گفتار اول : بررسی آماری کار کودکان در جهان…………………………………………………………….. 40
بند اول) توزیع کودکان کارگر بر اساس گروه سنی………………………………………………… 40
بند دوم) توزیع کودکان کارگر بر اساس جنسیت…………………………………………………… 41
بند سوم) توزیع منطقه ای کودکان کارگر……………………………………………………………….. 41
بند چهارم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس گروه سنی………. 41
بند پنجم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس جنسیت……………. 41
بند ششم) توزیع کودکان کارگر بر اساس بخش اقتصادی…………………………………….. 41
گفتار دوم: ضرورت ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………….. 42
بند اول) آسیب پذیری کودکان با توجه به وضعیت عمومی بدن……………………………. 44
بند دوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس پوست بدن……………………………………………… 44
بند سوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس ساختار مغز……………………………………………. 44
بند چهارم) آسیب پذیری کودکان بر اساس دستگاه های معدی روده ای،
غدد درون ریز و تناسلی و عملکرد کلیوی………………………………………………………………… 45
بند پنجم) آسیب پذیری کودکان بر اساس سیستم آنزیم های سم زدا………………… 45
بند ششم) آسیب پذیری کودکان بر اساس فشار فیزیکی/ حرکات تکراری…………… 45
بند هفتم) آسیب پذیری کودکان بر اساس نبود رشد رفتاری و شناختی……………… 45
بند هشتم) دیگر عوامل خطرناک برای کودکان……………………………………………………….. 46
گفتار سوم: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان…………………………………………………. 46
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند اول) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………. 46
بند دوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 47
بند سوم) اعلامیه جهانی حقوق کودک……………………………………………………………………. 47
بند چهارم) کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………….. 47
بند پنجم) اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال ……………………………………………………… 48
بند ششم) اسناد مربوط به کارهای خطرناک ………………………………………………………….. 48
بند هفتم) کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی)……………………. 49
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 49
فصل سوم :  تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای ممنوعیت کار کودک ……. 53
گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر در راستای ممنوعیت کار کودک…………….. 53
بند اول) اعلامیه جهانی حقوق بشر …………………………………………………………………………. 53
بند دوم) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ………………………………………………… 58
بند سوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………… 60
گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک
در راستای ممنوعیت کار کودک……………………………………………………………………………………. 61
بند اول) اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 میلادی …………………………………………. 61
بند دوم) کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی… …………………………………………….. 63
گفتار سوم : تحلیل اسناد منطقه ای حقوق بشری در راستای ممنوعیت کار کودک… 75
بند اول) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………… 75
بند دوم) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر…………………………………………………………………. 75
بند سوم) منشور آفریقایی حقوق بشر………………………………………………………………………… 76
بند چهارم) منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک……………………………………………………… 77
مبحث دوم :  تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک…….. 79
گفتار اول:  اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور……………………………………………. 79
بند اول) کنوانسیون شماره 13 راجع به سفید آب سرب
و توصیه نامه شماره 4 راجع به مسمومیت ناشی از سرب…………………………………….. 79
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم) کنوانسیون شماره 136 راجع به حفاظت در برابر خطرات
مسمومیت ناشی از بنزن و توصیه نامه شماره 144 راجع به حفاظت
در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن………………………………………………………………… 81
گفتار دوم : اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال…………………………………………………………… 81
بند اول) کنوانسیون  حداقل سن استخدام در صنعت…………………………………………… 82
بند دوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کار های دریایی……………………………… 83
بند سوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کشاورزی………………………………………. 83
بند چهارم) کنوانسیون حداقل سن در مورد کارهای غیر صنعتی…………………………. 84
بند پنجم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در مورد صید دریایی……………………….. 85
بند ششم)کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی………… 85
بند هفتم) کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار شماره 138………………………….. 86
گفتار سوم) کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک………………………………………………………… 90
گفتار چهارم) کنوانسیون کار اجباری…………………………………………………………………………….. 92
گفتار پنجم) کنوانسیون لغو کار اجباری………………………………………………………………………… 93
گفتار ششم) کنوانسیون مستخدمین خانگی…………………………………………………………………. 93

پایان نامه و مقاله

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 95
فصل چهارم : بررسی اقدامات جهانی و ملی در راستای محو کار کودک و نقش
و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
مبحث اول : اقدامات و فعالیت های  جهانی در راستای محو کار کودک……………………….. 100
گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک…………………………….. 100
بند اول) اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک……………….. 100
الف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………… 100
ب) شورای امنیت ……………………………………………………………………………………………….. 104
پ) شورای اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………. 105
بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک………….. 106
الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی………………………. 106
بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک………… 107
الف) کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 107
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
در راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………….. 109
گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک…………. 112
بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)…………………….. 112
بند دوم) سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………. 114
بند سوم) بانک جهانی……………………………………………………………………………………………… 115
بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) …………………………………………………….. 117
گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک. 118
بند اول) دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………….. 118
بند دوم) عفو بین الملل…………………………………………………………………………………………… 119
بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی……………………………………………………………….. 120
بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک…………………………………………. 121
بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش……………………………………………………………………. 122

یک مطلب دیگر :

بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان……………………………………………………………. 122
مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در
راستای محو کار کودک……………………………………………………………………………………………………….. 124
گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC)……………………………….. 125
بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال
کار کودک  (TBP)……………………………………………………………………………………………………. 126
بند دوم)گفتگوی اجتماعی………………………………………………………………………………………. 127
بند سوم) بازرسی کار……………………………………………………………………………………………….. 128
بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای  IPEC……………………………………….. 129
الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص
مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک…………………………………………… 129
ب) پروژه مبارزه با کار کودک از طریق آموزش (تحصیل) در
کشورهای آفریقایی، منطقه  کارائیب و اقیانوس آرام………………………………………… 129
پ) پروژه حذف کار کودک در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا…………………….. 131
بند پنجم) پروژه های ملی IPEC……………………………………………………………………………. 132
الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور
مبارزه با کار کودک در بخش غیر رسمی اقتصاد…………………………………………….. 132
عنوان                                                                                                                      صفحه
ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی……………………………………………… 133
بند ششم) کمپین ها و برنامه های  IPEC ………………………………………………………….. 134
الف) کنفرانس جهانی کار کودک در لاهه…………………………………………………………. 134
ب) روز جهانی علیه کار کودک………………………………………………………………………….. 134
پ) برنامه مشارکت 12 تا 12…………………………………………………………………………… 135
ت) کارت قرمز به کار کودک……………………………………………………………………………… 136
گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار …………………. 136
گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار……………….. 138
گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار……………………………………… 138
گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی………………………………….. 139
بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC)…………………………………. 141
بند دوم) بنیاد حذف کار کودک در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT)………. 142
بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی…………………………………………… 143
گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی ……………………………….. 143
بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE)…………………………………………………….. 144
بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK)…………………………….. 145
مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک و رویه عملی
برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک………………………………………………………. 146
گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک……………………………. 146
گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک……………….. 148
بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک……………………………………. 148
بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک…………………………………………. 151
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 153
فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت کار کودک در ایران………………………… 156
گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران………………………………………………………… 156
گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران………………………………………………. 158
گفتار سوم: ابعاد و وضعیت کار کودک در ایران…………………………………………………………… 159
عنوان                                                                                                                      صفحه
مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک………………………………… 165
گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی  ممنوعیت کار کودک به موجب

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *