بند سوم: مقررات نمونه رفتار حرفه ای………………………………………………………………………………26
فصل دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………………………….27
مبحث اول: شرایط ایجاد تعهدات قراردادی وکیل دادگستری……………………………………………………….28
گفتار اول: وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………….29
بند اول: قرارداد کتبی……………………………………………………………………………………………………29
بند دوم: قرارداد شفاهی……………………………………………………………………………………………….29
گفتار دوم: انواع وکالت نامه…………………………………………………………………………………………….29
بند اول: وکالت نامه رسمی…………………………………………………………………………………………….29
بند دوم: وکالت نامه عادی………………………………………………………………………………………………29
بند سوم: وکالت خاص…………………………………………………………………………………………………..29
گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………30
بند اول: تراضی طرفین…………………………………………………………………………………………………..30
بند دوم: اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………..30
الف) اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………30
ب) اهلیت وکیل……………………………………………………………………………………………………………31
بند سوم: موضوع وکالت………………………………………………………………………………………………….31
الف) توانایی موکل برای انجام مورد وکالت…………………………………………………………………………….31
ب) قابل نیابت بودن موضوع………………………………………………………………………………………………32
مبحث دوم: تعهدات قراردادی وکیل دادگستری براساس نوع قرارداد……………………………………………….32
گفتار اول: وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………….32
گفتار دوم: وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………..33
گفتار سوم: وکالت عام…………………………………………………………………………………………………..33
مبحث سوم: تعهدات قراردادی وکیل دعاوی براساس نحوه اعلام………………………………………………….34
گفتار اول: تعهدات مصرح…………………………………………………………………………………………………34
بند اول: موارد اجباری…………………………………………………………………………………………………….35
بند دوم: موارد اختیاری…………………………………………………………………………………………………..36
گفتار دوم: تعهدات ضمنی……………………………………………………………………………………………….37
بند اول: تعهدات شکلی………………………………………………………………………………………………….37
بند دوم: تعهدات ماهوی………………………………………………………………………………………………….38
فصل سوم: تعهدات و الزامات قانونی و عرفی وکیل…………………………………………………………………..40

پایان نامه

مبحث اول: تعهدات قانونی……………………………………………………………………………………………….41
گفتار اول: تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوا…………………………………………………….43
بند اول: رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………….44
بند دوم: اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوا……………………………………………………45
بند سوم: حضور در جلسات دادرسی…………………………………………………………………………………..47
گفتار دوم: تعهد وکیل به صداقت نسبت به موکل و مراجع قضایی………………………………………………….48
بند اول: تعهد وکیل به راستگویی در برابر موکل……………………………………………………………………….48
الف) تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره……………………………………………………………….49
ب) تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم اسناد………………………………………………………………………50
ج) تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی………………………………………………………………………50
بند دوم: التزام وکیل به صداقت در برابر دستگاه قضایی……………………………………………………………….53
گفتار سوم: حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………………………….55
بند اول: اسرار وکالت……………………………………………………………………………………………………….56
الف) سرّ وکالت……………………………………………………………………………………………………………..57
ب) چه کسی امین به شمار می آید…………………………………………………………………………………….57
بند دوم: موارد عدم تکلیف به حفظ اسرار موکل…………………………………………………………………………58
الف) افشاء راز در صورت موافقت صریح موکل……………………………………………………………………………58
ب) افشاء سرّ در مقام ادای شهادت……………………………………………………………………………………..59
ج) افشاء سر در مقام دفاع از خود………………………………………………………………………………………..59

یک مطلب دیگر :

د) افشاء اسرار به منظور جلوگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………………61
مبحث دوم: تعهدات عرفی………………………………………………………………………………………………….62
گفتار اول: رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………………………62
بند اول: اشتباه وکیل در رعایت مصلحت موکل……………………………………………………………………………63
بند دوم: رعایت نکردن عمدی مصلحت موکل……………………………………………………………………………..64
گفتار دوم: امانتداری نسبت به موکل………………………………………………………………………………………65
بند اول: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………………………………………..65
الف) عدم لزوم تقدیم حساب به اقتضای وجود قراین و اوضاع و احوال خاص…………………………………………..65
ب) عدم قدرت وکیل بر تقدیم حساب……………………………………………………………………………………….66
بند دوم: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل………………………………………………………………………66
فصل چهارم: ضمانت اجرای تعهدات وکیل دادگستری……………………………………………………………………..68
مبحث اول: مسئولیت مدنی وکیل……………………………………………………………………………………………70
گفتار اول: مسئولیت قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………….71
بند اول: شرایط مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………………..71
الف) وجود قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..71
ب) نقض عهد…………………………………………………………………………………………………………………….72
ج) ایراد خسارت………………………………………………………………………………………………………………….72
بند دوم: نوع نقض عهد………………………………………………………………………………………………………….73
الف) عدم انجام تعهد……………………………………………………………………………………………………………73
1- اقرار به حق طرف مقابل…………………………………………………………………………………………………….73
2- عدم رفع نقص………………………………………………………………………………………………………………..73
2-1- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خواهان (قرار رد دادخواست)………………………………………………….74
2-2- عدم رفع نقص نسبت به مشخصات خوانده……………………………………………………………………………74
3- عدم حضور در جلسه دادرسی…………………………………………………………………………………………….74
ب) تأخیر در انجام تعهد…………………………………………………………………………………………………………75
1- عدم واخواهی و تجدیدنظر………………………………………………………………………………………………….76
2- عدم وقوع فورس ماژور (قوه قاهره)………………………………………………………………………………………..76
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی (قانونی) وکیل………………………………………………………………………….77
بند اول: عمل زیانبار……………………………………………………………………………………………………………..78
بند دوم: وجود زیان………………………………………………………………………………………………………………79
بند سوم: رابطه سببیت………………………………………………………………………………………………………..80
مبحث دوم: تعقیب انتظامی و کیفری وکیل………………………………………………………………………………….81
گفتار اول: تعقیب انتظامی……………………………………………………………………………………………………..81
بند اول: مراحل رسیدگی……………………………………………………………………………………………………….82
الف) طرح شکایت در دادسرا……………………………………………………………………………………………………82
ب) قرار تعقیب…………………………………………………………………………………………………………………….82
بند دوم: مجازات های انتظامی………………………………………………………………………………………………….83
الف) تعلیق انتظامی………………………………………………………………………………………………………………84
ب) تعلیق کیفری…………………………………………………………………………………………………………………..84
ج) مجازات انتظامی درجه 2 و 1 (اخطار کتبی – توبیخ با درجه در پرونده)…………………………………………………..84
د) مجازات انتظامی درجه 3 (توبیخ با درج در روزنامه رسمی)………………………………………………………………..85
هـ) مجازات انتظامی درجه 4 (تنزل درجه)………………………………………………………………………………………85
و) مجازات انتظامی درجه 5 (انفصال از سه ماه تا سه سال)………………………………………………………………..85
ز) مجازات های انتظامی درجه 6 (محرومیت دائم)…………………………………………………………………………….85
گفتار دوم: تعقیب کیفری وکیل……………………………………………………………………………………………………85
بند اول: جرایم عمومی…………………………………………………………………………………………………………….85
بند دوم: جرایم خاص……………………………………………………………………………………………………………….86
بند سوم: سایر موارد……………………………………………………………………………………………………………….86
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..87
کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….89

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *