2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل.. 28
2-1-2-1-1-4-حالت.. 29
2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری.. 30
2-1-2-1-2-موضوع جرم.. 31
2-1-2-1-3- نتیجه جرم.. 32
2-1-2-1-4-رابطه علیت.. 32
2-1-2-2-عنصر معنوی.. 32
2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی.. 33
2-1-2-2-1-1-آگاهی.. 33
2-1-2-2-1-2-اراده.. 34
2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص.. 35
2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین.. 35
2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم.. 36
2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص.. 36
2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی.. 37
2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی.. 38
2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی.. 38
2-1-2-2-2-3-عدم مهارت.. 38

مقالات و پایان نامه ارشد

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی.. 38
2-2-قتل عمدی.. 39
2-2-1- مفهوم شناسی.. 39
2-2-1-1-مفهوم قتل.. 39
2-2-1-2-مفهوم عمد.. 39
2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی.. 41
2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی.. 42
2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی.. 43
2-2-2-درجات قتل عمدی.. 45
2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم.. 45
2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم.. 47
2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی.. 47

فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
3-1- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده.. 53
3-2- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده.. 55
3-2-1- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 57
3-2-2- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده.. 59
3-3- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی.. 62

یک مطلب دیگر :

یک مطلب دیگر :

3-3-1-فعل مادی.. 62
3-3-1-1- فعل مادی اصابتی.. 62
3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی.. 63
3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی.. 64
3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی.. 64
3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی.. 65
3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی.. 66
3-3-1-2-3- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی    68
3-3-2- فعل معنوی.. 70
3-4-مباشرت و تسبیب.. 72
3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص.. 72
3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص.. 73
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح.. 76
4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا.. 77
4-3-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل.. 77
4-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف.. 79
4-3-1-جرایم مستلزم حد.. 79
4-3-2-جرایم مستلزم قصاص.. 79
4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه.. 81
4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری.. 81
4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم.. 82
4-4- امکان وقوع ترک فعل.. 83
4-4-1-نظر حقوقدانان.. 83
4-4-1-1-نظر مخالفین.. 83
4-4-1-2-نظر موافقین.. 85
4-4-2- نظر فقها.. 86
4-4-2-1-مخالفین.. 86
4-4-2-2-موافقین.. 86
4-5- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی.. 88
4-5-1-دیدگاه فقهای شیعه.. 88
2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت.. 92
4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل.. 93
4-6-1-رکن قانونی.. 93
4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل.. 94
4-7-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید.. 96
4-7-1- نقش ترک فعل.. 96
4-7-2- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران.. 97
4-7-3-قانون مجازات اسلامی 1392 و ترک فعل در قتل عمد.. 98
4-7-3-1- تعریف جنایت.. 98


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *