شناسایی و تحلیل عوامل موثر برتوسعه پایدار مسکن در نواحی روستاییمطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کرج

 

 

 

شهریور 1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشات می­گیرد که یکی از آنها مسکن مطلوب می باشد . مسکن مناسب درواقع مسکن پایدار است که دارای ویژگی های آسایش مناسب،فضای مناسب،عوامل بهداشتی مناسب،مکان مناسب،وقابلت دسترسی از نظر کار را دارا می باشد . از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه پایدار مسکن در نواحی روستایی است که به صورت مطالعه موردی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان کرج صورت گرفته است . روش تحقیق به صورت توصیفی –تحلیلی و پیمایشی می باشد . برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و از روش میدانی همچون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق کل خانوارهای روستایی بخش مرکزی کرج که دارای 10316 نفر میباشد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد . برای تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با 77/. به دست آمد . برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSSآزمون های آماری T-test و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد . نتایج حاصل از تحلیل داده هابا استفاده ازتحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در مولفه پایداری کالبدی شاخص­های “میزان رعایت اصول مقاوم سازی در ساخت واحد مسکونی “مقدار آماره F برابربا 549/16و ” میزان رعایت شرایط جغرافیایی منطقه در ساخت واحد مسکونی “برابربا 549/12وهمچنین شاخص ” میزان مقاوم بودن مساکن روستایی در برابر حوادث طبیعی ” برابر با 465/12 می­باشدو در مولفه پایداری اجتماعی شاخص های “دسترسی به مراکز فرهنگی ومذهبی” مقدار آماره F برابربا 313/13 و”رضایت از سیستم فاضلاب واحدمسکونی”برابر با460/16 و”تاثیر مهاجرت بر ساخت و سازهای غیر اصولی ” برابر با362/12 میباشد. همچنین در مولفه پایداری اقتصادی در شاخص های “میزان قیمت هر متر مربع زمین ” مقدار آماره F برابربا 527/10و”میزان اجاره بها در روستا “برابر با046/12 و”مساکن روستایی دارای مالک شخصی ” برابر با 985/5 میباشد . همچنین نتایج نشان از متفاوت بودن پایداری کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن بین دهستان های مورد مطالعه است و دراکثر موارد پایداری بدست آمده در حد متوسط یا کمتر از حد متوسط بوده است .

واژه های کلیدی : روستا ، مسکن روستایی، توسعه پایدار مسکن، بخش مرکزی شهرستان کرج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………… 1

1-1.تبیین مسأله پژوهشی و اهمیت آن………………. 2

1-2.ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. 3

1-3. پیشینة تحقیق…………………………….. 5

1-4. اهداف تحقیق……………………………… 6

1-5. سوال­های تحقیق……………………………. 7

1-6. فرضیه­های تحقیق…………………………… 7

1-7. روش تحقیق……………………………….. 7

1-7-1.جامعه آماری…………………………….. 7

1-7-2.روش و طرح نمونه برداری…………………… 7

1-7-3. حجم نمونه و روش محاسبه………………….. 7

1-7-4. ابزار گردآوری داده ها…………………… 7

1-7-5. ابزار تجزیه و تحلیل…………………….. 8

1-8. کاربرد نتایج تحقیق……………………….. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه………………………………………… 9

2-1.­تعاریف ومفاهیم…………………………… 10

2-1-1.مفهوم مسکن ……………………………. 10

2-1-2.مسکن روستایی…………………………… 11

2-1-3.پایداری و توسعه پایدار………………….. 14

2-1-4.توسعه پایدار روستایی……………………. 15

2-1-5.مسکن پایدار روستایی……………………. 17

 

 

عنوان                                                                                                                            صفحه    

2-2.مسکن و نظریات مربوط به آن…………………. 17

2-3.اهمیت مسکن در زندگی انسان…………………. 18

2-4.نقش مسکن درفرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن    19

2-5.روشهای اساسی تامین مسکن…………………… 20

2-5-1.ارتقای کیفیت سکونت……………………… 20

2-5-2.تامین زمین و خدمات……………………… 21

2-5-3.اهداف روش تامین زمین و خدمات……………. 21

2-5-4.روش توانمند سازی……………………….. 22

2-6.عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن…….. 23

2-6-1.زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن    23

2-6-2.استانداردهای مسکن………………………. 23

2-6-3.شکل مطلوب مسکن…………………………. 24

2-6-4.استحکام مسکن…………………………… 24

2-7.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی… 24

2-9. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی  26

2-10.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی…………… 27

2-10-1.موارد اکولوژیکی ………………………. 27

2-10-1-1.مسکن پایدار و طراحی منظر…………….. 27

2-10-1-2.مسکن پایدار و اقلیم………………….. 27

2-10-1-3.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی…….. 28

2-10-1-4.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت…………. 28

2-10-2.موارد اجتماعی…………………………. 29

2-10-2-1.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین…………… 29

2-10-2-2.مسکن پایدار و کاربریهای مختلط………… 29

2-10-2-3.مسکن پایدار و تراکم………………….. 29

2-10-2-4.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت…….. 30

2-10-3.موارد اقتصادی…………………………. 30

عنوان                                                                                                                           صفحه

  

2-10-3-1.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی…………… 30

2-11.شاخص­های مسکن پایدار در تجارب جهانی……….. 30

2-11-1.شاخص های توسعه پایدارمسکن در ایران……… 33

2-12.سیاست های مسکن در برنامه های عمرانی قبل و بعد از انقلاب 34

2-12-1.سیاست های مسکن در برنامه های قبل از انقلاب.. 34

2-12-2.سیاستهای مسکن در برنامه های عمرانی بعد از انقلاب 35

2-13.روش شناسی پژوهش…………………………. 36

2-13-1. روش تحقیق……………………………. 36

2-13-2.تعیین حجم نمونه……………………….. 37

2-13-3.تجزیه و تحلیل داده­ها…………………… 38

2-13-4.اجزای پرسشنامه………………………… 38

2-14.شاخص های مسکن پایدارمورد استفاده در این تحقیق 39

 

فصل سوم: جغرافیای تاریخی شهرستان کرج

مقدمه……………………………………….. 40

3-1.موقعیت جغرافیایی…………………………. 40

3-2.موقعیت سیاسی…………………………….. 42

3-3.ویژگی زمین شناسی…………………………. 43

3-3-1. زمین شناسی استان البرز در ترسیر و كواترنر.. 43

3-3-2.كواترنر تا میوپلیوسن……………………. 43

3-3-3. كانسار اشتهارد ( چشمه شور)…………….. ..43

3-4.وضعیت توپوگرافی………………………….. 43

3-4-1.کوه ها………………………………… 43

پایان نامه و مقاله

3-4-2.تپه ها………………………………… 44

3-4-3.دشت…………………………………… 44

-5.وضعیت شیب شهر…………………………….. 45

3-6.بررسی حرکات فعال زمین (زلزله )…………… .45

 

عنوان                                                                                                                            صفحه  

-7.ویژگیهای اقلیمی(درجه حرارت، بارش و …)……. .46

3-7-1.کویر یا دشت کویر……………………….. 46

3-7-2.رشته کوه‌های البرز………………………. 46

3-7-3.بادهای مرطوب و باران‌زای غربی……………. 46

3-8.فاكتورهای دمایی………………………….. 46

3-8-1.بررسی وضعیت بارش ………………………. 49

3-8-2.رطوبت نسبی……………………………. .51

3-8-3.یخبندان……………………………….. 52

3-8-4.بررسی وضعیت باد………………………… 54

3-8-5.تابش …………………………………. 54

3-9.شناسنامه اقلیمی …………………………. 55

3-10.پوشش گیاهی……………………………… 55

3-11. جغرافیای تاریخی منطقه…………………… 56

3-11-1.پیشینه تاریخی…………………………. 56

3-11-2.چگونگی توسعه شهرستان کرج……………….. 56

3-11-3.تحولات بافت …………………………… 57

3-11-4.وضع موجو مساکن روستایی…………………. 57

3-12.ویژگی های انسانی – اجتماعی……………….. 57

3-12-1. بررسی ساختار جمعیتی استان البرز………. 57

3-12-2.نسبت جنسی و بعد خانوار استان البرز……… 58

3-12-3.نرخ رشد طبیعی جمعیت طی سالهای 1390-1385…. 59

3-12-4. وضعیت اشتغال در شهر کرج……………….. 60

یک مطلب دیگر :

3-12-5. وضعیت سواد………………………….. 61

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه……………………………………….. 62

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

4-1.یافته های توصیفی متغیر­های تحقیق…………… 62

4-1-1.جنس پاسخگویان………………………….. 63

4-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان…………………….. 64

4-1-3.وضعیت تحصیلات پاسخگویان …………………. 65

4-1-4.وضعیت شغلی پاسخگویان …………………… 66

4-1-5.بعد خانوار…………………………….. 67

4-1-6.سال ساخت مسکن………………………….. 67

4-1-7.وضعیت دهستان ها از لحاظ مالکیت واحد مسکونی.. 68

4-1-8.فاصله روستا تا شهر……………………… 68

4-1-9.زیر بنای واحدهای مسکونی…………………. 69

4-1-10.تعداد طبقات واحدهای مسکونی…………….. 69

4-1-11.تعداد اتاق در واحدهای مسکونی ………….. 70

4-1-12.تعداد نفر در هر واحد مسکونی……………. 70

4-2. بررسی توصیفی متغیر­ها…………………….. 71

4-2-1. بررسی توصیفی متغیر­های کالبدی…………… 71

4-2-2. بررسی توصیفی متغیر­های اجتماعی………….. 72

4-2-3 .بررسی توصیفی متغیر­های اقتصادی………….. 74

4-3.یافته های تحلیلی (آمار استنباطی )…………. 75

4-3-1. آزمون T-test…………………………….. 75

4-3-1-1. نتایج حاصل ازآزمون T-test………………. 75

4-3-1-1-1. شاخص کالبدی ………………………. 75

4-3-1-1-2. شاخص اجتماعی………………………. 77

4-3-1-1-3.شاخص اقتصادی……………………….. 79

4-4. تحلیل واریانس یک طرفه …………………… 81

4-4-1-1.شاخص کالبدی………………………….. 86

4-4-1-2.شاخص اجتماعی…………………………. 84

4-4-1-3 .شاخص اقتصادی………………………… 88

4-5. عوامل موثر بر ساخت و سازهای غیراصولی مسکن در پیرامون شهرستان کرج…………………………………………. 91

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

فصل پنجم: تبیین فرضیه­ها ،نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………….. 92

5-1.سوال­ها…………………………………. 93

5-1-1.پاسخ سوال اول………………………….. 93

5-1-2.پاسخ سوال دوم………………………….. 93

5-2.آزمون فرضیه­ها……………………………. 93

5-2-1.آزمون فرضیه اول ……………………….. 94

5-2-2. آزمون فرضیه دوم ………………………. 95

5-3.نتیجه گیری……………………………… .95

5-4. پیشنهادها………………………………. 98

منابع و مآخذ……………………………….. 100

 

 

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *