اهمیت و اهداف پژوهش… 3

ادبیات پژوهش… 3

سؤالات پژوهش… 5

سؤال اصلی.. 5

سؤال فرعی.. 5

فرضیه. 6

تعریف مفاهیم. 6

محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش… 8

روش پژوهش… 8

قلمرو زمانی و مكانی تحقیق.. 8

سازمان‌دهی پژوهش… 9

فصل-2 مباحث نظری.. 11

مقدمه. 12

مکتب کپنهاک.. 13

 1. مبانی هستی شناختی مکتب کپنهاک.. 15
 2. مبانی معرفت‌شناسی مکتب کپنهاک.. 16
شش
 1. امنیت از منظر مکتب کپنهاک.. 18

3-1. امنیتی ساختن در مکتب کپنهاک.. 19

 1. سطح تحلیل امنیت در مکتب کپنهاک.. 20

4-1. امنیت بین‌المللی.. 21

4-2. امنیت منطقهای.. 24

 1. ابعاد امنیت در مکتب کپنهاک.. 26
 2. جنگ و الگوهای دوستی و دشمنی در مکتب کپنهاک.. 27

6-1. جنگ… 28

پایان نامه

6-2. الگوهای دوستی و دشمنی.. 28

نتیجه‏گیری.. 29

فصل-3  تهدیدات ‌حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران و روسیه. 31

مقدمه. 32

حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی.. 32

 1. گسترش ناتو به شرق.. 33
 2. گسترش ناتو در منطقه قفقاز. 34
 3. قفقاز و مشاركت برای صلح ناتو. 35

تهدیدات حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی برای ایران. 39

 1. تهدیدات سیاسی: 39
 2. یک مطلب دیگر :
 3. صنعت خودروسازی

1-1. تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران: 39

1-2. توسعه روابط با اسرائیل: 40

1-3. تثبیت نظام هژمونیك سلطه غرب: 40

1-4. تهدید نسبت به حاكمیت داخلی نظام: 41

1-5. تهدید نسبت به حاكمیت خارجی نظام: 41

هفت
 1. تهدیدهای نظامی و امنیتی: 42

2-1. استراتژی دفاع موشكی آمریكا در منطقه: 42

2-2. هم تکمیلی محیط‌های امنیتی: 42

3- تهدیدهای اقتصادی: 43

3-1. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به‌صورت ناقص: 43

3-2. گسترش تحریم و جلوگیری از توسعه اقتصادی: 44

4- تهدیدات فرهنگی: 44

4-1. تشدید اختلافات قومی، زبانی و مذهبی: 44

4-2. ناتوی فرهنگی: 45

4-2-1. اهداف ناتوی فرهنگی: 45

4-2-2. ابزارهای اجرای ناتوی فرهنگی: 46

تهدیدات حضور ناتو در منطقه قفقاز جنوبی برای روسیه. 47

 1. تهدیدات سیاسی: 47
 2. تهدیدهای نظامی و امنیتی: 49
 3. تهدیدات اقتصادی: 51
 4. تهدیدات فرهنگی: 52

نتیجه‌گیری: 53

فصل-4 تفاوت رویکردها و اقدامات  ایران و روسیه  در مقابله با ناتو. 55

مقدمه. 56

نگرش ایران و روسیه به غرب و ناتو: 56

رویکردها و اقدامات دو کشور در مقابله با ناتو. 63

 1. تفاوت در میزان و نوع تهدیدات ناتو برای دو کشور. 64
 2. رویکرد و اقدامات روسیه در مقابله با ناتو. 67
هشت

2-1. سیر تحول روابط روسیه و ناتو. 67

2-2. زمینه‌های همکاری روسیه – ناتو. 71

2-3. حوزه‌های اختلاف و مناقشه. 73

 1. رویکرد و اقدامات ایران در مقابله با ناتو. 75

نتیجه‌گیری: 79

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *