2-2) پیش بینی کننده های  حمایت سازمانی.. 20

2-3)  پیامد های حمایت سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

2-5)  حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهای مشاركتی و تاریخچه. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار. 68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر – عضو. 71

2-10-5) تئوری X,Y : 73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی: 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB). 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش: 76

2-14) پیشینه تحقیق.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد: 92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری: 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها: 104

پایان نامه و مقاله

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق: 106

3-4)  روش های آماری  تجزیه و تحلیل داده ها: 108

3-5) روش اجرای تحقیق: 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها: 109

4-1-2) متغیر جنسیت: 110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل: 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی: 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی: 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت: 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها: 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از  پژوهش: 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق: 128

5-3) بحث و نتیجه گیری كلی: 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق: 138

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: 138

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده: 140

منابع و مآخذ: 141

یک مطلب دیگر :

منابع فارسی: 141

منابع لاتین: 141

ضمائم و پیوست ها: 151

Abstract 155

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی.. 105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک): 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. 107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن: 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت… 110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت… 113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون. 117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی.. 118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت… 119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت… 119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس…. 120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس…. 121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی………122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس…. 123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز: 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس…. 125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز. 125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل……………126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126

 

فهرست شكل ها

شكل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5

شكل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

دسته‌ها: Uncategorized

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *