د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه………………………………………………………….. 30
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 30
فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاكم بر حمایت از مهاجران
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی………………………………………… 35
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری………………. 35
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام…………… 36
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر……………………………………………………………………………. 36
ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………….. 38
ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………… 40
د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان……………………….. 41
ه) کنوانسیون حقوق کودک………………………………………………………………………………….. 43
و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض  نژادی……………………………. 45
عنوان                                                                                                                      صفحه
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص………………………. 46
الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر
و اعضای خانواده آن ها………………………………………………………………………………………… 46
ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان…………………………………………………….. 48
ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان………………………………………………… 49
د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال………………………………. 50
ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد
و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر…………………………………… 50
و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا…………………………… 51
ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی…………………………………………………………………………… 52
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی…………………………….. 53
بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی…………. 53
بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری……………………………………………….. 54
بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که
در آنجا زندگی می کنند نمی باشند………………………………………………………………………… 55
بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی……………………………………………………… 55
بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی………………………………………………………………… 56
مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی
دولتی و غیردولتی…………………………………………………………………………………………………………………. 57
گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی بین دولتی………………………………………………………………………………… 57
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد…………………………………. 58
الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه
سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………. 58
(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد…………………………………………………………… 58
(2) شورای امنیت…………………………………………………………………………………………… 60
(3) شورای اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………. 61
(4) دبیرخانه……………………………………………………………………………………………………. 62
ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد………….. 63
(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد……………………………………… 63
عنوان                                                                                                                      صفحه
(2) کمیساریای عالی حقوق بشر…………………………………………………………………… 64
(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل  متحد…………………………………… 65
(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد……………………………………….. 66
(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد…………………………………………………. 68
ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد……. 69
(1) سازمان بین المللی کار…………………………………………………………………………….. 69
(2) سازمان جهانی بهداشت……………………………………………………………………………. 71
(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو……………………………. 72
(4) گروه بانک جهانی……………………………………………………………………………………… 73
(5) سازمان بین المللی دریانوردی…………………………………………………………………. 75
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر
معاهدات بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 76
الف)کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………………….. 76
ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………… 77
ج)کمیته حذف تبعیض نژادی…………………………………………………………………………….. 78
د)کمیته حقوق کودک………………………………………………………………………………………….. 79
ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای  خانواده آنان………………….. 80
بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و
نهادهای بین المللی بین دولتی…………………………………………………………………………………. 81
الف) سازمان بین المللی مهاجرت………………………………………………………………………… 81
ب)شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………. 81
ج) اینترپل……………………………………………………………………………………………………………… 82
د)گروه مهاجرت جهانی…………………………………………………………………………………………. 83
گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی……………. 84
بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی………………………………………………………….. 85
الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی………………………………………………………… 85
ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه………………………………………………………………… 85
ج)مؤسسه سیاست مهاجرت…………………………………………………………………………………. 86
د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی…………………………………………………………….. 87
عنوان                                                                                                                      صفحه
ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک………………………………………………………….. 88
بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب
سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی…………………………………………………… 89
الف)سازمان عفو بین الملل…………………………………………………………………………………… 89
ب)سازمان دیده بان حقوق بشر…………………………………………………………………………… 90
ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ……………………………………………………………………….. 90
د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه……………………………………………………………. 92
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………. 93
فصل سوم : مهاجران،  مهاجرت بین المللی و حقوق بشر
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
مبحث اول: حقوق و تكالیف مهاجران در قبال دولتها

پایان نامه و مقاله

در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………………… 97
گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر
در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 98
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 103
گفتار سوم: تكالیف مهاجران در قبال دولتها
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 104
مبحث دوم: حقوق و تكالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر…………………………………………………………………………………………….. 106
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 107
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران………………………………………………………………….. 107
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران……………………………………………………………………. 108
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران………………………………………………… 109
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران……………………………………………………………. 110
گفتار دوم: تكالیف دولتها در قبال مهاجران
در چارچوب قواعد حقوق بشر……………………………………………………………………………………….. 110
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
عنوان                                                                                                                      صفحه
فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت
 بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها  نسبت به مهاجران و تاثیر آن
بر حمایتهای بین المللی از مهاجران…………………………………………………………………………………… 120
گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی………………………………………………………………………… 121
گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران………………………………………………………………. 123
گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها
بر حمایت های بین المللی از مهاجران………………………………………………………………………….. 123

یک مطلب دیگر :

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران
در برخی کشورها……………………………………………………………………………………………………………. 125
گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر كولی ها………………………………………………………. 126
گفتار دوم: آلمان و  نقض حقوق مهاجران…………………………………………………………………….. 128
گفتار سوم: نقض حقوق  مهاجران در سایر كشورها…………………………………………………….. 129
بند اول:آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….. 129
بند دوم: نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 130
بند سوم: انگلیس………………………………………………………………………………………………………. 130
مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران
در برخی کشورها………………………………………………………………………………………………………………….. 132
گفتار اول: كانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی…………………. 132
گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران……………………… 133
گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر كشورها در زمینه حقوق مهاجران……………………….. 134
بند اول: اتحادیه آفریقا……………………………………………………………………………………………….. 134
بند دوم: استرالیا………………………………………………………………………………………………………… 135
بند سوم: سوئد…………………………………………………………………………………………………………… 136
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
فصل پنجم:  جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و  جایگاه مهاجران در ایران……………………………………………….. 142
عنوان                                                                                                                      صفحه
گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران………………………………………………………. 142
گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران…………………………………………………………………………… 144
گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران…………………………………………………….. 145
مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………. 146
گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران…………………………………….. 147
بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی
در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 147
الف: قانون اساسی………………………………………………………………………………………………. 147
ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب
19اردیبهشت 1310………………………………………………………………………………………. 148
ج: قانون کار………………………………………………………………………………………………………… 149
د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه……………………………………………………………… 151
ه:  آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342………………………………………………… 153
بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی
در زمینه حمایت از مهاجران……………………………………………………………………………………. 154
الف: قانون مدنی…………………………………………………………………………………………………… 154
ب: قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………………………………………….. 155
ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328…………………………………………. 155
د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310……………………… 156
گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران………………………. 157
بند اول: انجمن حمایت از زنان و كودكان پناهنده (حامی)………………………………….. 157
بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال
در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 158
بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور……………………………………………….. 159
بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه……………………………………………………. 159
بند پنجم: اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور………………………….. 161
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 161
نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 164
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………. 167

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *