2-2-2-3 عنصر روانی جرم. 49
2-3. ضمانت اجراها 51
2-3-1. ضمانت اجرای انتظامی.. 51
2-3-2 ضمانت اجرای کیفری.. 55
2-3-3ضرورت بازنگری در قوانین.. 57
فصل سوم
3-1تبیین زیرمیزی پزشکان از منظر جرم شناسی.. 61
3-1-1 علل اخذ زیرمیزی گرفتن پزشکان. 61
3-1-1-1 عدم نظارت بر کار پزشکان. 62
3-1-1-1-1خود نظارتی یا نظارت خصوصی… 63
3-1-1-1-2 نظارت بیرونی… 64

پایان نامه و مقاله

3-1-1-2 غیر واقعی بودن تعرفه ها 69
3-1-1-3 فقدان آگاهی بیماران و اطرافیان آن ها 71
3-1-1-4 بازدارنده نبودن قوانین و ضمانت اجراها 74
3-2-2 راه کارهای پیشگیری از زیرمیزی گرفتن پزشکان. 78
3-2-2-1 اصلاح ساختار اداری و مدیریتی.. 82
3-2-2-2 اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی.. 85
3-2-2-2-1 آموزش همگانی… 86
3-2-2-2-2توجه به احیا و آموزش اخلاق حرفه ای… 87
3-2-2-3حمایت از مطبوعات و آزادی بیان برای انعکاس فساد. 89
فصل چهارم

یک مطلب دیگر :

نتیجه گیری …………93
پیشنهادات ……… 95
منابع و مآخذ.. …97
فهرست منابع فارسی………97
فهرست منابع غیرفارسی………….100
سایت ها…………..101
چکیده انگلیسی……….102
چکیده :
نیاز به سلامت یکی از نیازهای اساسی هر جامعه بشری می باشد به گونه ای که یکی از اساسی ترین  هدف ها ی نظام سلامت سعی در ارتقا کمی وکیفی این نیاز می باشد .اما متاسفانه ما شاهد اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکانی که به مردم خدمات سلامت را ارایه می دهند می باشیم  به  گونه ای که نظام سلامت را درگیر  خود کرده است .پدیده ای که که هم بر شخص مریض اثر مستیقم دارد و هم بر خانواده واطرافیان که نشان دهنده گستردگی اثر این پدیده می باشد.
در این پایان نامه سعی بر این است که این پدیده که در نظام سلامت جامعه متاسفانه شاهد آن می باشیم از دیدگاه حقوقی وجرم شناختی مورد بررسی قرار گیرد .دیدگاه حقوقی از آن جهت که آیا این پدیده دارای عنوان مجرمانه می باشد و اگر هست تحت چه عنوانی قرار می گیرد و دیدگاه جرم شناسی سعی در بررسی علل وقوع این پدیده وراهکارهای مبارزه با این پدیده می باشد.
روش کار ما در گرداوری مطالب پایان نامه با توجه به مبنا و ماهیت موضوع انتخابی، تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است. در این راستا با مراجعه به کتابخانه ها، مراکز پژوهشی، دانشگاه ها و وب سایت های علمی جهت مطالعه منابع و فیش برداری از آنها اقدام شده و سپس بر اساس منابع گردآوری شده است.
با  توجه به مراجعه  به منابع مرتبط به موضوع  به نتایج مختلفی که  در بحث حقوقی وجرم شناختی این پدیده دست یافتیم به گونه ای که می توان از نظر حقوقی به این یافته اشاره کرد که این پدیده به عمل مجرمانه رشوه یکسان می باشد و از نظر جرم شناختی یکی از علل وقوع این پدیده غیر واقعی بودن تعرفه های پزشکی می باشد. از راهکارهای پیشگیری این پدیده به تقویت اخلاق حرفه ای  پزشکان به منظور پیشگری از این پدیده اشاره کرد.
پدیده اخذ مبالغ غیر رسمی توسط برخی از پزشکان که این عمل در زبان محاوره تحت عنوان زیر میزی به ان اشاره می شو د نشان دهنده شیوع این پدیده در نظام سلامت می باشد به گونه ای که حتی برخی خود را محق اخذ این مبالغ از مریض می نمایند .پزشکانی که تحت پوشش استخدامی دولت قرار نمی گیرند عمل آنان را باید در حیطه تخلف انضباطی مورد توجه قرار داد اما پزشکانی که در بیمارستانهای دولتی مشغول به کار می باشند تحت عنوان جرم رشوه مورد توجه قرار می گیرد. عدم وجود تعرفه مناسب کار پزشکان از علل وقوع این پدیده می باشد همانگونه که به آن اشاره شد رساندن تعرفه ها به سطح واقعی میتواند از این پدیده جلوگیری کند .

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *