2-8:معرفی كنترل­كننده توان بین خطوط(IPFC) ………………………………………………………………….28
فصل سوم:آشنایی با سیستمهای بادی تولید انرژی الکتریکی
3-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….30
3-2:تاریخچه توربین های بادی………………………………………………………………………………………….30
3-2-1:تولید انرژی مکانیکی…………………………………………………………………………………………31
3-2-2:تولید انرژی الکتریکی………………………………………………………………………………………..31
3-3:مشخصه های انرژی بادی……………………………………………………………………………………………33
3-4:فن آوری توربین های بادی…………………………………………………………………………………………38
3-5:عملکرد  توربین های بادی از نظر سرعت……………………………………………………………………..38
3-5-1:توربین های بادی سرعت ثابت…………………………………………………………………………….39
3-5-2:توربین های بادی سرعت متغییر……………………………………………………………………………40
3-5-2-1:توربین های بادی با تغییرات سرعت محدود………………………………………………41
3-5-2-2:توربین های بادی سرعت متغییر با ژنراتور القایی تغذیه دوبل (DFIG)…………42
3-5-2-3:توربین های بادی سرعت متغییر با مبدل فرکانسی با توان کامل……………………..43
3-6:کنترل آیرودینامیکی توربین های بادی…………………………………………………………………………..45

پایان نامه

3-6-1:کنترل ایستا (Stall Control) ……………………………………………………………………………..45
3-6-2:کنترل زاویه پره (Pitch Control) ………………………………………………………………………45
3-6-3:کنترل ایستای اکتیو (Active Stall Control) ……………………………………………………….46
3-7:ژنراتور های توربین های بادی…………………………………………………………………………………….46
3-7-1:ژنراتور القایی……………………………………………………………………………………………………47
3-7-1-1:ژنراتور القایی قفس سنجابی…………………………………………………………………..47
3-7-1-2:ژنراتور القایی روتور سیم پیچی شده……………………………………………………….48
3-7-2:ژنراتور سنکرون ……………………………………………………………………………………………..49
3-7-2-1:ژنراتورهای سنکرون روتور سیم پیچی شده(WRSG)………………………………50
3-7-2-2:ژنراتورهای سنکرون مغناطیس دائم(PMSG)………………………………………….50
3-7-3:ژنراتور DC…………………………………………………………………………………………………….51
3-7-4:ژنراتورهای ولتاژ بالا………………………………………………………………………………………..52
3-8:کاربرد الکتروینک قدرت در توربین های بادی………………………………………………………………52
3-8-1:راه انداز نرم(Soft Starter) ……………………………………………………………………………….52
3-8-2:بانک خازنی……………………………………………………………………………………………………..53
3-8-3:یکسوساز و اینورتر……………………………………………………………………………………………53
3-8-4:مبدل فرکانس……………………………………………………………………………………………………54
3-9:جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..55
فصل چهارم:انتشار فلیکر و طراحی فلیکرمتر
4-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….56
4-2تخمین نوسانات ولتاژ………………………………………………………………………………………………….57
4-3:اندازه گیری شدت فلیکر کوتاه مدت و بلند مدت………………………………………………………….58
4-4:آزمایش عملکرد فلیکرمتر……………………………………………………………………………………………62
4-5:ارزیابی فلیکر در شبکه متصل به بارهای مختلف……………………………………………………………63
4-6:حدود مجاز فلیکر ولتاژ در سطوح مختلف ولتاژ…………………………………………………………….64
4-7:مدت زمان لازم برای اندازه گیری فلیکر………………………………………………………………………..64
4-8:فواصل زمانی اندازه گیری فلیکر برای شرکت های برق………………………………………………….65
4-9:حدود مجاز تزریق فلیکر توسط مشترکین……………………………………………………………………..65
4-10:مشخصه یک نوسان ولتاژ نمونه…………………………………………………………………………………66
4-11:ارزیابی فلیکر توربین های بادی متصل به شبکه در استانداردIEC 61400-21………………….67
4-11-1:بهره برداری پیوسته………………………………………………………………………………………..68
4-11-2:عملیات کلید زنی…………………………………………………………………………………………..69
فصل پنجم:شبیه سازی و تحلیل نتایج
5-1:مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….71
5-2:توصیف مدل……………………………………………………………………………………………………………..71
5-3:مدل سازی در سیمولینک…………………………………………………………………………………………….73
5-4:تحلیل نمودارها………………………………………………………………………………………………………….77
5-4-1:تغییرات توان اکتیو و راکتیو قبل و بعد از اتصال STATCOM……………………………….77
5-4-2:زوایای پره ها قبل و بعد از اتصال STATCOM…………………………………………………..78
5-4-3:اندازه گیری مقادیر فلیکرمتر قبل و بعد از اتصال STATCOM………………………………79
توانمندسازی روان شناختی

5-5:جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..82

نتیجه گیری


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *