ب: لواط………………………………………………………………………………………………………………… 29
ج: مساحقه…………………………………………………………………………………………………………….. 30
د: رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………………… 33
گفتار دوم: مصادیق جرایم جنسی بدون تماس و رابطه………………………………………………………. 36
الف: ارتکاب فعل حرام…………………………………………………………………………………………….. 36
ب: دایرکردن مکان فسادوفحشاوتحریک مردم به فساد……………………………………………………… 38
ج: قوادی……………………………………………………………………………………………………………….. 40
د: نگهداری، تولید و تکثیرآثار مستهجن و مبتذل………………………………………………………………. 42
مبحث دوم: مصادیق انحرافات جنسی…………………………………………………………………………… 46
گفتار نخست: انحراف جنسی فردی……………………………………………………………………………… 46
الف: خویشتن نمایی…………………………………………………………………………………………………. 46
ب: مبدل پوشی……………………………………………………………………………………………………….. 49
ج: خودآزاری………………………………………………………………………………………………………….. 51
د: خودارضایی………………………………………………………………………………………………………… 52
ه: چشم چرانی………………………………………………………………………………………………………… 54
گفتاردوم: انحراف جنسی توام با تماس و رابطه……………………………………………………………….. 56
الف: بچه بازی………………………………………………………………………………………………………… 57
ب: حیوان دوستی…………………………………………………………………………………………………….. 59
ج: دیگرآزاری…………………………………………………………………………………………………………. 62

مقالات و پایان نامه ارشد

د: همجنس بازی……………………………………………………………………………………………………… 63
و: انحراف در محیط مجازی……………………………………………………………………………………….. 67
فصل سوم: علل ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی…………………………………………………………… 71
مبحث نخست: علل اجتماعی……………………………………………………………………………………… 72
گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف…………………………………………………………………… 72
گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی………………………………………………………. 75
الف: مشکلات ازدواج دایم………………………………………………………………………………………… 76
ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت…………………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)………………………………………………………… 79
گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا………………………………………………………………………….. 80
گفتار دوم: تکنولوژی و بهبود وضع اقتصادی………………………………………………………………….. 82

یک مطلب دیگر :

الف: جهانگردی جنسی……………………………………………………………………………………………… 83
ب: تجارت سکس……………………………………………………………………………………………………. 84
بخش دوم: چالشهای حقوق ایران درجرایم و انحرافات جنسی……………………………………………. 87
فصل اول: عدم جرم انگاری در برخی از جرایم جنسی……………………………………………………… 87
مبحث نخست: عدم جرم انگاری مطلق و بیان مصادیق……………………………………………………… 88
گفتار اول: ارتباط خشونت آمیز در درون خانواده……………………………………………………………… 89
گفتار دوم: اجبار کردن اعضای خانواده برای شهوترانی به وسیله منسوبین……………………………….. 93
گفتار سوم: زنا برای ازدواج و اخاذی……………………………………………………………………………. 96
مبحث دوم: عدم پیش بینی عنوان خاص و متناسب در قانون………………………………………………. 100
گفتار نخست: روسپیگری…………………………………………………………………………………………… 100
گفتار دوم: جرم جنسی عقیم……………………………………………………………………………………….. 107
گفتار سوم: تعدیات جنسی به اطفال و افراد صغیر……………………………………………………………. 109
گفتار چهارم: خیانت به همسر……………………………………………………………………………………… 113
مبحث سوم: عدم جرم انگاری برخی انحرافات جنسی………………………………………………………. 115
گفتار نخست: انحرافات زمینه یک جرم جنسی………………………………………………………………… 116
الف: ساخت و نگهداری ادوات سکس بدون رابطه­ای مشروع……………………………………………… 116
ب: تنوع طلبی و تعدد زوجات……………………………………………………………………………………. 117
ج: استمنا……………………………………………………………………………………………………………….. 118
د: نزدیکی با حیوانات……………………………………………………………………………………………….. 118
ه- چشم چرانی……………………………………………………………………………………………………….. 119
گفتار دوم: انحراف جنسی توام با تحقیر و تعرض……………………………………………………………. 121
الف: مزاحمت با لمس بدن…………………………………………………………………………………………. 121
ب: عورت نمایی و خطاب قراردادن دیگران…………………………………………………………………… 122
فصل دوم: چالش ناشی از عدم پیش بینی واکنش کیفری و اقدامات تامینی مناسب…………………… 123
مبحث اول: چالش در کشف، تعقیب و تحقیق در جرایم و انحرافات جنسی…………………………… 124
گفتار نخست: مخفی ماندن جرایم و انحرافات جنسی……………………………………………………….. 125
الف: ملاحظات اجتماعی و دینی………………………………………………………………………………….. 125
ب: ترس بزه دیده ازطرح شکایت………………………………………………………………………………… 126
مبحث دوم: ناکارآمدی ابزارهای قانونی در جرایم و انحرافات جنسی……………………………………. 126
گفتار نخست: عدم توجه به مقوله اصلاح و درمان در مجازات‌ها………………………………………….. 127
گفتار دوم: ناتوانی ناکارآمدی از حیث کمیت مجازات­ها…………………………………………………….. 128
گفتار سوم: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *