پذیرد.

مرحله اول: سطحی وقتی است كه معلم می بیند كه شاگرد در یك یا چند واحد درسی دچار مشكل است، او را جهت بررسی به مراجع و مراكز صاحب صلاحیت معرفی می كند.

مرحله دوم: با استفاده از مشاهدات و آزمونهای بالینی تشخیص اولیه را محقق یارد می كنیم كه این كار مستلزم به كار بستن روش ها، ابزار و آزمونهای مختلفی است. هدف آن گردآوری اطلاعات برای مربیان و مسئولان آموزش و پرورش برای برنامه ریزی مواد، محتوا، روش آموزش یاری دهد.

صاحب نظران مراحل زیر را در تشخیص ضروری می دانند.

1- آیا كودك واقعاً ناتوانی یادگیری دارد؟محقق توانایی بالقوه وبالفعل كودك را می سنجد اگر اختلافی بین این دو زیاد بود كودك دچار اختلال است.

2- سنجش میزان تلاش وپیشرفت: هرچه تلاش بیشتر پیشرفت سریع تر است به یك كودك سالم ویك كودك مشكوك، یك شعرداده می خواهند حفظ كنند. اگر كودك سالم 30-15 بار خواندن حفظ شد وكودك مشكوك با 90-80 بار خواندن دچار مشكل بود كودك دچار اختلالات است.( اختلاف میان سطح تلاشی وسطح پیشرفت)

3- تجزیه وتحلیل یادگیری كودك: باید دید كه كودك دركدام مرحله دچار مشكل است. دردریافت اطلاعات- پردازش اطلاعات یا تبدیل آن، كار تحقق باید بسیاردقیق باشد .

4- كشف مانع یادگیری: تكمیل كننده مرحله سوم است.

5- مقابله وتفسیر داده وتنظیم پیش فرض های تشخیص: تأیید پیش فرض ها به وسیله داده های عینی كه از بكار بستن آزمون های استاندارد به دست آمده اند، این تشخیص از آنجا كه مبنای برنامه ریزی آموزشی است از اهمیتی والابرخوردار است.

6- تهیه وتنظیم یك طرح آموزشی براساس پیش فرض ها: هارسون وگراهام 10 گام معرفی كردند:

– كاركنان آموزش وپرورش از نگرانی مدرسه آگاه كردند.

– وضعیت گذشته وكنونی كودك مورد بررسی قرارگیرد.

– موافقت كتبی ازوالدین.

– والدین حق برگشت وانصراف دارند.

– تیم ارزیابی تشكیل شود.

– خلاصه آن بصورت كتبی ارائه شود.

– تیم به ارزیابی ارائه خدمات به تصمیم گیری بپردازد.

– برای دانش آموزان جدید به طرح یك برنامه عمقی اقدام خواهد شد.

– طرح آموزش انفرادی باید پیش از شروع سال تحصیلی.

به دو رویكرد تشخیص می پردازیم:  } الگوی توانایی               الگوی مهارتی {

شیوه های ارزیابی ناتوانایی های یادگیری باهدف تجویز برنامه های آمورشی

توانایی:علت اختلال دردرون كودك است.مشكل دربینایی،شنوایی،ادراكی حركتی و…. است . دراینجا سه فرضیه موجود است:

– اختلالات یادگیری زمینه سازمشكل تحصیلی است – می توان این فرآیند ها را اندازه گیری كرد

– می توان تخفیف داد یا از بین برد.

آزمونهای الگوهای توانایی: ‌}زبانی روانی  استعداد یادگیری روانی آموزشی              تركیب حسی{

الگوی مهارت برتوانایی انجام تكالیف تحصیلی مثل: خواندن، نوشتن، ومحاسبه متمركز است. یعنی ناشی از تجربیات ناكافی   می باشد وآموزش مستقیم مهارت های آنها را رشد خواهد داد.

برای بدست آوردن اطلاعات می توان از روش: 1- پیشینه كاوی . 2- مشاهده بالینی. 3- آزمون های غیر رسمی. 4- آزمون های میزان شده رسمی .

پیشینه كاوی: به جمع آوری اطلاعات درارتباط با قبل از تشكیل نطفه زمان بارداری وكیفیت رشدوتحول جسمانی روانی كودك .

مشاهده بالینی: به دو طریق اطلاعات جمع آوری می شود:

1- مشاهده طبیعی دروضعیت طبیعی.         2- مشاهده طبیعی دروضعیت از بیش تعیین شده.

آزمون های غیر رسمی: توسط محقق ساخته می شود ومعمولاً شامل سیاهه های خواندن، خواندن مستقل ، آموزشی ، ناتوان واژه شناسی، محاسبه، مشكلی كه دراین آزمون است هنجار یابی صحیحی صورت نگرفته تا بتوانیم یك كودك را با  كودك دیگر مقایسه نماییم.

آزمون های میزان شده رسمی: دارای اعتبار وروایتی است . مهمترین عصای فرد تشخیص دهنده است، چون این آزمون ها حد متوسطی را نشان می دهد امكان داد فرد را به ورطه خطا بیندازد.

ویژگی های كودكان مبتلا به ناتوا نی های یادگیری

در بررسی ویژگی های كودكان مبتلا به ناتوانی های یادگیری باید به این اصل مهم توجه داشت كه میزان شباهت های این كودكان با كودكان عادی بسیار بیش از میزان تفاوت های آنها با این كودكان است و معمولاً این ناتوانی ها در زمینه تحصیلی جلوه می كند و این خود باعث ناكامی ها و شكست های تحصیلی می شود و پیامدهای ناگوار روانی و شخصیتی آن  به صورت رفتارهای لجام گسیخته و ناسازگارانه جلوه گر می شود.

این گونه كودكان مضطرب و پرخاشگر، محتاج محبت و نامطمئن نسبت به آینده می باشند. ناتوانی در خواندن از رایج ترین زمینه اختلالات یادگیری است كه ممكن است ناشی از عادات خواندن یا به بازشناسی كلمه یا درك و بازگویی و یا تبدیل سمبل های نوشتاری به آوایی باشد. ناتوانی یادگیری در ریاضیات ممكن است ناشی از عدم توانایی در تمییز اشیا از جهت اندازه  و دسته بندی باشد. مشكلات مربوط به زبان 5 درصد ناتوانی را شامل می شود كه به درك زبان و بیان آن مربوط می شود. اختلالات ادراكی در برگیرنده استفاده از حواس برای تشخیص، تمایل، تفسیر محرك است. عدم هماهنگی عصب عضلانی از اختلالات حركتی است. ناتوانی در روابط اجتماعی منجر به این می شود كه فرد قدرت به عهده گرفتن یك نقش فعال در گروه را از دست می دهد. از ویژگی دیگر كودكان ناتوان دریادگیری در فرایندهای حافظه و توجه و دقت نیز دارای نارسایی هایی می باشند. اقدامات آموزشی باید با توجه به اهداف آموزشی، سن، جنس، طبقه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی باشد وفعالیت ها و برنامه های آموزشی خاص این كودكان، رویكردی آموزشی- درمانی دارد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment