در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

 

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

واحد دامغان

 

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 

گرایش فقه وحقوق اسلامی

 

عنوان

 

تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

 

استاد راهنما

 

دکتر مهدی ذوالفقاری

 

استاد مشاور

 

دکتر احمدرضا بهنیافر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                  صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2
الف}بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………..2
ب}سؤلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3
ج}فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3
د}اهداف وکاربردها……………………………………………………………………………………………………………………..3
ه}روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………3
و}معرفی پلان…………………………………………………………………………………………………………………………….4
فلسفه حرمت زنا…………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل اول:اقسام حدزنا،راههای اثبات آن وامکان سقوط حدپس ازصدورحکم
1-1-واژه شناسی واقسام حدزنا…………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-1-حد…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-1-1-2-جرم……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-1-3-زنا………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-2-انواع حدزناوراههای اثبات آن……………………………………………………………………………………………14
1-1-2-1-حدقتل ومواردآن…………………………………………………………………………………………………………23
1-1-2-2-حد رجم ومواردآن…………………………………………………………………………………………………..25
1-1-2-3-حد جلد ومواردآن………………………………………………………………………………………………..28
1-1-2-4-سایرمجازاتهای حدی برای زنا………………………………………………………………………………………29
1-2-امکان سقوط حد زنا پس ازصدورحکم…………………………………………………………………………..31
1-2-1-سقوط به سبب توبه پس ازصدورحکم………………………………………………………………………………31
1-2-2-سقوط به سبب انکارپس ازاقرار………………………………………………………………………………………..45
1-2-2-1-سقوط به سبب عوارض دیگر………………………………………………………………………………………48
1-2-2-1-1-عفومحکوم …………………………………………………………………………………………………………..48
1-2-2-1-2-فرارحین مجازات……………………………………………………………………………………………….50
1-2-2-1-3-فرارشهود………………………………………………………………………………………………………….50
1-2-2-1-4-اسلام آوردن مجرم……………………………………………………………………………………………..51
1-2-2-1-5-گذشت بزه دیده…………………………………………………………………………………………………51
فصل دوم:کیفیت اجرای حدرجم وجلد
2-1-افرادواجدصلاحیت اجرا………………………………………………………………………………………………….54
2-1-1-روایات وارده…………………………………………………………………………………………………………….55
2-1-2-فتاوی فقها………………………………………………………………………………………………………………..58
2-1-3-امکان اجرای حد درزمان غیبت…………………………………………………………………………………..60
2-2-شرایط عمومی اجرای حدزنا…………………………………………………………………………………………..61
2-2-1-علنی بودن………………………………………………………………………………………………………………..61

مقالات و پایان نامه ارشد

2-2-2-حضورجمعی ازمؤمنین……………………………………………………………………………………………….68
2-3-شرایط اختصاصی حدجلد………………………………………………………………………………………………70
2-2-1-اعتدال هوا هنگام اجرای حکم…………………………………………………………………………………….70
2-3-2-کیفیت وحالت اجراومحکوم هنگام اجرا……………………………………………………………………….71
2-2-2-1-عدم اجرادرهنگام حمل واستحاضه زن……………………………………………………………………..71
2-2-2-2-عدم اجرادرحالت بیماری……………………………………………………………………………………….72
2-2-2-3-وضعیت محکوم هنگام زدن ضربات………………………………………………………………………..74
2-4-کیفیت اجرا وشرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………..77
2-4-1-شرایط اختصاصی حدرجم…………………………………………………………………………………………77
2-4-2-وضعیت اجرای حدرجم درقانون جدید مجازات اسلامی……………………………………………….79
فصل سوم:کیفیت استیفاءحدقتل وسایرمجازات های حدی زنا
3-1-کیفیت استیفاء حدقتل……………………………………………………………………………………………………82
3-2-کیفیت استیفاءسایرمجازات های حدی زنا……………………………………………………………………….90
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………93
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….94
منابع ومأخذ………………………………………………………………………………………………………………………..95
الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………95
ب)منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………….96
ج)پایگاههای اینترنتی…………………………………………………………………………………………………….97
د)فرهنگ ها…………………………………………………………………………………………………………………98
ه)قوانین ولوایح…………………………………………………………………………………………………………….98
خ)مقالات……………………………………………………………………………………………………………………98
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………99
چکیده
یکی ازاصول کلی برای اجرای حدوداصل لزوم اجرای حد می باشدیعنی اگرکسی مرتکب جرمی شودباتوجه به شرایطی که قانون تعیین کرده است بایدحدرابراوجاری کرد.روایتی ازامام صادق که مؤکداین اصل استایشان فرمودند:درکتاب حضرت علی (ع)ٱمده است که ایشان باشلاق یانصف آن یابعض آن حدرااجرا می کردند واگرخدمتکاری پیش اومی آوردند که هرچند درکی نداشت حدی ازحدودالهی راتعطیل نمی کرد،به اوگفته شدچگونه شلاق می زد?فرمود:شلاق راازوسط یا ثلث آن به دست می گرفت وبراساس سن به اوشلاق میزدوهرگزحدی ازحدودالهیراباطل نمی کردازموارددیگری که باید دراجرای حدبه آن اشاره کرداین است که حدودالهی

یک مطلب دیگر :

چگونه یک مصاحبه شغلی را با موفقیت پشت سر بگذاریم؟

 بایدسریعاًاجراشودوتأخیردراجرای حدجایزنیستکه بازهم ازحضرت علی(ع)سفارش شده است کهمی فرمود:{لیس فی الحدودنظرساعة} یعنی دراجرای حدتأخیرروانیستوآخرین عاملی که دراجرای حدجایز نیست عبارتست ازشفاعت وکفالت.

زنا یکی ازاموری است که هرجامعه ای اعم ازکوچک یابزرگ،عقب مانده یا پیشرفته، فقیریاغنی بدان مبتلا وکم وبیش آن راتجربه می کند به گونه ای که میتوان گفت علل وریشه بسیاری ازمشکلات جوامع شیوع زنا درآن میباشد.هرچندجامعه ازافراد مختلف ومتفاوت بوجودآید این أمربازهم سیروسلوک خودرادرپیشمی گیرد ودامن گیربسیاری ازافراد جامعه میشود وآن جامعه رادر کام مرگ فرو میبرد این امردرهرزمان ومکانی ودرهرقوم ومللی جایگاه خود راحفظ میکندواشخاص زیادی راقربانی دسیسه های پلید خودقرارمیدهدوجودامیال وخواسته های فرد از یکسو وعوامل تحریک آمیز ازجانب دیگران ازسوی دیگردست به دست هم داده واورادررسیدن به این اهداف شوم یاری می کند.
یکی ازعواملی که ازوقوع چنین جرمی جلوگیری میکند وجودابزارقدرتمندی به نام قانوناست که درجوامع مختلف خودنمایی میکند ،به همین دلیل هرجامعه ای برای پیشبرد اهداف خوددرمسیرسالم ازوجود قانون بی بهره نیست همه ی دانشمندان وعلما صرف نظراز افکار وعقایدخاص خود دراین نکته یعنی درمورد لزوم وضرورت قوانین ومقررات با هم اتفاق نظردارندبنابراین باید باتکیه براصل الزامی بودن قانون ومقررات ازانجام این عمل ناپسنددوری کنیم.
مادراین پایان نامه برآن شده ایم که دررابطه با حدزنا،انواع واقسام آن وراههای ثبوت وسقوط آن توضیحاتی بیان کنیم.
واژگان کلیدی:حد،زنا،استیفاء،اجرای حکم
مقدمه
الف)بیان موضوع:
هرجامعه برای حفظ نظم وصیانت ازجان ومال وناموس مردم ودر جهت اجرای عدالتمقررات خاصی وضع می کند که ازمیان آن قوانین،آیین دادرسی کیفری ازاهمیت وحساسیت ویژه ای برخوردارمی باشد چرا که قواعدآیین دادرسی کیفری مترقی ودقیق می باشد به طورقطع، آزادیهای مشروع افرادوحقوق آنان تحت این قواعد بهتر وبیشترتأمین خواهدشد. درنظام حقوقی کشورما قانون آیین دادرسی کیفری راه فراز ونشیبی راپشت سرگذاشته است وبه نظر می رسد اوج پیشرفت آیین دادرسی کیفری در ایران،قانون سال 1290 واصلاحات بعدی آن می باشد. که به دنبال تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال1373 واستقرارمحاکم عمومی، نهایتاً درسال1378 کنارگذاشته شد وقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری مصوب 1378 جایگزین آن شد.
درهردوقانون ،اجرای احکام کیفری ازمسائل مهم ومورد توجه قانون گذاربوده است وبه نظرمی رسد ازجمله مواردی که قانونگذار توجه کافی درخصوص آن عنایت نداشته است – معمولاً درموارد زیادی جعل حکم صورت نگرفته ویا به صورت مبهم ومجمل تعیین تکلیف نموده است-همین موضوع اجرای احکام کیفری می باشد که جادارد قانونگذار دراین خصوص دقت وتوجه بیشتری به عمل آورد.
اساتید حقوق جزا دررشته آیین دادرسی کیفری ،فرایندهای رسیدگی به پرونده کیفری را 4یا5مرحله تقسیم نموده وآخرین مرحله ی آن رااجرای حکم میدانند.به طورخلاصه ،به محض وقوع جرم،دستگاه عدالت کیفری اعم ازپلیس ودادسرا ودادگاه های جزایی واردعمل گردیده وپس ازکشف جرم وتعقیب متهمان به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی راانجام وبافرض احرازمجرمیت، پرونده باصدورکیفرخواستبه دادگاه جزایی ارسال ودادگاه پس ازانجام رسیدگی های لازم،بافرض احرازگناه کاری،متهم رابه تحمل مجازات،محکوم وبافرض تأییدحکم ولازم الاجراشدن آن،بالاخره نوبت آخرین مرحله ی دادرسی که اجرای حکم است فرامیرسد.اجرای حکم درقالب اعمال مجازات ویااقدامات تأمینی وتربیتی درواقع نتیجه وثمره همه ی فرایندهاواقدامات صورت گرفته درمراحل قبلی است. به یک معنا تمام نهادهای کیفری واصول وقوائد حاکم برروندرسیدگی به یک پرونده کیفری وتلاش ها وزحمات بی وقفه دادرسان برای رسیدن به همین مرحله است. مرحله ای که بااجرای مجازات علیه مجرم، واکنش اجتماعی به صورت سرکوبگرانه ویاپیشگیرانهدرقبال پدیده بزه،آشکارمیشودوبنا به اصطلاح عدالت اجرامیشود.
درنهایت بااین واقعه ی تلخ روبروهستیم که درواحدهای اجرای احکام کیفری معمولاازقضات جوان وبدون هیچ گونه سابقه وتجربه کاری استفاده میشودومهمترین وحساس ترین مرحله ازمراحل دادرسی کیفری به دست کسانی سپرده میشود که ازدانش وتجربه کافی برخوردارنیستند وچه بساخوداینهامشکلات جدیدی راتولید وفرایند احقاق حق واجرای عدالت رابه تأخیرانداخته یاتعطیل میکنند.
در کشورما ودر قوانین موجود وحتی درشرع انور اجرای احکام جزایی تابع تشریفات خاصی است مثلاً نحوه ی اجرای شلاق حدی باشلاق تعزیری تفاوت دارد.دراین میان اجرای احکام حدود ازاهمیت به سزائی برخوردار است. به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.
ب)سؤلات تحقیق:
1-آیا دراجرای حدزنا بین زن و مرد تفاوت قائل می شود؟
2-آیااجرای احکام حدزنافوری می باشد؟
ج)فرضیه تحقیق:
1-دراجرای مجازات های حدی به ویژه حدزنامی توان درکیفیت وکمیت برای زن و مرد تبعیض قائل شد.
2-باتوجه به آیات وارده می توان گفت اجرای حدود مخصوصا حد زنا،فوری و تأخیردرآن جایزنیست.
د)اهداف وکاربردها:
هدف از این تحقیق بررسی چگونگی اجرای مجازات حدزنا برمحکوم وکیفیات آن می باشد که این أمرخودباعث میشود بااجرای مجازات علیه مجرم،واکنش اجتماعی به صورت یک ابزارسرکوبگرانه یا پیشگیرانه درقبال پدیده بزه، آشکارشود وبه نوعی عدالت درجامعه فراگیرشود .
ه)روش تحقیق:
روش مطالعه کتابخانه ای وتحلیل اطلاعات برنگارش این پایان نامه به کار رفته است.
و)معرفی پلان:
به طورکلی آنچه دراین رساله مورد بحث قرارخواهدگرفت بررسی، تجزیه وتحلیل کیفیت اجرای حد زنا می باشد که در3 فصل گردآوری شده است.فصل نخست به تحلیل وتبیین فقهی اجرای احکام حد زناشامل اقسام حد زنا،راههای اثبات وامکان سقوط آن وفصل دوم به کیفیت اجرای حدرجم وجلدودرنهایت فصل سوم به کیفیت استیفاءحدقتل ودیگر مجازات

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *