2-9-1- ارزشیابی مبتنی بر ویژگی‌های فردی………………………………….. 28
2-9-2-ارزشیابی مبتنی بر رفتار…………………………………….. 29
2-9-3- ارزشیابی نتیجه گرا …………………………………….29
2-10-معیارهای ارزیابی عملکرد…………………………………….. 30
2-11- مسائل و مشکلات ارزیابی عملکرد…………………………………….. 31
2-12- عوامل مؤثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی……………………………… 32
2-12-1- اندازه سازمان……………………………………… 32
2-12-2- پویایی سازمان……………………………………… 32
2-12-3-سطوح مختلف در سلسله‌مراتب………………………………………. 33
2-13-دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد…………………………….. 33
2-14- اصول ارزشیابی عملکرد در اسلام…………………………………….. 35
2-15- بررسی مدل‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد…………………………. 35

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

2-15-1-مدل عثمان اسماعیل و همکارانش (2011)………………………….. 35
2-15-2- مدل گریگرودیس و همکارانش (2012)……………………………… 38
2-15-3-مدل اولمستد و همکارانش (2012)………………………………… 39
2-16-4- مدل نادری و همکارانش (1389)…………………………………. 40
2-16-4- مدل قادری و همکارانش (1389)………………………………….. 41
2-16-4- مدل مصدق خواه و همکارانش (1390)……………………………. 42
2-17- مروری بر مطالعات انجام‌شده در داخل و خارج کشور……………. 43
2-18- جمع‌بندی و ارائه مدل مفهومی تحقیق………………………………. 44
فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق)…………………………………….. 46
3-1 مقدمه…………………………………….. 47

یک مطلب دیگر :

3-2 روش تحقیق……………………………………… 47
3-3 روش‌های گردآوری اطلاعات………………………………………. 48
3-4 روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری تحقیق……………………………… 49
3-5 جامعه آماری……………………………………… 50
3-6 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری……………………………………… 50
3-7 روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها …………………………………….51
فصل چهارم (تجزیه‌وتحلیل داده‌ها)…………………………………….. 52
4-1 مقدمه…………………………………….. 53
4-2 آمار توصیفی……………………………………… 53
4-3 آمار استنباطی……………………………………… 56
4-3-1 آزمون t-test برای فرضیات تحقیق……………………………………… 56
4-3-2 آزمون ANOVA………………………………………
4-3-2-1 تعداد کارکنان زیرمجموعۀ مدیر…………………………………….. 65
4-3-2-2 سابقۀ عهده‌دار بودن سمت مدیریت………………………………. 65

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *