گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها………………………………………………………………………………….. 43
بند اول: مفاد قرارداد روشن است……………………………………………………………………………………………… 45
بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است………………………………………………………………………………………………… 46
بند سوم: قرارداد ناقص است……………………………………………………………………………………………………. 47
گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی ………………………………………………….. 47
بند اول: قرارداد ومتن آن………………………………………………………………………………………………………….. 48
بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین…………………………………………………………………………………………….. 49
بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………………………………. 50
بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین……………………………………………………………………………………… 51
مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی…………………………………………………….. 51
گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی ……………………………………….. 51
گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی  متعاقدین ……………………………………………….. 52
گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت………………………………………………………………………………. 53

پایان نامه

گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد………………………………………………………………… 55
فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی ………… 57
مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی…………………………………………….. 58
گفتار اول:مبانی حسن نیت……………………………………………………………………………………………………….. 58
بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق……………………………………………………………………. 58
بند دوم: عدالت و انصاف و عرف…………………………………………………………………………………………….. 61
بند سوم: شرط ضمنی………………………………………………………………………………………………………………. 63
بند چهارم: نظم در قراردادها ……………………………………………………………………………………………………. 64
گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………….. 65
بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل…………………………………………………………………………………….. 65

یک مطلب دیگر :

بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی ………………………………………………………………………. 71
مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی ……………………………………. 72
گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی……………………………………………………………….. 72
بند اول: نقش محدوده……………………………………………………………………………………………………………… 72
فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………. 74
مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی………………………………….. 75
گفتار اول: اصل آزادی مذاکره …………………………………………………………………………………………………. 76
بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو…………………………………………………………………………. 77
بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی ………………………………………………………………. 78
گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره……………………………………………………………………. 79
گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد…………………………………………………………………………………….. 81
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی……………………………………….. 83
گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی……………………………………………………………………………………. 83
بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………………………. 84
بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات…………………………………………………………………… 85
بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد………………………………………………………………….. 85
بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات …………………………………………………………………………. 86
بند پنجم: رجوع از ایجاب………………………………………………………………………………………………………… 86
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 87
بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 87
بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده…………………………………………………………………………………………… 87
بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه………………………………………………… 88
گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی…………………………………………………………… 89

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *