2-1-تعریف صنایع دستی (تعاریف متفاوت برای صنایع دستی) 13

2-2-تاریخچه صنایع دستی.. 14

2-2-1- تاریخچه صنایع دستی درایران. 14

2-2-2- نگاهی به تاریخچه صنایع دستی درقزوین درراه ابریشم. 15

2-2-3-صنایع دستی درقزوین.. 16

2-3-اهمیت صنایع دستی.. 16

2-4-ویژگیهای صنایع دستی ایران. 17

2-5-خصیصه های صنایع دستی ایران. 18

2-6- اثرات صنایع دستی.. 19

2-6-1- اثرات اقتصادی.. 19

2-6-1-1-اثرات صنایع دستی دربالا بردن سطح اشتغال. 19

2-6-1- 2-اثرات صنایع دستی در ازدیاد درآمد سرانه. 20

2-6-1-3-اثرات صنایع دستی درتولید ملی.. 20

2-6-1-4-اثرات صنایع دستی درتوسعه ی صادرات.. 21

2-6-2-اثرات فرهنگی و هنری صنایع دستی.. 22

2-6-3-اثرات اجتماعی صنایع دستی.. 23

2-7-سیرتحول صنایع دستی.. 23

2-8- انواع صنایع دستی.. 25

2-8-1-طبقه بندی صنایع دستی در ایران. 25

2-8-1-1-بافته های داری: 25

2-8-1-2-محصولات دستبافی (نساجی سنتی): 25

2-8-1-3-محصولات بافتنی: 26

2-8-1-4-روکاری و رودوزی: 26

2-8-1-5-چاپ های سنتی: 26

2-8-1-6-نمد مالی: 26

2-8-1-7-سفال گری و سرامیک سازی: 26

2-8-1-8-شیشه سازی: 26

2-8-1-9-تولید فرآورده های پوست و چرم: 27

2-8-1-10-ساختن محصولات فلزی و آلیاژ: 27

2-8-1-11-قلم زنی، مشبک کاری و حکاکی روی فلزات و آلیاژها: 27

2-8-1-12-سنگ تراشی و حکاکی روی سنگ: 27

2-8-1-13-خراطی چوب: 27

2-8-1-14-ریزه کاری و نازک کاری چوب: 28

2-8-1-15-منبت کاری، کنده کاری و مشبک کاری چوب: 28

2-8-1-16-حصیربافی: 28

2-8-1-17-خاتم سازی: 28

2-8-1-18-معرق کاری: 28

2-8-1-19-کاشی سازی: 29

2-8-1-20-ملیله کاری: 29

2-8-1-21-مینا کاری: 29

2-8-1-22-ساخت اشیاء مستظرفه هنری: 29

2-8-1-23-ساخت زینت آلات: 29

2-8-1-24-ساخت سایر فرآورده های دستی: 29

2-9- صنایع دستی وگردشگری.. 30

2-9-1- تاثیر صنایع دستی در گردشگری.. 30

2-9-1-1 -تاثیرگردشگری برصنایع دستی.. 30

2-10- پیشینه تحقیق. 32

فصل سوم (روش اجرای تحقیق) 36

3-1-روش تحقیق ومراحل آن. 37

3-1-1- روش تحقیق. 37

3-1-2- مراحل تحقیق. 37

3-1-2-1- مرحله گردآوری اطلاعات: 37

3-1-2-2-مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات: 37

3-1-2-3- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات: 37

3-1-2-4- جامعه آماری ،حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق: 37

3-2- ویژگی های طبیعی.. 38

3-2-1- محدوده مورد مطالعه. 38

3-2-2 – توپوگرافی.. 38

3-2-3- اقلیم. 39

3-2-3-1- بارش… 39

3-2-3-2- دما 40

3-2-3-3- رطوبت.. 41

3-3-منابع آب.. 43

3-3- 1-منابع آب سطحی.. 43

3- 3-2-منابع آبهای زیرزمینی.. 43

3-4- پوشش گیاهی.. 43

3- 5- ویژگی های انسانی.. 44

3-5-1-ویژگی های جمعیتی واجتماعی.. 44

3-5-1-1- تعداد،توزیع وتراکم جمعیت.. 44

3-5-1-2- تعداد و بعد خانوار. 46

3-5-1-3- ساخت جنسی وسنی جمعیت.. 46

3-5-1-4- وضعیت سواد. 47

3-6-ویژگی فرهنگی.. 47

3-6-1-زبان ومذهب.. 47

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

3-7- ویژگی های اقتصادی.. 47

3-7-1- کشاورزی.. 48

3-7-2- زراعت وباغداری.. 48

3-7-3- صنعت ومعدن. 48

3-8- ویژگی های کالبدی.. 49

3-8-1- خدمات.. 49

3-8-2 -شبکه راهها: 50

فصل چهارم(یافته های تحقیق) 51

4-1- گردشگری در شهرستان قزوین.. 52

4-2- جاذبه های گردشگری درشهرستان قزوین.. 53

1-2-4-جاذبه های طبیعی.. 53

4-2-1-1 دریاچه اوان: 53

4-2-2- جاذبه های انسانی.. 54

4-2-2-1 بقعه متبرک شاهزاده حسین: 55

4-2-2-2 خانه امینی ها: 55

4-2-3- جاذبه های تاریخی وفرهنگی: 57

4-2-3-1 مجموعه سعدالسلطنه: 57

4-2-3-2 قلعه الموت: 57

4-3- تحلیل وضع موجود صنایع دستی شهرستان قزوین.. 59

4-4-صنایع دستی شهرستان قزوین.. 60

4-4-1- خوشنویسی.. 63

4-4-2موج بافی.. 63

4-4-3 نم نم دوزی: 64

4-4-4 -گلیم بافی.. 64

4-4-5 – پن بافی.. 65

4-4-6-نگار گری.. 66

4-4-7- سرمه دوزی.. 67

4-4-8- مسگری.. 68

یک مطلب دیگر :

4-4-9-نقاشی و تذهیب.. 68

4-4-10- گره چینی.. 69

4-4-11-شیرینی های سنتی قزوین.. 70

4-4-12غذا های سنتی قزوین.. 70

4-5- رشته های صنایع دستی فعال در شهرستان قزوین.. 71

4-6- یافته های میدانی تحقیق. 71

4-6-1-ویژگیهای فردی وعمومی پاسخگویان. 71

4-6-1-1- جنس… 71

4-6-1-2- سن.. 72

4-6-1-3- سواد. 73

4-6-2- صنایع دستی وتوسعه گردشگری ازدیدگاه گردشگران. 74

4-6-2-1- آشنایی با جاذبه های گردشگری قزوین.. 74

4-6-2-2 علاقمندی برای مسافرت مجدد به شهرستان قزوین.. 75

4-6-2-3 عوامل موثردرانگیزش گردشگران برای انتخاب شهرستان قزوین بعنوان مقصد گردشگری.. 76

4-6-2-4 تاثیرگذاری تنوع صنایع دستی برتمایل گردشگران به مسافرت مجدد. 78

4-6-2-5 تاثیرتنوع صنایع دستی در انگیزه خرید. 79

4-6-2-6:میزان تبلیغات درموردمعرفی صنایع دستی.. 80

4-6-2-7: تبلیغات وفروش صنایع دستی.. 81

4-6-2-8: علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ومحلی به جای صنایع دستی خارجی.. 82

4-6- 2-9- علاقمندی گردشگران به خرید صنایع دستی قزوین بعنوان سوغات وهدیه. 83

4-6-2-10- علاقمندی گردشگران برای خرید صنایع دستی ازمناطق گردشگری شهرستان قزوین.. 84

4-6-2-11- هزینه کردگردشگران برای خریدصنایع دستی.. 85

4-6-2-12- صنایع دستی وتوسعه گردشگری.. 86

4-6-2-13- صنایع دستی خریداری شده گردشگران درهنگام سفر به این شهرستان. 88

4-6-2-14- نقش صنایع دستی داخلی به جای صنایع دستی خارجی درتوسعه گردشگری.. 89

4-6-2-15- نمایشگاههای بومی ومنطقه ای صنایع دستی وجذب گردشگران. 90

4-6-2-16- کیفیت وزیبایی ظاهری صنایع دستی و توسعه گردشگری.. 91

4-6-2-17- نقش فرهنگی صنایع دستی درتوسعه گردشگری.. 92

4-6-2-18- انواع صنایع دستی مورد تقاضای گردشگران. 93

4-6-2-19-انواع صنایع دستی موردپسندگردشگران. 94

4-6-2-20- راهکارهای گردشگران برای توسعه گردشگری شهرستان قزوین.. 95

4-7-یافته های تحلیلی.. 95

4-7-1-ترکیب مسئولین برحسب جنس… 95

4-7-2-ترکیب مسئولین برحسب میزان تحصیلات.. 96

4-7-3-میزان شناخت وآگاهی مسئولین ازصنایع دستی شهرستان قزوین.. 97

4-7-4-اقدامات انجام شده برای معرفی صنایع دستی شهرستان قزوین.. 97

4-7-5- فعالیتهای مسئولین صنایع دستی برای شناخت ومعرفی صنایع دستی قزوین.. 98

4-7-6-وجودقابلیتهاومهارتهای لازم برای رونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. 99

4-7-7-قابلیتهای هنری ومهارتهای لازم موجوددرشهرستان جهت رونق صنایع دستی.. 100

4-7-8- وجود نیروی ماهر ومتخصص برای تولیدصنایع دستی درشهرستان قزوین.. 101

4-7-9-نقش نیروی ماهرومتخصص در زمینه تولیدصنایع دستی شهرستان قزوین.. 101

4-7-10-وضیعت تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش گردشگری.. 102

4-7-11-تاثیرحضورگردشگران دررونق صنایع دستی شهرستان قزوین.. 104

4-7-12- آموزش افرادبومی برای معرفی وتوسعه صنایع دستی شهرستان قزوین.. 105

4-7-13-نقش صنایع دستی دراشتغالزایی وجذب گردشگر. 106

4-7-14- نمایشگاهها،فروشگاههاوجشنواره های صنایع دستی درمناطق گردشگری و فروش صنایع دستی وجذب گردشگر  107

4-7-15- ارائه تسهیلات وتوسعه بخش صنایع دستی.. 109

4-7-16-پررونق ترین صنایع دستی شهرستان قروین از نگاه مسئولین.. 110

4-7-17-روند تغییر وضعیت تولید وعرضه صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 111

4-7-18-روندتغییرتنوع تولیدات صنایع دستی قزوین نسبت به سالهای گذشته. 112

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *