و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

 

دانشگاه قم

 

دانشکده آموزش های الکترونیکی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

 

عنوان:

 

قتل عمد غیر مستوجب قصاص

 

استاد راهنما :

 

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

 

استاد مشاور :

 

جناب آقای دکتر خالقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه………………………………………………………………………………………………………..1
الف) بیان مسئله……………………………………………………………………………………………1
ب) پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………2
ج) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………3
د) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………..3
ه) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….3
و) سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………..4
ز) ساختار……………………………………………………………………………………………………..5
فصل اول: کلیات پژوهش
مبحث اول: مفاهیم…………………………………………………………………………………………..8
گفتار اول: مفهوم لغوی………………………………………………………………………………………8
بند اول: مفهوم لغوی قتل……………………………………………………………………………………8
بند دوم: مفهوم لغوی عمد…………………………………………………………………………………..8
بند سوم: مفهوم لغوی قصاص………………………………………………………………………………8
بند چهارم: مفهوم لغوی دیه…………………………………………………………………………………9
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………..9
بند اول: مفهوم اصطلاحی قتل……………………………………………………………………………..9
بند دوم: مفهوم اصطلاحی عمد……………………………………………………………………………11
بند سوم: مفهوم اصطلاحی قتل عمد…………………………………………………………………….12
الف) ارکان قتل عمد…………………………………………………………………………………………13
ب) عنصر روانی عمد………………………………………………………………………………………..16
ج) موارد قتل عمدی…………………………………………………………………………………………17
بند چهارم: مفهوم اصطلاحی قصاص………………………………………………………………………20
بند پنجم: مفهوم اصطلاحی دیه……………………………………………………………………………24
الف) فقه………………………………………………………………………………………………………24
ب) حقوق موضوعه…………………………………………………………………………………………..26
ج) موارد پرداخت دیه از بیت المال………………………………………………………………………….27
مبحث دوم: پیشینه…………………………………………………………………………………………..32
گفتار اول: جهان باستان………………………………………………………………………………………32
بند اول: یونان باستان………………………………………………………………………………………….34
گفتار دوم: ایران باستان……………………………………………………………………………………….34
بند اول: هخامنشیان…………………………………………………………………………………………..34

مقالات و پایان نامه ارشد

بند دوم: اشکانیان………………………………………………………………………………………………36
بند سوم: ساسانیان……………………………………………………………………………………………37
گفتار سوم: ادیان الهی…………………………………………………………………………………………38
بند اول: دین یهود………………………………………………………………………………………………..38
بند دوم: دین مسیحیت…………………………………………………………………………………………40
بند سوم: دین مقدس اسلام…………………………………………………………………………………..44
فصل دوم: موارد و مصادیق قتل های عمدی غیرمستوجب قصاص
مبحث اول: موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص………………………………………………50
گفتار اول: عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی……………………………………………………..50
گفتار دوم: قتل فرزند توسط پدر…………………………………………………………………………………50
بند اول: فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند………………………………………………………51
بند دوم: دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………52
بند سوم: دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………………..54
بند چهارم: قتل فرزند توسط پدر در حقوق موضوعه ایران…………………………………………………….55
گفتار سوم: قتل به اعتقاد مهدورالدم……………………………………………………………………………56
بند اول: قتل های ناموسی……………………………………………………………………………………….58
بند دوم: قتل در فراش……………………………………………………………………………………………..59
بند سوم: قتل مرتد…………………………………………………………………………………………………59
الف) حربی………………………………………………………………………………………………………….59
ب) حکم مرتد از دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………61
ج) حکم مرتد از دیدگاه اهل سنت……………………………………………………………………………….61
بند چهارم: قتل ساب النبی………………………………………………………………………………………62
الف) جرم سب النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت…………………………………………………………….64
گفتار چهارم: قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………………….66
بند اول: فقه امامیه………………………………………………………………………………………………..66
بند دوم: اهل سنت………………………………………………………………………………………………..67
مبحث دوم: قتل های مردد بین عمدی و قتل غیرعمدی………………………………………………………70
گفتار اول: قتل بالغ توسط کودک (صغر)………………………………………………………………………….70

یک مطلب دیگر :

گفتار دوم: جنون…………………………………………………………………………………………………….75
بند اول: نحوه احراز جنون…………………………………………………………………………………………..76
بند دوم: آثار جنون…………………………………………………………………………………………………..76
گفتار سوم: قتل دیوانه توسط عاقل………………………………………………………………………………77
گفتار چهارم: قتل در حال مستی…………………………………………………………………………………78
بند اول: مستی از نظر میزان تأثیر بر دستگاه عصبی………………………………………………………….80
الف) مستی تام…………………………………………………………………………………………………….80
ب) مستی نسبی………………………………………………………………………………………………….81
ج) مستی بر مبنای قصد شخصی مست……………………………………………………………………….82
د) مستی ارادی…………………………………………………………………………………………………….82
ه) مستی غیر ارادی………………………………………………………………………………………………..85
فصل سوم: احکام و آثار کیفری و مدنی قتل عمد غیر مستوجب قصاص
مبحث اول: تبدیل قصاص به دیه به علت فرار قاتل……………………………………………………………..89
مبحث دوم: مجازات قتل فرزند توسط پدر………………………………………………………………………..90
گفتار اول: قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران………………………………………………………………..93
مبحث سوم: مجازات قتل به اعتقاد مهدورالدم…………………………………………………………………94
گفتار اول: احکام قتل در فراش……………………………………………………………………………………96
مبحث چهارم: احکام قتل کافر توسط مسلمان………………………………………………………………..105
گفتار اول: قصاص مسلمانان و کفار در قانون قدیم…………………………………………………………….105
گفتار دوم: قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید……………………………………………………………106
گفتار سوم: احکام و مقررات مربوط………………………………………………………………………………107
مبحث پنجم: احکام قتل دیوانه توسط عاقل…………………………………………………………………….109
مبحث ششم: حکم قتل عمد توسط صغیر……………………………………………………………………..109
مبحث هفتم: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی…………………………………………………………..110
گفتار اول: قصاص و حفظ نظم و امنیت اجتماعی……………………………………………………………….110
بند اول: حیات ناشی از اجرای قصاص……………………………………………………………………………118
بند دوم: حیات ناشی از تشریع قصاص…………………………………………………………………………..119
بند سوم: قصاص و پیشگیری از انتقام فردی (تشفی مجنی علیه یا اولیای دم)…………………………..123
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….128
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..131
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………133
چکیده:
مجازات قتل عمدی اصالتا قصاص است اما همیشه اینطور نیست ، یعنی صرف ارتکاب قتل عمد موجب قصاص نیست بلکه شرایط دیگری هم لازم است ، که اگر این شرایط نباشد قصاص ممکن نیست . مواردی از قتل عمدی که قاتل قصاص نمی شود را میتوان به ۳ دسته تقسیم کرد :الف- قتل هایی که مشمول علل موجهه هستند (قتل عمدی شخص مهدور الدّم، قتل عمدی که در مقام دفاع مشروع ارتکاب می یابد،قتل در فراش) ب- قتل هایی که در آنها موارد سقوط قصاص وجوددارد. (گذشت ولی دم ، مطالبه دیه ، فوت قاتل….) ج- قتل های عمدکه موجب قصاص نیست. (قتل فرزند توسط پدر، قتل دیوانه توسط عاقل….). حال در این گونه موارد سوال این است که در صورت عدم قصاص قاتل، برای برقراری نظم اجتماعی چه راهکاری وجود دارد که در این تحقیق به صورت کتابخانه ای و بهره برداری از پرونده های قضایی مطروحه در محاکم قضایی به مصادیق رافع قصاص در قتل عمد و نحوه احقاق حق اولیا دم پرداخته شده است. هر چند در این میان افرادی که عزیزان خود را به هر دلایلی از دست داده اند و قاتلشان مجازات نشده است، به امنیت اجتماعی و عدالت بدگمان هستند و این گروه در صورت عدم کنترل و هدایت چه بسا به هنجارشکنان جامعه تبدیل خواهند شد تا انتقام خود را از قانون، جامعه و امنیت اجتماعی بگیرند.
مقدمه:
در بسیاری از موارد از طریق افراد جامعه و رسانه های جمعی و یا در سمینارهای تخصصی در خصوص عدم قصاص برخی افراد با توجه به انجام قتل عمد خوانده یا شنیده بودیم و این موضوع که چرا برخی افراد که مرتکب جرم قتل عمد شده اند قصاص نمی شوند سئوال بسیاری از افراد جامعه است که در ذهن با آن کلنجار می روند.
در کتب فقهی و حقوقی و احادیث ، قصاص به عنوان یکی از مجازاتهایی است که مقنن در تقسیم بندی های بعمل آمده از انواع مجازات، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 و 16 بدان اشاره کرده است در واقع مجازاتی که جانی بدان محکوم می شود و باید با جنایت وی برابر باشد که این جنایت می تواند منجر به قتل شود یا منجر به جراحت در فرد مجنی علیه گردد. اما همیشه قصاص در حق جانی اجرا نمی گردد چرا که مواردی در قانون پیش بینی شده است که بنا به شرایط خاصی قصاص ساقط می گردد.
لذا در این تحقیق به طور مبسوط به بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی حقوقی و فقهی قتل عمد و قصاص، دلایل رافع و شرایط عدم قصاص قاتل از دیدگاه اهل سنت و امامیه و همچنین حقوقدانان و تطبیق نظریات فقها و حقوقدانان اهل سنت و امامیه و چرایی عدم قصاص و نتیجه آن بر امنیت اجتماعی مورد بحث قرار گرفته است.
الف: بیان مسئله
تشریع مجازات قصاص یك گام بسیار مهم در ایجاد یك نظام كیفرى عادلانه و به دور از هرگونه افراط و تفریط است.

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *