دانلود تحقیق در مورد پروژه تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان-قسمت پنجم

دانلود پایان نامه

 

1- ارزشیابی قبل از شروع برنامه:

این ارزشیابی عمدتاً معطوف به تشخیص وضعیت موجود است. بنابراین از آن تحت عنوان ارزشیابی تشخیصی نام برده می شود. از طریق ارزشیابی قبل از اجرای برنامه میزان اطلاعات تجارب قبلی یادگیرندگان را مورد بررسی قرار می دهند و بر اساس نتایج بدست آمده، برنامه مورد تعدیل و اصلاح قرار می گیرد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

2- ارزشیابی در حین اجرای برنامه:

این نوع ارزشیابی برای تشخیص نقاط قوت و ضعف برنامه و یادگیرندگان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای برطرف ساختن مسائل بكار می رود. به این نوع ارزشیابی اصطلاحاً ارزشیابی تكوینی گفته می شود. این ارزشیابی می تواند حول محور خود برنامه و نحوه یادگیری شركت كنندگان صورت پذیرد.

3- ارزشیابی پس از اجرای برنامه:

هدف اساسی این نوع ارزشیابی عبارت است از بررسی میزان دسترسی به اهداف تعیین شده و كارآیی و اثربخشی برنامه. این نوع ارزشیابی را اصطلاحاً ارزشیابی پایانی یا مجموعه ای گویند. این نوع ارزشیابی كه هدف آن بررسی حسن انجام امور و نیز میزان رسیدن به اهداف برنامه است می تواند بطرق زیر صورت پذیرد.

بررسی نظرات كارآموزان، مربیان

بررسی میزان علاقه و انجام تكالیف كارآموزان

بررسی آمار حضور و غیاب شركت كنندگان

4- ارزشیابی مدنی پس از خاتمه دوره:

این نوع ارزشیابی در محیط واقعی كار صورت می گیرد و هدف آن است كه میزان توانائی افراد شركت كننده در انجام كارها را با توجه به آموزشهای ارائه شده بررسی كند (تأثیر آموزش بر نحوه انجام وظایف) این نوع ارزشیابی را اصطلاحاً ارزشیابی پیگیری می گویند.

برای انجام ارزشیابی پیگیری می توان به محورهای زیر توجه داشت:

بررسی طرز بكار بردن دانشها و مهارتهای آموخته شده

بررسی تغییرات حاصل شده در بازده اقدامات یا محصول

بررسی مدت زمان صرف شده برای انجام یك واحد كار

كارآیی در رفع موانع و شكست

بررسی میزان تقلیل حوادث ناشی از فقدان مهارت

بررسی میزان انتصابات و ترفیعات

علاوه بر موارد فوق می توان به محورهایی نظیر تأثیر آموزش در ساده كردن كار، گردش سریعتر كارها، ازدیاد بازده سازمان، ایجاد روحیه قوی در كاركنان، میزان رضایت سرپرستان و مدیران از كاركنان و … نیز توجه كرد.

بدیهی است بر اساس ارزشیابی انجام شده باید نتیجه را به شكل بازخورد در برنامه های وا كرد تا نقاط ضعف برطرف گردد (1969 warrfester)

برنامه ریزی جهت اجرای فعالیتهای آموزشی:

برنامه ریزی در عصر حاضر در كلیه موارد، یكی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر برای بقای سازمان ها و حتی جوامع بشری است. پرداختن به آموزش در هر رشته و یا دوره ای، با قصد و غرضی همراه است. در جهت نیازهایی مشخص صورت می گیرد. انجام اقدامات و طی كردن مراحل مختلفی را می طلبد و در انجام عملی كردن آن لازم است اصولی مورد نظر قرار گیرد. و مستلزم اقدامی است كه اصطلاحاً برنامه ریزی می شود. قصد از برنامه ریزی، فراهم ساختن پلی است بین دانش مفید و عمل هماهنگ شده هدفمند. مدیران به وسیله برنامه ریزی، نگاهی به جلو دارند. به پیش بینی حوادث می پردازند، خود را برای وقایع احتمالی در آینده آماده می سازند. به تنظیم و طراحی فعالیتها و تدوین توالی منظمی جهت دست یابی به هدفها می پردازند.

مراحل برنامه ریزی و اجرای یك فعالیت آموزشی به شرح زیر می باشد:

1- نیازسنجی آموزشی:

با توجه به توسعه مراكز آموزش، هنوز هم تنوع برنامه های آموزشی محدود می باشد. در بسیاری از موارد، افراد بدون درنظر گرفتن نیازهای آموزشی به دوره های در دسترس اعزام می شود. با توجه به  مطالب بیان شده، جهت اجرای یك فعالیت آموزشی نیاز به بررسی و نیازسنجی آموزشی می باشد.

تعیین دقیق نیازسنجی آموزشی در سازمان ها كاری دشوار است و نمی توان به دلخواه خود كارگاه، دوره، سمینار و … برگزار نمود. انتخاب بهترین نوع آموزش بمنظور ایجاد و یا ارتقاء سطح مهارت نگرش و دانش نیازمند بررسی های عمیق و گاه پژوهش های طولانی است. به نظر می رسد می توان با پاسخ دادن به پرسشهای زیرنیازها آموزشی را سنجید.

1 هدفهای سازمان چیست؟

2 چه وظایفی باید انجام شوند تا این هدفها به دست آیند؟

3 هر یك از كاركنان باید چه رفتارهایی داشته باشند تا بتوانند وظایفی را كه برایش معین شده است انجام دهد؟

كاركنان برای اجرای رفتارهای لازم از نظر مهارت، دانش – نگرش ها چه كمبودهایی دارند؟

جهت آموزش پرسنل در سازمان ها باید واحدی به نام واحد نیازسنجی تشكیل گردد. هدف این واحد تخمین نیازهای آموزشی جاری و آتی كاركنان سازمان بر اساس واقعیت های موجود و ارائه آن به واحدهای برنامه ریزی است. این واحد باید طی یك سال كاری، نیازهای آموزشی كاركنان را برای سال بعد پیش بینی كند. سپس با همكاری واحدهای برنامه ریزی به اولویت بندی نیازها اقدام نماید.

می توان افراد یك سازمان را به چند گروه تقسیم نمود:

1 مدیران و سرپرستان (رده های بالای سازمان)

2 كاركنان (رده های میانی سازمان)

3 پرسنل خدماتی (رده های پائین سازمان)

علاوه بر تقسیم بندی فوق یك دسته آموزشها بصورت عمویم بیان می گردد كه به كلیه پرسنل می توان آموزش داد. بعنوان مثال: چگونه با دیگران ارتباط برقرار نمائیم.

نیازسنجی آموزشی برای هر گروه باید بصورت جداگانه انجام پذیرد.

2- تشكیل تیم های كارشناسی و برنامه ریزی (تخصصی):

بعد از نیازسنجی آموزشی باید جلساتی با افراد صاحب نظر و متخصص ترتیب داد. بهتر است برای هر موضوع حداقل از دو و حداكثر چهار كارشناس استفاده شود.

هدف كلی این تیم تدوین برنامه های آموزشی در جهت رفع نیازهای آموزشی كاركنان پرورش و رشد و توسعه حرفه یا آنان و بهبود عملكرد سازمان می باشد.

وظایف اصلی این تیم را می توان به صورت زیر خلاصه نمود.

همكاری با واحد نیازسنجی در تعیین اولویت ها

تبدیل نیازهای اولویت بندی شده به اهداف آموزشی

تهیه برنامه عمل جهت تحقق اهداف تعیین شده

تدوین هدف های ویژه یا رفتاری

تدوین یا انتخاب محتوا و منابع آموزشی

انتخاب شیوه آموزش از نظر كارگاهی یا دوره ای بودن.

تعیین شرایط شركت كنندگان در كارگاه یا دوره. ازجمله مواردی را كه می توان بعنوان شرایط بیان كرد عبارتند از مدرك تحصیلی – تجانس شغلی – سابقه خدمت – رسمی و یا آزمایشی بودن، دروس پیش نیاز مربوط به فعالیت آموزشی.

پیش بینی شرایط اجرایی

تعیین مدت زمان اجرای برنامه

مدیران – كارشناسان و مسولان برنامه های آموزشی برای رسیدن به هدفهای آموزشی باید مدت لازم و كافی را جهت اجرا درنظر بگیرند، مدت زمان یك برنامه آموزشی باید متناسب با سطح آموزش باشد همانطور كه اگر مدت زمان آموزش كمتر از حد معقول درنظر گرفته شود، ما را به مدت های آموزش نخواهند رساند و اگر مدت زمان برنامه از حد مقول بیشتر باشد حالت خستگی و كسالت در شركت كنندگان به وجود خواهد آورد.

3- تهیه و تدوین دفترچه:

بعد از مشخص شدن تبدیل نیازهای اولویت بندی شده به اهداف آموزشی باید دفترچه آنرا ندوین نمود.

الف) مواردی كه باید رو.ی جلد دفترچه درنظر گرفت عبارتند از:

عنوان از لحاظ كارگاه یا دوره

كارگاه عبارت است از یك نشست علی كوتاه (یك تا هفت روز) كه در آن تازه ترین دستاوردهای یك حوزه معرفتی خاص مورد بررسی قرار می گیرد و هدف آن تولید طرحها، راه كارها – اندیشه ها – معرفتها و نگرشهای نوین است.

دوره عبارت است از آموزش معرفت های كلاسیك مورد نیاز افراد در مدت زمان معین و حذف آن آشنایی با نگرش دانش و مهارت موجود است.

شماره دفترچه:

اگر قرار باشد برنامه آموزشی در چند مرحله و بصورت مكمل بیان شود باید شماره آنرا نیز قید نمود.

شماره ویرایش: امكان دارد بعد از برگزاری و نظرسنجی از اساتید و شركت كنندگان و كارشناسان متخصص مواردی به دفترچه افزود و یا از آن كم كرد بهتر است شماره ویرایش آن مشخص باشد.

تاریخ تهیه دفترچه

رنگ جلد دفترچه

ب) مواردی كه باید در داخل دفترچه قید گردد عبارتند از:

اولین صفحه داخل دفترچه باید نام افرادی كه بعنوان مشاوران برنامه ریز و نام تهیه و تدوین كننده آن نوشته شود.

1- فهرست مطالب

2- مقدمه

3- اهداف برنامه آموزشی

4- شرایط شركت كنندگان

5- مدت زمان برنامه آموزشی

6- جدول درسی

7- عناوین مباحث و شرح فعالیتها

4- اجرا:

نحوه اجرای یك برنامه آموزشی از چگونگی آن پراهمیت تر است.

با توجه به اینكه اجرا محل تلاقی اندیشه و عمل است لذا می توان آن را شالوده عینی برنامه ریزی دانست. اهمیت اجرا برنامه ها می توان به صورت زیر بیان نمود اولاً: اینكه تا وقتی یك برنامه به اجرا درنیامده است مانند این است كه وجود ندارد ثانیاً بهترین برنامه آموزشی تهیه شده به علت اجرای ناقص می تواند نتایج دلسرد كننده ای به دست دهد.

 

مواردی كه باید در اجرا یك فعالیت مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

مشخص نمودن تیم و یا مدیر اجرا (عوامل اجرایی)

شرایط مدرسان

در برگزاری موفقیت آمیز یك فعالیت آموزشی، مربی و یا مربیان از نقش زیادی برخوردار هستند. در صورت داشتن توانایی و مهارت بالای مربیان علاوه بر انجام خوب وظایف محوله می توانند ضعف های احتمالی در اهداف و منابع را نیز پوشش دهند. در انتخاب اساتید باید علاوه بر تأكید بر تخصص و دانش نظری در ارتباط با موضوع، تجربیات قبلی آنها در تدریس و آشنایی عملی با مشاغل مورد نظر توجه نمود.

مشخص نمودن زمان برگزاری:

از نظر كمیت و كیفیت زمان برگزاری فعالیتهای آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است.

مثال: نباید دوره یا كارگاه آموزشی پرسنل مالی را در اسفندماه قرار داد. یا زمان آموزش كارمندان را زمان مراجعه ارباب رجوع در نظر گرفت.

مشخص نمودن تعداد شركت كنندگان در فعالیت آموزشی:

تعداد شركت كنندگان در فعالیتهای آموزشی بر كیفیت اجرای برنامه تأثیر می گذارد. برحسب حذف سطح و روش آموزش، تعداد شركت كنندگان متفاوت خواهد بود. می توان برای فعالیتهای آموزشی علمی و كارگاهی 20 نفر برای فعالیت آموزشی كه بر مشاركت افراد تأئید می شود حداكثر 25 نفر برای آموزش برای كارشناسان ارشد و یا فعالیتهای آموزشی پیشرفته كه مستلزم مشاركت عمیق تر شركت كنندگان باشد 15 نفر را درنظر گرفت.

در اختیار قرار دادن تنخواه به مدیر اجرا

در نظر گرفتن مكان آموزشی.

با توجه به اجرای آموزش در هر آموزش چه كوتاه مدت و چه بلند مدت بعد از اجر باید گزارش دهی و اطلاع رسانی انجام گیرد در پایان هر آموزشی تدوین گزارش دهی و شود. اطلاع رسانی در آموزش ضمن خدمت فوایدذ زیر را در بر دارد.

1- برای مطالب آموزش داده شده در دوره یا كارگاه ضمانت اجرایی و اداری ایجاد می كند

2- مشاركت و مساعدت مدیران و مسئولین را به فعالیتهای آتی افزایش می دهد.

3- زمینه مشاركت بیشتر كاركنان را در دوره ها یا كارگاه ها فراهم می آورد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا” از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

Leave a comment