بند سوم: نظام حقوقی کشورهای بسیط… 36
بند چهارم: نظام حقوقی کشورهای فدرال.. 37
گفتار دوم: قواعد متداول در نظام های داخلی و معایب و مزایای آن.. 38
بند اول: قاعده تبعیت و قاعده حیازت… 38
بند دوم: محدودیت های قاعده حیازت… 40
الف: حقوق مرتبط یا به هم پیوسته. 41
ب : قواعد موضوعه حفاظتی.. 42
نتیجه گیری.. 44
فصل دوم: بررسی حقوقی میادین مشترک گاز از منظر حقوق بین الملل  47
مبحث اول: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع اصلی حقوق بین الملل.. 48
گفتار اول: معاهدات بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 49
بند اول: معاهدات خاص یا رویه دوجانبه دولت ها در مورد میادین مشترک گاز 49
الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور 50
ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک… 52
ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک… 53
د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 54
بند دوم: معاهدات عام بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 58
بند سوم: عرف های بین المللی مرتبط با میادین مشترک گاز 61
الف: ارکان عرف بین الملل.. 61
ب : شکل گیری قاعده عرفی منطقه ای.. 63
بند سوم: اصول کلی حقوقی مرتبط با میادین مشترک گاز 65
الف: اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی.. 65
ب : اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.. 67
ج : اصل اعمال حق بدون اضرار به غیر. 68
بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی در مورد میادین مشترک گاز 69
الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین 1980. 69
ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری.. 70
ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین المللی دادگستری.. 71
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل.. 74

پایان نامه و مقاله

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز 75
بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز 76
بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل.. 78
الف: طرفداران حیازت بین المللی.. 78
ج : تعهد ناشی از خودداری یا امتناع متقابل.. 82
نتیجه گیری.. 87
فصل سوم: منابع گاز مشترک و قالب های حقوقی موجود و قابل توصیه برای بهره برداری مشترک با تاکید بر ایران  49
مبحث اول: مناطق فاقد تحدید حدود و قالب مناسب برای توسعه میادین مشترک گاز 91
گفتار اول: موافقت نامه ی منطقه توسعه مشترک، ویژگی ها و انواع آن.. 92
بند اول: ویژگی های موافقت نامه و مزایای آن.. 92
بند دوم: انواع موافقت نامه های بهره برداری مشترک… 94
گفتار دوم: موافقت نامه های متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست طرف موافقت نامه و مصداق آن  94
بند اول: موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی، مصداقی بارز از این نوع موافقت نامه. 94
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه مصداق(ژاپن – کره جنوبی) 95
الف : اختیار اعطای مجوز و وضع مقررات… 96
ب : مدیریت منابع.. 100
ج : آحادسازی یا یکپارچه سازی.. 102
د : مالکیت… 103
ﻫ : مالیات… 103

یک مطلب دیگر :

و : حقوق قابل اعمال.. 103
ز : آلودگی.. 104
ح : آیین حل و فصل اختلاف… 105
گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی.. 105
بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه. 105
بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه. 106
الف: ایجاد مقام مشترک… 106
ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام. 108
ج : اختیار اعطای مجوز 109
د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک… 109
ﻫ : مالکیت منابع.. 110
و : صلاحیت و قانون حاکم.. 110
ز : آحادسازی.. 111
ح: حل و فصل اختلافات… 112
مبحث دوم: موافقت نامه های مناسب برای توسعه منابع مشترک گاز در مناطق مرزی تحدید حدود شده 112
گفتار اول: آحادسازی و ویژگی های کلی آن.. 112
بند اول: آحادسازی یا یک کاسه سازی.. 112
بند دوم: سابقه استفاده از آحادسازی.. 113
الف: ایالات متحده امریکا خاستگاه آحادسازی.. 113
ب: آحادسازی در دیگر کشورها 117
بند سوم : تفاوت های مقررات حاکم بر آحادسازی در کشورهای مختلف… 119
گفتار دوم: اصول مشترک موافقت های آحادسازی بین المللی.. 119
بند اول: قواعد کلی آحادسازی.. 120
الف: منطقه ی آحاد شده(واحد) 120
ج : قید عدم خدشه به حقوق حاکمیتی طرفین.. 122
د : مدیریت منطقه. 123
ﻫ : تعیین و تقسیم ذخایر. 123
و : تعیین و تقسیم مجدد ذخایر. 124
ز : تعیین عامل.. 125
بند دوم: قواعد جانبی آحادسازی.. 126
الف : ایمنی و تسهیلات منطقه. 126
ب : مالیات… 126
ج : امور استخدامی و تامین اجتماعی.. 127
د : جلوگیری از آلودگی.. 127
ﻫ : استفاده از تاسیسات برای عملیات خارج از واحد. 127
و : حل و فصل اختلافات… 128
ز : سایر موارد. 128
مبحث سوم: میادین مشترک گاز ایران و الگوی حقوقی حاکم بر آن ها 129
گفتار اول: میادین مشترک گازی ایران.. 130
بند اول: میدان گنبــدلی – ترکمنستان.. 130
بند دوم: پارس جنوبـــی – قطـــــر. 131
بند سوم: میدان سلمــان – امارات متحده عربی(ابوظبی) 133
بند چهارم: میدان مبــارک- امارات متحده عربی(شارجه) 134
بند پنجم: میدان هنــــگام – عمان.. 137
بند ششم: میادین گازی فرزاد B ، A- عربستان سعودی.. 139
بند هفتم: میدان گازی آرش – کویت… 139
گفتار دوم: ایران و بهره برداری از میادین مشترک… 142
بند اول: الگوی حقوقی بهره برداری از میادین مشترک گازی ایران.. 143
الف: موافقت نامه های تحدید حدود ایران.. 143
ب : میادین مشترک گازی ایران و چگونگی برداشت از آنها 145

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *