2.2. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل سوم: روش تحقیق

1.3. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2.3. جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 54

4.3. تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………. 54

5.3. مقیاس اندازه گیری متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………… 54

6.3. جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

1.6.3. ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

7.3. روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

پایان نامه و مقاله

فصل چهارم: تحلیل داده‌های تحقیق

یک مطلب دیگر :

1.4. یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

1.1.4. ویژگی های دموگرافیک………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2.1.4. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

2.4. یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

1.2.4. آزمون فرضیه های صفر………………………………………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

فهرست منابع و ماخذ

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

 

فهرست جدول‌ها

1.4 جدول سن ورزشکاران…………………………………………………………………………………………………………………………… 58

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *