مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی

مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم. 5
گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت… 5
گفتار دوم: مفهوم شیء، مالك و متصرف… 11
بحث اول: مفهوم شیء (مال) 12
بحث دوم: مالك و متصرف‏ 14
گفتار سوم: مسئولیت ناشى از شئ و فعل انسان‏ 17
بحث نخست: مسئولیت مدنى ناشى از شئ‏ 18
بحث دوم: مسئولیت مدنی  ناشى از فعل انسان‏ 18
گفتار چهارم: مالكیت و حدود آن‏ 19
بحث نخست: قاعده ید (حق مالكیت) 20
بحث دوم: سوء استفاده از حق مالكیت‏ 21
مبحث دوم: مبناى مسئولیت‏ 24
گفتار نخست: نظریه تقصیر. 24
گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر) 25
گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 26
گفتار چهارم: تضمین حق‏ 27

فصل دوم:

64

مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالكیت و نگهدارى‏

مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالك و متصرف بنا 29
گفتار نخست: بنا 30
گفتار دوم: مالك و متصرف‏ 32
بحث نخست: مالك‏ 33
بحث دوم: متصرف‏ 34
گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا 38
بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی.. 39
بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی.. 40
گفتار چهارم: متضرر از بنا 41
بحث نخست: واردین مجاز. 41
بحث دوم: واردین غیر مجاز. 44
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالك یا متصرف… 45
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. 46
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. 48
مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالك و متصرف حیوان. 53
گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. 54
بحث نخست: مفهوم حیوان. 54
بحث دوم: اشخاص مسئول. 56

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: شرایط مسئولیت… 58
بحث نخست: حیوان تحت مالكیت یا تصرف باشد. 58
بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. 61
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالك یا متصرف حیوان. 63
مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه‏ 73
گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالك و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74
بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74
بحث دوم: شخص مسئول‏ 75
بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ 81
گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. 89
بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری.. 89
بحث دوم: وسایل نقلیه آبی.. 91
بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی.. 96
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی.. 100

فصل سوم:
خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. 104
گفتار نخست: شرایط خسارت… 106
بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. 106
بحث دوم: ضرر مسلم باشد. 108
بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. 109
بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. 110
گفتار دوم: انواع خسارت‏ 111
بحث نخست: خسارت مادى‏ 111
بحث دوم: خسارت معنوى‏ 112
بحث سوم: خسارت جسمى‏ 113
مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ 115
گفتار نخست: قوه قاهره‏ 115
گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ 118
گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ 120
گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ 122
نتیجه و پیشنهاد. 124


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *